To chuc chinh tri

Tuesday, 31/05/2016 09:02
 • Tu 112008 Luong toi thieu la 540000 dongthang

  21:08 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Tu 112008 Luong toi thieu la 540000 dongthang

  Theo Nghi dinh so 166/2007/ND-CP do Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ban hanh ngay 16/11/2007, 540.000dong/thang la muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong thuc hien tu 1/1/2008. Theo do, doi tuong ap dung cua muc luong toi thieu chung se la co quan nha nuoc, luc luong vu trang, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi; don vi su nghiep cua Nha nuoc, don vi su nghiep cua..

 • 60 luat su rut ten Khong anh huong gi

  07:45 | Thứ năm 30/09/2004 (GMT+7)

  60 luat su rut ten Khong anh huong gi

  Ngay 1-10-2004 la thoi diem ma theo phap lenh luat su 2001, tat ca can bo, cong chuc dang lam luat su se phai cham dut hanh nghe, rut ten ra khoi doan luat su hoac gui quyet dinh thoi khong lam can bo cong chuc moi duoc tiep tuc hanh nghe.

 • Can bo xa phuong thi tran duoc huong che do cong chuc

  08:48 | Thứ ba 22/04/2003 (GMT+7)

  Nguoi giu cac chuc vu o thuong truc HDND, UBND, co chuc danh chuyen mon hoac dung dau to chuc chinh tri - xa hoi cap xa se duoc huong luong tu ngan sach, cung che do bao hiem xa hoi. Day la diem moi trong Phap lenh sua doi bo sung Phap lenh Can bo, cong chuc, duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua chieu 21/4.

 • Khong lap doanh nghiep moi thuoc cac to chuc chinh tri

  09:48 | Thứ sáu 09/11/2001 (GMT+7)

  Day la thong bao moi nhat cua Ban Tai chinh -quan tri Trung uong ve ke hoach sap xep lai doanh nghiep. Theo do, doanh nghiep truc thuoc cac to chuc chinh tri, chinh tri - xa hoi dang hoat dong se lam thu tuc chuyen doi sang hinh thuc cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien va hoat dong theo Luat Doanh nghiep.

 • Toan van du thao nghi dinh ve thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo cong chuc vien chuc

  09:29 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Xin gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • Dong loat kiem ke dat cong tu 142008

  10:23 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Dong loat kiem ke dat cong tu 142008

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua co chi thi yeu cau tien hanh thuc hien kiem ke quy dat cong tu 1/4/2008. Chi thi so 31/2007/CT-TTg neu ro thuc trang quan ly va su dung dat cua cac to chuc duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat hien chua chat che, hieu qua thap, con de xay ra nhieu tieu cuc nhu su dung khong dung dien tich, khong dung muc dich, khong su dung, de bi lan chiem, cho muon, cho thue trai phep, chuyen nhuong trai phap luat, huy hoai dat. Do do, Thu tuong..

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

  10:27 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  TS gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Quy hoach khu cong so thanh khu chinh tri hanh chinh

  17:45 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Quy hoach khu cong so thanh khu chinh tri hanh chinh

  Bo Xay dung vua co cong van huong dan lap qui hoach xay dung cong so cac co quan Dang, Nha nuoc, to chuc chinh tri - xa hoi cap tinh, huyen va xa theo chi dao cua Thu tuong Chinh phu.

 • NQ giai quyet nha dat do nha nuoc quan ly truoc 1 7 1991

  17:40 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Chieu 18-4, tai Ha Noi, Van phong Quoc hoi da hop bao cong bo Nghi quyet quy dinh viec giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia truoc ngay 1-7-1991. Ngay 2-4-2005, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da ky Nghi quyet so 755/2005/NQ-UBTVQH11. Toan van Nghi quyet nay nhu sau:

 • Quy hoach khu cong so thanh khu chinh tri hanh chinh

  11:07 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Quy hoach khu cong so thanh khu chinh tri hanh chinh

  Bo Xay dung vua co cong van huong dan lap quy hoach xay dung cong so cac co quan Dang, Nha nuoc, to chuc chinh tri - xa hoi cap tinh, huyen va xa theo chi dao cua Thu tuong Chinh phu.

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • TP HCM day manh cung co to chuc chinh tri co so

  06:01 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  TT-(TP.HCM) - Sang 10-11, tai cuoc hop giua thuong truc Thanh uy TP.HCM voi thuong truc cac quan, huyen uy, nhieu y kien thong nhat rang Dang bo, HDND, UBND, cac doan the o phuong, xa, thi tran da co buoc chuyen tich cuc ke tu khi co nghi quyet T.U 5 (khoa IX) ve doi moi, nang cao chat luong he thong chinh tri o co so. Theo do, trinh do can bo duoc nang len, to chuc Dang va dang vien tung buoc phat huy duoc vai tro hat nhan cua minh...

