Tong cuc Day nghe

Thursday, 26/05/2016 15:44
 • Loay hoay giai cuu tieng Anh trong truong day nghe

  09:26 | Thứ bảy 12/01/2008 (GMT+7)

  Loay hoay giai cuu tieng Anh trong truong day nghe

  Ve chuyen mon, sinh vien hoc nghe Viet Nam da dat nhung giai cao trong cac cuoc thi tay nghe o khu vuc, nhung ve tieng Anh thi van rat dang... “ngai”. Cac truong va Tong cuc day nghe dang phai no luc de xoay chuyen tinh hinh nay.

 • De an 16.000 ty Phai bat dau tu thong ke sach

  10:02 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  De an 16.000 ty Phai bat dau tu thong ke sach

  Trao doi voi dai dien cua cac co quan thong ke va dieu tra nghien cuu thi truong lao dong (Tong cuc Thong ke, Tong cuc Day nghe, Vu Giao duc chuyen nghiep)... TS da nhan duoc su thong nhat rang lau nay thieu han mot co so du lieu ve thi truong lao dong va chua co nhung chuan muc chung cho linh vuc nay.

 • Se kiem dinh cac truong CD nghe trung cap nghe

  14:57 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Se kiem dinh cac truong CD nghe trung cap nghe

  PGS-TS Duong Duc Lan, Pho Tong cuc truong Tong cuc Day nghe, cho biet tu nay den nam 2010, 50% so truong CD nghe, trung cap nghe se duoc kiem dinh va cong nhan cac dieu kien dam bao chat luong.

 • Nam 2008 dao tao nghe cho gan 1 5 trieu nguoi

  03:11 | Thứ sáu 11/01/2008 (GMT+7)

  Tong cuc truong Tong cuc Day nghe Nguyen Tien Dung cho biet muc tieu cua Viet Nam trong nam 2008 la dao tao nghe cho gan 1,5 trieu lao dong.

 • Den thang 1 2006 nhieu truong Cao dang nghe se duoc thanh lap

  10:40 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Ong Duong Duc Lan, Pho Tong cuc truong Tong cuc Day nghe cho biet, tu nay den thang 1/2006, co it nhat la 10 truong CD nghe duoc thanh lap va se to chuc tuyen sinh ngay trong ky thi tuyen sinh DH, CD nam 2006.

 • Trao giai thuong Nguyen Van Troi cho 100 giao vien day nghe xuat sac

  09:06 | Thứ hai 11/10/2004 (GMT+7)

  Trao giai thuong Nguyen Van Troi cho 100 giao vien day nghe xuat sac

  “35 nam qua, su nghiep day nghe da va dang cung cap phan lon luc luong lao dong co nghe dap ung nhu cau cua cong cuoc xay dung kinh te, giai quyet viec lam...”.

 • Nam 2004 se dao tao nghe cho gan 1 2 trieu nguoi

  09:20 | Thứ bảy 27/12/2003 (GMT+7)

  “Nam 2004, kinh phi cho dao tao nghe se tang them 70 ti dong so voi 2003 (nang tong kinh phi dao tao nghe len 200 ti dong), trong do co 30 ti de day nghe cho thanh nien dan toc va thanh nien nong thon” - tin tu Tong cuc day nghe ngay 26-12 cho biet nhu tren.

 • Se tuyen moi gan 1,2 trieu nguoi hoc nghe

  15:09 | Thứ hai 10/01/2005 (GMT+7)

  Se tuyen moi gan 1,2 trieu nguoi hoc nghe

  Trong nam 2005, Tong Cuc Day nghe phan dau tuyen moi gan 1,2 trieu nguoi, tang 3% so voi nam 2004 nham dap ung nhu cau ve lao dong va day manh viec cung ung lao dong ky thuat cho cac vung dong luc, cac khu cong nghiep, khu che xuat va phuc vu chuyen dich co cau kinh te.

 • Hon 1 trieu hoc sinh duoc dao tao nghe

  09:35 | Thứ sáu 26/12/2003 (GMT+7)

  Hon 1 trieu hoc sinh duoc dao tao nghe

  Theo Tong cuc Day nghe, nam nay cac bo nganh, dia phuong da tuyen sinh duoc 1.074.000 nguoi, vuot 100,4% ke hoach. Rieng dao tao nghe dai han thuc hien duoc 176.300 nguoi. Tinh trang trang truong day nghe den nay da duoc xoa bo, moi tinh thanh deu co mot truong.

