Uy ban Chung khoan Nha nuoc

Monday, 30/05/2016 17:40
 • Them 8 DN duoc chap thuan thanh lap Cong ty chung khoan

  10:22 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Them 8 DN duoc chap thuan thanh lap Cong ty chung khoan

  Theo Uy ban Chung khoan Nha nuoc, tu 01/01/2006 den nay Uy ban nay da nhan duoc Ho so xin cap phep thanh lap cong ty chung khoan cua 9 doanh nghiep va da cap phep va chap thuan ve mat nguyen tac cap phep cho 8 don vi. Cu the, Uy ban Chung khoan Nha nuoc da cap phep thanh lap Cong ty chung khoan cho Cong ty co phan chung khoan Dai Viet. Ben canh do, co quan quan ly TTCK Viet Nam nay da chap thuan ve mat nguyen tac viec cap phep thanh lap cong ty chung khoan cho..

 • Nha dau tu can than trong khi mua co phieu ATIP

  17:13 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc vua co khuyen cao nhu vay doi voi cac nha dau tu trong hoat dong mua, ban co phieu cua Cong ty dau khi ATIPETROLEUM (ATIP). Uy ban Chung khoan Nha nuoc se cu Thanh tra den cong ty nay de tim hieu va kip thoi cung cap thong tin cho nha dau tu khi da lam ro van de nay.

 • Se tri hoan viec chao ban chung khoan de binh on thi truong

  21:33 | Thứ ba 15/01/2008 (GMT+7)

  Se tri hoan viec chao ban chung khoan de binh on thi truong

  Ngay 14/1, Uy ban Chung khoan Nha nuoc da co cong van so 114/UBCK-QLPH gui cac Cong ty niem yet, cong ty dai chung va cong ty chung khoan ve viec chao ban chung khoan ra cong chung va cong bo thong tin. Trong thoi gian vua qua, so luong cac doanh nghiep dang ky chao ban chung khoan ra cong chung tang len rat nhanh va tap trung vao thoi diem nen anh huong den kha nang hap thu cua thi truong. Vi vay, Uy ban Chung khoan Nha nuoc de nghi: Cac cong ty niem yet can can..

 • Uy ban Chung khoan Nha nuoc truc thuoc Bo Tai chinh

  18:30 | Thứ hai 23/02/2004 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc truc thuoc Bo Tai chinh

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 66/2004/ND-CP chuyen Uy ban Chung khoan Nha nuoc vao Bo Tai chinh. Theo do, Thu tuong giao cho Bo truong Bo Tai chinh thuc hien cong tac quan ly doi voi Uy ban Chung khoan Nha nuoc.

 • Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi

  13:40 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi

  Ba Nguyen Thi Lien Hoa, Truong ban Phat trien thi truong cua Uy ban chung khoan nha nuoc, trong thoi gian toi, thi truong giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi, phat trien theo huong la thi truong to chuc giao dich trai phieu Chinh phu va thi truong giao dich chung khoan theo tieu chuan niem yet, tung buoc tien toi xay dung thi truong chung khoan phi tap trung tai Viet Nam. Nhu vay, hang hoa tai Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi la trai phieu va..

 • Xu phat vi pham hanh chinh bon ngan hang thuong mai

  09:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Xu phat vi pham hanh chinh bon ngan hang thuong mai

  Ngay 5/11/2007, Chanh Thanh tra Uy ban Chung khoan Nha nuoc da ky cac Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan doi voi 04 Ngan hang thuong mai, cu the nhu sau:

 • TQ Hoan ke hoach mo rong cho vay cam co chung khoan

  09:32 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  TQ Hoan ke hoach mo rong cho vay cam co chung khoan

  Uy ban Chung khoan nha nuoc Trung Quoc vua cho biet se tam hoan chuong trinh mo rong chinh thuc viec cho vay cam co chung khoan toi Quy III/2007 thay vi Quy I nhu da dinh truoc day.Nguyen nhan tri hoan, theo Uy ban Chung khoan nha nuoc Trung Quoc, la vi hien thi truong chung khoan nuoc nay van dang rat nong, tinh thanh khoan cac loai co phieu cung dang rat tot, nen mot bien phap nham tang cuong tinh thanh khoan nhu tren chua co gi phai voi.

 • Ai quan thi truong OTC

  06:55 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Ai quan thi truong OTC

  Vu lam co phieu gia tai Hai Phong; nhung tai tieng tu chuyen mua ban co phieu bien lai; mua "quyen mua co phieu " va moi day nhat la viec nhon nhao trong vu mua ban co phan o mot cong ty "sap duoc thanh lap" Lilama Land... da day len su bat an trong du luan va cac nha dau tu.

