UBND TPHCM

Friday, 27/05/2016 13:30
 • TPHCM ban hanh nhieu van ban trai luat

  09:38 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  TPHCM ban hanh nhieu van ban trai luat

  Moi day, Cuc Kiem tra van ban quy pham phap luat (VBQPPL) - Bo Tu phap, co van ban gui UBND TPHCM thong bao nhieu van ban do chinh UBND TPHCM ban hanh de xu phat hanh chinh nguoi dan deu trai luat! Phat giao thong, tu trai luat den... trai luat Trong 8 van ban do UBND TPHCM ban hanh tu nam 2003 - 2004, nguoi ta phat hien toi 4 van ban danh cho xu phat an toan giao thong (ATGT). Do la cong van so 7696/UB-DT, ra ngay 14/12/2003 cua UBND TP, ve tang cuong kiem tra..

 • Mot DN khac khoai cho UBND TPHCM thi hanh ban an

  17:02 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Mot DN khac khoai cho UBND TPHCM thi hanh ban an

  Day co le la truong hop dau tien trong lich su mot Doanh nghiep tu nhan thang kien co quan hanh chinh Nha nuoc. Tuy nhien da hon 1 thang ke tu ngay Toa an nhan dan TPHCM ra phan quyet, khong hieu ly do gi ban an van chua duoc UBND TPHCM thi hanh.

 • TPHCM ban hanh nhieu van ban trai luat

  09:23 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  TPHCM ban hanh nhieu van ban trai luat

  Moi day, Cuc Kiem tra van ban quy pham phap luat (VBQPPL) - Bo Tu phap, co van ban gui UBND TPHCM thong bao nhieu van ban do chinh UBND TPHCM ban hanh de xu phat hanh chinh nguoi dan deu trai luat.

 • Ai dang truc loi tai du an Thu Thiem

  09:28 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Ai dang truc loi tai du an Thu Thiem

  De bien Thu Thiem thanh “Pho Dong” cua TPHCM, nam 2003, UBND TPHCM to chuc mot cuoc thi y tuong quy hoach khu do thi moi Thu Thiem va giao cho Ban Quan ly khu do thi moi Thu Thiem ky ket voi Cty SASAKI goi thau thiet ke quy hoach chi tiet 1/2.000 khu trung tam do thi moi Thu Thiem tri gia 600.000 USD.

 • Khu do thi moi Thu Thiem UBND TP HCM chua chay nhu the nao

  07:54 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem UBND TP HCM chua chay nhu the nao

  Le ra voi 160 ha tai dinh cu trong Khu do thi moi Thu Thiem ma Thu tuong da duyet thi thanh pho hoan toan du dat de dan tai dinh cu nhung khong hieu bang cach nao den nay dat lai thieu den do phai di mua lai?!

 • Khu do thi moi Thu Thiem Dau la su that

  09:16 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem Dau la su that

  UBND TPHCM da co bao cao gui Thu tuong giai trinh viec thuc hien du an quy hoach thu hoi dat de dau tu xay dung Khu do thi moi Thu Thiem. Tuy nhien, bao cao lai “lo” ra nhieu chi tiet khong hop ly...

 • Tiep tuc cuong che giai toa khu vuc cau Thu Thiem

  16:54 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Tiep tuc cuong che giai toa khu vuc cau Thu Thiem

  TP - TP ngay 21/2 dang bai “Tien ty co nguy co bi cuon troi” phan anh viec UBND TPHCM van dung chinh sach den bu giai toa va tai dinh cu khong thoa dang.

 • Phe binh UBND TPHCM va Bo KH DT

  13:04 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Bo truong, chu nhiem Van phong Chinh phu Doan Manh Giao vua ky cong van 6626/VPCP-KTTH truyen dat y kien cua Thu tuong phe binh UBND TPHCM ve viec da cap cac giay phep dau tu cho cong ty lien doanh Phu My Hung va cham dut hieu luc phap ly cua cac giay phep nay khong dung voi qui dinh cua phap luat ve dau tu nuoc ngoai tai VN, phap luat ve ban hanh van ban qui pham phap luat.