 • Giao vien day nghe se duoc dao tao o nuoc ngoai

  18:37 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  So giao vien day nghe da duoc dao tao ngoai ngu, nam trong khuon kho chuong trinh hop tac giua InWent va Tong cuc Day nghe se duoc dua di dao tao, boi duong tai nuoc ngoai.

 • VN se tham du Hoi thi tay nghe the gioi lan thu 40

  15:53 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Tong cuc Day nghe (Bo LD-TB-XH) vua to chuc Hoi nghi trien khai Hoi thi tay nghe quoc gia nam 2008, chuan bi cho Hoi thi tay nghe ASEAN lan thu 7 va Hoi thi tay nghe the gioi lan thu 40.

 • Giao vien day nghe se duoc di du hoc

  09:52 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Do la khang dinh cua ong Harry Stolte, dai dien To chuc Boi duong va phat trien quoc te Duc (InWent) voi Tong cuc Day nghe, Bo LD-TB-XH tai Hoi nghi trien khai chuong trinh hop tac “Nang cao nang luc doi ngu giao vien day nghe” vua dien ra tai Ha Noi.

 • Nhung viec lam la ky cua ba giam doc

  10:20 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Nhung viec lam la ky cua ba giam doc

  TP - Ngoai viec giam so buoi nghi hoc, nang chua diem cho hoc sinh, tru um can bo thi tai Trung tam Ky thuat Tong hop - Huong nghiep tinh Lang Son (goi tat la Trung tam) con xay ra nhieu chuyen la.

 • Hinh chop nguoc

  00:21 | Thứ ba 12/10/2004 (GMT+7)

  Dao tao nguon nhan luc, nhu cau phat trien cua bat cu nuoc nao cung phai bao dam mot co cau hinh thap, tuc la ty trong cong nhan ky thuat lon nhat, ke do la ty trong nhung nguoi co trinh do trung hoc chuyen nghiep va dinh thap la nhung nguoi co trinh do cao dang - dai hoc. Theo chuan quoc te hien nay ve quy mo dao tao, cu 10 hoc vien cong nhan ky thuat thi co 4 nguoi hoc trung hoc chuyen nghiep va 1 nguoi hoc cao dang - dai hoc (10-4-1). Con o nuoc ta, mac du da..

 • Se thanh lap qui ho tro hoc nghe cho thanh nien

  05:26 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  TT- (Ha Noi) - Trao doi voi TS chieu 8-5, anh Nguyen Hoang Hiep - truong Ban thanh nien cong nhan do thi (T.U Doan) - cho biet T.U Doan cung Tong cuc Day nghe (Bo LD-TB-XH) se som hoan thien de an ho tro hoc nghe cho thanh nien va xay dung qui ho tro hoc nghe (giai doan 2007-2010), trinh Chinh phu phe duyet thuc hien ngay trong nam nay.

 • Ban hanh danh muc chuong trinh day nghe trinh do CD

  08:53 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Day nghe (Bo LD-TB-XH) vua ban hanh danh muc chuong trinh day nghe trinh do CD voi 21 nghe, gom: cat got kim loai, han, nguoi sua chua may cong cu, sua chua may tau thuy, sua chua thiet bi dien cong nghiep, trong cay luong thuc, trong cay an qua, che bien rau qua.

 • Mo Hoi thi Tay nghe Quoc gia 2004

  08:19 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Mo Hoi thi Tay nghe Quoc gia 2004

  Tong Cuc Day nghe (Bo LDTB-XH) cho biet, Hoi thi tay nghe quoc gia 2004 dien ra tu 25-29/5 se la buoc dem vung chac cho cac thi sinh Viet Nam buoc vao Hoi thi tay nghe ASEAN lan V vao thang 9 toi.

 • Sap co quy ho tro day nghe cho nong dan mat dat san xuat

  14:51 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Sap co quy ho tro day nghe cho nong dan mat dat san xuat

  Trao doi voi TS sang nay, Tong cuc pho Tong cuc Day nghe Duong Duc Lan cho biet, don vi nay dang nghien cuu xay dung de an Quy ho tro day nghe cho nong dan mat dat san xuat de den thang 10 trinh Chinh phu thong qua.

 • Se co truong dao tao nghe mien phi cho nong dan

  18:26 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Pho giam doc Trung tam nghien cuu khoa hoc day nghe, Tong cuc day nghe, Mac Van Tien cho biet, don vi dang xay dung mot de an hinh thanh cac truong dao tao viec lam cho nguoi dan tren ca nuoc. Dac biet, cac lop dao tao nghe ngan han cho nong dan se duoc mien phi hoan toan.