 • Danh bac chung khoan

  12:27 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Danh bac chung khoan

  Bat chap nhung loi canh bao cua cac chuyen gia tai chinh trong va ngoai nuoc ve tinh trang gia ao, gia co phieu cu tang. Uy ban Chung khoan nha nuoc vao cuoc, gia van tang. Roi den luot Quy Tien te quoc te nhac nho, gia van tang. Ke ca sau khi co thong tin chinh thuc tu Uy ban Chung khoan nha nuoc ve giao dich khong cong bang, gia van tang. That kho tra loi dieu gi dang xay ra?

 • Them nhieu co hoi cho cac nha dau tu chung khoan

  18:54 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Them nhieu co hoi cho cac nha dau tu chung khoan

  Uy ban chung khoan Nha nuoc ngay 21/9 da chinh thuc cap giay phep niem yet co phieu cho Cong ty co phan Tam lop Vat lieu xay dung Dong Nai (Donac), chi 1 tuan sau khi chap thuan ve nguyen tac viec niem yet co phieu cho cong ty nay.

 • Cach cung co thi truong chung khoan cua nguoi Trung Quoc

  10:41 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Cach cung co thi truong chung khoan cua nguoi Trung Quoc

  Trong may ngay dau thang 4/2007 vua qua, chinh quyen Trung Quoc da co mot loat dong thai va nhung quy dinh moi ap dung cho thi truong chung khoan.

 • Danh bac chung khoan

  14:19 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Danh bac chung khoan

  Bat chap nhung loi canh bao cua cac chuyen gia tai chinh trong va ngoai nuoc ve tinh trang gia ao, gia co phieu cu tang. Uy ban Chung khoan nha nuoc vao cuoc, gia van tang. Roi den luot Quy Tien te quoc te nhac nho, gia van tang. Ke ca sau khi co thong tin chinh thuc tu Uy ban Chung khoan nha nuoc ve giao dich khong cong bang, gia van tang. That kho tra loi dieu gi dang xay ra?

 • Siet chat viec cong bo thong tin tren TTCK

  21:08 | Thứ hai 26/03/2007 (GMT+7)

  Siet chat viec cong bo thong tin tren TTCK

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) cho biet, mot thong tu huong dan ve viec cong bo thong tin tren thi truong chung khoan se duoc ban hanh trong thoi gian toi day nham siet chat hon viec cong bo thong tin tren thi truong chung khoan (TTCK). Theo ong Vu Bang, Chu tich Uy ban Chung khoan Nha nuoc, viec cong bo thong tin tren TTCK mang tinh nhay cam va het suc quan trong trong hoat dong chung khoan. Trong thoi gian qua, tinh cong khai, minh bach cua TTCK thong qua..

 • Uy ban Chung khoan Nha nuoc duo c nang ca p

  11:16 | Thứ hai 18/08/2003 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc duo c nang ca p

  Chi co rat it nha dau tu den san giao dich chung khoan.

 • Phat CTCK Thien Viet 50 trieu vi cham cong bo thong tin

  08:14 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Phat CTCK Thien Viet 50 trieu vi cham cong bo thong tin

  Ngay 25/7/2007, Chanh Thanh tra Uy ban Chung khoan Nha nuoc da ban hanh Quyet dinh so 10/QD-TT, phat Cong ty chung khoan Thien Viet vi cham cong bo quyet dinh thay doi Tong Giam doc.

 • Thi truong Chung khoan se tiep tuc phat trien lanh manh

  23:51 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  Hom qua (6.10), phat bieu tai cuoc hoi thao: " Doanh nghiep voi co phan hoa, tang von va niem yet" do Uy ban Chung khoan Nha nuoc phoi hop voi Hoi Doanh nghiep tre Viet Nam to chuc, ba Vu Thi Kiem Lien, Pho Chu tich Uy ban Chung khoan Nha nuoc cho rang, thi truong chung khoan se tiep tuc phat trien lanh manh trong thoi gian toi.

 • Them 8 DN duoc chap thuan thanh lap Cong ty chung khoan

  08:48 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Them 8 DN duoc chap thuan thanh lap Cong ty chung khoan

  Theo Uy ban Chung khoan Nha nuoc, tu 01/01/2006 den nay Uy ban nay da nhan duoc Ho so xin cap phep thanh lap cong ty chung khoan cua 9 doanh nghiep va da cap phep va chap thuan ve mat nguyen tac cap phep cho 8 don vi.

 • Phat hai cong ty niem yet 40 trieu dong

  17:08 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Chanh Thanh tra Uy ban Chung khoan Nha nuoc va Chu tich Uy ban Chung khoan Nha nuoc vua ki quyet dinh xu phat Cong ty co phan Cavico Viet Nam Khai thac mo va Xay dung, Cong ty TNHH Cavico Viet Nam do khong thuc hien bao cao ve so huu cua co dong lon.

