Truong Ban Cong

Sunday, 29/05/2016 16:38
 • Co phai binh moi nhung ruou cu

  15:48 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Co phai binh moi nhung ruou cu

  Luat Giao duc (sua doi), co hieu luc tu ngay 01/01/2006 quy dinh: Cac co so giao duc chi con 2 loai hinh: Cong lap va tu thuc. Vay, cac truong ban cong o TPHCM se ra sao?

 • Co phai binh moi nhung ruou cu

  21:29 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Co phai binh moi nhung ruou cu

  Luat Giao duc (sua doi), co hieu luc tu ngay 1-1-2006 quy dinh: Cac co so giao duc chi con hai loai hinh: cong lap va tu thuc. Vay, cac truong ban cong o TP.HCM se ra sao?

 • Xoa ban cong chuyen sang tu thuc

  18:22 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  Xoa ban cong chuyen sang tu thuc

  Tien toi chi ton tai hai loai hinh truong cong lap va tu thuc trong co cau he thong giao duc quoc dan Viet Nam. Day la van de Bo GD-DT "ban" voi cac truong ban cong sang nay (25/8).

 • Chuyen doi cac truong pho thong ban cong

  21:51 | Chủ nhật 05/02/2006 (GMT+7)

  Chuyen doi cac truong pho thong ban cong

  Sau khi co thong tin TP.HCM dang chuan bi de an chuyen doi cac truong ban cong thanh "truong cong lap tu hach toan", Thanh Nien da ghi nhan them nhieu y kien chung quanh van de nay o cac dia phuong.

 • Chuyen truong ban cong sang tu thuc Khong on

  09:43 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  Chuyen truong ban cong sang tu thuc Khong on

  Nen chang xem truong ban cong la truong cong tu hach toan, chuyen mot so truong cong kem hieu qua sang hoat dong theo dang nay va khuyen khich thanh lap cac DH-CD tu thuc moi.

 • Chuyen truong ban cong sang tu thuc Khong on

  15:05 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  Chuyen truong ban cong sang tu thuc Khong on

  Nen chang xem truong ban cong la truong cong tu hach toan, chuyen mot so truong cong kem hieu qua sang hoat dong theo dang nay va khuyen khich thanh lap cac DH-CD tu thuc moi.

 • Chuyen truong ban cong sang tu thuc Khong on

  14:17 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  Chuyen truong ban cong sang tu thuc Khong on

  Nen chang xem truong ban cong la truong cong tu hach toan, chuyen mot so truong cong kem hieu qua sang hoat dong theo dang nay va khuyen khich thanh lap cac DH-CD tu thuc moi.

 • TP HCM chua dong y chuyen truong ban cong sang cong lap

  05:04 | Thứ ba 08/11/2005 (GMT+7)

  Chieu 7-11, Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thanh Tai da lam viec voi lanh dao So GD-DT va mot so so, ban, nganh ve de an chuyen doi cac truong ban cong sang cong lap thuc hien co che tu chu tai chinh. Theo do, TP se chuyen toan bo cac truong ban cong tu mam non den THPT ve lai loai hinh cong lap nhu truoc.

 • Khong co dot pha thi dung lam

  08:54 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Khong co dot pha thi dung lam

  Giua thang 4, thoi diem dang ky nguyen vong vao lop 10 da den, the nhung nganh GD-DT dang dung truoc nhieu viec con ngon ngang: Truong cong lap tu chu ve tai chinh la gi, bao gio chuyen, o dau, thi hay xet...

 • Chay truong ban cong o Hue

  06:10 | Thứ ba 20/07/2004 (GMT+7)

  Truoc het, nham “ung ho” cho mot truong dan lap moi mo, mot so truong ban cong nam nay qui dinh chi nhan nhung hoc sinh co ho khau o Hue (!?). Qui dinh nay khien mot so lon hoc sinh o ven thanh pho muon phan dau, toi luyen trong moi truong o day danh ngam ngui thang tien dan lap - mot truong moi mo ma chat luong giang day con phai... doi.

 • Tu thang 1 2005 tang hoc phi truong ban cong

  12:24 | Thứ bảy 01/01/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Nghi quyet HDND TPHCM tai ky hop thu 3 vua qua, UBND TP vua co quyet dinh ve muc tang hoc phi cac truong ban cong va cac lop tang cuong tin hoc tren dia ban TP (bat dau ap dung tu thang 1-2005).

