UBND TP Da Nang

Tuesday, 31/05/2016 18:58
 • Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang

  16:05 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Thanh tra CP ket luan mot so khieu to tai Da Nang

  Thanh tra Chinh phu vua co ket luan moi nhat ve don khieu to cua mot so cong dan Da Nang lien quan den dat dai, ban tai san cong…

 • UBND TP Da Nang yeu cau CATP “tai kiem” vu “mua kiem”

  21:58 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang yeu cau CATP “tai kiem” vu “mua kiem”

  UBND TP Da Nang vua yeu cau Cong an TP “tai kiem”, ket luan ro rang vu “mua kiem” cua Do Hoai Phuong Minh va xu ly theo phap luat!

 • UBND TP Da Nang khong cho phep thai hoa chat vao bai rac

  00:00 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Sang 28/7, tra loi cau hoi cua PV Thanh Nien, ong Tran Van Minh - Chu tich UBND TP Da Nang cho biet, truoc khi thai hoa chat vao bai rac Khanh Son, Cong ty Moi truong do thi Da Nang khong he bao cao voi cac co quan quan ly. UBND TP Da Nang cung khong co chu truong bien Da Nang thanh noi tap ket cac loai chat thai doc hai lam anh huong den suc khoe nguoi dan.

 • Da Nang Goc khuat cua nhung khu dat vang

  07:44 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Da Nang Goc khuat cua nhung khu dat vang

  Duong Tran Hung Dao chay doc bo dong song Han duoc gioi dau tu danh gia la nhung khu dat "vang". Tren do co nhung khu dat duoc ban khong qua dau gia de roi... bo hoang.

 • Khi chinh quyen tre hen voi toa an

  01:22 | Chủ nhật 20/06/2004 (GMT+7)

  Khi chinh quyen tre hen voi toa an

  Ngay 29/12/2003, ong Ly Viet Trung - o so 5 duong Nguyen Tri Phuong (TP Da Nang) da gui don khieu kien UBND TP Da Nang ra Toa Hanh chinh (TAND TP Da Nang) sau khi nhan duoc quyet dinh 8109/QD-UB ngay 19/12/2003 cua UBND TP Da Nang ve viec cap giay chung nhan quyen su dung dat o va quyen so huu nha o cua ong Huynh Duc Thang - nha o so 3 duong Nguyen Tri Phuong.

 • UBND TP Da Nang thu hoi dat du an cham trien khai

  05:47 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua ra quyet dinh thu hoi dat hai du an cham trien khai tai Khu cong nghiep Hoa Khanh. Hai doanh nghiep bi thu hoi dat la Huong Viet voi nganh nghe dang ky san xuat ong nhua va Hai Duy san xuat kinh doanh thiet bi phong chay chua chay.

 • Da Nang lap cac doi an ninh trat tu du lich

  17:07 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Da Nang lap cac doi an ninh trat tu du lich

  Tu phan anh cua TS, UBND TP Da Nang chi dao lap doi an ninh trat tu du lich tai cac dia phuong de giu gin moi truong du lich.

 • UBND TP Da Nang vua ban hanh toi hau thu

  01:45 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua ban hanh “toi hau thu” yeu cau tat ca cac co quan lien quan den giai toa, den bu phai hoan thanh giao dat tai dinh cu thuc te truoc ngay 30-9 cho cac ho giai toa da ban giao mat bang trong nam nay...

 • Da Nang Hon 100 doanh nghiep bi an chan tien thu lao

  00:13 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Cuoi nam 2005, UBND TP Da Nang phoi hop voi cac don vi lien quan tien hanh "dieu tra danh gia va xay dung co so du lieu ve thuc trang cong nghe tren dia ban thanh pho". Theo quyet dinh cua UBND TP Da Nang, Ban chi dao do mot Pho chu tich UBND TP Da Nang lam truong ban da trien khai thuc hien de an noi tren va de an nay da duoc Bo KH-CN ho tro kinh phi va phoi hop voi thanh pho thuc hien.

