Van Phong Trung Uong Dang

Saturday, 28/05/2016 22:43
 • Hop nhat 4 co quan thanh Van phong Trung uong Dang

  01:36 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 9-5, Van phong Trung uong Dang da to chuc hoi nghi can bo de quan triet va to chuc thuc hien quyet dinh cua Bo Chinh tri ve viec hop nhat Ban Kinh te trung uong, Ban Noi chinh trung uong, Ban Tai chinh - quan tri trung uong, Van phong Trung uong Dang thanh Van phong Trung uong Dang.

 • Hop nhat 4 co quan thanh Van phong Trung uong Dang

  15:51 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 9/5, Van phong Trung uong Dang da to chuc hoi nghi can bo to chuc thuc hien quyet dinh cua Bo Chinh tri ve hop nhat Ban Kinh te, Ban Noi chinh, Ban Tai chinh - quan tri, Van phong Trung uong Dang thanh Van phong Trung uong Dang.

 • Hop nhat 4 co quan thanh Van phong Trung uong Dang

  10:57 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 9/5, Van phong Trung uong Dang da to chuc hoi nghi can bo to chuc thuc hien quyet dinh cua Bo Chinh tri ve hop nhat Ban Kinh te, Ban Noi chinh, Ban Tai chinh - quan tri, Van phong Trung uong Dang thanh Van phong Trung uong Dang.

 • Hop nhat 4 co quan thanh Van phong Trung uong Dang

  16:15 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 9/5, Van phong Trung uong Dang da to chuc hoi nghi can bo to chuc thuc hien quyet dinh cua Bo Chinh tri ve hop nhat Ban Kinh te, Ban Noi chinh, Ban Tai chinh - quan tri, Van phong Trung uong Dang thanh Van phong Trung uong Dang.

 • Van phong Trung uong Dang phat dong mua trai phieu

  15:54 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Chieu 12/10/2005, Van phong Trung uong Dang va UBND thanh pho Ha Noi da to chuc Le phat dong mua trai phieu xay dung Thu do. Den du co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu; Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien; Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND TP Ha Noi Nguyen Quoc Trieu va nhieu dong chi lanh dao Dang.

 • Van phong TW Dang phai lam tot vai tro tham muu

  23:02 | Thứ bảy 12/01/2008 (GMT+7)

  12/1, tai Hoi nghi can bo, cong chuc tong ket nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008 do Van phong Trung uong Dang to chuc, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang nhan manh, Van phong Trung uong Dang phai lam tot nhiem vu tham muu voi Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

 • Hop nhat 4 co quan thanh Van phong Trung uong Dang

  06:11 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Ban Kinh te trung uong, Ban Noi chinh trung uong, Ban Tai chinh - quan tri trung uong vaVan phong Trung uong Dang da duoc hop nhat thanh Van phong Trung uong Dang.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh lam viec voi lanh dao Van phong T U Dang

  00:25 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Sang 17.9, tai Ha Noi, Tong bi thu Nong Duc Manh da lam viec voi can bo lanh dao chu chot Van phong Trung uong Dang ve viec trien khai thuc hien cac quyet dinh cua Bo Chinh tri lien quan den chuc nang, nhiem vu va to chuc bo may cua Van phong Trung uong Dang. Cung du buoi lam viec co Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang.

 • Gia danh can bo cao cap lua tien lua tinh

  15:01 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Gia danh can bo cao cap lua tien lua tinh

  Ngoai viec gia danh can bo Van phong Trung uong Dang, Tin con gia danh la can bo Bo Quoc phong de di lua tinh, lua tien. Trong so nan nhan cua Tin co ca can bo trong nganh phap luat, thay boi...

 • Gia danh can bo cao cap lua tien lua tinh

  15:28 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Gia danh can bo cao cap lua tien lua tinh

  Ngoai viec gia danh can bo Van phong Trung uong Dang, Tin con gia danh la can bo Bo Quoc phong de di lua tinh, lua tien. Trong so nan nhan cua Tin co ca can bo trong nganh phap luat...

 • Tap trung to chuc tot Hoi nghi Trung uong 5

  20:23 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Tap trung to chuc tot Hoi nghi Trung uong 5

  Van phong Trung uong Dang tap trung to chuc thanh cong cac Hoi nghi Trung uong 4, Hoi nghi Trung uong 5

 • Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia

  09:13 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Sau 12 nam hoat dong, Hoi dong Xuat ban Toan tap Van kien Dang da hoan thanh ke hoach xuat ban Toan tap Van kien Dang tu cac to chuc tien than cua Dang den nam 1995. Nhan dip nay, dong chi Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu, Chu tich Hoi dong Xuat ban Toan tap Van kien Dang da co buoi noi chuyen voi bao gioi.Ong Truong Tan Sang.Thua dong chi, qua 12 nam phan dau lien tuc, ben bi, den nay viec xuat ban bo sach Toan tap Van kien Dang ke..

