Uy ban thuong vu quoc hoi

Wednesday, 01/06/2016 01:00
 • Sinh vien hoc sinh tap lam Chu tich Pho Chu tich va dai bieu Quoc hoi

  20:23 | Chủ nhật 11/06/2006 (GMT+7)

  Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi- noi da tung dien ra cac hoat dong quan trong cua Dang, Nha nuoc va dang dien ra Ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI- sang chu nhat (11/6) lai don gan 400 sinh vien, hoc sinh tieu bieu cua 19 truong dai hoc, THPT den tap lam Chu tich Quoc hoi, Pho Chu tich Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban ve cac van de xa hoi cua Quoc hoi, Bo truong... va cac dai bieu Quoc hoi thong qua Dien dan "The he tre voi hoat dong cua Quoc hoi". Day la sang kien cua Van..

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Khai mac phien hop thu 46 Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  23:49 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 25.1.2007, tai Ha Noi, phien hop thu 46 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi da duoc khai mac. Phien hop nay keo dai tu ngay 25 den 31.1.2007, do Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong va cac Pho chu tich Quoc hoi chu tri.

 • Phe chuan To trinh ve so Pho chu tich va so Uy vien UBTV Quoc hoi

  00:03 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 21.7, trong phien hop toan the dau gio sang tai hoi truong, voi 92,49% so dai bieu co mat (477 dai bieu), Quoc hoi da thong qua so Pho chu tich Quoc hoi va so Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII do Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XI chuan bi, trinh. Theo do, so Pho chu tich Quoc hoi khoa XII se co 4 va co 18 uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa moi.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua hai Phap lenh

  09:45 | Chủ nhật 27/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 26/1, tai phien hop thu 5, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da bieu quyet thong qua Phap lenh luc luong Canh sat bien Viet Nam (sua doi) va Phap lenh cong nghiep quoc phong, deu co hieu luc thi hanh tu 1/7/2008.

 • Khai mac phien hop thu 46 Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  08:57 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Khai mac phien hop thu 46 Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  Hom qua 25/1, tai Ha Noi, phien hop thu 46 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi da duoc khai mac. Phien hop du kien keo dai tu ngay 25 den 31/1/2007, do Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong va cac Pho chu tich Quoc hoi chu tri.

 • Bo phieu tin nhiem se la hoat dong binh thuong cua Quoc hoi

  23:05 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Bo phieu tin nhiem se la hoat dong binh thuong cua Quoc hoi

  Ngay 1/6, Quoc hoi da hop toan the bieu quyet thong qua du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai, to cao; Quy che hoat dong cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi; Quy che hoat dong cua Hoi dong Dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi. Cung trong ngay 1/6, Quoc hoi da bo phieu mien nhiem chuc vu Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon cua ong Le Huy Ngo.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua hai Phap lenh

  14:22 | Chủ nhật 27/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 26/1, tai phien hop thu 5, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da bieu quyet thong qua Phap lenh luc luong Canh sat bien Viet Nam (sua doi) va Phap lenh cong nghiep quoc phong, deu co hieu luc thi hanh tu 1/7/2008.

 • Nhan su cho cac UB Hoi dong cua Quoc hoi

  18:05 | Thứ bảy 28/07/2007 (GMT+7)

  Nhan su cho cac UB Hoi dong cua Quoc hoi

  Sang 28-7, sau khi Chu tich QH Nguyen Phu Trong bao cao ket qua thao luan cua cac Doan ve du kien nhan su, QH da thao luan va thong qua danh sach de tien hanh bau cac thanh vien Hoi dong dan toc, cac Uy ban va Doan thu ky ky hop QH.

 • Thong qua Phap lenh thi hanh an dan su sua doi

  20:58 | Thứ tư 14/01/2004 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 13 va 14 thang 1 nam 2004, Uy ban thuong vu Quoc hoi da hop tai Ha Noi duoi su chu toa cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An. Phien hop nham muc dich thao luan mot so bo luat de chuan bi trinh Quoc hoi tai ky hop thu 5 sap toi.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi hop phien thu 15

  19:09 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Phien hop thu 15 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa IX, du kien dien ra trong ba ngay, da khai mac sang 13-1, tai Ha Noi.

 • Chi bo phieu tin nhiem khi 7 thanh vien UBTVQH dong y

  19:30 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Quoc hoi thao luan ve hai du an Quy che hoat dong cua Hoi dong dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi, Quy che hoat dong cua Uy ban thuong vu Quoc hoi (sua doi). Day la lan dau tien trinh tu, thu tuc bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi bau hoac phe chuan duoc dat ra.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi giam sat viec thu hoi dat cap so do

  01:02 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Hom qua 14-6, ba doan cong tac cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi da tien hanh giam sat tinh hinh thu hoi dat, giai phong mat bang, den bu va tinh hinh cap giay chung nhan quyen su dung dat... tai cac tinh Bac Giang, Bac Ninh, Ha Nam, Hung Yen, Hai Duong, Hai Phong.

 • Chinh phu no Quoc hoi

  00:17 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Theo thong le cua Viet Nam, sau khi Quoc hoi ban hanh luat, Uy ban Thuong vu Quoc hoi ban hanh phap lenh, Chinh phu se ban hanh nghi dinh de quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua luat, phap lenh, hoac mot so noi dung Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi giao cho Chinh phu hay Thu tuong Chinh phu quy dinh cu the.

