UBND

Saturday, 28/05/2016 00:40
 • Cap giap phep xay dung cho doi tuong xam hai di tich

  23:23 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Cap giap phep xay dung cho doi tuong xam hai di tich

  Phu Thoai Thai Vuong Nguyen Phuc Hong Y (than phu cua Vua Duc Duc), dia chi so 235A, duong Chi Lang, thanh pho Hue, duoc lap tu nam 1847. Vao nam 1993, tai Quyet dinh so 1046/ QD- UB Phu da duoc UBND tinh Thua Thien-Hue dua vao danh muc di tich can duoc bao ve. Truoc thoi diem nay, co hai ho dan da “nhay du” vao o trong Phu. Truoc thuc trang tren, voi nhiem vu bao ve di tich, Ban quan ly Phu Thoai Thai Vuong da nhieu lan de nghi UBND phuong Phu Cat va UBND TP..

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Moi quy Chu tich tinh phai truc tiep tiep dan it nhat mot lan

  14:58 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Day la mot trong nhung noi dung dang chu y cua Quy che lam viec mau cua UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, Thu tuong vua ky ban hanh. "Van phong UBND tinh chiu trach nhiem phat hanh cac van ban cua UBND, Chu tich UBND tinh trong thoi gian khong qua 02 ngay lam viec, ke tu ngay van ban duoc ky; bao dam dung dia chi, dung thu tuc". Ngoai ra, theo chi dao cua Thu tuong, "cac van ban cua UBND, Chu tich UBND tinh ban hanh co lien quan truc tiep den giai quyet..

 • Ha Tay Mot quan huyen an 556m2 dat cong

  07:10 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Ha Tay Mot quan huyen an 556m2 dat cong

  Thoi gian gan day, VM da nhan duoc don thu phan anh cua nhan dan thon Nhue, xa Duc Thuong, huyen Hoai Duc ( Ha Tay) to cao ve viec mot quan huyen da tu y san nen, lan chiem 556m2 dat cong, roi xay tuong bao quanh. Vu viec da gay buc xuc trong du luan de nghi cac cap chinh quyen giai quyet. Anh Dang Van Manh, nguoi dan thon Nhue cho chung toi biet, nguon goc thua dat 171 khu cau Mo, thon Nhue la dat nong nghiep, da the hien tren ban do dia chinh xa, thuoc quy dat..

 • UBND xa duoc ban hanh quyet dinh chi thi

  16:11 | Thứ hai 31/05/2004 (GMT+7)

  Theo du an Luat ban hanh van ban quy pham phap luat cua HDND va UBND duoc trinh Quoc hoi sang nay, van ban quy pham phap luat cua HDND cap tinh, huyen, xa duoc ban hanh duoi hinh thuc nghi quyet, cua UBND la quyet dinh, chi thi.

 • Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  17:33 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  Nhieu cau hoi rat cu the, khong it nhung cau hoi thuoc tam vi mo, khong it nhung cau hoi khong de tra loi... Hon 300 cau hoi gui den buoi giao luu hom nay da thuc su lam cac quan chuc trong cac nganh chuc nang co ban phai toat mo hoi. Cau tra loi co the chua du muc thoa man, nhung chac chan, se la mot buoc thu ngan lai khoang cach co ve nhu con kha xa giua nguoi dan va cac co quan cong quyen.

 • Duoi 1 doanh nghiep lay dat cho doanh nghiep khac

  13:47 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Duoi 1 doanh nghiep lay dat cho doanh nghiep khac

  Xi nghiep oto Traenco (TRAENCO MOTOR) bo tien den bu, san lap mat bang o Q.Long Bien, dang lam an thuan loi bong bi thu hoi dat cho mot DN khac thue... Chi vi khong ""manh vi gao, bao vi....""? Nam 1998, do nhu cau phat trien mo rong san xuat, duoc su giup do, tao dieu kien cua UBND xa Gia Thuy, huyen Gia Lam, Xi nghiep oto Traenco da ky hop dong thue 2.500m2 dat tai nay(nay la phuong Phuc Dong, Quan Long Bien, Ha Noi). Khu dat thue duoc nay, Traenco Motor da..

