Truong Dai hoc Ngoai thuong

Tuesday, 31/05/2016 03:19
 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han cua truong Dai hoc Ngoai thuong

  10:06 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han cua truong Dai hoc Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va Thanh toan quoc te cua cac doanh nghiep va ngan hang trong boi canh Viet Nam hoi nhap WTO, Khoa Kinh te va Kinh doanh quoc te (truoc day la Khoa Kinh te Ngoai thuong), truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: NGHIEP VU KINH DOANH XNK NGAN HAN KHOA 103 Khoa hoc duoc thiet ke nham cung cap cho hoc vien nhung kien thuc chuyen nganh toan dien ve kinh doanh xuat..

 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han cua Truong Dai hoc Ngoai thuong

  16:34 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han cua Truong Dai hoc Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va thanh toan quoc te cua cac doanh nghiep va cac ngan hang, Khoa Kinh te Ngoai thuong (Truong Dai hoc Ngoai thuong) tiep tuc mo lop: "Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han khoa 96". - Thoi gian: 18h00 den 20h30 cac ngay tu 6/3/2006 den 31/3/2006 (tru thu 7 va Chu nhat). - Dia diem hoc: So 2 pho Ong ich Khiem, Ba Dinh, Ha Noi. - Hoc phi: 790.000 dong/hoc vien Hoc vien la..

 • Dau thau va quan ly du an K60 Khai giang 11122012

  10:19 | Thứ năm 15/11/2012 (GMT+7)

  Dau thau va quan ly du an K60 Khai giang 11122012

  Nham dap ung nhu cau nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu Dau thau va Quan ly Du an cho cac to chuc, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau ve nhan su tham gia cac hoat dong dau thau va quan ly du an, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc:

 • Chuyen de thanh toan quoc te bang Thu tin dung LC cua Truong Dai hoc Ngoai thuong

  16:30 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Khoa Kinh te Ngoai thuong, Truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: Chuyen de thanh toan quoc te bang Thu tin dungL/C.

 • Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc Dau thau va quan ly du an Khoa 4

  09:57 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc Dau thau va quan ly du an Khoa 4

  Nham nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu, ky nang ve Dau thau va Quan ly Du an cho cac doanh nghiep, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau 61/2005/QH11, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc: Noi dung khoa hoc: Khoa hoc duoc thiet ke theo chuong trinh chuan cua cac truong dai hoc cua cac nuoc phat trien nham cung cap cho hoc vien nhung ky nang ve dau thau va Quan ly du an nhu: Quan ly Dau thau theo Luat Dau thau 61/2005/QH11, Quan ly Dau thau canh tranh..

 • Ngay lang nghe

  22:14 | Thứ hai 07/02/2005 (GMT+7)

  Ngay lang nghe

  "Voi tinh than cau thi, khiem ton hoc hoi, lang nghe y kien dong gop cua nhan dan, Dang ta se nhanh chong vuot qua nhung kho khan truoc mat, de ca dan toc cung chung vai xay dung Dang that trong sach va vung manh. Do se la tien de cho nhung buoc tien dai tiep theo cua ca dan toc Viet Nam". Nhung loi tam huyet nhat cua tuoi tre truong Dai hoc Ngoai Thuong dang len Dang khi ket thuc bai du thi "Tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Dang".

 • Truong dai hoc Ngoai thuong co so II va Ban cong Marketting cong bo diem thi

  12:54 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Truong dai hoc Ngoai thuong co so II va Ban cong Marketting cong bo diem thi

  Sang nay (27/7), truong dai hoc Ngoai thuong (co so II) va truong DH Ban cong Marketting (chi co diem khoi A) da cong bo diem cac mon thi cua cac thi sinh thi vao truong. Nhu vay tinh den thoi diem nay da co 5 truong cong bo diem thi cua ky thi dai hoc cao dang 2006.>> Bam vao day de xem diem cua truong Ngoai thuong>> Bam vao day de xem diem cua truong DHBC Marketting

 • Khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 11 cua DH Ngoai thuong

  10:39 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 11 cua DH Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu Dau thau va Quan ly Du an cho cac doanh nghiep, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau ve nhan su tham gia cac hoat dong dau thau va quan ly du an, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc: Dau thau va quan ly du an – khoa 11.

 • Khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 10 cua DH Ngoai thuong

  09:40 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 10 cua DH Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu Dau thau va Quan ly Du an cho cac doanh nghiep, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau ve nhan su tham gia cac hoat dong dau thau va quan ly du an, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc: Dau thau va quan ly du an – khoa 10.

 • Khoa hoc Nghe noi tieng Anh thuong mai va Bien phien dich cua truong Dai hoc Ngoai thuong

  13:57 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghe noi tieng Anh thuong mai va Bien phien dich cua truong Dai hoc Ngoai thuong

  Truong DH Ngoai thuong to chuc khoa hoc: Nghe noi tieng Anh thuong mai va Bien -phien dich.

 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han khoa 100 cua truong DH Ngoai thuong

  08:49 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han khoa 100 cua truong DH Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va Thanh toan quoc te cua cac doanh nghiep va ngan hang trong boi canh Viet Nam hoi nhap WTO, Khoa Kinh te Ngoai thuong, truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: NGHIEP VU KINH DOANH XNK NGAN HAN KHOA 100 (co noi dung dinh kem). Khoa duoc thiet ke nham cung cap cho hoc vien nhung kien thuc chuyen nganh toan dien ve kinh doanh xuat nhap khau nhu: Hop dong mua ban..

 • Khoa hoc Huong dan su dung chung tu xuat nhap khau

  09:18 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc Huong dan su dung chung tu xuat nhap khau

  Khoa Kinh te Ngoai thuong, truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop:

 • Truong DH Ngoai thuong mo lop NGHIEP VU KINH DOANH XNK NGAN HAN KHOA 98

  13:50 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Truong DH Ngoai thuong mo lop NGHIEP VU KINH DOANH XNK NGAN HAN KHOA 98

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va Thanh toan quoc te cua cac doanh nghiep va cac ngan hang, Khoa Kinh te Ngoai thuong, truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: NGHIEP VU KINH DOANH XNK NGAN HAN KHOA 98.

 • Khoa hoc Dau thau va Quan ly Du an cua truong DH Ngoai thuong

  09:19 | Thứ sáu 08/06/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Dau thau va Quan ly Du an cua truong DH Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau ve viec nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu ve Dau thau va Quan ly Du an cho cac doanh nghiep, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau ve nhan su tham gia cac hoat dong dau thau va quan ly du an, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc: DAU THAU VA QUAN LY DU AN – KHOA 7.

 • Khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 16

  14:51 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  Khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 16

  Nham dap ung nhu cau nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu Dau thau va Quan ly Du an cho cac to chuc, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau ve nhan su tham gia cac hoat dong dau thau va quan ly du an, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc:DAU THAU VA QUAN LY DU AN – KHOA 16 (khai giang 11/03/2008)

 • Hoi thao Quan tri nguon nhan luc voi tiep nhan dau tu nuoc ngoai

  09:12 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Hoi thao Quan tri nguon nhan luc voi tiep nhan dau tu nuoc ngoai

  Trung tam hop tac nguon nhan luc Viet Nam Nhat Ban (VJCC) phoi hop voi Truong Dai hoc Ngoai thuong (FTU), Khoa kinh te - Kinh doanh quoc te phoi hop to chuc Hoi thao dac biet voi chu de: Quan tri nguon nhan luc voi tiep nhan dau tu nuoc ngoai: Bai hoc cho DN nho - vua cua Viet Nam khi hoi nhap WTO.

 • Ngay 812008 Khai giang khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 15

  14:43 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 812008 Khai giang khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 15

  Nham dap ung nhu cau nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu Dau thau va Quan ly Du an cho cac doanh nghiep, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau ve nhan su tham gia cac hoat dong dau thau va quan ly du an, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc: Dau thau va quan ly du an – khoa 15 (khai giang 08/01/2008)

 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK K102 va Huong dan su dung chung tu XNK CT 03

  10:36 | Thứ hai 23/04/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK K102 va Huong dan su dung chung tu XNK CT 03

  Nham cung cap cho hoc vien nhung kien thuc chuyen nganh toan dien ve kinh doanh xuat nhap khau, Truong Dai hoc Ngoai thuong xin tran trong thong bao: Khoa Kinh te va Kinh doanh quoc te mo lop hoc ngan han sau: * Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau K102

 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han khoa 101 cua truong DH Ngoai thuong

  14:52 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han khoa 101 cua truong DH Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau cua cac doanh nghiep, dap ung nhu cau nguon nhan luc trong linh vuc kinh te doi ngoai sau khi Viet Nam gia nhap WTO, Khoa Kinh te va kinh doanh quoc te (tien than la Khoa Kinh te Ngoai thuong), truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: NGHIEP VU KINH DOANH XNK NGAN HAN KHOA 101.

