Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi

Thursday, 26/05/2016 05:43
 • San Ha Noi se theo mo hinh Nasdaq

  11:11 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  San Ha Noi se theo mo hinh Nasdaq

  Ngay 8/1/2007, tai Ha Noi Trung tam Giao dich Chung khoan (HASTC) va Co quan Thuong mai va Phat trien cua My (USTDA) da ky ket hop dong Nghien cuu kha thi cho du an mo rong Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi. Kinh phi thuc hien du an la 422.000 USD, do USTDA tai tro khong hoan lai. Day duoc xem la mot trong nhung moc rat quan trong trong lo trinh phat trien Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi trong thoi gian toi. Theo do, Link Development se tien hanh xay..

 • Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi

  13:40 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi

  Ba Nguyen Thi Lien Hoa, Truong ban Phat trien thi truong cua Uy ban chung khoan nha nuoc, trong thoi gian toi, thi truong giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi, phat trien theo huong la thi truong to chuc giao dich trai phieu Chinh phu va thi truong giao dich chung khoan theo tieu chuan niem yet, tung buoc tien toi xay dung thi truong chung khoan phi tap trung tai Viet Nam. Nhu vay, hang hoa tai Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi la trai phieu va..

 • Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi sap chay thu

  14:45 | Thứ ba 23/03/2004 (GMT+7)

  Ong Tran Van Dung, Giam doc Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi, sang nay khang dinh, se hoan tat mua sam may moc, thiet bi tin hoc, cai dat he thong trong thang 5 va chay thu tu thang 6 den thang 8.

 • DN tiep tuc duoc huong uu dai thue khi chuyen san giao dich

  15:46 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh ky vua ban hanh cong van 13981/BTC-CST cho phep cac cong ty chuyen giao dich tu Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi sang Trung tam giao dich chung khoan TP HCM tiep tuc duoc huong uu dai thue thu nhap doanh nghiep den khi du 2 nam. Uu dai thue khong phu thuoc vao viec doanh nghiep co kip chuyen san truoc va sau 1/1/2007. Truoc do, Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi co cong van thong bao nhung doanh nghiep chuyen san sau ngay 31/12/2006 se bi..

 • San Ha Noi se theo mo hinh Nasdaq

  10:36 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  San Ha Noi se theo mo hinh Nasdaq

  Hop dong thuc hien nghien cuu kha thi cho du an mo rong Trung tam Giao dich Chung khoan (HASTC) vua duoc ky tai Ha Noi vao ngay 8/1/2007, giua dai dien Uy ban Chung khoan Nha nuoc va Cong ty Link Development (My).

 • Nha dau tu nuoc ngoai dau tu manh vao nganh dien

  18:30 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Nha dau tu nuoc ngoai dau tu manh vao nganh dien

  Nganh dien hien dang la nganh duoc su quan tam nhieu nhat cua nha dau tu nuoc ngoai. Do la nhan xet cua Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi dua tren ty trong gia tri giao dich cua nhom nay theo nganh nghe dau tu.

 • Loi nhuan de bep noi so hai

  20:51 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Loi nhuan de bep noi so hai

  Trong 5 phien giao dich tuan qua, luong tien tiep tuc ao at do vao thi truong chung khoan, ca thi truong chinh thuc va thi truong OTC. Uoc tinh den cuoi nam 2006, tong tri gia niem yet tren Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi se tang gap 3 lan hien nay.

 • Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi co 3 thanh vien moi

  06:50 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi (HaSTC) cho biet, ngay 21/5, Trung tam da ky Quyet dinh cong nhan tu cach thanh vien cho 3 cong ty chung khoan: Cong ty CP Chung khoan Rong Viet, Cong ty CP Chung khoan Vina va Cong ty CP Chung khoan Ngan hang Phat trien Nha Dong bang Song Cuu Long.

