Tong Cong ty Xay dung Thang Long

Friday, 27/05/2016 05:25
 • Trieu tap tong giam doc Tong cong ty xay dung Thang Long

  05:03 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Hom qua 6-9, tong giam doc Tong cong ty xay dung Thang Long Chu Quang Van da co mat theo yeu cau cua Co quan Canh sat dieu tra - Bo Cong an de tra loi ve mot so noi dung lien quan den cac du an do PMU18 lam dai dien chu dau tu va Tong cong ty xay dung Thang Long trung thau, thi cong.

 • Trieu tap Tong giam doc Tong cong ty xay dung Thang Long

  08:46 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Mo rong dieu tra vu tieu cuc tai PMU18, hom qua, 6/9, ong Chu Quang Van, Tong giam doc Tong cong ty Xay dung Thang Long da phai co mat tai tru so Co quan Canh sat dieu tra, Bo Cong an.

 • Chuyen Tong Cty xay dung Thang Long sang mo hinh cong ty me con

  10:54 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  (TS) – Thu tuong Chinh phu vua phe duyet De an chuyen Tong cong ty Xay dung Thang Long sang to chuc va hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con. Theo do, cong ty se duoc co cau lai voi 1 cong ty me, 7 cong ty con va hon 10 cong ty lien ket khac.

 • Vu PMU 18 Chanh VP Dang uy TCty Xay dung Thang Long nop lai 180 trieu dong

  11:22 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 10/10, nguon tin moi nhat cho biet, lien quan den qua trinh xac minh nhung sai pham xay ra trong cong tac thi cong cac tuyen quoc lo do PMU 18 lam chu dau tu, trong cac ngay vua qua, Cuc CSDT toi pham ve TTXH (C14 - Bo Cong an) da tien hanh trieu tap nhieu can bo lanh dao doanh nghiep de lam ro cac van de lien quan toi du an xay dung cau Kien (Hai Phong). Dac biet, CQDT tiep tuc trieu tap not so can bo lanh dao duong nhiem hoac nguyen la lanh dao Cong ty co..

 • Su dung vat tu khong kiem dinh de xay cau

  09:48 | Thứ tư 29/10/2003 (GMT+7)

  Theo thong bao cua UBND TP.HCM ve ket qua thanh tra cong trinh cau Phuoc Kieng - Nha Be (tp.HCM), Cong ty cau 7 (Tong cong ty xay dung Thang Long) -don vi truc tiep thi cong cong trinh - da su dung vat tu khong duoc kiem dinh chat luong. Do do cong trinh da khong dat yeu cau cua thiet ke.

 • Hop long nhip phan cau chinh dau tien cau Vinh Tuy

  19:02 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Hop long nhip phan cau chinh dau tien cau Vinh Tuy

  Ngay 7/1, Tong Cong ty Xay dung Thang Long (Bo GTVT) da to chuc hop long nhip so 23 (giua tru T23 va T24) cau Vinh Tuy. Khoi hop long co ket cau hinh hop, dai 2m, rong 19,25m duoc do 300 m3 be tong mac cao an toan tuyet doi, tao nhip thong thuyen dau tien dai 135 m.

 • Hang van lao dong nganh giao thong dang doi luong

  19:25 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Hang van lao dong nganh giao thong dang doi luong

  "Gan nua so cong nhan cua Tong cong ty xay dung Thang Long moi duoc thanh toan luong den thang 3. Tu dau nam da co hon 400 nguoi ra di, trong do co rat nhieu cong nhan, can bo ky thuat", ong Ngo Van Thuyet, Chu tich cong doan Tong cong ty, buc xuc.

 • Cong ty cau 7 bi phat vi cham hoan thanh cau Phuoc Kieng

  17:59 | Thứ hai 16/02/2004 (GMT+7)

  Cong ty cau 7 bi phat vi cham hoan thanh cau Phuoc Kieng

  Khu quan ly giao thong do thi TP HCM vua dua ra muc phat doi voi Cong ty cau 7, Tong cong ty xay dung Thang Long, do cham hoan thanh cau Phuoc Kieng. So tien boi thuong thiet hai do khong dua cong trinh vao su dung la 703 trieu dong. So tien phai tra cho cac don vi giam sat, quan ly trong 592 ngay cham tien do la 380 trieu dong.

