Van Ban Quy Pham Phap Luat

Wednesday, 01/06/2016 04:51
 • Dan duoc gop y 99 cac du thao van ban quy pham phap luat

  00:46 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Dan duoc gop y 99 cac du thao van ban quy pham phap luat

  De day nhanh hon toc do ban hanh van ban quy pham phap luat cung nhu nang cao chat luong cac van ban phap quy, du thao Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat (sua doi) du kien quy dinh phan biet nhung van ban quy pham phap luat phai tuan theo quy trinh lam luat, voi nhung van ban chi dao dieu hanh thong thuong. Da so cac dai bieu Quoc hoi trong phien thao luan hom qua (9.11) dong y cho rang chi thi (cua bo, nganh) khong thuoc pham vi van ban quy pham phap luat...

 • UBND xa duoc ban hanh quyet dinh chi thi

  16:11 | Thứ hai 31/05/2004 (GMT+7)

  Theo du an Luat ban hanh van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND duoc trinh Quoc hoi sang nay, van ban quy pham phap luat cua HDND cap tinh, huyen, xa duoc ban hanh duoi hinh thuc nghi quyet, cua UBND la quyet dinh, chi thi.

 • Chi nen de chu tich UBND tinh ban hanh chi thi

  20:48 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Hom nay, tai buoi thao luan ve du an Luat ban hanh van ban quy pham phap luat cua HDND, UBND, nhieu dai bieu Quoc hoi chuyen trach cho rang, chi nen quy dinh chu tich UBND tinh duoc ban hanh van ban quy pham phap luat (chi thi) trong truong hop khan cap, thien tai, dich benh. Chu tich UBND huyen, xa khong co quyen nay.

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • Van ban phap luat roi ram nguoi dan kho thi hanh

  15:49 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Chi rieng Luat giao thong duong bo da co tren 100 van ban quy pham phap luat do co quan trung uong huong dan thi hanh, Luat dat dai co hon 120 van ban, con xuong duoi dia phuong phai co toi "mot rung".

 • Luat phai chung minh duoc hieu qua trong cuoc song

  10:21 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Luat phai chung minh duoc hieu qua trong cuoc song

  "Luat phai som dua vao cuoc song va chung minh duoc hieu qua cua minh du it hay nhieu", cac dai bieu thao luan ve tinh hinh ban hanh cac van ban quy pham phap luat trong buoi lam viec sang nay, 23-11.

 • Thao luan tai Quoc hoi Khac phuc tinh trang nghi dinh de luat

  01:13 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  *Hom nay (16.11), cac thanh vien Chinh phu tra loi chat vanNgay 15.11, Quoc hoi (QH) thao luan tai hoi truong ve du an Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat (sua doi). Hau het cac dai bieu (DB) deu ung ho quan diem don gian hoa he thong van ban quy pham phap luat. DB Vo Thi Thuy Loan (Tien Giang) de nghi "giu nguyen cac loai van ban quy pham phap luat cua QH, Uy ban Thuong vu QH; loai bo 3 loai van ban la Chi thi, Thong tu va Thong tu lien tich ra khoi he..

 • Ky hop thu 2 Quoc hoi khoa XII Xay dung luat can bam sat thuc te cua cong tac cuu tro nhan dao

  16:58 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Ky hop thu 2 Quoc hoi khoa XII Xay dung luat can bam sat thuc te cua cong tac cuu tro nhan dao

  Ngay 9.11, Quoc hoi lam viec tai to, tiep tuc thao luan ve nhung van de con nhieu y kien khac nhau cua cac du an Luat: Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; Luat hoat dong chu thap do; Luat nang luong nguyen tu; Luat ban hanh van ban quy pham phap luat (sua doi).

 • Xay dung van ban quy pham phap luat cua Chinh phu se xin y kien dan

  10:44 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  Qua Trang tin dien tu cua Chinh phu (www.chinhphu.vn) de xin y kien cua cac co quan, to chuc va ca nhan doi voi viec xay dung van ban quy pham phap luat cua Chinh phu. Do la y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung tai cong van so 732/TTg-TCCB, ngay 11/6.

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • Nam 2007 Bo GDDT van no 82 van ban quy pham phap luat

  12:37 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Theo bao cao cua Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT), tong so van ban quy pham phap luat ma Bo van con no trong ke hoach nam 2007 la 82 van ban. Trong do, bao gom 1 luat, 8 nghi dinh cua Chinh phu, 13 quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, 49 van ban cua Bo truong va 11 van ban lien tich.

 • Ha Noi Tong kiem tra ra soat cac van ban quy pham phap luat

  18:24 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  (TP-Ha Noi) - UBND TP Ha Noi yeu cau cac so, ban, nganh, UBND cac quan, huyen phai tien hanh kiem tra, tu ra soat lai cac van ban quy pham phap luat da ban hanh trong nam 2005 va 2006

 • Van ban quy pham phap luat se don gian hon

  18:15 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Van ban quy pham phap luat se don gian hon

  - Toi day, van ban quy pham phap luat (VBQPPL) cua Chinh phu se chi con mot loai duy nhat la nghi dinh, VBQPPL cua Thu tuong cung se chi con mot loai la quyet dinh. Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong nhat sang nay (24/1) trong buoi khai mac phien hop thu 5, se keo dai 3 ngay.