 • Truong ban cong sang cong lap tu chu chi la doi ten

  04:25 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  Lam viec voi So GD-DT TP.HCM sang 24-3, ong NguyenVan Minh - pho ban van xa HDND TP.HCM - to y ban khoan voi phuong an chuyen doi toan bo cac truong ban cong sang cong lap hoat dong theo co che tu chu tai chinh (TCTC) vi theo ong chi la doi cai ten.

 • TP HCM phe duyet phuong an chuyen doi truong ban cong

  05:07 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua phe duyet phuong an chuyen doi loai hinh truong ban cong thuoc nganh hoc mam non va pho thong tren dia ban TP.HCM.

 • Chuyen truong ban cong sang cong lap tu chu Binh moi ruou cu

  04:20 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Chuyen truong ban cong sang cong lap tu chu Binh moi ruou cu

  Ke hoach chuyen doi tat ca cac truong ban cong (BC) o TP.HCM sang mo hinh truong cong lap tu chu, tu chiu trach nhiem (goi tat la CLTC) cua So GD-DT TP da khien nhieu nha nghien cuu ban khoan. Ngay ca nhung nguoi trong cuoc cung khong dong tinh. Chung toi da gap TS MAI NGOC LUONG - Vien Nghien cuu giao duc, Truong DH Su pham TP.HCM. Ong noi:

 • Chuyen doi truong ban cong dang gap kho khan

  22:03 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Chuyen doi truong ban cong dang gap kho khan

  Luat Giao duc nam 2005 da xac dinh ro "Nha truong trong he thong giao duc quoc dan chi co cac loai hinh cong lap, dan lap, tu thuc". Theo mot lo trinh da dinh, den nam 2010, ca nuoc se khong con truong ban cong (BC). Mo hinh truong nay neu khong nhap vao cong lap (CL) thi se tro thanh dan lap (DL), tu thuc (TT). Thuc te da qua, khi tien hanh chuyen doi truong BC, nhieu dia phuong gap rat nhieu kho khan.

 • De nghi tang 33 hoc phi truong ban cong

  16:06 | Thứ tư 03/03/2004 (GMT+7)

  De nghi tang 33 hoc phi truong ban cong

  Mot so kho khan vuong mac cua nganh giao duc TP.HCM duoc tranh luan “soi noi” trong cuoc hop chieu 2/3 giua So GD-DT, cac ban nganh voi lanh dao UBND TP.HCM: Quy hoach mang luoi truong hoc, va kinh phi dau tu cho nganh giao duc. Dip nay, So GD-DT da de nghi cho tang 33% hoc phi o cac truong ban cong!

 • Chuyen doi truong ban cong sang truong cong lap tu chu tai chinh Muc thu hoc phi se khong doi

  22:05 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Chuyen doi truong ban cong sang truong cong lap tu chu tai chinh Muc thu hoc phi se khong doi

  Vua qua, So Giao duc va Dao tao (GD- DT) TP.HCM co van ban bao cao voi UBND TP ve De an phat trien giao duc tu nay den nam 2010. Trong do, theo Nghi quyet 05 cua Chinh phu, So co de xuat phuong an chuyen doi truong ban cong (BC) sang mo hinh truong cong lap tu chu tai chinh (TCTC).

 • TPHCM de nghi tang hoc phi truong ban cong

  08:48 | Thứ tư 04/08/2004 (GMT+7)

  Giam doc So GD-DT TP.HCM vua co to trinh gui HDND va UBND TP de nghi tang hoc phi o cac truong ban cong trong nam hoc 2004-2005.

 • TP HCM Lay y kien giao vien phu huynh khi chuyen doi truong ban cong

  12:13 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thanh Tai vua ky quyet dinh phe duyet ke hoach chuyen doi cac truong ban cong (BC) mam non, pho thong sang truong cong lap (CL) hoat dong theo co che tu chu, tu chiu trach nhiem ve thuc hien nhiem vu, to chuc bo may va tai chinh.

 • De nghi bo loai hinh truong pho thong ban cong

  09:15 | Thứ tư 15/12/2004 (GMT+7)

  Sang 14-12, tai buoi lam viec cua doan dai bieu Quoc hoi TP.HCM voi cu tri nganh GD - DT TP, nhieu cu tri da de nghi bo loai hinh truong ban cong trong he thong cac truong pho thong.