 • Dap bo 4 tru cau Phuoc Kieng gay nhieu thiet hai

  09:00 | Chủ nhật 12/10/2003 (GMT+7)

  Theo ong Bui Xuan Tien - Pho giam doc chi nhanh Tong cong ty xay dung Thang Long, 4 tru cau Phuoc Kieng (Nha Be, TP HCM) kem chat luong vua dap bo co muc thiet hai khoang 400 trieu dong. Viec thi cong lai tru cau keo theo cong trinh duong Binh Thuan den Khu cong nghiep Hiep Phuoc se cham them 4 thang, thang 4/2004 moi hoan thanh.

 • Thi cong cau Phuoc Kieng TP Ho Chi Minh qua cham Don vi thi cong bi de xuat phat hon 1 ti dong

  01:03 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Thuc hien chi dao cua UBND thanh pho, chieu 16.2, cac so nganh thanh pho da hop ve phuong an phat doi voi Tong cong ty Xay dung Thang Long - don vi thi cong xay dung cau Phuoc Kieng.

 • Cong trinh cau Phuoc Kieng Sai pham tu thiet ke giam sat den thi cong

  17:48 | Thứ tư 03/12/2003 (GMT+7)

  Su co ky thuat nghiem trong tai cac tru cau Phuoc Kieng thuoc du an duong noi tu duong Binh Thuan den Khu cong nghiep Hiep Phuoc (H.Nha Be) xay ra vao thang 8/2003 da dan den chat luong be tong phan xa mu, than tru, da giang cua 4 tru cau khong dat yeu cau so voi thiet ke. Thanh tra Tp Ho Chi Minh da ket luan o cong trinh nay tu khau thiet ke cho toi giam sat va thi cong cong trinh deu sai pham

 • TP Ho Chi Minh Thi cong cham bi phat hon 400 trieu dong

  00:49 | Thứ sáu 22/10/2004 (GMT+7)

  UBND TP Ho Chi Minh vua chap thuan de xuat cua So Giao thong - Cong chanh ve xu phat luy tien doi voi Tong cong ty Xay dung Thang Long do cham tien do thi cong cau Phuoc Kieng.

 • Thong xe ky thuat duong Phu Thai Kinh Mon

  11:39 | Thứ bảy 02/02/2008 (GMT+7)

  Chao mung ngay thanh lap Dang 3/2, sang nay (ngay 2/2/2008) so GTVT tinh Hai Duong phoi hop voi lien danh giua Tap doan Nam Cuong va Tong cong ty xay dung Thang Long to chuc le thong xe ky thuat duong 188 doan Phu Thai- Thi tran Kim Mon. Bo truong Bo Lao dong – thuong binh va Xa hoi, ba Nguyen Thi Kim Ngan cung cac dong chi lanh dao tinh Hai Duong da den du.

 • Nam 2007 co phan hoa nhieu cong ty nganh giao thong van tai

  03:06 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung thay mat Thu tuong Chinh phu dong y cho phep co phan hoa Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1, Cong ty XNK va hop tac dau tu giao thong van tai, Cong ty cau 1 Thang Long (thuoc Tong cong ty xay dung Thang Long) trong nam 2007.

 • Bo GTVT phan cong lai can bo phu trach chong tham nhung

  07:06 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Bo GT-VT vua co van ban phan cong lai linh vuc phu trach cho cac thu truong, sau nhung bien dong ve nhan su o bo nay. Theo do, chuc vu Pho Ban thuong truc Ban Phong chong tham nhung cua Bo GT-VT (truoc day do nguyen Thu truong Nguyen Viet Tien dam nhan) duoc giao cho Thu truong Pham The Minh kiem nhiem. Thu truong Tran Doan Tho duoc giao theo doi viec phong chong tham nhung, tieu cuc va that thoat o cac tong cong ty xay dung cong trinh giao thong (gom Cienco 1,..

 • Xay dung cau day vang lon thu 2 o Viet Nam

  09:55 | Thứ ba 27/02/2001 (GMT+7)

  Chieu qua (26/2), Ban Quan ly Du an 18 da ky ket hop dong voi lien danh nha thau Sumitomo (Nhat Ban) va Tong Cong ty Xay dung Thang Long ve du an xay dung cau Kien (Hai Phong) theo phuong phap lap ghep tung dot dam.

