VIB Bank

Tuesday, 31/05/2016 17:04
 • Toc do tang truong cua VIB Bank len den 200nam

  09:52 | Thứ bảy 16/09/2006 (GMT+7)

  Toc do tang truong cua VIB Bank len den 200nam

  (VM)- Ngay 15/9 tai Ha Noi, Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam (Ngan hang Quoc te - VIB Bank) da to chuc ky niem 10 nam ngay thanh lap (18/9/1996-18/9/2006). Sau 10 nam hoat dong, quy mo kinh doanh cua VIB Bank phat trien manh. Cac chi tieu ve tong tai san, nguon von huy dong tu dan cu va cac to chuc kinh te, du no tin dung tu cac to chuc kinh te va ca nhan, loi nhuan truoc thue tang truong on dinh. Dac biet, tu nam 2003 den nay, toc do tang truong binh quan cua VIB..

 • VIB Bank cho rang do loi nhan vien

  21:41 | Thứ hai 01/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 31.12, Ngan hang Thuong mai co phan quoc te (VIB Bank) da gui thong cao bao chi xac nhan co su co "tai khoan co 2 trieu dong nhung rut duoc hang chuc trieu dong".

 • VIB Bank trien khai thanh cong he thong ngan hang da nang

  09:57 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  VIB Bank trien khai thanh cong he thong ngan hang da nang

  Chieu 7/6 tai Ha Noi, Ngan hang Quoc te (VIB Bank) cong bo thanh cong trong viec trien khai he thong ngan hang da nang SYMBOLS do hang System Access (Singapore) cung cap. Giai phap ngan hang da nang SYMBOLS cho VIB Bank duoc xay dung tren mot nen tang ha tang cong nghe hien dai va tien tien nhat nhu: Oracle 10g, Oracle RAC, cung voi he thong middleware cua Tuxedo dam bao tinh on dinh cao, cho phep linh hoat ve ung dung va kha nang mo rong da chieu trong viec phat..

 • VIB Bank se dot pha thi truong the

  14:16 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  VIB Bank se dot pha thi truong the

  Ong Alvin Huang, Giam doc Kinh doanh khu vuc chau A - Thai Binh Duong, Cong ty Card Tech Limited du bao, trong 5 nam toi, Ngan hang Quoc te (VIB Bank) se lot vao top 5 ngan hang dung dau tren thi truong the VN.

 • VIB Bank tung ra loat dich vu moi

  20:44 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  VIB Bank tung ra loat dich vu moi

  (VM)- Ngan hang Quoc te (VIB Bank) vua cong bo ke tu thang 12 nay se chinh thuc trien khai dich vu chia khoa thue xuat nhap khau – mot dich vu tron goi ve thue danh cho cac DN xuat nhap khau va dich vu xuat nhap khau A-Z. Voi dich vu chia khoa thue xuat nhap khau, cac doanh nghiep se duoc VIB Bank ho tro ve tai chinh phuc vu cho viec thanh toan thue xuat nhap khau thong qua cac dich vu: chuyen thue tu dong, bao lanh nop thue, cho vay nop thue va dac biet la..

 • Mot loat ngan hang khuyen mai dip nam moi

  13:32 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Mot loat ngan hang khuyen mai dip nam moi

  Nhan dip nam moi, Ngan hang Quan Doi se to chuc chuong trinh “Gui tiet kiem de duoc nghi duong" voi tong tri gia giai thuong tren 1 ty dong; Ngan hang Quoc te cung khuyen mai Qua tang Giang Sinh va Nam moi voi nhieu qua tang hap dan; SeABank Ba Dinh tang qua va nang lai suat huy dong nhan dip khai truong... * De chao don nam moi 2007, Ngan hang Quan Doi (MB) se to chuc chuong trinh “Gui tiet kiem de duoc nghi duong o Chau Au” tu 20/12/2006 den 20/3/2007 voi..

 • Rut tien vuot so du tren tai khoan

  08:16 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Rut tien vuot so du tren tai khoan

  Ngay 2/1, Ngan hang co phan Quoc te (VIB Bank) tiep tuc phat di thong cao bao chi thong tin them ve vu khach hang co tai khoan the ATM hon 2 trieu dong nhung rut duoc hang chuc trieu dong.

