Tong Lien doan Lao dong

Monday, 30/05/2016 23:27
 • Ong Dang Ngoc Tung giu chuc Chu tich Tong LDLD Viet Nam

  08:10 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Ong Dang Ngoc Tung giu chuc Chu tich Tong LDLD Viet Nam

  Sau hai ngay lam viec, chieu 28/12, Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Tong lien doan Lao dong (LDLD) Viet Nam khoa IX da be mac. Tai hoi nghi nay ong Dang Ngoc Tung da duoc bau vao chuc Chu tich Tong lien doan Lao dong VN.

 • Ong Dang Ngoc Tung giu chuc Chu tich Tong LDLD Viet Nam

  07:30 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Sau hai ngay lam viec, chieu 28/12, Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Tong lien doan Lao dong (LDLD) Viet Nam khoa IX da be mac. Tai hoi nghi nay ong Dang Ngoc Tung da duoc bau vao chuc Chu tich Tong lien doan Lao dong VN.

 • Lam sao de tranh dinh cong

  08:33 | Thứ năm 16/12/2004 (GMT+7)

  Lam sao de tranh dinh cong

  Sang 14-12-2004, Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi (LD-TB-XH), Tong lien doan Lao dong, Phong Thuong mai va cong nghiep, Lien minh Hop tac xa VN phoi hop voi Du an quan he lao dong VN - Hoa Ky, Van phong ILO Ha Noi to chuc hoi thao quoc gia ve “phat trien quan he lao dong lanh manh tai VN”.

 • Phai cap bach xay dung chinh sach nha o cho cong nhan

  06:48 | Thứ tư 21/02/2007 (GMT+7)

  Sang 20-2 (mong 4 tet), tai TP.HCM, ong Truong Tan Sang - uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu Trung uong Dang - da co buoi gap go dau nam voi Tong lien doan Lao dong (LDLD) VN va Ban quan ly cac khu che xuat - khu cong nghiep va LDLD TP.HCM, Dong Nai, Binh Duong.

 • Thu tuong Phan Van Khai Tao dieu kien de cac doanh nghiep xay nha o cho nguoi thu nhap thap

  23:54 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai Tao dieu kien de cac doanh nghiep xay nha o cho nguoi thu nhap thap

  Sang 20/8, tai Ha Noi, Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai da co buoi lam viec voi Doan Chu tich Tong lien doan Lao dong (LDLD) Viet Nam. Thay mat Doan Chu tich, Uy vien T.U Dang, Chu tich Tong LDLD Viet Nam Cu Thi Hau bao cao voi Thu tuong ve tinh hinh cong nhan, vien chuc, lao dong va hoat dong cong doan; mot so de xuat va kien nghi.

 • Nhat Cac tu nghiep sinh Viet Nam lay lai cong bang

  18:13 | Thứ bảy 28/07/2007 (GMT+7)

  Theo Bloomberg, cac tu nghiep sinh Viet Nam tai Nhat bi cuong ep lam viec theo che do ha khac da gianh lai phan nao cong bang. Theo Tong lien doan lao dong Nhat (AUWU), ho da giup sau nu tu nghiep sinh Viet Nam lay lai so luong bi dong bang trong ngan hang va phan nua con lai cua muc luong toi thieu bi quyt.

 • Nhung ky luc cua bao chi Viet Nam

  09:04 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Nhung ky luc cua bao chi Viet Nam

  Tong hop ve nhung ky luc cua bao chi Viet Nam, chang han nhu to bao quoc ngu dau tien, nha bao Viet Nam dau tien, trang quang cao tren bao som nhat, kho bao nho nhat, lon nhat... To bao quoc ngu dau tien Khai sinh som nhat trong lang bao quoc ngu Viet Nam la to Gia Dinh bao (phat hanh so dau ngay 15/4/1865). To bao tong hop nay co kho 25 x 32cm, ra hang tuan tai Sai Gon va ton tai suot 44 nam. To bao Cach mang dau tien Tuan bao Thanh nien do Nguyen Ai Quoc sang..

 • Sinh vien hoang mang vi tin don

  10:09 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Sinh vien hoang mang vi tin don

  TP - Rat nhieu SV truong DH Ton Duc Thang dang hoang mang vi mot tin don trong giai doan truong sap chuyen doi co che. Tham chi, nhieu SV con tuyen bo se hoc that te de… rot lai mot nam, cho nhan tam bang cong lap khi ra truong!

 • Di nh cong lo n o Nam Phi

  08:02 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Di nh cong lo n o Nam Phi

  Rat nhieu nguoi Nam Phi tham gia vao cuoc bieu tinh toan quoc nham phan doi tinh trang that nghiep va ngheo kho tai nuoc nay do Tong Lien doan lao dong Nam Phi (COSATU) keu goi.