 • Doc ky ban cao bach truoc khi dau tu

  14:24 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Doc ky ban cao bach truoc khi dau tu

  Mot cong ty muon phat hanh chung khoan phai lap ban cao bach so bo de Uy ban Chung khoan Nha nuoc xem xet, neu duoc chap thuan, do duoc coi la ban cao bach chinh thuc.

 • Moi co 134 DN xin lam cong ty dai chung

  12:55 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Moi co 134 DN xin lam cong ty dai chung

  Theo thong ke moi nhat, moi co 134 doanh nghiep nop ho so len Uy ban chung khoan Nha nuoc dang ky lam cong ty dai chung.

 • That chat quan ly chuyen nhuong co phieu cong ty chung khoan

  16:16 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  That chat quan ly chuyen nhuong co phieu cong ty chung khoan

  Truoc nhung tin don va thong tin rao ban co phieu cua nhieu cong ty chung khoan bao gom ca thong tin chuyen nhuong phan von gop cua cac co dong sang lap, trong boi canh mot so cong ty nay dang chuan bi tang von, ngay 1/3 Uy ban Chung khoan Nha nuoc da co cong van gui mot so doanh nghiep yeu cau thuc hien dung quy dinh chuyen nhuong co phieu nham bao ve cac nha dau tu va lanh manh hoa thi truong chung khoan.

 • Thi truong chung khoan Ai trong tai luat choi

  11:19 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan Ai trong tai luat choi

  Du luan dang xon xao ve viec ro ri thong tin tren thi truong va su thieu cong bang trong giao dich tu cac cong ty chung khoan. Viec ro ri da duoc Uy ban Chung khoan nha nuoc khang dinh la khong co. Nhung viec ung xu khong cong bang la chuyen da va dang xay ra...? >> BAM VAO DAY de xem cac thong tin khac ve thi truong chung khoan VN

 • Nhieu to chuc kinh doanh chung khoan nuoc ngoai vao VN

  08:31 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Nhieu to chuc kinh doanh chung khoan nuoc ngoai vao VN

  Uy ban chung khoan Nha nuoc, co quan quan ly thi truong chung khoan Viet Nam, da cap Giay phep Van phong dai dien to chuc kinh doanh chung khoan nuoc ngoai tai Viet Nam cho 3 cong ty cua Singapore, Hong Kong va Han Quoc - mot dau hieu cho thay cac to chuc nuoc ngoai dang ngay cang quan tam den TTCK Viet Nam.

 • De nghi tri hoan phat hanh chung khoan

  14:16 | Thứ ba 15/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 14/1, Uy ban Chung khoan Nha nuoc da co cong van so 114/UBCK-QLPH gui cac Cong ty niem yet, cong ty dai chung va cong ty chung khoan ve viec chao ban chung khoan ra cong chung va cong bo thong tin.

 • Can co ban giam sat thi truong

  19:39 | Thứ bảy 11/08/2007 (GMT+7)

  Can co ban giam sat thi truong

  Thi truong chung khoan Viet Nam ngay mot phat trien cung voi su gia tang ve so luong cong ty niem yet chung khoan, cong ty moi gioi chung khoan, nha dau tu...

 • TTCK troi sut Thu di tim nguyen nhan

  10:51 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  TTCK troi sut Thu di tim nguyen nhan

  Nhung ngay gan day, TTCK co nhieu bien dong manh. Trong ngay 13/11/2007, chi so VN–Index cua So Giao dich chung khoan TP.HCM va chi so HASTC–Index cua Trung tam Giao dich chung khoan Ha Noi deu giam xuong muc thap nhat ke tu khi duoc phuc hoi vao cuoi thang 9/2007 cho den nay. Den ngay 14/11/2007, chi so hai TTCK noi tren da phuc hoi nhe, nhung chua vung chac. Thu di tim nguyen nhan chinh cua dien bien TTCK trong khoang thoi gian ngan han nay, chuyen gia tai..

 • Ngung giao dich co phieu Cong ty Binh Trieu

  08:00 | Thứ hai 11/04/2005 (GMT+7)

  Ngung giao dich co phieu Cong ty Binh Trieu

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc vua thong bao, se tam ngung giao dich co phieu BTC (co phieu pho thong co menh gia 10.000 dong) cua Cong ty co phan co khi va xay dung Binh Trieu ke tu ngay 11/4 toi do cong ty phat hanh lam an thua lo 2 nam lien tiep.

 • Khi nao co phieu trai phieu chinh thuc bi huy bo niem yet

  07:40 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Khi nao co phieu trai phieu chinh thuc bi huy bo niem yet

  Dien bien hoat dong tren thi truong chung khoan (TTCK) Viet Nam hien co rat nhieu bien dong. Mot loat cac quy dinh duoc Uy ban Chung khoan Nha nuoc tung ra trong thoi gian vua qua nham muc dich binh on thi truong nhung duong nhu cang gay phuc tap hon.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0