 • Se co truong ban cong cong nghe Dong Nai

  21:03 | Thứ tư 14/01/2004 (GMT+7)

  Dong Nai dang day nhanh tien do xay dung va cac thu tuc thanh lap du an xay dung Truong ban cong cong nghe Dong Nai nham dam bao tien do: tu nay den cuoi thang 7, thong bao tuyen sinh va hoan thanh cong tac tuyen sinh vao thang 9-2004.

 • TP HCM chuyen 93 truong ban cong thanh cong lap

  16:51 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  TP HCM chuyen 93 truong ban cong thanh cong lap

  48 truong mam non, 5 truong tieu hoc, 24 truong THCS, 16 truong THPT tai TP HCM se duoc chuyen doi tu hinh thuc ban cong sang cong lap tu chu tai chinh, bat dau tu nam hoc 2006-2007. Cac truong chuyen doi se hoat dong theo 2 co che tai chinh la tu chu mot phan hoac tu chu hoan toan.

 • TP HCM De nghi tang hoc phi cac truong ban cong

  18:22 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, ong Truong Song Duc, Giam doc So Giao duc va Dao tao, da de nghi tu nien khoa 2004-2005 se tang hoc phi o tat ca cac cap. Muc tang tu 20.000 den 30.000 dong/thang doi voi moi hoc sinh.

 • Tang hoc phi ban cong phu huynh lac dau nha truong than van

  17:06 | Thứ tư 19/01/2005 (GMT+7)

  Tang hoc phi ban cong phu huynh lac dau nha truong than van

  Tu thang 1-2005, hoc sinh he ban cong o TP.HCM phai dong hoc phi voi muc moi, cao hon han so voi truoc day. Tat nhien hau het phu huynh, nhung nguoi chiu anh huong truc tiep, deu to y khong dong tinh voi viec tang hoc phi.

 • Noi kho cua truong ban cong

  20:24 | Thứ hai 14/03/2005 (GMT+7)

  Noi kho cua truong ban cong

  Nghich ly : Nganh GD-DT yeu cau duoc tang hoc phi he ban cong (BC) vi doi song giao vien thap nhung khi TP dong y cho tang thi gan 50% quan co truong BC lai hoan tang hoc phi.

 • Thu ngo gui cac vi dai bieu Quoc hoi Khong nen bo loai hinh truong ban cong

  22:07 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Thu ngo gui cac vi dai bieu Quoc hoi Khong nen bo loai hinh truong ban cong

  Tu nhieu thang nay, cong luan dang cham chu theo doi viec chuan bi dua Du luat Giao duc ra Quoc hoi. Cham chu la phai vi du luat nay neu co noi dung phu hop voi thuc tien cuoc song noi chung va quy luat cua doi song giao duc o Viet Nam ma duoc thong qua thi dan ta co quyen hy vong thay nhung thay doi tich cuc, co ban trong nganh duoc xem la quoc sach hang dau.

 • Khanh Hoa se cham dut he THCS ngoai cong lap

  08:38 | Chủ nhật 16/06/2002 (GMT+7)

  Ong Do Dang Cao, Giam doc So GD-DT tinh Khanh Hoa, khang dinh: "Hoc sinh tot nghiep tieu hoc trong tinh co quyen dang ky vao hoc bat ky mot truong pho thong THCS cong lap nao, o noi thuan tien nhat cho cac em".

 • Tim truong mam non tai TP HCM Khi nao cung dap ung du cau

  21:44 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Tim truong mam non tai TP HCM Khi nao cung dap ung du cau

  Theo thong ke hien nay, TP.HCM co 541 truong mam non, trong do co khoang 300 truong cong lap, 50 truong ban cong, con lai la cac truong dan lap, tu thuc dang nuoi day gan 200.000 hoc sinh trong do tuoi. Tuy nhien, o mot thanh pho co so dan dong nhat tren ca nuoc thi he thong truong lop nhu hien thoi van chua dap ung het nhu cau cua bac hoc nay. Vi vay ma vao moi dau nam hoc, cac bac phu huynh lai nhao nhao di tim truong hoc cho con em minh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0