Tu tuong Ho Chi Minh

Sunday, 29/05/2016 10:50
 • Khoa hoc Mac Lenin Tu tuong Ho Chi Minh Sinh vien hoc va thi nhu the nao

  22:25 | Thứ ba 16/03/2004 (GMT+7)

  Khoa hoc Mac Lenin Tu tuong Ho Chi Minh Sinh vien hoc va thi nhu the nao

  Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) vua ban hanh quyet dinh 02/2004/QD-BGD - DT ve viec sinh vien cac truong dai hoc, cao dang he chinh quy phai thi cuoi khoa cac mon khoa hoc Mac - Lenin, Tu tuong Ho Chi Minh. PV Bao Thanh Nien da co cuoc trao doi voi PGS.TS Ngo Kim Khoi (anh), Pho vu truong Vu Dai hoc - Sau dai hoc, Bo GD-DT xung quanh van de nay.

 • Mo dot tuyen truyen sau rong tu tuong Ho Chi Minh

  07:31 | Thứ tư 14/05/2003 (GMT+7)

  Chieu nay (13/5), ""Hoi nghi tong bien tap bao, dai trien khai Chi chi cua Ban bi thu ve Day manh nghien cuu, tuyen truyen, giao duc tu tuong Ho Chi Minh trong giai doan moi"" da dien ra tai Ha Noi duoi su chu tri cua Uy vien Bo Chinh tri, Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong Nguyen Khoa Diem.

 • To chuc nhieu hinh thuc hoc tap tu tuong Ho Chi Minh

  08:50 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Sang 13-7, Ban Tu tuong - van hoa Thanh uy TP.HCM da to chuc tong ket mot nam cong tac tuyen truyen, giao duc tu tuong Ho Chi Minh va day manh tuyen truyen, giao duc tu tuong Ho Chi Minh trong giai doan moi.

 • Khoi dong dot tuyen truyen sau rong tu tuong Ho Chi Minh

  19:08 | Thứ ba 13/05/2003 (GMT+7)

  Chieu nay tai Ha Noi da dien ra "Hoi nghi tong bien tap bao, dai trien khai Chi chi cua Ban bi thu ve Day manh nghien cuu, tuyen truyen, giao duc tu tuong Ho Chi Minh trong giai doan moi" duoi su chu tri cua ong Nguyen Khoa Diem, Uy vien Bo Chinh tri Dang CSVN, Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong.

 • Hoi thi toan quoc Doi tuyen truyen thanh nien ve tu tuong Ho Chi Minh Bac van cung chung chau hanh quan

  21:31 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Hoi thi toan quoc Doi tuyen truyen thanh nien ve tu tuong Ho Chi Minh Bac van cung chung chau hanh quan

  Sau 5 ngay soi noi, hao hung, hoi thi da thuc su tro thanh ngay hoi tim hieu ve cuoc doi, su nghiep va tu tuong Ho Chi Minh trong tuoi tre ca nuoc.

 • 20 thi sinh du thi bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh

  08:24 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  Sang 16-4-2004, tai Trung tam Boi duong chinh tri quan 4, TP.HCM, hoi thi bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh khu vuc phia Nam do Ban Tu tuong - van hoa trung uong to chuc da duoc khai mac. Co 20 bao cao vien (BCV) dai dien 19 tinh, thanh pho tham du hoi thi (TP.HCM co 2 BCV).

 • Ban Bi thu T U Dang chi dao Dua tu tuong Ho Chi Minh vao cuoc song hoc di doi voi hanh

  00:05 | Thứ hai 16/02/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu T.U Dang vua co ket luan ve viec thuc hien Chi thi 23-CT/T.U "Day manh nghien cuu, tuyen truyen, giao duc tu tuong Ho Chi Minh trong giai doan moi". Ban Bi thu chi dao: Trong nam 2004-2005, cac cap uy, dia phuong, don vi can lam tot cac nhiem vu:

 • Hoi thi Bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh khoi co quan T U

  08:23 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Sang 4-5 tai Ha Noi, Ban Tu tuong - van hoa trung uong da khai mac hoi thi Bao cao vien gioi ve tu tuong Ho Chi Minh. 19 bao cao vien thuoc co quan, don vi khoi cac co quan trung uong tham du. Day la nhung thi sinh da doat giai cao trong cac hoi thi cua khoi co quan trung uong truoc do.

 • Tuoi tre TPHCM hoc tap va lam theo tu tuong Ho Chi Minh

  08:41 | Thứ bảy 20/03/2004 (GMT+7)

  Chieu 19-3-2004, Thanh doan TP.HCM da trien khai den tat ca co so doan thuoc khu vuc truong hoc, dia ban dan cu, luc luong vu trang, cong nhan lao dong... noi dung hoi thi “TS thanh pho hoc va lam theo tu tuong Ho Chi Minh” nam 2004.