 • Mua bao hiem y te cho nguoi lao dong day du

  04:14 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua chi dao Bo Y te phoi hop voi cac bo, co quan lien quan yeu cau cac doanh nghiep thuc hien viec mua bao hiem y te cho nguoi lao dong day du, kip thoi theo dung che do qui dinh. Day la noi dung trong thong bao cua Van phong Chinh phu ve ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung tai buoi lam viec voi doan chu tich Tong lien doan Lao dong VN.

 • Tuoi 20 ngay ay hom nay

  07:59 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Tuoi 20 ngay ay hom nay

  Hon 1.000 ban tre da den voi chuong trinh giao luu "Mai mai tuoi 20" (do Dai Truyen hinh VN, Tong lien doan Lao dong, Tong cuc Chinh tri QDND VN to chuc) tai Nha van hoa Thanh nien TP.HCM toi 23-7.

 • Tai nan giao thong Giam chua ben vung

  01:09 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  So ket ba nam thuc hien nghi quyet lien tich so 01 ve dam bao an toan giao thong khu vuc phia Nam giua Tong lien doan Lao dong va Uy ban An toan giao thong quoc gia (ATGTQG) sang 24-10 tai TP.HCM.

 • Chu trong yeu cau chu doanh nghiep thuc hien nghiem chinh qui dinh phap luat

  09:28 | Thứ năm 06/01/2005 (GMT+7)

  Ngay 5-1-2005, ngay lam viec thu hai, ky hop thu 4 cua ban chap hanh Tong lien doan Lao dong (LDLD) VN khoa 9, cac dai bieu tap trung thao luan ve hai nghi quyet “nang cao hieu qua hoat dong cong doan tham gia xay dung va thuc hien qui che dan chu co so trong co quan, don vi, doanh nghiep”, va “cong doan voi nhiem vu nang cao trinh do hoc van, nghe nghiep cua cong nhan lao dong, dap ung yeu cau su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc”.

 • Sinh vien hoang mang vi tin don

  21:59 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Rat nhieu SV truong DH Ton Duc Thang dang hoang mang vi mot tin don trong giai doan truong sap chuyen doi co che. Tham chi, nhieu SV con tuyen bo se hoc that te de… rot lai mot nam, cho nhan tam bang cong lap khi ra truong!

 • McDonalds KFC chap nhan thanh lap cong doan tai Trung Quoc

  09:45 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  McDonalds KFC chap nhan thanh lap cong doan tai Trung Quoc

  Cac nha hang thuc an nhanh goc My la McDonald’s va KFC da phai chap nhan cho phep thanh lap cong doan tai cac chi nhanh cua minh o Trung Quoc.Cong nhan dang lam viec tai nha hang McDonald’s o tinh Quang Dong. Anh Reuters.Lanh dao McDonald’s va KFC chi nhanh Trung Quoc cung cho biet se dong y de nhan vien cua minh tham gia vao Tong lien doan lao dong Trung Quoc.Dong thai nay duoc dua ra chi it ngay sau khi ca McDonald’s va KFC chi nhanh Trung Quoc bi dieu..

 • Guong mat tre thanh pho 30 nam

  15:20 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Guong mat tre thanh pho 30 nam

  TS xin gioi thieu den ban doc danh sach, tom tat qua trinh phan dau, ren luyen va thanh tich cua cac ca nhan tieu bieu duoc de cu tham gia cuoc binh chon "Guong mat tre 30 nam", cung the le va Phieu binh chon de ban doc tham khao.

 • Quyen dinh cong chua duoc dam bao

  08:14 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  Ngay 30-5-2005, Tong lien doan lao dong (LDLD) VN da to chuc gop y du thao phap lenh dinh cong va thu tuc giai quyet cac cuoc.

 • Moi gioi xuat khau lao dong thu phi cat co

  14:15 | Thứ bảy 12/01/2008 (GMT+7)

  Moi gioi xuat khau lao dong thu phi cat co

  Theo tham do cua Tong Lien doan lao dong (LDLD) Viet Nam, de duoc xuat khau lao dong (XKLD) sang Han Quoc, nguoi lao dong phai chi phi tron goi 8.000 - 10.000 USD o Ha Noi, gap hon 10 lan so voi quy dinh (654 USD/nguoi).

 • Luong va dinh cong

  15:05 | Thứ bảy 14/01/2006 (GMT+7)

  Luong va dinh cong

  TTCN - Viec cong nhan ba cong ty co von dau tu trong nuoc o TP.HCM dinh cong doi tang luong toi thieu, va rat nhieu cuoc dinh cong tai cac cong ty co von dau tu nuoc ngoai, la mot dieu co the du bao duoc.

