Uy vien Bo Chinh tri

Wednesday, 01/06/2016 14:24
 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao

  22:19 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao

  Sang 5/7, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Phu nhan cung doan dai bieu Nha nuoc ta da toi thu do Vieng Chan, bat dau chuyen tham huu nghi chinh thuc nuoc CHDCND Lao theo loi moi cua dong chi Choummaly Sayasone, Tong Bi thu Ban chap hanh Trung uong Dang Nhan dan Cach mang Lao, Chu tich nuoc CHDCND Lao. Dung 9 gio sang, chiec chuyen co cua Hang hang khong quoc gia Viet Nam ha canh xuong san bay quoc te Vat-tay o thu do Vieng Chan. Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu..

 • Uy vien Bo Chinh tri Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien Xay dung doi ngu can bo trong sach vung manh khong ne nang ne tranh

  23:55 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Uy vien Bo Chinh tri Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien Xay dung doi ngu can bo trong sach vung manh khong ne nang ne tranh

  Ngay 3/2, tai TP Ho Chi Minh, Uy ban Kiem tra Trung uong (UBKT T.U) da to chuc Hoi nghi Tong ket nganh kiem tra Dang toan quoc nam 2003. Du hoi nghi co cac dong chi: Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu; Le Hong Anh, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an; Nguyen Minh Triet, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TP Ho Chi Minh; Nguyen Van Chi, Bi thu T.U Dang, Chu nhiem UBKT T.U; dai dien lanh dao cac ban cua dang; bi thu, pho bi thu thuong..

 • Uy vien Bo Chinh tri Truong ban Tu tuong Van hoa T U Nguyen Khoa Diem Khan truong xay dung thi diem tap doan bao chi

  01:01 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 24/9, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem da co buoi lam viec voi lanh dao TP.HCM ve cong tac quan ly bao chi.

 • Giu vung moi truong hoa binh va on dinh chinh tri xa hoi

  01:34 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  * Khai mac Dai hoi Dang bo khoi co quan Dan van T.U lan VISang 27/12, tai Ha Noi, Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan VIII da khai mac trong the. Toi du co Tong bi thu Nong Duc Manh, Bi thu Dang uy Quan su T.U; cac nguyen Tong bi thu Do Muoi, Le Kha Phieu; Uy vien Bo Chinh tri - Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Uy vien Bo Chinh tri - Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Dai tuong Vo Nguyen Giap; Uy vien Bo Chinh tri, Truong ban To chuc T.U Tran Dinh Hoan... Ve du..

 • Hoi nghi tong ket cong tac xuat ban Van kien ang toan tap

  07:05 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi tong ket cong tac xuat ban Van kien ang toan tap

  Sang ngay 13/10, tai Tru so Trung uong Ðang, Hoi dong xuat ban Van kien Ðang toan tap to chuc Hoi nghi tong ket cong tac xuat ban "Van kien Ðang toan tap". Du hoi nghi co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Ðuc Manh; nguyen Tong Bi thu Ðo Muoi, Le Kha Phieu; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang, Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet; nguyen Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Phan..

 • Phan cong Uy vien Bo Chinh tri Bi thu Trung uong Dang khoa X

  10:17 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Thay mat Bo Chinh tri, Tong Bi thu Nong Duc Manh, hom 5/5, da ky Quyet dinh ve viec phan cong Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang khoa X.

 • Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  07:58 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  Ngay 23/10, lam viec voi Ban To chuc Trung uong Dang ve nhiem vu cua cong tac to chuc, xay dung Dang, TBT Nong Duc Manh de nghi Ban can tham muu voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve viec danh gia, nhan xet hang nam doi voi cac uy vien Trung uong Dang (bao gom ca cac Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang).

 • Sang nay cong bo danh sach Ban Chap hanh T U moi

  00:57 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Sang nay cong bo danh sach Ban Chap hanh T U moi

  >> Cac Uy vien Bo Chinh tri va Bi thu T.U Dang khoa IX khong tai cu vao BCH T.U moi: Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An, Phan Dien, Nguyen Khoa Diem, Tran Dinh Hoan, Pham Van Tra, Truong Quang Duoc, Vu KhoanSang 23/4, thay mat Doan Chu tich Dai hoi, Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Phan Van Khai dieu hanh phien hop tai Hoi truong.