 • Bao tan pha dao Phu Quy

  10:47 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  Bao tan pha dao Phu Quy

  * Tuong trinh cua phong vien Thanh Nien tu cac vung bao se di qua* Canh bao lu tren cac song Trung va Nam Trung BoTheo ban tin bao khan cap (con bao so 9) cua Trung tam Du bao Khi tuong thuy van Trung uong, hoi 4 gio ngay 5/12, vi tri tam bao o vao khoang 10,2 do vi bac, 107,7 do kinh dong, cach bo bien cac tinh tu Binh Thuan den Ben Tre khoang 50km ve phia dong nam.

 • Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  14:39 | Thứ hai 17/03/2003 (GMT+7)

  Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  Tu 19 den 21/3, tai Ha Noi se dien ra Hoi nghi HDND va UBND toan quoc. Tai Hoi nghi nay cac dai bieu se thao luan va cho y kien ve 2 Du thao luat quan trong: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Bau cu HDND (hay con goi la Luat Bau cu HDND (sua doi) va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat To chuc HDND va UBND (Luat To chuc HDND va UBND (sua doi) truoc khi trinh Quoc hoi (QH) xem xet thong qua tai ky hop thu 3 (du kien se khai mac dau thang 5).

 • Nhan su moi

  23:33 | Chủ nhật 23/05/2004 (GMT+7)

  HDND nhiem ky 2004 - 2009 nhieu tinh, thanh pho da hop va bau cac chuc vu chu chot cua HDND va UBND tinh, thanh pho nhu sau: TP Can Tho: Ong Le Van Phuoc - Truong ban To chuc Thanh uy Can Tho - duoc bau giu chuc Chu tich HDND thanh pho; ong Vo Thanh Tong - Chu tich UBND lam thoi thanh pho trung cu Chu tich UBND thanh pho.

 • Doanh nghiep kien UBND tinh ra toa

  03:00 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep kien UBND tinh ra toa

  Khong chap nhan viec UBND tinh Long An dung ra giai quyet tranh chap kinh te giua cac doanh nghiep bang van ban hanh chinh, Cong ty co phan Co khi Xay dung Long An (CP CKXD LA) - mot trong ba doanh nghiep dang nam trong vung tranh chap da dung ra kien UBND tinh ra toa.

 • Vi sao 33 cong dan Qui Nhon khoi kien UBND huyen Song Cau

  11:01 | Thứ bảy 02/10/2004 (GMT+7)

  TTCN - Theo ke hoach, bat dau tu ngay 23-9-2004 Toa an nhan dan huyen Song Cau (Phu Yen) dua ra xet xu vu khieu kien hanh chinh UBND huyen Song Cau cua 33 cong dan hien dang sinh song tai Qui Nhon, tinh Binh Dinh (phien toa dang tam hoan do luat su ben nguyen bi mo ruot thua).

 • Bat tam giam chu tich huyen Hoc Mon TPHCM

  10:02 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Bat tam giam chu tich huyen Hoc Mon TPHCM

  Sang 3/11, Co quan CSDT Cong an TP.HCM da thuc hien cac quyet dinh khoi to bi can, bat tam giam (4 thang), kham xet noi lam viec va nha rieng doi voi ong Nguyen Van Khoe - chu tich UBND huyen Hoc Mon (TP.HCM), pho bi thu huyen uy - ve hanh vi "loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu” (dieu 281 Bo luat hinh su). Theo quyet dinh khoi to bi can, ong Khoe da co hanh vi "chi dao lap ho so khong de giao dat trai qui dinh cho Cong ty TNHH xay dung thuong..