 • Xoa bo co che dieu hanh bang cong van

  07:17 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Xoa bo co che dieu hanh bang cong van

  TP - Khi Viet Nam gia nhap WTO, Chinh phu Viet Nam cam ket khong dung cong van, thong bao va huong dan de dieu hanh, cac co quan chuc nang chi duoc dung van ban quy pham phap luat de dieu hanh cong viec.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  09:29 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  He thong thong tin dien tu cua cac bo, tinh, nganh da bat dau cung cap thong tin phuc vu lanh dao cua trung uong va dia phuong. Hon 25 nghin van ban quy pham phap luat duoc cap nhat va cong bo tren Cong thong tin dien tu Chinh phu. Trong nhung nam qua, vuot qua nhieu kho khan, viec ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong linh vuc quan ly Nha nuoc da thu duoc nhung ket qua dang khich le. Nhan thuc cua can bo ve CNTT con han che Ke tu khi Chuong trinh Quoc gia ve..

 • Ngay 112007 Luat CNTT chinh thuc co hieu luc

  09:03 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 112007 Luat CNTT chinh thuc co hieu luc

  Ngay 21/7/2006, tai Van phong Chu tich nuoc, duoi su chu tri cua dong chi Nguyen Huu Luc - Pho Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc - le cong bo Lenh cua Chu tich nuoc so 09/2006/L-CTN ve Luat Cong nghe thong tin da duoc to chuc. Bo truong Bo Buu chinh Vien thong Do Trung Ta, Thu truong Bo BCVT Tran Duc Lai da tham du buoi Le. Luat Cong nghe thong tin (CNTT) duoc Bo Buu chinh Vien thong chu tri soan thao voi su tham gia cua dai dien Bo Tu phap, Van phong Chinh phu,..

 • Khong the tuy hung trong trung cau dan y

  08:10 | Thứ ba 16/08/2005 (GMT+7)

  Khong the tuy hung trong trung cau dan y

  Can phai co co che lay y kien nhan dan ve du thao luat, de xuat nay duoc nhieu chuyen gia nghien cuu lap phap ung ho. Boi ngoai quy dinh mang tinh khai quat trong Luat ban hanh van ban quy pham phap luat, hien chua co van ban nao quy dinh cu the viec lay va xu ly y kien xay dung du luat.

 • Quoc hoi chon con duong vat va

  09:56 | Thứ năm 24/11/2005 (GMT+7)

  Quoc hoi chon con duong vat va

  Chinh phu se vat va, cac Bo vat va, cac co quan cua QH vat va va QH vat va. Vay, tai sao phai chon con duong vat va?

 • Tong ra soat van ban quy pham phap luat quy mo lon nhat

  17:42 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Sang 2/1, dai dien Bo Tu phap da khang dinh Bo nay dang xay dung de an ve dot tong ra soat voi quy mo lon nhat tu truoc den nay, de he thong hoa, phap dien hoa cac van ban quy pham phap luat (VBQPPL) Viet Nam.

 • Cong bo du thao phap luat truoc 60 ngay de dan dong gop

  16:47 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  Cong bo du thao phap luat truoc 60 ngay de dan dong gop

  Ngay 11/6/2007, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co cong van chi dao, qua Website Chinh phu xin y kien cua cac co quan, to chuc va ca nhan doi voi viec xay dung van ban quy pham phap luat cua Chinh phu.

 • Me hon tran van ban quy pham phap luat

  22:08 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Theo Chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi cua QH Truong Thi Mai, moi nam, toan quoc co toi 600.000 van ban quy pham phap luat (VBQPPL) duoc ban hanh. So luong khong lo nay khien nguoi dan khong the hinh dung mach lac ve he thong phap luat.

 • Hieu luc dieu uoc quoc te cao hon luat trong nuoc

  18:50 | Thứ ba 10/12/2002 (GMT+7)

  Day la diem moi trong du thao sua doi Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat trinh Quoc hoi chieu 10/12. No duoc dua vao mot dieu khoan rieng dua tren y kien cua cac dai bieu trong buoi thao luan to tuan truoc.

 • Moi du an luat phai dang tai cong khai tren website

  23:22 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Moi du an luat phai dang tai cong khai tren website

  Lien quan den du an Luat ban hanh VBQPPL sua doi, Bo truong Bo Tu phap Ha Hung Cuong cho biet : Neu Luat nay duoc QH thong qua, thi tat ca cac luat duoc xay dung ve sau deu phai dang tren website, tru nhung du thao luat thuoc ve bi mat Nha nuoc...

 • Luat khong thuc thi Quoc hoi co phan trach nhiem

  17:00 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Luat khong thuc thi Quoc hoi co phan trach nhiem

  “Khi ban hanh cac van ban quy pham phap luat, phai dua ra nhung dieu luat cu the, thi hanh duoc ngay, the che hoa luat vao cuoc song. Cac van ban bi sai, khong co hieu luc thuc thi thi ban than QH cung phai chiu trach nhiem”, dai bieu Ma Dien Cu, tinh Binh Thuan de nghi.

 • Cham dut viec no van ban luat trong nam 2006

  07:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Cham dut viec no van ban luat trong nam 2006

  Chinh phu quyet dinh tang kinh phi cho viec xay dung cac van ban luat nham cham dut viec no van ban luat ngay trong nam 2006. Tu nam 2007, kinh phi xay dung cac van ban quy pham phap luat duoc bo tri du toan ngan sach hang nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0