 • Van phong Trung uong Dang phai xay dung doan ket noi bo

  21:29 | Thứ hai 04/02/2008 (GMT+7)

  Van phong Trung uong Dang phai xay dung doan ket noi bo

  4/2, TBT Nong Duc Manh chuc tet cac vi lao thanh cach mang, lanh dao Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc cung toan the dong bao va chien si trong ca nuoc, dong bao ta o nuoc ngoai.

 • Tong Bi thu Nong Duc Manh tham va chuc Tet Dai Truyen hinh Viet Nam

  16:14 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu Nong Duc Manh tham va chuc Tet Dai Truyen hinh Viet Nam

  Sang 13/2, tai Ha Noi, Tong Bi thu Nong Duc Manh da den tham va chuc tet can bo, cong nhan vien Dai Truyen hinh Viet Nam. Cung du co cac dong chi Uy vien Trung uong Dang: Ngo Van Du, Chanh Van phong Trung uong Dang; Le Doan Hop, Bo truong Van hoa Thong tin.

 • Gia danh can bo cap cao de lua tien tinh

  10:25 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 15/5, cong an quan Hoang Mai (Ha Noi) da kham pha vu an, bat hai doi tuong gia danh can bo Van phong Trung uong Dang va can bo Tong cuc II Bo Quoc phong de lua dao, chiem doat tai san.

 • Yeu cau lam ro vu hai nha bao o Hau Giang bi hanh hung

  04:20 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Sau khi bao TS phan anh vu nguoi nha cua ong Tran Minh (dai bieu HDND tinh Hau Giang) hanh hung hai nha bao Bui Tri Thuc va Nguyen Viet Thoai cong tac o Dai phat thanh truyen hinh Hau Giang khi dang lam nhiem vu (xem TS ngay 13-12), Van phong Trung uong Dang vua co cong van yeu cau bi thu Tinh uy Hau Giang chi dao cac co quan chuc nang kiem tra lam ro va xu ly vu viec bao neu.

 • Tinh anh em Viet Lao vung ben mai mai

  00:52 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Tinh anh em Viet Lao vung ben mai mai

  * Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet trao tang Pho chu tich nuoc Lao Bounnhang Vorachith Huan chuong Sao Vang * Van phong Trung uong Dang don nhan Huan chuong Tu do hang nhat cua Nha nuoc CHDCND Lao trao tang * Lao to chuc mit tinh trong the ky niem hai su kien lich su trong quan he Lao - Viet Nam

 • Tong bi thu Nong Duc Manh Dang Nha nuoc uu tien phat trien kinh te xa hoi cac vung dan toc thieu so

  00:15 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh Dang Nha nuoc uu tien phat trien kinh te xa hoi cac vung dan toc thieu so

  Chieu 29.6, tai Van phong Trung uong Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh da tiep va noi chuyen than mat voi doan dai bieu can bo lao thanh va gia lang tieu bieu cua huyen Bac Tra My, tinh Quang Nam, dang co chuyen ra tham thu do Ha Noi.

 • tin anh

  11:35 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  tin anh

  Khai mac Festival bien Nha Trang 2007 20 gio toi qua 9.6, Festival bien 2007 da duoc khai mac trong the tai quang truong Hai Thang Tu ben bo bien Nha Trang. Tham du co dai dien Van phong Trung uong Dang, Van phong Chinh phu; dai dien nhieu bo, ban, nganh o trung uong; dai dien Tong lanh su quan Phap tai TP.HCM, dai dien Tong lanh su quan Lao tai Da Nang; lanh dao nhieu tinh, thanh pho trong ca nuoc... cung hang van du khach va nhan dan dia phuong. Festival bien..

 • Thanh lap To bien tap de an Day manh cai cach hanh chinh

  14:40 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  To bien tap De an "Day manh cai cach hanh chinh nang cao hieu luc quan ly cua bo may nha nuoc" gom 9 thanh vien la can bo, lanh dao cac Bo: Noi vu, Tu phap; Van phong Chinh phu; Van phong Trung uong Dang; Ban To chuc Trung uong Dang.

 • Thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem Cach mang Thang Muoi

  05:48 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ban Bi thu vua chi thi thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem 90 nam Cach mang thang Muoi va 160 nam “Tuyen ngon cua Dang Cong san” . Ban nay se do Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Chinh phu lam Truong ban. Cac thanh vien tham gia: Ban Tuyen giao Trung uong, Van phong Trung uong Dang, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, Ban Doi ngoai Trung uong, Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam, Bo Van hoa - The thao va Du lich, Bo Thong tin va Truyen thong,..

 • Phan mem nguon mo Giai phap giam vi pham ban quyen

  14:39 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Phan mem nguon mo Giai phap giam vi pham ban quyen

  Cau chuyen ve phan mem ma nguon mo cung nhu van de vi pham ban quyen phan mem khong con la cau chuyen moi nua. Tuy nhien, du rang, khong con moi, day van la van de rat nong duoc du luan xa hoi quan tam. Dac biet, tu khi cac co quan cua Dang chuyen sang dung phan mem ma nguon mo va tham luan cua Bo KHCN trinh bay tai “Hoi thao hop tac phat trien CNTT lan thu XI” tai Ninh Thuan, nhan manh: “Su dung cac phan mem tu do, phan mem nguon mo nhu mot giai phap cho..

 • Tang va truy tang Huan chuong Sao Vang Huan chuong HCM

  07:04 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Tang va truy tang Huan chuong Sao Vang Huan chuong HCM

  Ngay 25/12, tai Ha Noi, Van phong Trung uong Dang da to chuc trong the Le trao tang huan chuong Sao Vang va Huan chuong Ho Chi Minh cho cac ong: Le Kha Phieu, nguyen Tong Bi thu Dang; Phan Dien, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu va mot so can bo lao thanh cach mang. Tai buoi le, TBT Nong Duc Manh thay mat Dang va Nha nuoc tran trong gan huan chuong Sao Vang cho ong Le Kha Phieu va Huan chuong Ho Chi Minh cho ong Phan Dien; truy tang Huan chuong..

 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao

  22:19 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao

  Sang 5/7, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Phu nhan cung doan dai bieu Nha nuoc ta da toi thu do Vieng Chan, bat dau chuyen tham huu nghi chinh thuc nuoc CHDCND Lao theo loi moi cua dong chi Choummaly Sayasone, Tong Bi thu Ban chap hanh Trung uong Dang Nhan dan Cach mang Lao, Chu tich nuoc CHDCND Lao. Dung 9 gio sang, chiec chuyen co cua Hang hang khong quoc gia Viet Nam ha canh xuong san bay quoc te Vat-tay o thu do Vieng Chan. Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu..

 • Trao tang nguyen Tro ly Tong bi thu Huu Tho va Ha Dang Huan chuong Doc lap hang Nhat

  00:35 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 16.5, tai Ha Noi, Van phong Trung uong Dang da to chuc Le trao Huan chuong Doc lap hang nhat tang nguyen Tro ly Tong bi thu Huu Tho va Ha Dang. Den du co Tong bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nong Duc Manh; Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang; Uy vien Trung uong Dang, Tong bien tap Bao Nhan Dan Dinh The Huynh.

 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Bo truong Bo Cong an bao cao Tong Bi thu vu an pha nha dan

  09:53 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Bo truong Bo Cong an bao cao Tong Bi thu vu an pha nha dan

  Bao chi da lien tiep dang loat bai phan anh viec trung ta Duong Bich Thuy - Doi pho Doi trong an, Phong CSDTTP ve TTXH, Cong an Ha Noi - da lien quan den viec to chuc con do pha nha dan trai phep tai khu vuc ho Ba Mau, phuong Trung Phung, Dong Da, Ha Noi. Ngay sau khi bao ra so dau tien, Van phong Trung uong Dang da co cong van so 289-CV/VPTU thong bao y kien chi dao cua Tong Bi thu Nong Duc Manh, yeu cau Bo Cong an kiem tra, xem xet vu viec. Ngay 25/6, Bo Cong..

 • Khai mac Hoi nghi Trung uong lan thu 14

  18:39 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi Trung uong lan thu 14

  Sang 20/3, phat bieu khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX tai Ha Noi, Tong Bi thu Nong Duc Manh cho biet Hoi nghi se cho y kien lan cuoi ve cac du thao van kien trinh Dai hoi X va tiep tuc chuan bi phuong an nhan su gioi thieu Ban Chap hanh Trung uong khoa X, quyet dinh thoi gian to chuc dai hoi, cho y kien ve Chuong trinh va Quy che lam viec cua Dai hoi. Tong Bi thu neu ro, thuc hien quyet dinh cua Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0