Tong Cong ty Thuong mai Sai Gon

Friday, 27/05/2016 15:27
 • Tong cong ty Thuong mai Sai Gon nhan nuoi duong Pham Trung Dung

  04:33 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Tong cong ty Thuong mai Sai Gon nhan nuoi duong Pham Trung Dung

  Tong cong ty Thuong mai Sai Gon vua nhan nuoi duong va tai tro ban Pham Trung Dung (P.8, Q.10, TP.HCM). Trung Dung la hoc sinh gioi nhieu nam lien, hien hoc lop 11B10 Truong THPT Nguyen Du (Q.10, TP.HCM), cha la thieu ta quan doi (da mat), me la ba Nguyen Thi Tho - thuong binh loai 1/4, von la nu cuu tu Con Dao.

 • Khong thanh tra Tong cong ty Thuong mai Sai Gon

  07:03 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Theo nguon tin cua TS, UBND TP.HCM vua co van ban gui Thanh tra TP.HCM chi dao don vi nay khong tien hanh thanh tra Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (TCTTMSG). Dong thoi yeu cau Thanh tra TP “thuc hien nghiem tuc cac ket luan ma UBND TP da ket luan truoc day”.

 • Chap thuan don xin tu chuc cua Giam doc SJC va ITC

  10:30 | Thứ sáu 27/12/2002 (GMT+7)

  Ngay 26/12, Dang uy Tong Cong ty Thuong mai Sai Gon da co thong bao chinh thuc chap thuan cho ong Nguyen Thanh Long thoi giu cac chuc vu: Giam doc SJC, Dang uy vien Tong Cong ty Thuong mai Sai Gon va Bi thu Dang uy Cong ty Vang bac Da quy; ba Chung Thi My Le thoi giu chuc Giam doc ITC.

 • TP HCM xay dung toa nha 40 tang tai thuong xa Tax

  08:40 | Chủ nhật 21/05/2006 (GMT+7)

  De nghi day nhanh tien do du an toa nha cao tang tai thuong xa Tax. Do la y kien chi dao cua Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Huu Tin trong cuoc hop voi Tong cong ty Thuong mai Sai Gon sang 19-5.

 • Khuech truong thuong hieu SATRA ra quoc te

  15:19 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  Khuech truong thuong hieu SATRA ra quoc te

  Ke hoach cua Tong Cong ty Thuong mai Sai Gon - SATRA la den 2010, kim ngach xuat khau phai dat 25% tong doanh thu va mo rong thuong hieu SATRA ra the gioi.

 • Hai doi lot vao chung ket giai bong da thanh nien cong nhan 2003

  09:45 | Thứ ba 14/10/2003 (GMT+7)

  Hai doi lot vao chung ket giai bong da thanh nien cong nhan 2003

  TT (TPHCM) - Ngay 13-10, tai san Quan khu 7, bon doi bong xuat sac dan dau cac bang la Cong ty co phan betong 620 Chau Thoi, Cty Xay dung so 8, Tong cong ty Thuong mai Sai Gon va Cong ty co phan Dich vu Phu Nhuan da buoc vao cac tran dau tranh hai suat vao chung ket.

 • Vu chay ITC Ky luat 1 tap the va 15 ca nhan

  10:30 | Thứ năm 13/02/2003 (GMT+7)

  Ban Thuong vu Thanh uy TP HCM thong bao ky luat canh cao tap the Dang uy Cong ty SJC thuoc Tong Cong ty Thuong mai Sai Gon vi chua thuc hien vai tro lanh dao, chi dao, kiem tra va buong long quan ly, de ITC hoat dong vi pham cac nguyen tac va quy dinh ve phong chay chua chay.

 • Bat khan cap mot nhan vien bien thu 3 ti dong

  00:33 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Hua Hong Hanh, sinh nam 1966, nhan vien ke toan Cong ty Vat tu tong hop (thanh vien Tong cong ty Thuong mai Sai Gon) da bi co quan chuc nang cua TP Ho Chi Minh bat khan cap vao ngay 13/4.

 • Tang nha tinh nghia nha tinh thuong

  09:15 | Thứ sáu 05/12/2003 (GMT+7)

  Tang nha tinh nghia nha tinh thuong

  Hom qua 4/12/2003, Uy ban MTTQ TP Ho Chi Minh da phoi hop voi Tong cong ty Thuong mai Sai Gon den xa Tan Nhut, H.Binh Chanh (TP Ho Chi Minh) trao tang 3 can nha tinh nghia (moi can tri gia 20 trieu dong) va 6 can nha tinh thuong (moi can tri gia 6 trieu dong) cung mot so qua cho cac gia dinh thuoc dien chinh sach, kho khan.