 • Tuoi 20 ngay ay hom nay

  00:53 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Tuoi 20 ngay ay hom nay

  Hon 1.000 ban tre da den voi chuong trinh giao luu "Mai mai tuoi 20" (do Dai Truyen hinh VN, Tong lien doan Lao dong, Tong cuc Chinh tri QDND VN to chuc) tai Nha van hoa Thanh nien TP.HCM toi 23-7.

 • 6 nhom van de kien nghi cua LDLD VN

  03:58 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Sang 22-3, tai Ha Noi, ong Truong Tan Sang - uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu - da lam viec voi doan chu tich Tong lien doan Lao dong (LDLD) VN. Cung lam viec co ba Tong Thi Phong - bi thu Trung uong Dang, truong Ban Dan van trung uong - va dai dien lanh dao cac ban cua Dang.

 • Can tiet kiem khong pho truong hinh thuc gay ton kem

  08:54 | Thứ bảy 21/08/2004 (GMT+7)

  Sang qua, 20-8, Thu tuong Phan Van Khai cung lanh dao mot so bo nganh da lam viec voi Doan chu tich Tong Lien doan lao dong VN. Thu tuong Phan Van Khai hoan nghenh Tong lien doan lao dong VN gop suc cung Chinh phu thuc hien thang loi cac nhiem vu kinh te - xa hoi va cong tac quan ly nha nuoc.

 • Con nhieu noi tra luong lao dong thap hon luong toi thieu

  00:23 | Thứ năm 06/01/2005 (GMT+7)

  Theo ong Dang Ngoc Tung, pho chu tich thuong truc Tong lien doan Lao dong VN, vua cho biet tai hoi nghi ban chap hanh Tong lien doan Lao dong VN, tien luong cua can bo, cong nhan vien chuc lao dong con thap, tham chi thap hon muc luong toi thieu. Van con nhieu noi tra luong giao vien mam non ngoai bien che, giao vien nong thon, vung dac biet kho khan duoi 140.000d.

 • Vi sao cong nhan van dinh cong tu phat

  07:55 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Vi sao cong nhan van dinh cong tu phat

  Den nay, tinh hinh tranh chap lao dong giua cong nhan va gioi chu tai mot so cong ty co von nuoc ngoai vua qua da co phan lang diu. Tuy nhien, dang sau nhung con so tang truong cua doanh nghiep van tiem an su mau thuan giua gioi chu va cong nhan. Nhieu y kien cho rang nguyen nhan chinh la vi doanh nghiep qua ha khac gio cong, dat loi nhuan len tren quyen loi chinh dang cua nguoi lao dong. Nhung cung co y dat van de: vi sao cong doan lai “cham chan” truoc..

 • Bau bo sung 4 Pho chu tich Tong lien doan Lao dong VN

  00:17 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 6.9, Hoi nghi lan thu 9 Ban chap hanh (BCH) Tong lien doan Lao dong (TLDLD) Viet Nam khoa IX da ket thuc sau 2 ngay lam viec. Thuc hien Dieu le Cong doan Viet Nam, tai hoi nghi, BCH TLDLD Viet Nam da bau bo sung 12 uy vien BCH, 3 uy vien Doan Chu tich va 4 Pho chu tich TLD la cac ong: Hoang Ngoc Thanh, Mai Duc Chinh, Nguyen Van Ngang va ba Nguyen Thi Thu Hong. TTXVN

 • San choi Ha Noi 2872005

  11:49 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  San choi Ha Noi 2872005

  Cung van hoa huu nghi Viet - Xo: 20g: Chuong trinh nghe thuat “Vang mai bai ca lao dong” do Tong lien doan lao dong VN va bao Lao dong phoi hop to chuc, voi su tham gia cua: NSND Thu Hien, NSUT Trung Duc, My Linh, Trong Tan, Dang Duong, Viet Hoan, Ho Quynh Huong, Anh Tho, Tung Duong…

 • Se khong co dinh cong neu

  08:05 | Chủ nhật 19/02/2006 (GMT+7)

  Se khong co dinh cong neu

  TTCN - Hang loat vu dinh cong qui mo lon o cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) cuoi 12-2005, dau nam 2006 deu lien quan den van de luong thuong, quyen loi nguoi lao dong. Tai sao dinh cong? Vai tro to chuc cong doan o day la gi? TS Dang Ngoc Tung, pho Chu tich thuong truc Tong lien doan Lao dong VN, thang than trao doi voi TTCN.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0