 • Vu 117 nguoi dan kien UBND TPHCM Nguyen don thua kien

  15:45 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 22/1, TAND TPHCM xet xu vu an khieu kien hanh chinh lon nhat tu truoc toi nay ma nguyen don la 117 ho dan o quan 9 (TPHCM), bi don la UBND TPHCM.

 • TPHCM Khu CN thanh Khu dan cu ket luan da nhau

  09:00 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  TPHCM Khu CN thanh Khu dan cu ket luan da nhau

  TP so 200 dang bai “Kien nghi hop thuc hoa cho sai pham”, thong tin ve ket luan cua Ban chi dao 6 (2) Thanh uy TP HCM bao cao thuong truc Thanh uy TPHCM ve cac sai pham cua UBND TPHCM.

 • UBND TPHCM bi kien ra toa

  12:10 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Hom qua 28/5, TAND TPHCM da dua ra xet xu vu kien hanh chinh giua ben di kien la 8 don vi kinh te va ca nhan co phuong tien van chuyen duong song doi voi nguoi bi kien la UBND TPHCM.

 • Them mot quyet dinh hanh chinh cua UBND TPHCM bi nguoi dan kien ra toa

  22:55 | Thứ tư 28/01/2004 (GMT+7)

  Do la Quyet dinh hanh chinh so 4993/QD-UB ngay 17/11/2003 do Pho chu tich UBND thanh pho Nguyen Van Dua ky ban hanh ve viec "Thu hoi, huy bo giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o so 15676/2000 ngay 18/12/2000 cua UBND TPHCM cap cho ong, ba Nguyen Van Do - Ly Muoi" doi voi can nha so 260/11 duong Ba Hom, P.13, Q.6.

 • Khu do thi moi Thu Thiem Dat dau gop von lap cong ty co phan

  18:26 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem Dat dau gop von lap cong ty co phan

  UBND TPHCM vua thanh lap Ban chi dao co phan hoa Cty TNHH mot thanh vien Dau tu phat trien Thu Thiem thuoc Ban Quan ly Dau tu - Xay dung khu do thi moi Thu Thiem (TPHCM).

 • TPHCM 75 du an dau tu gay lang phi

  08:34 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  TPHCM 75 du an dau tu gay lang phi

  Tinh trang lang phi the hien o cho hau het cac du an dau tu dang trien khai tai TPHCM deu cham tien do. Mot so du an qua kiem tra co chat luong xay dung thap va co dau hieu vi pham... UBND TPHCM vua co Van ban so 6324 gui Bo KH-DT bao cao tinh hinh thuc hien cong tac giam sat danh gia dau tu 6 thang dau nam 2006 tren dia ban thanh pho. Qua giam sat, trong tong so 3.002 du an dang thuc hien, bao gom 681 du an thuoc nguon von ngan sach tap trung cua thanh pho va..

 • De an 112 Van phong UBND TPHCM no 5,8 ty dong

  09:44 | Thứ hai 03/12/2007 (GMT+7)

  De an 112 Van phong UBND TPHCM no 5,8 ty dong

  Den nay, du da qua han, Trung tam tin hoc thuoc Van phong HDND - UBND TPHCM van chua co phuong an thanh toan khoan no cuoc len den gan 5,8 ty dong phat sinh tu dich vu cung cap duong truyen cho viec thuc hien de an 112 o TPHCM.

 • Thao go nhieu van de buc xuc

  08:41 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Thao go nhieu van de buc xuc

  Ngay 13/7, sau 3 ngay lam viec, ky hop thu 7 HDND TP.HCM khoa 7 da ket thuc. Voi so phieu 82/87, cac dai bieu HDNDTP da bau ong Le Hoang Quan - uy vien Trung uong Dang, Pho Bi thu thuong truc Thanh uy TPHCM, lam Chu tich UBND TPHCM.

 • Cuoc chien 112 va nhung bat thuong

  16:05 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Cuoc chien 112 va nhung bat thuong

  Khi TP dang loat bai “De an 112: Lang phi that thoat”, nhieu chuyen gia va bao dai da vao cuoc, lan luot mo xe nhung bat on cua de an nay…

 • TPHCM De nghi tang gia qua pha vi thua lo

  16:59 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  TPHCM De nghi tang gia qua pha vi thua lo

  TP - Cty Quan ly cong trinh cau pha (CP) TPHCM duoc So GTCC va UBND TPHCM giao quan ly, khai thac 2 ben pha, gom: Pha Thu Thiem va pha Cat Lai.