 • Cuba Phat 12 nam tu mot uy vien Bo Chinh tri

  00:47 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Cuba Phat 12 nam tu mot uy vien Bo Chinh tri

  Cuba da ket an 12 nam tu doi voi ong J.C.R.Agramonte (anh), cuu Uy vien Bo Chinh tri Dang Cong san Cuba, vi toi tham nhung. Day la quan chuc cao cap nhat cua Cuba bi ket toi trong chien dich chong tham nhung do nuoc nay phat dong tu cuoi nam ngoai.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh chuc Tet cac vi nguyen lanh dao cao cap cua Dang va nha nuoc

  00:11 | Thứ ba 01/02/2005 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh chuc Tet cac vi nguyen lanh dao cao cap cua Dang va nha nuoc

  Nhan dip ky niem lan thu 75 Ngay thanh lap Dang va mung xuan moi, don Tet At Dau 2005, sang qua 31/1, Tong bi thu Nong Duc Manh da co buoi gap mat than mat, chuc tet cac vi nguyen la Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Pho chu tich nuoc, Pho chu tich Quoc hoi, Pho thu tuong Chinh phu.

 • Kiem tra giam sat nham nang cao nang luc suc chien dau cua Dang

  13:55 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Kiem tra giam sat nham nang cao nang luc suc chien dau cua Dang

  Ngay 7/1, tai thanh pho Ho Chi Minh, ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu da chu tri Hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra, giam sat cua Dang nam 2007, de ra phuong huong, nhiem vu va ban bien phap thuc hien trong nam 2008. Du Hoi nghi co cac ong: Nguyen Van Chi, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong; Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy thanh pho Ho Chi Minh va hon..

 • Quyet dinh phan cong Uy vien Bo Chinh tri va Bi thu T U Dang khoa X

  00:35 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Theo TTXVN, thay mat Bo Chinh tri, ngay 5/5, Tong bi thu Nong Duc Manh da ky Quyet dinh so 01-QDNS/TW va so 03/QDNS/TW ve viec phan cong Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang khoa X.

 • Uy ban Kiem tra Dang can chu dong chon dung diem de kiem tra

  08:22 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 3-2-2004 tai TP.HCM, Uy ban Kiem tra trung uong da to chuc Hoi nghi tong ket nganh kiem tra Dang toan quoc nam 2003. Du hoi nghi co cac dong chi: Phan Dien, uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu; Le Hong Anh, uy vien Bo Chinh tri, bo truong Bo Cong an; Nguyen Minh Triet, uy vien Bo Chinh tri, bi thu Thanh uy TP.HCM; Nguyen Van Chi, bi thu Trung uong Dang, chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong.

 • Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  22:02 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  23/10, lam viec voi Ban To chuc Trung uong Dang ve nhiem vu cua cong tac to chuc, xay dung Dang, TBT Nong Duc Manh de nghi Ban can tham muu voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve viec danh gia, nhan xet hang nam doi voi cac uy vien Trung uong Dang (bao gom ca cac Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang).

 • Dang ton trong tu do sang tao di doi voi trach nhiem xa hoi

  00:10 | Thứ hai 25/04/2005 (GMT+7)

  Dang ton trong tu do sang tao di doi voi trach nhiem xa hoi

  Ngay 24/4, Dai hoi Hoi Nha van Viet Nam lan VII da chinh thuc khai mac tai Hoi truong Ba Dinh voi su tham gia cua hon 560 nha van ca nuoc. Den du dai hoi co Tong bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong bi thu Do Muoi; cac vi lanh dao: Phan Dien - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang; Nguyen Khoa Diem - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U; Nguyen Phu Trong - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi; Pham Gia Khiem - Uy vien T.U..

 • Dong gop y kien vao cac du thao van kien trinh Dai hoi Dang toan quoc lan X

  22:53 | Thứ bảy 16/04/2005 (GMT+7)

  Sang 16/4, tai Ha Noi, Dang doan Quoc hoi da to chuc hoi nghi dong gop y kien vao cac du thao van kien trinh Dai hoi Dang toan quoc lan X. Dong chi Nguyen Van An, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi, Bi thu Dang doan Quoc hoi va cac dong chi: Truong Quang Duoc, Uy vien Bo Chinh tri, Pho chu tich Quoc hoi, Pho bi thu Dang doan Quoc hoi; Nguyen Van Yeu, Uy vien T.U Dang, Pho chu tich Quoc hoi cung nhieu dong chi Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, dai bieu Quoc..

 • Uy vien Bo Chinh tri Nguyen Khoa Diem Phat dong thi dua canh tranh giua cac nha xuat ban

  01:11 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Hom qua 28/7, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi so ket cong tac xuat ban 6 thang dau nam 2004 do Ban Tu tuong - Van hoa T.U va Bo Van hoa - Thong tin to chuc. Den du co ong Nguyen Khoa Diem, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U; ong Pham Quang Nghi, Uy vien T.U Dang, Bo truong Bo Van hoa - Thong tin; ong Hong Vinh, Uy vien T.U Dang, Pho truong ban thuong truc Ban Tu tuong - Van hoa T.U.