 • Tich hop giam thoi luong cac mon Mac Lenin va tu tuong HCM

  14:51 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Tich hop giam thoi luong cac mon Mac Lenin va tu tuong HCM

  Sap toi, co the cac truong DH va CD se day tich hop cac mon khoa hoc Mac-Lenin va tu tuong Ho Chi Minh thanh mot so mon chung va giam thoi luong cac mon nay trong cau truc chuong trinh dao tao.

 • Trung uong Doan to chuc hoc tap tu tuong Ho Chi Minh ve bao chi cach mang

  00:00 | Thứ năm 24/06/2004 (GMT+7)

  Sang 23/6, tai TP Ho Chi Minh, Trung uong (T.U) Doan to chuc Hoi nghi hoc tap tu tuong Ho Chi Minh ve bao chi cach mang cho cac don vi bao chi, xuat ban cua Doan o phia Nam. Toi du co PGS.TS Vu Duy Thong - Vu truong Vu Bao chi Ban Tu tuong - Van hoa T.U Dang; anh Nguyen Thanh Phong - Bi thu T.U Doan; anh Duong Quoc Hung - Truong ban Tu tuong-Van hoa T.U Doan.

 • 18 doi tham du chung khao Olympic cac mon khoa hoc Mac Lenin tu tuong Ho Chi Minh

  08:38 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Vong chung khao toan quoc cuoc thi Olympic cac mon khoa hoc Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh cho SV cac truong DH, CD nam 2004 se dien ra tai Ha Noi tu ngay 14 den 16-5 voi su tham du cua doi tuyen 18 truong DH trong ca nuoc.

 • Mit tinh trong the ky niem 115 nam ngay sinh nhat Bac

  22:41 | Thứ tư 18/05/2005 (GMT+7)

  Mit tinh trong the ky niem 115 nam ngay sinh nhat Bac

  Sang nay (18/5), le mit tinh ky niem 115 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh da dien ra trong the tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi.

 • Hoi thao Giao duc va ren luyen thanh nien theo tu tuong Ho Chi Minh

  06:43 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  Hoi thao Giao duc va ren luyen thanh nien theo tu tuong Ho Chi Minh

  Gan 300 SV la can bo Doan, dai dien cho SV da tham du hoi thao khoa hoc “Giao duc va ren luyen thanh nien theo tu tuong Ho Chi Minh” duoc Doan thanh nien, Hoi SV Truong DH Khoa hoc xa hoi va nhan van (DHQG TP.HCM) to chuc sang 11-5.

 • Hoc va lam theo nhung dieu binh di

  06:02 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Hoc va lam theo nhung dieu binh di

  Hoi truong Trung tam Van hoa thanh thieu nien quan 11 tro nen qua chat trong vong ban ket cuoc thi “TS hoc va lam theo tu tuong Ho Chi Minh” toan thanh do Thanh Doan TP.HCM to chuc.

 • TP HCM Khai mac Olympic cac mon khoa hoc Mac Lenin va tu tuong Ho Chi Minh nam 2005

  03:41 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  TP HCM Khai mac Olympic cac mon khoa hoc Mac Lenin va tu tuong Ho Chi Minh nam 2005

  Sang 25-9-2005, tai Truong Ngoai ngu - tin hoc Thanh doan TP.HCM, 245 doan vien - giao vien thuoc 49 doi tuyen cua cac truong THPT o TP.HCM da bat dau vong so tuyen hoi thi Olympic cac mon khoa hoc Mac-Lenin va tu tuong Ho Chi Minh nam 2005 “Anh sang thoi dai” (do Thanh doan phoi hop voi So Giao duc - dao tao TP.HCM to chuc).

 • Sinh vien duoc su dung tai lieu khi thi mon Mac Lenin

  11:04 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Sinh vien duoc su dung tai lieu khi thi mon Mac Lenin

  "Khuyen khich viec ra de thi mon khoa hoc Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh theo hinh thuc mo va cho sinh vien su dung tai lieu trong khi lam bai, de thi nen dam bao 50% kien thuc co ban va 50% noi dung van dung thuc tien".

 • Chung ket Tuoi tre Tan Binh hoc va lam theo tu tuong Ho Chi Minh

  08:34 | Thứ tư 16/06/2004 (GMT+7)

  Chung ket Tuoi tre Tan Binh hoc va lam theo tu tuong Ho Chi Minh

  Ngay 13-6, tai Trung tam Boi duong chinh tri quan Tan Binh, TP.HCM, vong thi chung ket “TS Tan Binh hoc va lam theo tu tuong Ho Chi Minh” nam 2004 da dien ra.

 • Hoi thi thanh nien tuyen truyen tu tuong Ho Chi Minh

  06:42 | Thứ tư 16/06/2004 (GMT+7)

  Trung uong Doan vua co cong van chi dao cac co so Doan thanh lap doi thanh nien tuyen truyen tu tuong Ho Chi Minh (nam thanh vien tuoi 15-30) va to chuc hoi thi tung cap, chon doi nhat moi don vi tinh, thanh, Doan truc thuoc ve tham du hoi thi cap toan quoc vao thang 9-2004.