 • Nha dau tu nuoc ngoai dau tu manh vao nganh dien

  16:43 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Nha dau tu nuoc ngoai dau tu manh vao nganh dien

  Nganh dien hien dang la nganh duoc su quan tam nhieu nhat cua nha dau tu nuoc ngoai. Do la nhan xet cua Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi dua tren ty trong gia tri giao dich cua nhom nay theo nganh nghe dau tu.

 • Khai truong san giao dich thu cap Ha Noi

  14:37 | Thứ năm 14/07/2005 (GMT+7)

  Khai truong san giao dich thu cap Ha Noi

  San giao dich thu cap cua Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi da khai truong sang nay (14/7). Tu nay cac doanh nghiep co phan chua niem yet se co dieu kien huy dong von de dang hon va nha dau tu duoc tham gia hoat dong mua ban chung khoan minh bach hon, an toan hon.

 • HaSTC huy ket qua giao dich vu nham gia chua tung co

  18:35 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  HaSTC huy ket qua giao dich vu nham gia chua tung co

  Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi thua nhan co su nham lan ve gia tham chieu cua co phieu TLT trong phien sang nay va quyet dinh huy ket qua giao dich cua rieng ma nay de dam bao quyen loi nha dau tu.> Nham gia hy huu o san Ha Noi, nguy co mat tien ty

 • Vi sao DN ngan thi truong chung khoan

  09:16 | Thứ hai 11/07/2005 (GMT+7)

  Vi sao DN ngan thi truong chung khoan

  Ngay 8/7, Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi da to chuc buoi tap huan cho cac doanh nghiep tham gia dang ky giao dich. Mac du den thoi diem nay moi co 4 doanh nghiep chinh thuc len san ngay 14/7 toi, nhung su co mat cua hon 100 doanh nghiep da chung to suc hut cua thi truong phi tap trung.

 • Dang ky giao dich tai san chung khoan Ha Noi Doanh nghiep chua san sang

  14:25 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Dang ky giao dich tai san chung khoan Ha Noi Doanh nghiep chua san sang

  Ngay khai truong san giao dich thu cap Ha Noi dang can ke nhung hang hoa chuan bi cho hoat dong van con dang rat kho khan.

 • Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi da san sang

  20:38 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi da san sang

  Trung tam dang gap rut hoan thien cac cong viec cuoi cung de co the hoat dong tu ngay 8/3 voi 2 hoat dong chinh la dau gia co phieu cua cac doanh nghiep co phan hoa va giao dich chung khoan chua niem yet.

 • Mot cuoc do bo moi vao san Ha Noi

  09:58 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  Mot cuoc do bo moi vao san Ha Noi

  Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi se mo dau tuan moi bang loat mat hang moi. Cuoc do bo cua 5 guong mat moi cung luc tai san nay se dien ra vao ngay hom nay. Thang 12 nay, thi truong chung khoan Viet Nam duoc danh gia la soi dong nhat tu truoc toi nay. Voi san Ha Noi, tam diem dau tien duoc xac dinh vao phien giao dich ngay mai, khi 5 co phieu moi dong loat ra mat. 5 guong mat moi nay den tu cac nganh hang khac nhau, ngoai viec tao nen nhung co hoi moi cho..

 • DN chua san sang o san chung khoan Ha Noi

  18:29 | Thứ năm 09/06/2005 (GMT+7)

  DN chua san sang o san chung khoan Ha Noi

  Ngay khai truong san giao dich thu cap Ha Noi dang can ke nhung hang hoa chuan bi cho hoat dong van con dang rat kho khan.

 • Dau gia co phan Bao Viet nhieu bat ngo

  09:43 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Dau gia co phan Bao Viet nhieu bat ngo

  Tinh den 17h15 chieu nay, khoang 1.700 lenh tham gia dau gia co phan Bao Viet duoc mo. Lenh dat mua cao nhat la 140.000 dong voi khoi luong rat thap 1.000 co phan.