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Khen thuong nguoi nop lai qua nhan sai qui dinh

  03:21 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Nguoi giu chuc vu lanh dao trong cac to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi cung thuoc doi tuong dieu chinh cua qui che tang qua, nhan qua. Do la mot trong nhung gop y cua UBND TP.HCM ve du thao qui che tang qua, nhan qua tang.

 • 60 luat su xin rut ten vi Phap lenh luat su

  09:05 | Thứ năm 30/09/2004 (GMT+7)

  Doan luat su TP HCM cho biet, sau khi co thong bao quy dinh 9 nhom doi tuong phai chiu su dieu chinh cua Phap lenh luat su, co 60 don xin rut ten ra khoi danh sach Doan luat su thanh pho.

 • Tu 112008 Tang luong toi thieu len 540000 dongthang

  10:00 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh mot luc ba nghi dinh ve muc luong toi thieu chung cho nguoi lao dong. Theo do ke tu 1-1-2008, nguoi lao dong thuoc khoi co quan nha nuoc, luc luong vu trang, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi se duoc huong muc luong toi thieu moi la 540.000 dong/thang (tang 20% so voi muc luong toi thieu hien nay la 450.000 dong).

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Iraq Bau cu lay duoc khong the co cong bang

  07:00 | Thứ sáu 28/01/2005 (GMT+7)

  Iraq Bau cu lay duoc khong the co cong bang

  Quoc hoi qua do Iraq du co duoc bau ra theo kieu bau lay duoc thi cung khong duoc coi la dai dien cho cac to chuc chinh tri cua nhan dan Iraq.

 • Chi em tang dat cho nhau co duoc mien thue chuyen nhuong

  09:44 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Hoi: Em gai cua toi co manh dat, muon tang lai cho toi, chung toi co lam hop dong cho tang QSDD manh dat tho cu dien tich 65m2, manh dat nay da co so do do em gai toi dung ten chinh chu. Toi muon hoi truong hop chi em ruot nhu chung toi (cung cha, cung me) cho tang nhau dat nhu vay thi co phai dong thue chuyen quyen su dung dat khong? Xin tu van cho hai chi em toi. (Cau hoi cua ban Pham Thi Hong, Son Duong, tinh Tuyen Quang).Tra loi: Can cu vao luat chuyen quyen..

 • Tieu chuan duoc trang cap dien thoai di dong

  08:54 | Thứ bảy 19/05/2001 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh (ngay 16/5) ban hanh quy dinh tieu chuan, dinh muc su dung dien thoai cong vu tai nha rieng va dien thoai di dong doi voi can bo lanh dao trong cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep, to chuc chinh tri, cac to chuc chinh tri - xa hoi.

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Sua doi bo sung quy dinh ve su dung dien thoai cong vu

  15:20 | Thứ tư 18/12/2002 (GMT+7)

  Ngay 16/12, Thu tuong Chinh phu ban hanh quyet dinh sua doi, bo sung quy dinh ve tieu chuan, dinh muc su dung dien thoai cong vu tai nha rieng va dien thoai di dong (DTDD) doi voi can bo lanh dao trong co quan hanh chinh, don vi su nghiep, to chuc chinh tri, cac to chuc chinh tri - xa hoi.

 • Khen thuong nguoi nop lai qua nhan sai qui dinh

  15:24 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Khen thuong nguoi nop lai qua nhan sai qui dinh

  Nguoi giu chuc vu lanh dao trong cac to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi cung thuoc doi tuong dieu chinh cua qui che tang qua, nhan qua. Do la mot trong nhung gop y cua UBND TPHCM ve du thao qui che tang qua, nhan qua tang.

 • Mot so doi tuong da lien ket thanh lap to chuc chinh tri phan dong nhu the nao

  23:24 | Thứ hai 03/09/2007 (GMT+7)

  Nhung thong tin do co quan chuc nang cua Viet Nam thu thap trong thoi gian gan day cho thay, thuc hien su chi dao cua cac the luc thu dich va bon phan dong luu vong nguoi Viet o nuoc ngoai, cac doi tuong Nguyen Van Ly (cam dau nhom doi tuong phan dong loi dung Thien Chua giao o Hue), Hoang Minh Chinh (cam dau nhom doi tuong chong Dang, Nha nuoc tai Ha Noi) va Thich Quang Do (cam dau nhom doi tuong phan dong loi dung Phat giao tai TP.HCM) da rao riet cau ket voi..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0