 • Xay dung trung tam thuong mai trai cay lon nhat DBSCL

  00:06 | Thứ bảy 30/04/2005 (GMT+7)

  Xay dung trung tam thuong mai trai cay lon nhat DBSCL

  Hom qua 29/4, Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (SATRA) cung voi tinh Tien Giang da lam le khoi cong xay dung Trung tam Thuong mai trai cay quoc gia tai xa Hoa Khanh, huyen Cai Be.

 • TP Ho Chi Minh Nhieu mat hang tieu dung giam gia

  22:02 | Thứ hai 04/07/2005 (GMT+7)

  Tu nay den het thang 7, nguoi tieu dung mua hang thuc pham che bien dong lanh va kho do cac thanh vien cua Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (SATRA) san xuat ban tai sieu thi Sai Gon, sieu thi mini o Thuong xa Tax va mot so cua hang ban le cua cac doanh nghiep se duoc tang qua tri gia 5 - 10% hoa don mua hang.

 • Thuc pham phuc vu Tet Gia se tang chong mat

  08:17 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Thuc pham phuc vu Tet Gia se tang chong mat

  Theo chi dao cua UBND TP.HCM, cac don vi kinh doanh thuc pham phai dam bao nguon hang, khong de xay ra tinh trang khan hiem va tuy tien tang gia. Tuy nhien, ve phia cac doanh nghiep, phan lon chi co the cam ket tang so luong hang dap ung du nhu cau thi truong, con ve phan gia, tat ca deu du bao... tang. Nhu cau tang hon 30% Cho den thoi diem nay, phan lon cac doanh nghiep thuc pham da len ke hoach kinh doanh trong dip Tet Nguyen dan Mau Ty. Theo do, nguon hang da..

 • Nha dau tu can biet

  03:30 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 20-6, Ngan hang xuat nhap khau VN (Eximbank) da chinh thuc cong bo danh sach 16 co dong chien luoc trong nuoc da dau tu 4.000 ti dong de so huu 500 ti dong von dieu le cua NH. Cac doi tac nay gom Kinh Do, Ngan hang A Chau, Tong cong ty thuong mai Sai Gon (Satra), Masan, Qui dau tu VF1, Sasco, Sai Gon Postel, Qui dau tu Ban Viet...

 • Thanh lap doanh nghiep phan phoi lon nhat VN

  05:35 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Bon doanh nghiep phan phoi hang dau VN la Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (Satra), Tong cong ty Thuong mai Ha Noi (Hapro), Lien hiep HTX thuong mai TP.HCM (Saigon Co.op), Cong ty TNHH Phu Thai (Phu Thai Group) vua ky thoa thuan lien ket thanh lap Cong ty co phan Dau tu va phat trien he thong phan phoi VN (VDA).

 • Ban hang Tet luu dong o DBSCL

  13:45 | Thứ hai 28/01/2002 (GMT+7)

  Tu hom nay, Tong cong ty Thuong mai Sai Gon se phoi hop cung phong Kinh te cac huyen Cu Chi, Can Gio, Hoc Mon, Binh Chanh... to chuc dua hang den ban tai dia phuong. Chuong trinh ban hang luu dong se ket thuc vao ngay 2/2 (tuc 22 thang chap).

 • TP HCM hoan tat dai hoi diem tai Doan co so

  00:51 | Chủ nhật 11/03/2007 (GMT+7)

  Dai hoi dai bieu Doan Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (dai hoi diem khu vuc cong nhan lao dong TP.HCM) nhiem ky 2007-2012 da dien ra ngay 10-3 voi 136 dai bieu tham du. Dai hoi xac dinh phai nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu, tay nghe, hinh thanh doi ngu cong nhan gioi, dong thoi de cao vai tro xung kich cua TS trong qua trinh xay dung va phat trien tong cong ty.

 • Ra mat he thong phan phoi lon nhat Viet Nam

  17:03 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 14-5 tai Ha Noi, bon "dai gia" ban le hang dau Viet Nam gom: Tong cong ty (TCT) thuong mai Ha Noi (Hapro), Tong Cong ty thuong mai Sai Gon (Satra), Lien hiep HTX Sai Gon (Saigon Co.op), Cong ty CP Tap doan Phu Thai (Phu Thai Group) da ra mat Cong ty CP Dau tu va Phat trien he thong phan phoi Viet Nam (VDA).

 • Xay cho Binh Dien bang loi hua

  23:17 | Thứ sáu 21/10/2005 (GMT+7)

  Xay cho Binh Dien bang loi hua

  Cho dau moi Binh Dien (noi se tiep nhan tieu thuong duoc di doi tu 10 cho dau moi trong noi thanh ra) co dien tich 65 ha, tong von dau tu 968,2 ti dong do Tong cong ty thuong mai Sai Gon lam chu dau tu, duoc khoi cong xay dung vao dau nam 2003 nhung cho den nay van chua the hoan thanh giai doan 1 voi dien tich 24,75 ha.