 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Doanh nghiep kien UBND tinh ra toa

  15:18 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep kien UBND tinh ra toa

  Khong chap nhan viec UBND tinh Long An dung ra giai quyet tranh chap kinh te giua cac doanh nghiep bang van ban hanh chinh, Cong ty co phan Co khi Xay dung Long An (CP CKXD LA) - mot trong ba doanh nghiep dang nam trong vung tranh chap da dung ra kien UBND tinh ra toa.

 • UBND tinh Binh Duong Chay y khong chiu tra no cho dan

  06:52 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  UBND tinh Binh Duong Chay y khong chiu tra no cho dan

  Gan 6 nam nay, mot cu ong 70 tuoi bi ung thu phoi giai doan cuoi thuong truc tai co quan thi hanh an tinh Binh Duong de yeu cau thi hanh an 303 trieu dong ma UBND tinh Binh Duong co trach nhiem tra cho ong nhu toa tuyen nam 2002.

 • Toi muon nhap ho khau

  09:18 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Toi muon nhap ho khau

  Hon 500 thac mac ve ho khau da duoc gui den TT trong buoi giao luu truc tuyen giua cac lanh dao va can bo Cuc Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi (C13 thuoc Tong cuc Canh sat, Bo Cong an) voi ban doc voi chu de "Lam the nao de nhap ho khau?".

 • Nhung quy dinh moi nhat ve dang ky ho tich

  21:41 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhung quy dinh moi nhat ve dang ky ho tich

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 158/2005/ND-CP ngay 27-12-2005 ve dang ky va quan ly ho tich. Xin gioi thieu mot so diem moi trong Nghi dinh nay. Dang ky ket hon khong qua 5 ngay UBND cap xa, noi cu tru cua ben nam hoac ben nu thuc hien viec dang ky ket hon. Trong truong hop mot nguoi cu tru tai xa, phuong, thi tran nay, nhung dang ky ket hon tai xa, phuong, thi tran khac, thi phai co xac nhan cua UBND cap xa - noi cu tru ve tinh trang hon nhan cua nguoi do...

 • Dong Nai UBND tinh xe rao doanh nghiep be tac

  14:57 | Thứ năm 27/11/2003 (GMT+7)

  Dong Nai UBND tinh xe rao doanh nghiep be tac

  Dau thang 10/2003, Van phong Chinh phu mot lan nua co van ban yeu cau UBND tinh Dong Nai (DN) xu ly nhung ton dong ve tai chinh xung quanh viec nhap khau lo hang 200 xe buyt da qua su dung tu dau nam 2001 cua Cong ty Dong Nam (Donaco). Tuy nhien, viec nhap khau lo hang nay khong chi co van de no dong tai chinh...

 • Dong Nai UBND huyen Thong Nhat bi kien vi lam duong cong

  10:11 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Dong Nai UBND huyen Thong Nhat bi kien vi lam duong cong

  Sang qua 19.4, TAND huyen Thong Nhat (TN), tinh Dong Nai da dua vu kien hanh chinh giua nguoi khoi kien la cu ong 73 tuoi Nguyen Van Tinh va nguoi bi kien la UBND huyen TN. Dieu dang luu y cua vu kien nay la cu ong tren chi yeu cau UBND huyen cong bang trong viec lam duong sa, chu khong phai vi chuyen loi ich ca nhan.

 • UBND tinh tuy tien dau gia dat thuc hien du an

  11:16 | Thứ bảy 23/10/2004 (GMT+7)

  Ket luan cua Thanh tra Nha nuoc ve du an khu dan cu duong Dong Khoi, phuong Tan Hiep, thanh pho Bien Hoa cho thay: du chua duoc Chinh phu phe duyet va ky quyet dinh giao dat, nhung UBND tinh Dong Nai da cho thu hoi gan 6 ha dat, dem dau gia de thuc hien du an xay dung khu dan cu.

