Tong cong ty Dau khi Viet Nam

Thursday, 26/05/2016 19:32
 • Tong Cong ty Dau khi Viet Nam bi kien

  15:56 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Tong Cong ty Dau khi Viet Nam bi kien

  Mot cong ty tu van thiet ke xay dung o TPHCM vua lam don khoi kien Tong Cong ty Dau khi Viet Nam ra Trung tam trong tai quoc te Viet Nam, doi duoc boi thuong 226.000 USD xung quanh mot hop dong tu van giam sat. Don vi khoi kien la Cong ty Tu van thiet ke va xay dung (M.E.L), don vi trong lien danh tu van (cung mot doi tac Singapore la Ramond Woo and Associates Architects - RWAA) thuc hien viec tu van va giam sat cong trinh Trung tam dieu hanh dau khi phia Nam (so..

 • Kien quyet khac phuc viec cham tien do cua Nha may Loc dau Dung Quat

  09:18 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Kien quyet khac phuc viec cham tien do cua Nha may Loc dau Dung Quat

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien doi voi cac bo: Xay dung, Cong nghiep, Giao thong Van tai, Tai chinh va Tong cong ty Dau khi Viet Nam ve tinh hinh trien khai cac du an trong diem dau khi. Doi voi goi thau so 1+4 va 2+3 cua du an Nha may Loc dau Dung Quat, Thu tuong yeu cau Chu dau tu va Tu van quan ly du an (PMC) nghiem tuc thuc hien chi dao cua Thu tuong ve viec kiem soat tien do doi voi nha thau Technip; co bien phap hieu qua, kien quyet yeu cau nha thau..

 • Tong Cong ty Dau khi Viet Nam bi kien

  16:58 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Cong ty Tu van thiet ke Cong nghiep va Xay dung M.E.I Viet Nam vua kien Tong Cong ty Dau khi Viet Nam ra Trung tam trong tai quoc te tai Viet Nam vi vi pham hop dong trong thuc hien goi thau tu van thiet ke va giam sat Trung tam dieu hanh dau khi phia Nam (1-5 Le Duan, quan 1, TP.HCM).

 • Lan dau tien su dung khi dau mo tu them luc dia Viet Nam san xuat ra Ure

  09:54 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Tong Cong ty Dau khi Viet Nam cho biet, Cong ty phan dam va hoa chat dau khi don vi thanh vien cua Tong Cong ty Dau khi Viet Nam vua to chuc van hanh thu ( 5/2004) va cho ra nhung san pham phan dam ure va amoniac dau tien tu hoat dong san xuat cua Nha may dam Phu My dat tai khu cong nghiep Phu My 1, tinh Ba Ria-Vung Tau.

 • 250 trieu USD cho Nha may loc dau so 1 Dung Quat

  09:58 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  250 trieu USD cho Nha may loc dau so 1 Dung Quat

  Hom qua, 23/5, tai Ha Noi, Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB) da ky hop dong tin dung tai tro 250 trieu USD voi Tong Cong ty Dau khi Viet Nam de xay dung Nha may loc dau so 1 Dung Quat.

 • Phe duyet Thoa thuan Tham do chung voi Trung quoc tai Vinh Bac Bo

  22:44 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Xet de nghi cua Tong cong ty dau khi Viet Nam, tai Cong van 04/TTg-DK, Thu tuong Chinh phu phe duyet Thoa thuan Tham do chung da ky ngay 16/11/2006 giua Tong cong ty Dau khi Viet Nam va Tong cong ty Dau khi Ngoai khoi Quoc gia Trung Quoc trong Khu vuc Thoa thuan, ngoai khoi Vinh Bac Bo.

 • VN hop tac khai thac dau khi voi Venezuela

  10:43 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  VN hop tac khai thac dau khi voi Venezuela

  Ngay 7/12, Thu tuong Chinh phu da dong y ve nguyen tac cho phep Tong Cong ty Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) lien doanh voi Tong Cong ty Dau khi quoc gia Venezuela de tham do va khai thac dau khi tai lo Junin-2 thuoc vanh dai dau khi Orinoco va cac lo dau khi khai thac tai Venezuela. Thu tuong yeu cau Tong Cong ty Dau khi Viet Nam phoi hop voi phia Venezuela nghien cuu kha nang hop tac trong cac linh vuc gom xay dung, kinh doanh nha may loc dau tai dia diem nha..

 • Da tim thay 4 mo dau tai vung bien Binh Thuan

  15:42 | Thứ năm 11/12/2003 (GMT+7)

  Da tim thay 4 mo dau tai vung bien Binh Thuan

  Tong Cong ty Dau khi Viet Nam vua chinh thuc thong bao ve cac mo dau khi duoc phat hien sau 3 nam tham do, tim kiem tai vung bien Binh Thuan.