 • UBTVQH de nghi Chinh phu dam bao an toan nen tai chinh

  21:32 | Thứ bảy 01/03/2008 (GMT+7)

  1/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ra thong cao ve phien hop thu sau tu 25/2 den 1/3.

 • Tang kiem toan de kiem soat chi tieu ngan sach

  07:24 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 22-5, tai phien hop thu 49, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da dong y ve chu truong cho thanh lap them bon don vi kiem toan nha nuoc khu vuc truc thuoc Kiem toan Nha nuoc de dap ung yeu cau kiem toan trong giai doan hien nay.

 • Truong BCD chong tham nhung o Trung uong co quyen tam dinh chi cong tac can bo cap Thu truong Chu tich tinh

  15:53 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Tin tu Uy ban Phap luat cua Quoc hoi cho biet, hom qua, 26/7, du thao Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve to chuc, nhiem vu, quyen han va Quy che hoat dong cua BCD TW ve phong, chong tham nhung, bat dau duoc dua ra xin y kien tung Uy vien TW Dang. Uy ban Phap luat cua Quoc hoi se tong hop cac y kien va cung cac co quan lien quan chinh ly lai du thao Nghi quyet lan cuoi truoc khi trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet thong qua. Theo ong Tran The Vuong,..

 • Phat bieu nhan nhiem vu cua Chu tich Quoc hoi khoa XII Nguyen Phu Trong

  15:08 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 23/7, dong chi Nguyen Phu Trong duoc tai cu chuc Chu tich Quoc hoi. Thay mat Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII dong chi da phat bieu nhan nhiem vu, nhiem ky moi. Sau day la toan van bai phat bieu:

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho y kien ve du luat Dau tu Se khong co them bat ky mot giay phep con nao

  23:34 | Thứ tư 27/07/2005 (GMT+7)

  Bo truong Ke hoach - Dau tu Vo Hong Phuc da khang dinh nhu vay truoc nhieu ban khoan cua cac uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi khi thao luan ve du an Luat Dau tu chieu qua 27.7. Du luat nay se duoc trinh Quoc hoi thong qua vao ky hop cuoi nam nay.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho y kien ve Hiep uoc bien gioi giua VN va Campuchia

  05:05 | Thứ bảy 26/11/2005 (GMT+7)

  Hom qua tai Ha Noi, cac uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi da bay to nhat tri voi bao cao cua Chinh phu va bao cao tham tra cua Uy ban doi ngoai cua Quoc hoi ve Hiep uoc giua VN va Campuchia bo sung Hiep uoc hoach dinh bien gioi quoc gia nam 1985.

 • Khai mac phien hop thu 2 Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII

  15:43 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Khai mac phien hop thu 2 Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII

  * 219 TAND cap huyen duoc giao tham quyen xet xu moi ve hinh su va dan suSang 19.9, Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII da khai mac phien hop thu hai duoi su chu tri cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong va cac Pho chu tich Quoc hoi.

 • Nam 2006 Quoc hoi thong qua 25 luat

  06:25 | Thứ bảy 07/01/2006 (GMT+7)

  Sang 6-1-2006, tai Ha Noi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da to chuc hoi nghi trien khai Chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2006. Hoi nghi xac dinh nam 2006 Quoc hoi se thong qua 25 luat va mot nghi quyet, cho y kien 25 du an luat khac va Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua 10 du an phap lenh, mot du an nghi quyet (chua ke mot so du an luat se bo sung). Tren co so do, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da phan cong cu the cho tung co quan, to chuc trinh va tham tra du..

 • Dia phuong muon bo phieu tin nhiem nhung con e ngai

  14:44 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Thuong truc Hoi dong nhan dan (HDND) phai danh thoi gian tiep cong dan it nhat 2 ngay trong thang; HDND duoc bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do minh bau ra. Do la diem moi nhat trong du thao quy che hoat dong cua HDND cac cap duoc trinh len Uy ban Thuong vu Quoc hoi sang nay.

 • Uy ban thuong vu Quoc hoi ra nghi quyet giai thich luat

  09:12 | Thứ năm 27/01/2005 (GMT+7)

  Lan dau tien trong khoa XI, Uy ban thuong vu Quoc hoi (TVQH) thuc hien chuc nang “giai thich luat” bang mot nghi quyet, xuat phat tu de nghi cua dai bieu Quoc hoi Nguyen Lan Dung va to trinh cua Chinh phu.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat Bau cu dai bieu HDND

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  So dai bieu HDND tung cap bao nhieu la vua? Tinh dai dien va co cau ra sao? Lam the nao de nguoi co nang luc tu ung cu vao HDND? Tieu chuan dai bieu? Day la nhung van de can duoc lam ro trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi).

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Nam 2008 se co dieu tran tai Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  01:21 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Nam 2008, Quoc hoi se thuc hien giam sat chuyen de doi voi viec thuc thi phap luat trong co phan hoa cac doanh nghiep Nha nuoc, thuc hien phap luat ve an toan giao thong va giai quyet khieu nai to cao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0