 • Tu mot ban an thieu thuyet phuc cua Toa hanh chinh Toa an nhan dan toi cao Dat cua Nha nuoc muon cap cho ai thi cap

  22:11 | Chủ nhật 28/11/2004 (GMT+7)

  Khoi nguon vu viec Nam 1992, sau khi co su thong nhat cua Dang uy va Hoi dong nhan dan cung cap cung nhu y kien cua chinh quyen cap tren truc tiep, UBND xa Tan Binh, huyen Phung Hiep, tinh Can Tho (nay la Hau Giang) da quyet dinh ban 253,75m2 dat truong hoc tai ap Tan Hiep cho 2 cong dan cu ngu tai dia phuong voi ly do dat do "nam trong cho bi o nhiem va on ao khong the day va hoc duoc" nen ban de lay tien xay diem truong moi.

 • Kiem tra lai bao cao cua UBND tinh Thua Thien Hue

  00:00 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  "Thu tuong Phan Van Khai da nhan duoc bao cao cua UBND tinh Thua Thien - Hue ve viec bao chi neu xung quanh viec xay khach san tren doi Vong Canh” - Ong Nguyen Kinh Quoc, nguoi phat ngon cua Thu tuong da noi nhu vay khi trao doi voi phong vien TP chieu qua (22/2). Truoc do, Van phong Chinh phu da co cong van truyen dat y kien cua Thu tuong yeu cau UBND tinh Thua Thien - Hue kiem tra su viec bao chi neu va bao cao ket qua len Thu tuong truoc ngay 20/2/2005. Tuy..

 • Ha Noi Mot du an cham 6 nam vi 13 ho dan

  06:50 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Mot du an cham 6 nam vi 13 ho dan

  Duoc phe duyet tu nam 2001 nhung den nay, du an xay dung Trung tam Thuong mai cho Cay (xa Kieu Ky, huyen Gia Lam) van dang nam tren giay vi 13 ho dan khong chiu ban giao dat cho chu dau tu...

 • Xay cao oc 17 tang khong giay phep

  09:41 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Xay cao oc 17 tang khong giay phep

  Xay dung nha cao tang vuot phep hoac tham chi khong phep khong phai la hien tuong hiem o Ha Noi. Truong hop xay dung toa nha 17 tang khong co giay phep o so 9 Dao Duy Anh la mot dien hinh. Sau khi du luan len tieng ve hai cong trinh xay dung sai phep tai quan Ba Dinh (so 4 Dang Dung va so 2 ngo 31 Nguyen Chi Thanh), lanh dao TP Ha Noi da chi dao xu ly nghiem cac cong trinh vi pham tren. Tuy nhien, qua tim hieu cua PV TP, hien nay tren dia ban Ha Noi hang loat toa..

 • Cha con kien nhau tinh xu huyen lung tung

  23:55 | Thứ năm 28/04/2005 (GMT+7)

  Cha con kien nhau tinh xu huyen lung tung

  Su viec bat dau tu tranh chap noi bo gia dinh: con gianh dat cua cha. Chuyen tuong gian don nhung keo dai da 10 nam khien co quan nha nuoc phai ton nhieu giay muc va Chu tich UBND tinh phai lap doan thanh tra ve dia phuong xem xet, da ra toi 3 "quyet dinh cuoi cung" nhung den nay van chua phai la cuoi cung. Chinh vi vay ma nguoi dan rat thac mac: vi sao ca 3 quyet dinh cua tinh van khong co hieu luc?!

 • Du an Rusalka UBND tinh Khanh Hoa chi co phan thieu sot

  11:57 | Thứ tư 06/07/2005 (GMT+7)

  Du an Rusalka UBND tinh Khanh Hoa chi co phan thieu sot

  Sang 5/7, UBND tinh Khanh Hoa da cong bo ket luan ve nhung van de cua du an Rusalka, theo do, trong du an nay "cung co phan thieu sot cua Thuong truc UBND tinh"

 • 23 can bo da duoc cap dat nhu the nao

  23:55 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  23 can bo da duoc cap dat nhu the nao

  23 CBCNV cua tinh Khanh Hoa va TP Nha Trang da duoc cap dat sai qui dinh tai khu Vuon Dua.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0