 • Giao vien day nghe duoc tiep can cong nghe cao

  15:30 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Day nghe cung To chuc boi duong va phat trien quoc te Duc (InWent) da thong nhat trong nam 2006 se boi duong nghiep vu cho 120 giao vien theo cac chuyen nganh Viet Nam dang can nhu: gia cong kim loai, CAD/CAM, dong luc, co dien tu, cong nghe thong tin, cap nuoc.

 • Day va hoc nghe sap buoc vao mot thoi ky moi

  12:48 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  Day va hoc nghe sap buoc vao mot thoi ky moi

  Tu thang 1/2006, khai niem “truong nghe” se khong con ton tai khi Luat Giao duc sua doi cac dieu khoan ve day nghe duoc Quoc hoi thong qua bat dau co hieu luc. Day nghe se buoc sang mot giai doan moi.

 • Se co lien thong trong day nghe

  15:36 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Se co lien thong trong day nghe

  Theo Ong Nghiem Trong Quy - Tong cuc Day nghe, de nang cao chat luong dao tao nghe; huong truoc mat se doi moi, phat trien chuong trinh day nghe va dao tao lien thong. Cu the, chuong trinh hoc se duoc xay dung theo mo - dun va tao su lien thong trong he thong day nghe va lien thong voi cac cap hoc khac.

 • Se day nghe va tao viec lam cho 150.000 thanh nien

  00:21 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 31.8 tai Ha Noi; Bi thu T.U Doan Bui Dang Dung va Pho tong cuc truong Tong cuc Day nghe (Bo LD-TB-XH) Nguyen Tien Dung da ky chuong trinh phoi hop "Phat huy vai tro xung kich cua Doan trong cong tac day nghe, giai quyet viec lam cho thanh nien giai doan 2006 - 2010".

 • Tu van ve co hoi hoc Cao dang THCN va Cong nhan ky thuat

  16:56 | Thứ sáu 28/10/2005 (GMT+7)

  Tu van ve co hoi hoc Cao dang THCN va Cong nhan ky thuat

  10h sang nay (29/10), Thanhnien Online da to chuc buoi truc tuyen xung quanh van de hoc nghe o bac THCN va Cong nhan ky thuat cung nhu nhung co hoi cuoi cung xet tuyen, thi tuyen vao cac truong THCN, cao dang moi thanh lap duoc Bo cho phep to chuc thi bo sung trong thang 11/2005. Lanh dao 3 truong: CD Tu thuc Kinh te - Cong nghe TP.HCM, Trung hoc dan lap Kinh te Ky thuat Phuong Dong, Trung hoc Cong nghe Luong thuc thuc pham TP.HCM cung tham gia tra loi.

 • 100 giao vien day nghe nhan giai thuong Nguyen Van Troi

  23:54 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  100 giao vien day nghe nhan giai thuong Nguyen Van Troi

  Hom qua 15.11, tai Cung van hoa Huu nghi (Ha Noi), Tong cuc Day nghe phoi hop voi Bao Nguoi Lao Dong va Tap doan Unilever Viet Nam to chuc buoi le trao giai thuong Nguyen Van Troi tuyen duong thanh tich va cong lao cua 100 giao vien day nghe xuat sac dang cong tac tai 97 truong day nghe tren toan quoc.

 • Thanh lap Trung tam Dao tao nguoi cham soc SICES Viet Nam

  21:55 | Thứ ba 10/05/2005 (GMT+7)

  Tong cuc Day nghe da cho phep thanh lap Trung tam Dao tao nguoi cham soc tai nha SICES Viet Nam. Trung tam se dao tao nguoi cham soc cho tre em, nguoi gia, nguoi tan tat theo chuong trinh quy dinh cua Canada.

 • Chi tieu day nghe se duoc dau thau dat hang

  17:47 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Chi tieu day nghe se duoc dau thau dat hang

  Theo ong Nguyen Tien Dung, Pho Tong cuc truong Tong cuc Day nghe, Bo LDTB-XH, toi day chi tieu day nghe se duoc dem ra dau thau, dat hang nham lam cho hoat dong nay tro nen chuyen nghiep cong khai.

 • Tren 30000 chi tieu tuyen sinh hoc nghe trinh do cao dang

  08:46 | Thứ bảy 08/09/2007 (GMT+7)

  Tai hoi nghi trien khai day nghe trinh do cao dang (CD) nam 2007 do Bo LD-TB-XH to chuc ngay 7-9, ong Nguyen Tien Dung - tong cuc truong Tong cuc Day nghe - cho biet co 78 truong dang ky tuyen sinh voi 30.185 chi tieu da duoc chap thuan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0