 • Thi truong dia oc

  02:40 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua dong y cho xay bon khach san tai cac vi tri sau: khu dat 11C-11-13 Cong truong Lam Son, quan 1 (dien tich 2.758m2) la du an khach san cao cap, hoan thanh va dua vao su dung nam 2010; khu dat so 39 Nguyen Van Ba, quan Thu Duc (1.616m2) se la khach san cao cap nghi duong (hai du an tren do Tong cong ty Du lich Sai Gon lam chu dau tu); khu dat tai 76-78 Hai Ba Trung, quan 1 (3.261m2) gom khach san 5 sao va trung tam thuong mai, hoan thanh vao nam..

 • Thuc pham Tet Nguyen dan Lai se tang gia

  23:11 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Thuc pham Tet Nguyen dan Lai se tang gia

  Nhung ngay qua, cac don vi cung ung thuc pham hang dau cua TP.HCM nhu Tong cong ty thuong mai Sai Gon (SATRA), Tong cong ty nong nghiep Sai Gon, Saigon Co.op… da gap rut len ke hoach va thu mua thuc pham phuc vu Tet Nguyen dan. Ngoai phuc vu Tet, cac don vi con tang cuong du tru thuc pham de thay the thit gia cam.

 • Tran tro sang tao cua nhung nha ban le hang dau VN

  22:48 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Tran tro sang tao cua nhung nha ban le hang dau VN

  Ngay 20/10, dai dien 3 doanh nghiep, gom Lien hiep HTX Thuong mai Sai Gon (Saigon Co-op), Tong cong ty CP vang bac da quy Phu Nhuan (PNJ), Tong cong ty vang bac da quy Sai Gon (SJC) duoc moi sang Singapore de nhan danh hieu “Nha ban le hang dau Viet Nam” trong so 500 nha ban le hang dau thuoc chau A - Thai Binh Duong duoc Tap chi Ban le chau A to chuc binh chon. Lam gi de giu vung danh hieu truoc nguong cua gia nhap To chuc Thuong mai the gioi – WTO? Do la..

 • Thanh lap cong ty phan phoi lon nhat Viet Nam

  21:49 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Thanh lap cong ty phan phoi lon nhat Viet Nam

  Truoc ap luc canh tranh do nguy co bi DN nuoc ngoai tham gia vao thi truong ban le day tiem nang cua VN, ngay 1/2 tai Ha Noi, 4 DN phan phoi hang dau cua VN la Tong cong ty Thuong mai Ha Noi (Hapro), Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (Satra), Lien hiep HTX Thuong mai TP Ho Chi Minh (Saigon Co.op) va Phu Thai Group da lien ket, hop tac voi nhau thanh lap cong ty Co phan Dau tu va Phat trien he thong phan phoi Viet Nam (VDA).

 • Xay trung tam thuong mai trai cay tai Tien Giang

  07:45 | Thứ bảy 30/04/2005 (GMT+7)

  Xay trung tam thuong mai trai cay tai Tien Giang

  Ngay 29/4, Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (Satra Group) va So Thuong mai Du lich Tien Giang da khoi cong xay dung Trung tam thuong mai trai cay quoc gia tai xa Hoa Khanh - Cai Be (Tien Giang), cong trinh co so von dau tu 100 ti dong.

 • Hang Tet Dinh Hoi Chuan bi som luong thuc pham che bien tang cao

  07:30 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Hang Tet Dinh Hoi Chuan bi som luong thuc pham che bien tang cao

  Ngay tu giua nam 2006, Tong cong ty Thuong mai Sai Gon (Satra) da co van ban huong dan cac doanh nghiep thanh vien du doan tinh hinh thi truong de xay dung som ke hoach kinh doanh tet theo chuc nang, nhiem vu cua tung don vi.

 • Thi truong Tet Dinh Hoi Hang hoa tran ngap cho sieu thi va khap cac cua hang lon nho

  08:37 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Thi truong Tet Dinh Hoi Hang hoa tran ngap cho sieu thi va khap cac cua hang lon nho

  Tinh den ngay 26-1, tien do du tru nguyen lieu, hang hoa phuc vu Tet Dinh Hoi van dien bien dung ke hoach. Cac don vi kinh doanh chu luc thuoc Tong Cong ty Thuong mai Sai Gon nhu Cong ty Viet Nam ky nghe suc san (Vissan); Cong ty Kinh doanh Thuy hai san (APT), Xi nghiep Cau Tre, Cong ty Nong san thuc pham xuat khau (Agrex Saigon)… vua nhap nguyen lieu, vua san xuat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0