 • VIB Bank thuong hieu manh Viet Nam

  12:34 | Thứ bảy 22/09/2007 (GMT+7)

  VIB Bank thuong hieu manh Viet Nam

  Thanh lap thang 9/1996 voi 50 ty dong von dieu le, sau 11 nam di vao hoat dong, Ngan hang Quoc Te (VIB Bank) da tro thanh mot trong 5 ngan hang hang dau Viet Nam.

 • Hang chuc khach hang da rut tien vuot so du tren tai khoan

  23:33 | Thứ ba 02/01/2007 (GMT+7)

  Hang chuc khach hang da rut tien vuot so du tren tai khoan

  Ngay 2/1, Ngan hang co phan Quoc te (VIB Bank) tiep tuc phat di thong cao bao chi thong tin them ve vu khach hang co tai khoan the ATM hon 2 trieu dong nhung rut duoc hang chuc trieu dong.

 • Hang chuc khach hang da rut tien vuot so du tren tai khoan

  15:15 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Hang chuc khach hang da rut tien vuot so du tren tai khoan

  Ngay 2-1, Ngan hang co phan Quoc te (VIB Bank) tiep tuc phat di thong cao bao chi thong tin them ve vu khach hang co tai khoan the ATM hon 2 trieu dong nhung rut duoc hang chuc trieu dong.

 • VIB Bank sap ra mat san pham Thau chi tai khoan the

  20:58 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  VIB Bank sap ra mat san pham Thau chi tai khoan the

  (VM)- Ngan hang Quoc te (VIB Bank) cho biet trong quy I/2007 se trien khai “San pham thau chi tai khoan the” ap dung doi voi khach hang su dung dich vu the va chi tra tien luong qua the VIB Values. Voi san pham nay, khach hang co the rut vuot qua so du tren tai khoan tien gui de thanh toan hang hoa, dich vu mua vao va so tien rut thau chi duoc coi nhu mot khoan cho vay ung truoc.

 • VIB Bank phat hanh the ghi no VIB Values

  14:31 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  VIB Bank phat hanh the ghi no VIB Values

  Ngan hang Quoc Te (VIB Bank) vua chinh thuc phat hanh ra thi truong the ghi no su dung mang thuong hieu the VIB Values. The VIB Values la nen tang quan trong de VIB Bank trien khai mang luoi ATM, POS rong khap, phat hanh va thanh toan cac loai the thong minh Quoc te VISA, MasterCard.

 • VIB Bank trien khai he thong quan ly van ban va luan chuyen chung tu

  06:43 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  (VM) – Ngay 9/4, Cong ty Co phan Giai phap Phan mem CMC (CMCSoft) va VIB Bank cong bo khoi dong du an xay dung phan mem “Quan ly Van ban va quan ly Luan chuyen Chung tu Nghiep vu”. Voi viec trien khai du an nay VIB Bank tro thanh ngan hang di dau trong viec trien khai he thong phan mem quan ly van ban va quan ly luan chuyen chung tu nghiep vu trong he thong cac ngan hang Viet Nam.

 • VIB Bank quyet dinh tang von len 2.500 ty dong

  12:10 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  VIB Bank quyet dinh tang von len 2.500 ty dong

  Ngan hang Quoc Te (VIB Bank) vua dat duoc quyet dinh se tang von dieu le tu 1.000 ty dong len 2.500 ty dong ngay trong nam 2007 trong Dai hoi co dong moi dien ra.

 • VIB Bank se niem yet tren san Ha Noi

  03:56 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Ngan hang Quoc Te (VIB Bank) vua duoc Ngan hang Nha nuoc chap thuan ve mat nguyen tac de niem yet co phieu tai Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi. VIB Bank vua tang von dieu le tu 711 ty dong len 1.000 ty dong.

 • VIB Bank cung cap dich vu chuyen kieu hoi

  07:55 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  VIB Bank cung cap dich vu chuyen kieu hoi

  Ngan hang thuong mai co phan Quoc te (VIB Bank) hop tac voi Cong ty MoneyGram (My) cung cap dich vu chuyen tien quoc te MoneyGram tai Viet Nam.

 • VIB Bank khong the tham gia TTCK trong nam 2006

  15:02 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  VIB Bank khong the tham gia TTCK trong nam 2006

  Ngan hang Thuong mai co phan Quoc te Viet Nam (VIB Bank) vua xin rut ho so dang ky giao dich co phieu tren TTGDCK Ha Noi va da duoc Trung tam nay chap thuan.