 • Ky hop dong tham do khai thac dau khi lo 15201

  16:29 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Ky hop dong tham do khai thac dau khi lo 15201

  Tong Cong ty Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) va Cong ty Talisman Energy Inc hom qua (26/4) da ky Hop dong Dau khi lo 15-2/01 ngoai khoi Viet Nam. Day la hop dong dau khi thu 49 duoc ky giua Tong Cong ty Dau khi Viet Nam va cac doi tac nuoc ngoai.

 • Them 250 trieu USD xay dung nha may loc dau Dung Quat

  18:54 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 23/5 tai Ha Noi, Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank) da ky hop dong tin dung tai tro 250 trieu do la My voi Tong Cong ty dau khi Viet Nam de xay dung Nha may Loc dau so 1 Dung Quat. Du an nay duoc thuc hien tai hai xa Binh Tri va Binh Thuan (trong Khu kinh te Dung Quat), huyen Binh Son, tinh Quang Ngai do Tong cong ty Dau khi Viet Nam lam chu dau tu.

 • Ky ket hai du an voi tong gia tri tren 400 trieu USD

  22:56 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 16/10 tai Ha Noi, dai dien lanh dao Tong cong ty Dau khi Viet Nam va dai dien cho To hop nha thau EPC Lilama-CC1 ( Tong cong ty Dau khi Viet Nam-Tong cong ty Xay dung so 1) da ky ket hop dong voi tong gia tri 305 trieu USD de xay dung Nha may dien chu trinh hon hop Nhon Trach I tai huyen Nhon Trach, tinh Dong Nai. Nha may duoc xay dung theo hinh thuc EPC ( bao gom tat ca cac cong doan thiet ke, xay dung, cung cap thiet bi, lap dat, van hanh, chuyen..

 • Petrovietnam can khieu nai vu chiem dung thuong hieu

  10:35 | Thứ ba 10/09/2002 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua co van ban de nghi Tong Cong ty Dau khi Viet Nam, voi tu cach la chu so huu thuong hieu Petrovietnam khan truong tien hanh khieu nai voi Co quan Sang che va nhan hang hoa My (USPTO) ve viec bi dang ky chiem dung thuong hieu va logo.

 • Se quy dinh gia mua va ban khi

  10:08 | Thứ hai 24/06/2002 (GMT+7)

  Chinh phu vua cho phep Tong cong ty Dau khi Viet Nam, sau khi thoa thuan voi Tong cong ty Dien luc, duoc lua chon cong thuc dam phan gia mua khi cua cac chu mo tren co so nhu cau su dung cua cac ho trong nuoc. Tuy nhien, viec lua chon phai bao dam nguyen tac gia mua co loi nhat va canh tranh duoc voi gia cua be Nam Con Son.

 • Bo nhiem nhan su Tap doan Dau khi Viet Nam

  23:26 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Bo nhiem nhan su Tap doan Dau khi Viet Nam

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh bo nhiem Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty Dau khi Viet Nam Dinh La Thang giu chuc Chu tich Hoi dong quan tri Cong ty me - Tap doan Dau khi Viet Nam.

 • Huy dong 80 trieu USD dong moi gian khoan dau khi

  18:15 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Huy dong 80 trieu USD dong moi gian khoan dau khi

  Ngan hang Nha nuoc da co van ban trinh Thu tuong Chinh phu cho phep Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam duoc cho Cong ty Khoan va dich vu khoan dau khi (Tong Cong ty Dau khi Viet Nam) vay 1.254,838 ty dong tuong duong 80,125 trieu USD, vuot qua 15% von tu co de trien khai Du an dong moi gian khoan tu nang 90 met nuoc voi thoi gian 12 nam.

 • Ra soat lai cac du an dam cua Petrovietnam

  11:22 | Thứ sáu 14/01/2005 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van truyen dat y kien Pho thu tuong Nguyen Tan Dung lien quan toi Du an nha may phan dam Ca Mau, trong do yeu cau Tong cong ty Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) danh gia lai hieu qua kinh te tai chinh cua du an va bao cao Thu tuong ngay trong thang nay.

 • VN hop tac khai thac dau khi voi Venezuela

  15:08 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 7/12, Thu tuong Chinh phu da dong y ve nguyen tac cho phep Tong Cong ty Dau khi Viet Nam lien doanh voi Tong Cong ty Dau khi quoc gia Venezuela de tham do va khai thac dau khi tai lo Junin-2 thuoc vanh dai dau khi Orinoco va cac lo dau khi khai thac tai Venezuela.

 • Kien quyet khac phuc tinh trang cham tien do cua Nha may loc dau Dung Quat

  09:32 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co y kien tai CV so 6913/VPCP-DK doi voi cac Bo: Xay dung, Cong nghiep, Giao thong van tai, Tai chinh va Tong cong ty Dau khi Viet Nam ve tinh hinh trien khai cac du an trong diem dau khi.

 • Thu tuong yeu cau khac phuc ngay tinh trang thi cong cham cac du an trong diem dau khi

  10:36 | Chủ nhật 26/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu, ngay 25-11, co y kien chi dao doi voi cac bo: Cong nghiep, Xay dung, Giao thong van tai, Tai chinh va Tong cong ty Dau khi Viet Nam ve tinh hinh trien khai cac du an trong diem dau khi.