 • Khoa hoc Huong dan su dung chung tu xuat nhap khau cua truong DH Ngoai thuong

  10:01 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau cua cac Ngan hang va cac Doanh nghiep, Khoa Kinh te Ngoai thuong, truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: Huong dan su dung chung tu xuat nhap khau.

 • Khoa hoc Thanh toan Quoc te va Huong dan Dau tu Chung khoan cua Truong DH Ngoai thuong

  15:50 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc Thanh toan Quoc te va Huong dan Dau tu Chung khoan cua Truong DH Ngoai thuong

  Khoa Tai chinh-Ngan hang, Truong Dai hoc Ngoai thuong tran trong gioi thieu cac khoa hoc "Ky nang tac nghiep va Phong ngua rui ro trong Thanh toan Quoc te" (Download), "Huong dan Dau tu Chung khoan", va "Phan tich ky thuat chung khoan" (Download) hoc tai truong Dai hoc Ngoai thuong.

 • Khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 6 cua truong DH Ngoai thuong

  09:39 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Dau thau va quan ly du an khoa 6 cua truong DH Ngoai thuong

  Nham nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu, ky nang ve Dau thau va Quan ly Du an cho cac doanh nghiep, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau 61/2005/QH11, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc: Dau thau va quan ly du an - khoa 6.

 • Lop hoc bac ty

  01:02 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Lop hoc bac ty

  Cam trong tay toi 2 chung chi ve chung khoan, chi Van - nhan vien mot cong ty truyen thong o Ha Noi van chua the hoa giai duoc nhung hoai nghi ve kha nang sinh loi cua co phieu. Tuc minh chi dang ky tiep khoa hoc khac voi muc phi 1 trieu dong.

 • Khoa hoc Nghiep vu quan ly dau thau khoa 8 cua truong DH Ngoai thuong

  14:38 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu quan ly dau thau khoa 8 cua truong DH Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau ve viec nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu ve Dau thau va Quan ly Dau thau cho cac doanh nghiep, dap ung quy dinh cua Luat Dau thau ve nhan su tham gia cac hoat dong dau thau va Quan ly Dau thau, Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc khoa hoc: Nghiep vu quan ly dau thau- khoa 8.

 • DH Ngoai thuong to chuc khoa dao tao Luat Thuong mai sua doi Dau thau va quan ly du an

  08:51 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  DH Ngoai thuong to chuc khoa dao tao Luat Thuong mai sua doi Dau thau va quan ly du an

  Nham dap ung nhu cau nang cao kien thuc va trinh do nghiep vu, ky nang ve Phap luat trong kinh doanh, Dau thau va Quan ly Du an cho cac doanh nghiep, dac biet khi Viet Nam chinh thuc gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), Truong Dai hoc Ngoai thuong to chuc cac khoa hoc:

 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han Khoa 105

  11:06 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han Khoa 105

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va Thanh toan quoc te cua cac doanh nghiep va ngan hang trong boi canh Viet Nam hoi nhap WTO, Khoa Kinh te va Kinh doanh quoc te (truoc day la Khoa Kinh te Ngoai thuong), truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han Khoa 105

 • DH Ngoai thuong II tang hoc phi khong ro ly do

  17:23 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  DH Ngoai thuong II tang hoc phi khong ro ly do

  Bao dien tu TS nhan duoc thu cua cac ban sinh vien hien dang hoc tai co so II Dai hoc Ngoai thuong (P.25, Q.Binh Thanh, TP.HCM) thac mac ve mot so van de cu the nhu: Nha truong tang hoc phi ma khong co thong bao cu the cho sinh vien biet, gia trong giu xe dap, xe may dat do, trang thiet bi phuc vu hoc tap thieu thon...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0