Tro giup phap ly

Friday, 27/05/2016 17:21
 • Tro giup phap ly o Canada Luat su cong hieu qua

  10:07 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Tro giup phap ly o Canada Luat su cong hieu qua

  Trong 20 nam qua, Canada da co nhung nghien cuu, tranh cai kha thu vi ve 12 chuong trinh tro giup phap ly tai 10 bang, hai vung lanh tho. Trong do, co mot so mo hinh chi dung luat su cong, co mo hinh chi dung luat su tu.

 • Co luat su tro giup phap ly se giam chi 10 lan

  07:00 | Thứ sáu 05/11/2004 (GMT+7)

  Du an Phap lenh tro giup phap ly vua duoc Bo Tu phap dua ra lay y kien, da de xuat hinh thanh doi ngu "luat su tro giup phap ly". Day se la cong chuc an luong nha nuoc. Theo Cuc truong Tro giup phap ly Ta Thi Minh Ly phi tra luat su tro giup phap ly it hon nhieu so voi luat su dong nghiep khac.

 • Rao can trong thu tuc tro giup phap ly

  10:12 | Chủ nhật 14/11/2004 (GMT+7)

  Trinh tu, thu tuc tro giup phap ly duoc ghi nhan la tuong doi toan dien trong cac van ban quy pham phap luat hien hanh. Tuy nhien, trong thuc tien hoat dong, nguoi nhan va nguoi thuc hien loai hinh nay con gap nhieu bat cap.

 • Nguoi ngheo co cong voi cach mang duoc tro giup phap ly

  09:19 | Thứ bảy 12/01/2008 (GMT+7)

  "Xin cho biet nhung truong hop nao duoc tro giup phap ly? Nguoi thuoc dien tro giup phap ly pham toi bi bat, tam giu thi lam the nao de moi duoc luat su tro giup phap ly cho minh?". (Nguyen Van Bay , An Giang)> Ton tien thue luat su vi khong biet quyen duoc tro giup

 • Ton tien thue luat su vi khong biet quyen duoc tro giup

  15:57 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Ton tien thue luat su vi khong biet quyen duoc tro giup

  Chi 6% nguoi ngheo, gia dinh chinh sach... hieu ho co quyen duoc chuyen vien, luat su tro giup phap ly mien phi. Do la ket qua cuoc khao sat cua UNDP (Chuong trinh phat trien Lien hop quoc), duoc Thu truong Bo tu phap Dinh Trung Tung thong bao sang 14/8.

 • Tro giup phap ly khong phai lam tu thien

  07:44 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Phat bieu chi dao Hoi nghi tong ket muoi nam cong tac tro giup phap ly cho nguoi ngheo va doi tuong chinh sach do Bo Tu phap to chuc sang 26-11, Pho thu tuong Truong Vinh Trong yeu cau nganh tu phap giup Chinh phu quan ly va xay dung cac nguon luc de nang cao chat luong hoat dong tro giup phap ly; dong thoi phai xac dinh cong tac tro giup phap ly la trach nhiem cua Nha nuoc, khong phai la hoat dong tu thien de tranh tu tuong “ban on”.

 • Cong bo 3 luat moi

  17:35 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Sang 19/7, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 3 luat moi vua duoc Quoc hoi khoa XI thong qua ngay 29/6/2006 tai ky hop thu 9 gom: Luat chung khoan, Luat luat su va Luat tro giup phap ly. Luat Chung khoan gom 11 chuong, 136 dieu se tao co so cho thi truong chung khoan phat trien nhanh, on dinh, tao tam ly yen tam cho cac to chuc, ca nhan khi tham gia kinh doanh, dau tu vao thi truong chung khoan; bao ve loi ich hop phap..

 • Trung Quoc Luat su phai nhan tro giup phap ly

  10:07 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  Tai Trung Quoc, theo quy dinh cua Bo Tu phap, tat ca luat su va nhung nguoi lam cong tac phuc vu phap luat co ban bat buoc phai nhan chi tieu tro giup phap ly moi nam. So luong chi tieu se do co quan hanh chinh tu phap tinh quy dinh.

 • Nguoi nuoc ngoai duoc tro giup phap ly mien phi

  22:24 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  So Tu phap va Vien KSND TP.HCM vua ky ket ke hoach phoi hop tro giup phap ly cho nguoi ngheo, doi tuong chinh sach va nguoi chua thanh nien. Trong do dang chu y la viec tro giup phap ly nay con danh cho ca doi tuong la nguoi nuoc ngoai. TNO da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Thu Giang - Pho giam doc So Tu phap TP.HCM ve nhung thong tin kha dac biet nay.

 • Hai nghi dinh co nhieu noi dung trai luat va phap lenh

  07:48 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  TP - Sang qua (19/6), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) tiep tuc phien hop thu 50, voi viec xem xet de nghi cua Uy ban Phap luat cua Quoc hoi (UBPL) qua giam sat 2 nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chi tiet huong dan thi hanh Luat Tro giup phap ly va Phap lenh Thi hanh an dan su.

 • Chi nguoi ngheo duoc tro giup phap ly mien phi

  19:55 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Chieu 19/1, thao luan ve du luat tro giup phap ly, da so thanh vien Uy ban thuong vu Quoc hoi thong nhat de giam ganh nang cho nha nuoc, chi nhung nguoi ngheo moi duoc tro giup phap ly mien phi. Thanh vien, hoi vien cua cac to chuc chinh tri - xa hoi khong duoc huong chinh sach nay.