 • Vi sao Pho vu truong Thanh tra Chinh phu bi bat

  10:33 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Vi sao Pho vu truong Thanh tra Chinh phu bi bat

  Nhu tin da dua, chieu 20/10, Co quan ANDT Bo Cong an da ra quyet dinh khoi to bi can va bat tam giam doi voi ong Luong Cao Khai, Vu pho Vu Thanh tra giai quyet khieu nai to cao khoi kinh te tong hop (Vu 2) thuoc Thanh tra Chinh phu, voi toi danh "Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu" theo dieu 281 Bo Luat Hinh su.

 • Pho Tong Giam doc Tong cong ty Dau khi VN bi bat

  09:37 | Thứ tư 02/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 1/6, Co quan An ninh dieu tra Bo Cong an phoi hop voi Co quan An ninh kinh te da ra lenh khoi to bi can, tam giam ong Nguyen Quang Thuong (50 tuoi, Pho Tong Giam doc Tong cong ty Dau khi Viet Nam).

 • 43 quan chuc nganh dau khi bi ky luat oan

  09:19 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty Dau khi Viet Nam Pham Quang Du cho biet, sai pham cua 43 quan chuc nganh dau khi tai 4 du an dau tu lon deu khong co dau hieu cua hanh vi tham nhung. So tien sai pham chu yeu la do sai ve thu tuc.

 • Them 11 trieu USD dau tu ra nuoc ngoai

  09:06 | Thứ tư 29/10/2003 (GMT+7)

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, trong thang nay, cac doanh nghiep Viet Nam da dau tu 4 du an tai Indonesia va Lao voi tong von dau tu dat gan 11,4 trieu USD. Trong do, Tong cong ty Dau khi Viet Nam dau tu 2 du an tri gia 9,4 trieu USD de nghien cuu dia chan va dia vat ly nham muc dich tham do dau khi tai Indonesia.

 • Luong Cao Khai khai chi nhan co 2 trieu dong

  23:06 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Luong Cao Khai khai chi nhan co 2 trieu dong

  Sang qua 14.11, tai thi xa Ba Ria, tinh Ba Ria - Vung Tau (BR-VT), TAND tinh nay da dua ra xet xu theo trinh tu so tham vu an tieu cuc lien quan den cac can bo cua Thanh tra Chinh phu gom: Luong Cao Khai, Duong Van Luc va Bui Xuan Bay (ca 3 nguyen la Pho vu truong Thanh tra Chinh phu, Truong doan va Pho truong doan thanh tra Chinh phu tai 4 du an cua Tong cong ty dau khi Viet Nam).

 • Boc tran duong day tham nhung lon o Tong cong ty Dau khi

  09:54 | Thứ năm 03/06/2004 (GMT+7)

  Gan day, truoc hang loat sai pham co he thong xay ra o Tong cong ty Dau khi Viet Nam, Thanh tra Nha nuoc va Bo Cong an da vao cuoc de lam ro su viec. Bien phap xu ly sai pham dau tien la Thu tuong cach chuc cua Tong giam doc Nguyen Xuan Nham; Bo Cong an tam giam Pho tong giam doc Nguyen Quang Thuong.

 • Dau khi lo doanh so nen khong tap trung vao thanh tra

  19:39 | Thứ tư 09/06/2004 (GMT+7)

  Dau khi lo doanh so nen khong tap trung vao thanh tra

  Hai pho tong giam doc Lien doanh dau khi Vietsovpetro bi tam giam do lien quan den tham nhung. Phai chang cong tac quan ly can bo, kha nang tu thanh tra cua nganh con qua yeu? Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty dau khi Viet Nam Pham Quang Du da co cuoc trao doi voi bao chi xung quanh van de nay.Them mot pho Tong giam doc Vietsovpetro bi tam giam

 • Bat tong cong trinh su duong ong kho cang Thi Vai

  09:33 | Thứ tư 10/11/2004 (GMT+7)

  Bat tong cong trinh su duong ong kho cang Thi Vai

  Ngay 9/11, lien quan viec dieu tra vu an duong day tham nhung tai cong trinh tuyen ong, kho cang Thi Vai thuoc Tong cong ty Dau khi Viet Nam, Co quan An ninh dieu tra Bo Cong an cung da khoi to, bat giu 3 doi tuong quan trong ve hanh vi tham o tai san.

 • Cap phep cho 3 du an dau tu ra nuoc ngoai

  08:30 | Thứ sáu 19/08/2005 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu vua cap dong loat 3 giay phep dau tu ra nuoc ngoai voi tong gia tri gan 14 trieu USD. Trong do, lon nhat la du an tham do va khai thac dau khi Lo PM 304 – Malaysia do Tong cong ty Dau khi Viet Nam lam chu dau tu va Cong ty Dau tu Phat trien Dau khi (PIDC) la don vi trien khai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0