 • Uy vien Bo Chinh tri bi thu Thanh uy Thuong Hai bi cach chuc

  04:07 | Thứ ba 26/09/2006 (GMT+7)

  Uy vien Bo Chinh tri bi thu Thanh uy Thuong Hai bi cach chuc

  Tran Luong Vu la quan chuc cao cap nhat bi cach chuc ke tu khi uy vien Bo Chinh tri Tran Hi Dong, bi thu Thanh uy Bac Kinh, bi vao tu vi tham nhung nam 1995.

 • Cac Uy vien Bo Chinh tri Bi thu T U Dang se lam truong cac doan chi dao kiem tra

  07:56 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua (16/4) tai Ha Noi, Ban Bi thu T.U Dang da to chuc Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra cua cap uy Dang ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va trien khai Chuong trinh kiem tra nam 2007.

 • Uy vien Bo Chinh tri Phan Dien lam viec tai Binh Dinh

  23:35 | Thứ bảy 01/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 1.10, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Dang da ve tham va lam viec tai Binh Dinh. Trong buoi lam viec voi Ban Thuong vu Tinh uy Binh Dinh sang 1.10, ong Phan Dien cho rang thoi gian qua Binh Dinh la mot trong nhung tinh chu dong thu hut dau tu va da dat duoc nhung buoc phat trien ve mat kinh te, xa hoi rat dang ghi nhan.

 • Bac Ho Tam nhin chien luoc ve xay dung con nguoi

  11:06 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Bac Ho Tam nhin chien luoc ve xay dung con nguoi

  Dau nhung nam 1960, Chu tich Ho Chi Minh quyet dinh hang thang moi cac Uy vien Bo Chinh tri den nha san trong Phu Chu tich de an banh, uong che, tien hanh phe binh va tu phe binh. Nguoi bat dau la Chu tich. Viec nay chi lam duoc vai lan, vi sau cac Uy vien Bo Chinh tri... khong hao hung. Nguoi noi, the la mat "ca banh" lan "che ngon"!... Chuyen da qua ca nua the ky, nhung ngam lai moi thay, de xay dung tinh ky luat cho lanh dao khong phai chuyen don gian, neu moi..

 • Uy vien Bo chinh tri Trung Quoc tham Viet Nam

  17:41 | Thứ hai 16/02/2004 (GMT+7)

  Nhan loi moi cua Dang Cong San Viet Nam, Uy vien Bo chinh tri, Bi thu trung uong Dang Cong San Trung Quoc, ong Ha Quoc Cuong, da den Ha Noi ngay 15-2 trong chuyen tham chinh thuc Viet Nam va tham du hoi thao ly luan "Xay dung Dang cam quyen - kinh nghiem cua Viet Nam, kinh nghiem cua Trung Quoc" vao hom nay.

 • Hi vong

  05:52 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Hi vong

  Dai hoi X da nang cao nhiem vu chong tham nhung trong toan Dang. Thanh phan Chinh phu moi duoc Quoc hoi bau va phe chuan co sau uy vien Bo Chinh tri, ca Thu tuong, cac pho thu tuong deu la uy vien Bo Chinh tri. Thanh phan do du manh de quyet dinh xu ly nhan su co lien quan den tham nhung ma khong phai doi cho...

 • Trach nhiem cua nha bao ngay cang nang ne hon

  01:02 | Thứ hai 20/06/2005 (GMT+7)

  Trach nhiem cua nha bao ngay cang nang ne hon

  Sang ngay 19/6, tai Ha Noi, Hoi Nha bao Viet Nam to chuc le ky niem 80 nam Ngay Bao chi Cach mang Viet Nam. Toi du co Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Dang Phan Dien; nguyen Tong bi thu Do Muoi; nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu; nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh; Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem; Chu tich Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet, cung nhieu lao thanh cach mang, cac..

 • Nhung giot nuoc mat cua ong cuu Uy vien Bo Chinh tri

  09:32 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Nhung giot nuoc mat cua ong cuu Uy vien Bo Chinh tri

  Noi Quang Nam "trung dung kien cuong..." ma khong biet ro ong Muoi Khoi thi khong the hieu duoc vi sao manh dat nay mang danh hieu do.

 • Uy vien Bo Chinh tri Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien Moi quan he mau muc thuy chung trong sang Viet Lao la tai san vo gia

  00:15 | Thứ ba 22/03/2005 (GMT+7)

  Sang 21/3 tai Ha Noi da dien ra mit-tinh trong the ky niem lan thu 50 ngay thanh lap Dang Nhan dan cach mang (NDCM) Lao (22/3/1955 -22/3/2005).

 • Ong Truong Tan Sang giu chuc Thuong truc Ban Bi thu

  07:39 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Ong Truong Tan Sang giu chuc Thuong truc Ban Bi thu

  TP - Tong Bi thu Nong Duc Manh vua ky cac quyet dinh phan cong nhiem vu cho mot so uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X. Ong Truong Tan Sang - uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang - duoc phan cong giu chuc Thuong truc Ban Bi thu khoa X.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0