 • Tau ca khong dam bao lien lac khong duoc xuat ben

  20:06 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Tau ca khong dam bao lien lac khong duoc xuat ben

  UBND TP Da Nang quy dinh, sau ngay 30/9, khong cho phuong tien nghe ca khong dam bao trang thiet bi an toan, thiet bi vo tuyen dien xuat ben

 • Tien cuu tro nan nhan bao duoc chi nhu the nao

  23:05 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Tien cuu tro nan nhan bao duoc chi nhu the nao

  Sang 24.1, Doan dai bieu Quoc hoi (DBQH) va Thuong truc HDND TP Da Nang da co buoi lam viec voi UBND TP Da Nang va UBND cac quan, huyen de nghe giai trinh ve tinh hinh giai ngan tien, hang cuu tro cho nhan dan qua hai con bao so 1 (Chanchu) va so 6 (Xangsane). Day la van de ma nguoi dan Da Nang va ca nuoc het suc quan tam.

 • Tien cuu tro den dan qua cham

  08:56 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Tien cuu tro den dan qua cham

  Sang 24/1, Doan dai bieu Quoc hoi (DBQH) va Thuong truc HDND TP Da Nang da co buoi lam viec voi UBND TP Da Nang va UBND cac quan, huyen de nghe giai trinh ve tinh hinh giai ngan tien, hang cuu tro cho nhan dan qua hai con bao so 1 (Chanchu) va so 6 (Xangsane). Day la van de ma nguoi dan Da Nang va ca nuoc het suc quan tam.

 • Tin van UBND TP Da Nang thanh lap doan kiem tra giai quyet khieu nai

  04:06 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua thanh lap doan kiem tra viec thuc hien cac quyet dinh giai quyet khieu nai thuoc tham quyen cua chu tich UBND thanh pho tu nam 2000 den nay do ong Nguyen Van Ngoc, chanh thanh tra thanh pho, lam truong doan.

 • Da Nang Nhieu quy dinh giu via he thong thoang

  06:08 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Da Nang Nhieu quy dinh giu via he thong thoang

  Theo quy dinh vua sua doi cua UBND TP Da Nang, xe tren via he duoc doi vi tri tu khu vuc sat long duong sang ben trong cung via he.

 • Thanh tra Tram xu ly nuoc thai KCN Hoa Khanh Da Nang

  02:56 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Thanh tra Tram xu ly nuoc thai KCN Hoa Khanh Da Nang

  UBND TP Da Nang vua chi dao thanh tra Tram xu ly nuoc thai KCN Hoa Khanh, nhung nguoi le ra phai chiu trach nhiem thi da “cao chay xa bay”!

 • Da Nang duoc to chuc thi ban phao hoa quoc te

  17:46 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Sang nay, 25-11, Van phong UBND TP Da Nang cho biet: Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan vua cho phep UBND TP Da Nang to chuc cuoc thi ban phao hoa quoc te, tuy nhien khong su dung ngan sach Nha nuoc to chuc thi.

 • Ong Tran Van Minh duoc bau lam Chu tich UBND TP Da Nang

  23:58 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 19/7, tai Da Nang da dien ra ky hop thu 7, HDND TP Da Nang khoa VII nhiem ky 2004 - 2009. Ky hop lan nay co nhieu van de duoc cu tri quan tam, do la tien do thi cong cac cong trinh trong diem qua cham, tinh hinh bo tri tai dinh cu, van de an toan ve sinh thuc pham tai cac khu cong nghiep, von vay danh cho ho ngheo...

 • Nha so 9 Dao Duy Anh khong mua ban trao tay

  12:24 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Nha so 9 Dao Duy Anh khong mua ban trao tay

  Truoc thong tin cong trinh so 9 Dao Duy Anh (Ha Noi) co dau hieu pham phap hinh su trong viec chuyen doi chu dau tu, ong Tran Van Hao - Chanh Van phong UBND TP Da Nang, don vi duoc cho la dau moi len he xin du an ban dau - da khang dinh: cong trinh nay khong he co sai pham.

 • Da Nang duoc to chuc thi ban phao hoa quoc te

  09:27 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Sang 25.11, Van phong UBND TP Da Nang cho biet: Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan vua cho phep UBND TP Da Nang to chuc cuoc thi ban phao hoa quoc te, tuy nhien khong su dung ngan sach Nha nuoc to chuc thi.