 • TP HCM Thu tuong giao dat thanh pho tuy tien thu hoi

  08:33 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  TP HCM Thu tuong giao dat thanh pho tuy tien thu hoi

  Khu dat da duoc Thu tuong giao cho Cty TNHH Nha nuoc mot thanh vien cong nghiep tau thuy Sai Gon (goi tat la Cty Tau thuy Sai Gon) xay dung nha may sua chua va dong moi tau thuy, nhung UBND TPHCM lai ra quyet dinh thu hoi khien DN lao dao...

 • Chinh quyen dia phuong co chiu tiep thu

  14:35 | Thứ tư 31/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 30/8, Doan kiem tra so 1 (Bo Tai nguyen – Moi truong) do Thu truong Dang Hung Vo dan dau da lam viec voi lanh dao UBND TPHCM, ket thuc dot kiem tra lon nhat tu truoc den nay...

 • TPHCM Ngung ngay chu truong gan sao cac truong THPT

  09:11 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/10, UBND TPHCM da co cong van gui cac co quan chuc nang, So GD-DT co y kien chi dao ve van de “gan sao” cho cac truong. Theo do, Thuong truc UBND TPHCM chi dao “ngung ngay chu truong binh chon cac truong THPT dat chuan “sao” nam hoc 2007-2008". Day la chi dao rat sang suot cua lanh dao TPHCM ve chu truong nhay cam cua nganh giao duc TP...

 • Som trien khai cac tuyen tau dien ngam

  01:08 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Som trien khai cac tuyen tau dien ngam

  Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao, UBND TPHCM can tap trung thuc hien nhung nhiem vu trong tam trong nam 2008, trong do som trien khai du an cac tuyen tau dien ngam, duong vanh dai 3...

 • 3 phan mem dung chung Gia cao chat luong thap

  11:40 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 14/6, So Buu chinh Vien thong (BCVT) da chinh thuc bao cao thuong truc UBND TPHCM bang van ban ket qua kiem tra viec trien khai ba phan mem dung chung tai TPHCM.

 • De an 112 Lang phi that thoat la co that

  11:11 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  De an 112 Lang phi that thoat la co that

  TP - TP vua nhan duoc Cong van so 2241 ngay 5/5 cua Van phong HDND va UBND TPHCM do ong Truong Van Lam - Chanh Van phong, Pho Truong ban dieu hanh de an 112 TPHCM ky.

 • Kien nghi lui thoi gian cam xe tu che them 6 9 thang

  09:42 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Chieu 28/12, Ban Chi dao Xoa doi giam ngheo va Viec lam (XDGN-VL) TPHCM co van ban bao cao UBND TPHCM ve so lieu khao sat so ho ngheo dang su dung cac loai xe tu che 3 banh, 4 banh de muu sinh. Ban Chi dao XDGN-VL cung kien nghi UBND TPHCM co y kien voi Chinh phu xem xet lui thoi han cam xe tu che tu 6-9 thang (thay vi ngung luu thong tu 1/1/2008).

 • He luy tu tien dang hau kiem

  10:15 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  He luy tu tien dang hau kiem

  So LDTBXH TPHCM vua gui van ban kien nghi thuong truc UBND TPHCM chi dao So KHDT chu tri cung cac so, nganh lien quan tien hanh cac bien phap xu ly viec Giam doc Cty may Vinh Hoa (100% von Han Quoc (HQ), dong tai Q.12, TPHCM) quyt no luong 130 CN va cac khoan no khac len toi gan 1 ti dong roi bo tron. Day chi la mot trong nhieu truong hop chu DN quyt no, khien CN phai chiu toan bo thiet hai, ma hau qua la do co che "tien dang - hau kiem"! Loi an, lo... chay Ve vu..

 • 3 phan mem dung chung Gia cao chat luong thap

  14:04 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  3 phan mem dung chung Gia cao chat luong thap

  Ngay 14/6, So Buu chinh Vien thong (BCVT) da chinh thuc bao cao thuong truc UBND TPHCM bang van ban ket qua kiem tra viec trien khai ba phan mem dung chung tai TPHCM.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0