 • Lao phien dam cau can duong cao toc TP HCM Trung Luong

  07:45 | Thứ sáu 16/12/2005 (GMT+7)

  Lao phien dam cau can duong cao toc TP HCM Trung Luong

  Ngay 15-12, tai xa Thanh Phu, huyen Ben Luc, tinh Long An, Tong cong ty xay dung Thang Long da gac phien dam dau tien o hang muc xay dung cau can (bao gom ca cau vuot song trong pham vi cau can) dai 15,7km cua cong trinh lam duong cao toc TP.HCM - Trung Luong (tong toan bo cong trinh 61,9km).

 • Khoi cong xay dung cau Dong Tru

  10:30 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  Khoi cong xay dung cau Dong Tru

  Sang 9/9, Ban quan ly du an ha tang Ta Ngan va Tong cong ty xay dung Thang Long bat dau xay dung cau Dong Tru (xa Dong Hoi, huyen Dong Anh, Ha Noi) vuot song Duong, thuoc du an duong 5 keo dai.

 • Mot tong giam doc phai lam viec voi cong an ve PMU 18

  08:14 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Theo yeu cau cua co quan dieu tra, ngay 6/9, Tong giam doc Tong cong ty xay dung Thang Long Chu Quang Van da lam viec voi dieu tra vien ve qua trinh thuc hien du an quoc lo 18, doan Noi Bai - Bac Ninh. Day la cong trinh bi phat hien chat luong kem do PMU 18 quan ly, Tong cong ty Thang Long thi cong.

 • Ha Noi Xay cau Dong Tru vuot song Duong

  12:27 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Xay cau Dong Tru vuot song Duong

  Sang nay 9/9, tai xa Dong Hoi, huyen Dong Anh, ban quan ly du an ha tang Ta Ngan va Tong cong ty Xay dung Thang Long da to chuc trong the Le ra quan xay dung goi thau so 12, cum cau Dong Tru vuot song Duong.

 • Cong trinh cau Nhi Thien Duong 2 bi cham tre do vuong tru dien

  07:53 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  Cong trinh cau Nhi Thien Duong 2 bi cham tre do vuong tru dien

  Cau Nhi Thien Duong 2 (Q.8, TP.HCM) da hoan thanh tu hon mot thang nay nhung van chua thong cau do vuong mot so tru dien trung the o hai dau duong dan vao cau. Theo mot can bo Tong cong ty Xay dung Thang Long, cong ty van chua biet den bao gio moi duoc giao mat bang de tiep tuc thi cong duong dan nay.

 • cap duong de Huu Hong

  10:19 | Thứ năm 21/11/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Ban quan ly cac du an trong diem phat trien do thi Ha Noi, Lien danh Tong cong ty xay dung Thang Long va Cong ty xay dung thuy loi Nam Song Hong da ky hop dong xay dung nang cap duong de Huu Hong va duong nhanh nut nam cau Thang Long thuoc du an phat trien co so ha tang giao thong do thi giai doan 1.

 • TPHCM Boi thuong 635 8 trieu dong do xay tru cau kem chat luong

  09:23 | Thứ sáu 05/12/2003 (GMT+7)

  TPHCM Boi thuong 635 8 trieu dong do xay tru cau kem chat luong

  UBND TP.HCM vua co y kien xu ly sai pham doi voi cac don vi tu van thiet ke, tu van giam sat va nha thau chinh cong trinh cau Phuoc Kieng thuoc du an duong noi tu duong Binh Thuan den Khu cong nghiep Hiep Phuoc. Dac biet Cong ty cau 7 truc thuoc Tong cong ty xay dung Thang Long (la don vi thi cong) da su dung vat tu khong duoc kiem dinh chat luong va thi cong bon tru cau khong dat chat luong.

 • Ha Noi khoi cong xay dung cau Dong Tru

  04:02 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  TT (Ha Noi)- Sang qua (9-9), Ban quan ly du an ha tang Ta Ngan (chu dau tu) va Tong cong ty xay dung Thang Long (nha thau) da to chuc le ra quan xay dung cau Dong Tru (xa Dong Hoi, huyen Dong Anh, Ha Noi) vuot song Duong thuoc du an duong 5 keo dai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0