 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 1

  03:14 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi bi thu hoi dat tren dia ban thanh pho da duoc UBND TP Da Nang ban hanh. TS lan luot trich dang qui dinh nay, ve nhung van de lien quan den giai toa, den bu.

 • Da Nang Cam can thiep viec xu ly vi pham giao thong

  22:48 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Da Nang Cam can thiep viec xu ly vi pham giao thong

  Chu tich UBND TP Da Nang nghiem cam moi hanh vi can thiep vao viec xu ly vi pham luat le giao thong cua luc luong chuc nang.

 • Da Nang 2.000 ho dan bi giai toa nhung chua nhan duoc quyet dinh thu hoi dat

  23:58 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 4.10, UBND quan Lien Chieu cho biet, da tiep tuc kien nghi UBND TP Da Nang xem xet va cho y kien ve truong hop 2.000 ho dan nam trong khu quy hoach Khu do thi Tay Bac va Khu B - vet biet thu Xuan Thieu - Nam O duoc huong cac quyen loi cua nguoi su dung dat theo quy dinh cua phap luat. Nam 2003, UBND TP Da Nang da ky ban hanh cac quyet dinh thu hoi dat cua 2.000 ho dan thuoc hai du an noi tren va giao cho BQL du an QL1A va Lien Chieu - Thuan Phuoc trien khai..

 • Da Nang duoc to chuc thi ban phao hoa quoc te

  21:24 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Sang 25/11, Van phong UBND TP Da Nang cho biet: Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan vua cho phep UBND TP Da Nang to chuc cuoc thi ban phao hoa quoc te, tuy nhien khong su dung ngan sach Nha nuoc to chuc thi.

 • Da Nang tiep tuc la mot diem sang cua ca nuoc

  00:28 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Da Nang tiep tuc la mot diem sang cua ca nuoc

  Ngay 22/4, Doan cong tac cua Chinh phu do Pho thu tuong Vu Khoan dan dau cung voi lanh dao cac bo, nganh trung uong da den tham va lam viec tai TP Da Nang. Thay mat UBND TP Da Nang, ong Huynh Nam, Chu tich UBND TP Da Nang, bao cao tinh hinh kinh te, xa hoi, an ninh quoc phong cua thanh pho trong nhung nam qua.

 • Vi sao Chinh phu yeu cau xem xet cau Thuan Phuoc

  07:59 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Vi sao Chinh phu yeu cau xem xet cau Thuan Phuoc

  Thu tuong Chinh phu vua yeu cau lam ro cac van de thiet ke, tham dinh, phe duyet, thuc hien du an xay dung cau Thuan Phuoc (Da Nang). Vi sao?

 • Tai dinh cu va toi hau thu cua Chu tich UBND TP Da Nang

  23:57 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  Tai dinh cu va toi hau thu cua Chu tich UBND TP Da Nang

  Chu tich UBND TP Da Nang Hoang Tuan Anh da ra "toi hau thu": Den 31.12.2005 phai bo tri dat tai dinh cu thuc te cho cac ho dan trong dien giai toa da di doi ban giao mat bang tu truoc ngay 31.12.2004. Don vi nao khong thuc hien, nguoi phu trach se bi cach chuc ngay.

 • Mo rong duong Dien Bien Phu Da Nang 900 ho dan se duoc bo tri o dau

  22:48 | Chủ nhật 21/03/2004 (GMT+7)

  Mo rong duong Dien Bien Phu Da Nang 900 ho dan se duoc bo tri o dau

  Theo ke hoach, den ngay 29/3/2004, UBND TP Da Nang se to chuc khoi cong nang cap, mo rong duong Dien Bien Phu len 48m. Du an nay se co tren 900 ho dan phai di doi, giai toa. Trao doi voi PV Bao Thanh Nien ve viec bo tri nha tam cho cac ho di doi va bo tri dat tai dinh cu, ong Nguyen Tuan Anh - Giam doc Cong ty Vat lieu xay dung - xay lap va kinh doanh nha Da Nang cho biet:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0