 • 496 thi sinh thi Tuoi tre TP hoc va lam theo tu tuong Ho Chi Minh

  08:47 | Thứ sáu 30/04/2004 (GMT+7)

  Chieu 29-4-2004, hoi thi “TS TP hoc va lam theo tu tuong Ho Chi Minh” do Thanh doan TP.HCM to chuc da khai mac tai Nha van hoa Thanh nien.

 • Chung khao Hoi thi toan quoc bao cao vien ve Tu tuong Ho Chi Minh

  00:30 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Chung khao Hoi thi toan quoc bao cao vien ve Tu tuong Ho Chi Minh

  Sang 17/5, tai Bao tang Ho Chi Minh (Ha Noi) da khai mac Hoi thi chung khao toan quoc bao cao vien (BCV) ve Tu tuong Ho Chi Minh do Ban Tu tuong - Van hoa T.U to chuc. Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem da den du.

 • Khu vuc mien Trung Tay Nguyen khai mac cuoc thi Olympic cac mon khoa hoc Mac Lenin tu tuong Ho Chi Minh

  00:24 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 15/4, tai Truong DH Kinh te Da Nang da dien ra cuoc thi Olympic cac mon khoa hoc Mac-Lenin, tu tuong Ho Chi Minh nam 2004, khu vuc mien Trung - Tay Nguyen.

 • Hoi thi tuyen truyen tu tuong Ho Chi Minh

  01:16 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  Hoi thi tuyen truyen tu tuong Ho Chi Minh do Tong cuc Xay dung luc luong Cong an nhan dan (CAND) to chuc da dien ra tai Truong Trung hoc Canh sat nhan dan I vao toi ngay 11/6/2004. Day la bang C, bang thi thu 3 cua hoi thi voi su tham gia cua 4 doi: Doan Truong Trung hoc Ky thuat nghiep vu CAND, Tong cuc Canh sat, Truong Dac nhiem CAND va Truong Trung hoc Canh sat nhan dan I.

 • Phat hanh dia VCD ve tu tuong Ho Chi Minh

  23:49 | Thứ ba 19/10/2004 (GMT+7)

  Ban Tu tuong - Van hoa T.U va Nha xuat ban Giao duc vua phoi hop san xuat va phat hanh bo 10 dia VCD ve nhung bao cao xuat sac nhat ve tu tuong Ho Chi Minh.

 • Hoi thi Olympic cac mon khoa hoc Mac Lenin va Tu tuong Ho Chi Minh TP HCM Hon 500 thi sinh tham gia

  01:00 | Thứ bảy 23/04/2005 (GMT+7)

  Hoi thi Olympic cac mon khoa hoc Mac Lenin va Tu tuong Ho Chi Minh TP HCM Hon 500 thi sinh tham gia

  Tuyen duong 74 si quan tre tieu bieuNgay 22/4, Thanh Doan TP.HCM da khai mac Hoi thi Olympic cac mon khoa hoc Mac - Lenin va Tu tuong Ho Chi Minh mang ten "Tam nhin xuyen the ky". Tham du hoi thi co 576 thi sinh tu 96 doi tuyen thuoc 35 truong DH, CD, THCN.

 • Phat huy suc manh doan ket dan toc theo tu tuong Ho Chi Minh

  00:44 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Nhan ky niem 115 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh, Uy ban T.U MTTQ Viet Nam ngay 14/5 da to chuc cuoc hoi thao "Phat huy suc manh dai doan ket dan toc, xay dung MTTQ Viet Nam theo tu tuong Ho Chi Minh". Hon mot tram nha nghien cuu, can bo mat tran, nhan si, tri thuc, dai dien cac dan toc, ton giao, nguoi Viet dinh cu o nuoc ngoai... da tham du.

 • Da co giao trinh giang day mon hoc Mac Lenin va Tu tuong Ho Chi Minh bang phim anh

  16:55 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 17.4, Bo Giao duc Dao tao, truong Dai hoc Kinh te Quoc dan Ha Noi da to chuc hoi thao khoa hoc “Xay dung he thong tu lieu phim, anh phuc vu giang day, hoc tap cac mon khoa hoc Mac-Le nin va Tu tuong Ho Chi Minh trong cac truong dai hoc, cao dang Viet Nam hien nay"".

 • Hoi thi toan quoc doi tuyen truyen thanh nien ve tu tuong Ho Chi Minh

  00:05 | Thứ bảy 23/10/2004 (GMT+7)

  Sang qua 22/10, tai Dai hoc Quoc gia Ha Noi da dien ra le khai mac Hoi thi toan quoc doi tuyen truyen thanh nien ve tu tuong Ho Chi Minh voi su tham du cua Bi thu thu nhat T.U Doan Hoang Binh Quan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0