 • Thu tuong chi dao chuan bi thuc hien Luat tro giup phap ly

  07:09 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua co chi thi ve viec chuan bi thi hanh Luat tro giup phap ly co hieu luc tu 1-1-2007. Theo do, Bo Tu phap xay dung de an qui hoach mang luoi trung tam va chi nhanh cua trung tam tro giup phap ly nha nuoc giai doan 2007 - 2010.

 • Dai bieu Quoc hoi cung khong hieu noi du thao

  14:41 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  TP - Chi 4 ngay nua se den thoi diem thong qua, nhung hom qua, 19/6 tranh cai van noi len khi Quoc hoi thao luan ve 2 du thao Luat Tro giup phap ly va Luat Tieu chuan va Quy chuan ky thuat.

 • Du luat Tro giup phap ly Thanh vien cac doan the khong duoc tro giup phap ly

  00:33 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Hom 23/2, Hoi nghi dai bieu Quoc hoi (QH) chuyen trach bat dau xem xet, cho y kien vao du an Luat tro giup phap ly. Cac dai bieu khong dong y voi mot so quy dinh trong du thao, trong do co noi dung cac thanh vien, hoi vien cua cac to chuc chinh tri - xa hoi, chinh tri - xa hoi nghe nghiep, to chuc xa hoi - nghe nghiep va cac to chuc xa hoi khac cung duoc tro giup phap ly mien phi.

 • Nguoi ngheo duoc tro giup phap ly mien phi

  07:17 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Nguoi ngheo duoc tro giup phap ly mien phi

  TP - Dai bieu QH Nguyen Thi Hong Vy cho rang: “Tro giup phap ly cang rong rai, cang giup duoc nhieu doi tuong cang tot. Tuy nhien, day la hoat dong mien phi, khong the mo rong cho moi doi tuong.

 • Mien phi tro giup phap ly chat luong co dam bao

  09:00 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Chi 8% cac vu an khi xet xu co luat su tham gia, nguyen dan la do doi ngu luat su con thieu, lai chu yeu tap trung o cac do thi lon con o cac vung xau, vung xa thi tham chi khong co luat su… Chinh phu da khang dinh nhu vay khi dua ra to trinh ve du an Luat Tro giup phap ly truoc Quoc hoi hom qua.

 • Nguoi ngheo duoc tro giup phap ly mien phi

  00:47 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Hom 19/1, phien hop thu 36 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da khai mac voi viec cho y kien ve du an Luat chung khoan va du an Luat tro giup phap ly.

 • Nguoi ngheo duoc tro giup phap ly mien phi

  08:18 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Nguoi ngheo duoc tro giup phap ly mien phi

  Hom qua 19/1, phien hop thu 36 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da khai mac voi viec cho y kien ve du an Luat chung khoan va du an Luat tro giup phap ly.

 • Trien khai tro giup phap ly cho nguoi ngheo

  08:52 | Thứ sáu 14/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 13-10, So Tu phap va Cong an TP.HCM da ky ket ke hoach tro giup phap ly cho nguoi ngheo, doi tuong chinh sach va nguoi chua thanh nien.

 • Nguoi ngheo se duoc tro giup phap ly

  09:34 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 19-1, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da cho y kien lan dau ve hai du an: Luat tro giup phap ly va Luat chung khoan.

 • Cong an va So Tu phap phoi hop tro giup phap ly

  18:15 | Thứ sáu 14/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 13/10, Cong an TPHCM va So Tu phap ky ket “Ke hoach tro giup phap ly cho nguoi ngheo, doi tuong chinh sach va nguoi chua thanh nien”.

 • Trao quyen dieu tra hanh chinh cho co quan thue

  02:37 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Sang 23-2, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thao luan du thao Luat quan ly thue tai phien hop thu 37. Theo du thao Luat quan ly thue, khi nghi ngo kha nang tron thue, co quan thue co the yeu cau cac to chuc, ca nhan phai cung cap thong tin, tai lieu cung nhu duoc phep tam giu hang hoa, tang vat, phuong tien.

 • Xa hoi hoa hoat dong tro giup phap ly

  06:21 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 23-6, Quoc hoi (QH) da thong qua ba luat va mot nghi quyet mot cach nhanh chong: Luat chung khoan; Luat tieu chuan va qui chuan ky thuat; Luat tro giup phap ly; nghi quyet ve du an, cong trinh trong diem quoc gia trinh QH quyet dinh chu truong dau tu.

 • Trien khai thi hanh Luat tro giup phap ly

  03:05 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh chi thi ve viec trien khai thi hanh Luat tro giup phap ly (luat nay se co hieu luc tu 1-1-2007).

 • Nguoi ngheo se duoc tu van phap ly mien phi

  16:04 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Trong qua trinh tien hanh to tung hinh su va xu ly vi pham hanh chinh, phat hien nhung truong hop can tro giup phap ly, co quan cong an se thong bao voi Trung tam tro giup phap ly Nha nuoc thanh pho - So Tu phap TP HCM. Trung tam se cu nguoi tham gia dai dien, bao ve hoac bao chua.

 • Quang Nam Xu phat Trung tam Tro giup phap ly gia mao lap quy trai phep de chia nhau

  23:56 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 15.3, tin tu UBND tinh Quang Nam cho biet, Chu tich UBND tinh vua ky quyet dinh xu phat hanh chinh trong linh vuc ke toan doi voi Trung tam Tro giup phap ly tinh.

 • TP Ho Chi Minh Phoi hop tro giup phap ly cho nguoi ngheo

  00:33 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Chieu 26/6, So Tu phap va Vien KSND thanh pho da ky ket ke hoach phoi hop tro giup phap ly (TGPL) cho nguoi ngheo, doi tuong chinh sach va nguoi chua thanh nien.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0