 • Can trong khi viet lenh mua chung khoan

  06:02 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich chung khoan Ha Noi vua khuyen cao cac nha dau tu can nghien cuu qui che dau gia de ghi gia dat mua co phieu (CP) cho chinh xac. Theo Trung tam Giao dich chung khoan Ha Noi, viec ghi nham gia se anh huong den loi ich kinh te cua nha dau tu va ket qua dau gia chung.

 • Chuan bi khai truong san GDCK thu cap Ha Noi

  08:57 | Chủ nhật 10/07/2005 (GMT+7)

  Chuan bi khai truong san GDCK thu cap Ha Noi

  Ong Tran Van Dung, Giam doc Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi, cho biet se co 6 cong ty co phan tham gia vao phien giao dich dau tien cua san giao dich chung khoan thu cap Ha Noi, du kien duoc to chuc vao sang 14/7.

 • Tin van chung khoan niem yet ngay 512

  11:11 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Tin van chung khoan niem yet ngay 512

  Nhung thong tin dang chu y ngay 5/12 ve doanh nghiep niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam.

 • San OTC them 3 doanh nghiep giao dich

  01:44 | Thứ hai 19/12/2005 (GMT+7)

  San OTC them 3 doanh nghiep giao dich

  Trong thang 12/2005, Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi (TTGDCK) se cap giay chung nhan dang ky giao dich cho 3 doanh nghiep gom: Cong ty co phan cang Doan Xa, Cong ty co phan hop tac lao dong voi nuoc ngoai va Cong ty co phan bao bi xi mang But Son. Su co mat cua 3 doanh nghiep moi nay se dua tong so cac doanh nghiep dang ky giao dich tai Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi len thanh 9 cong ty voi tong gia tri co phan tinh theo menh gia gan 1.500 ty dong.

 • 100 nguoi va 10 ti

  15:30 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  100 nguoi va 10 ti

  Mot cong ty khi co 100 nha dau tu va von dieu le du 10 ti se duoc niem yet co phieu va phai minh bach chuyen lam an. Do la cai nguong cac cong ty co phan dang vua muon vua ngai. Voi moc do, ho lon len va gap nhieu co hoi nhung cung co the ho khong tru duoc khi phai “buoc tu bong toi ra anh sang”. Thong tin, de ma kho Tai hoi nghi tap huan ve cong bo thong tin cho cac doanh nghiep niem yet vua duoc Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi to chuc, nhieu cau hoi..

 • 6 DN tham gia phien khai truong san GDCK thu cap Ha Noi

  09:06 | Thứ bảy 09/07/2005 (GMT+7)

  6 DN tham gia phien khai truong san GDCK thu cap Ha Noi

  Ong Tran Van Dung, Giam doc Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi, cho biet se co 6 cong ty co phan tham gia vao phien giao dich dau tien cua san giao dich chung khoan thu cap Ha Noi, du kien duoc to chuc vao sang 14/7.

 • Ngay 8 3 cho chung khoan Ha Noi chinh thuc hoat dong

  11:17 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Ngay 8 3 cho chung khoan Ha Noi chinh thuc hoat dong

  Sau nhieu dip lo hen, Trung tam Giao dich chung khoan Ha Noi se chinh thuc khai truong vao sang 8/3/2005.

 • Trai phieu Quy ho tro phat trien duoc dau gia vao thang 4

  14:43 | Thứ ba 29/03/2005 (GMT+7)

  Trai phieu Quy ho tro phat trien duoc dau gia vao thang 4

  Du kien dau thang 4, Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi se to chuc dau gia trai phieu cua Quy ho tro phat trien, sau khi to chuc thanh cong 3 phien dau gia co phieu ke tu khi Trung tam di vao hoat dong.

 • Trung tam Giao dich chung khoan Ha Noi Hua hen nhieu soi dong

  10:51 | Thứ bảy 12/03/2005 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich chung khoan Ha Noi Hua hen nhieu soi dong

  Sau nhieu nam thai nghen, cuoi cung, Trung tam Giao dich chung khoan (TTGDCK) Ha Noi da chinh thuc chao doi vao ngay 8/3 vua qua.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0