 • VIB Bank tang von dieu le len 1.000 ty dong

  16:07 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  VIB Bank tang von dieu le len 1.000 ty dong

  Ngan hang Quoc te (VIB Bank) vua thong bao chinh thuc tang von dieu le tu hon 711 ty dong len 1.000 ty dong. Day la dot tang von lan thu 3 trong nam nay cua VIB Bank va dua von cua ngan hang nay da tang gap gan 2 lan so voi cuoi nam 2005.

 • Dai dien cua VIB Bank giai thich ve su co the ATM

  07:39 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua, 2/1, dai dienVIB Bank da chinh thuc ly giai ve su co the ATM cua VIB Bank rut duoc hang chuc trieu. Theo do, loi la do cai dat nham san pham thau chi.

 • VIB Bank dua the thanh toan den voi sinh vien va giang vien

  16:11 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  VIB Bank dua the thanh toan den voi sinh vien va giang vien

  Nam bat duoc nhu cau giao dich qua the ngay cang nhieu cua sinh vien, ngay tu thang 3/2007, Ngan hang Quoc Te VIB Bank da ket hop voi Dai hoc FPT - Ha Noi, trien khai 1 loai the tich hop giua the ghi no cua ngan hang voi he thong cong nghe, quan ly sinh vien tai cac truong dai hoc.

 • VIB Bank tang lai suat tiet kiem USD

  16:30 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  VIB Bank tang lai suat tiet kiem USD

  (VM)- Tu ngay 9/8, Ngan hang Quoc te (VIB Bank) chinh thuc ap dung bieu lai suat huy dong tiet kiem USD moi tai tat ca cac don vi kinh doanh tren toan quoc. Theo do, lai suat huy dong tiet kiem USD tang tu 0,20%/nam den 0,36%/nam theo tung ky han va muc tien gui nhat dinh.

 • VIB Bank sap ra mat the Values Platinum

  15:43 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  VIB Bank sap ra mat the Values Platinum

  Ngan hang Quoc Te (VIB Bank), ngay 15/10 toi se ra mat dong the ghi no noi dia moi mang thuong hieu VIB Values Platinum. Day la loai the cao cap hon so voi the VIB Values Gold da gioi thieu truoc do.

 • Ngan hang VIB nop don xin len san chung khoan HN

  18:09 | Thứ sáu 01/12/2006 (GMT+7)

  Ngan hang VIB nop don xin len san chung khoan HN

  TTGDCK Ha Noi cho biet vua nhan duoc Ho so xin dang ky giao dich 71.102.543 co phieu pho thong (tuong duong voi 711,025 ty dong theo menh gia) cua Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam (VIB Bank).

 • VIB Bank phat hanh the ghi no noi dia

  11:43 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  VIB Bank phat hanh the ghi no noi dia

  Ngan hang Quoc Te (VIB Bank) da chinh thuc phat hanh the ghi no VIB Values, co the rut tien mat, thanh toan tien mua hang hoa dich vu tai tren 1.000 may ATM va tren 8.000 diem chap nhan thanh toan the (POS) thuoc Lien minh the Vietcombank.

 • VIB Bank tang lai suat USD

  16:09 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  VIB Bank tang lai suat USD

  Tu ngay 2/4 toi, Ngan hang Quoc te (VIB Bank) tang lai suat huy dong tiet kiem USD tai tat ca cac diem giao dich cua Ngan hang tren toan quoc voi muc tang tu 0,05% den 0,4%/nam theo tung ky han.

 • VIB Bank lap cong ty chung khoan

  16:08 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  VIB Bank lap cong ty chung khoan

  Ngay 3/8, Thong doc Ngan hang Nha nuoc da co van ban cho phep Ngan hang Quoc te (VIB Bank) duoc thanh lap cong ty chung khoan truc thuoc.

 • VIB Bank tang lai suat USD

  09:50 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Ngan hang Quoc te (VIB Bank) vua ap dung bieu lai suat tiet kiem moi, theo do, lai suat USD tang trung binh 0,2%/nam doi voi hau het cac ky han.

 • Don Loc dau xuan cung VIB Bank

  13:21 | Thứ sáu 15/02/2008 (GMT+7)

  Don Loc dau xuan cung VIB Bank

  Tu ngay 01/02/2008 den het ngay 15/03/2008, VIB Bank trien khai chuong trinh khuyen mai “Loc dau xuan” danh cho tat ca khach hang gui tiet kiem.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0