To Chuc Co So Dang

Saturday, 28/05/2016 10:59
 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  20:02 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Tiep tuc trien khai chuong trinh lam viec toan khoa nham thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, trong cac ngay tu 14 den 22/01/2008, tai Thu do Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu sau.

 • Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Pha the tri tre trong to chuc co so Dang

  01:14 | Thứ sáu 28/01/2005 (GMT+7)

  Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Pha the tri tre trong to chuc co so Dang

  Ngay 27/1, Hoi nghi can bo toan quoc ve to chuc thuc hien Chi thi 46 cua Bo Chinh tri ve Dai hoi Dang bo cac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan X cua Dang, do Ban Bi thu T.U Dang trieu tap, da tap trung thao luan va quan triet cong tac quy hoach can bo lanh dao va quan ly.

 • Ban hanh Nghi quyet ve xay dung Dang o co so

  20:49 | Thứ ba 19/02/2008 (GMT+7)

  Ngay 2/2/2008, Tong Bi thu Nong Duc Manh da ki Nghi quyet so 22-NQ/TW Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong khoa X ve nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc co so dang va chat luong doi ngu can bo, dang vien.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • To chuc co so Dang Ha Noi can tiep tuc doi moi

  09:47 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  To chuc co so Dang Ha Noi can tiep tuc doi moi

  Trong hai ngay 8 va 9/1, Tong Bi thu Nong Duc Manh da tham va lam viec voi Dang bo Ha Noi de kiem tra viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu X.

 • Be mac Hoi nghi Trung uong 6 khoa X

  22:41 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 22/1 tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da be mac sau hon mot tuan lam viec.

 • Xay dung giai cap cong nhan vung manh

  11:30 | Thứ ba 15/01/2008 (GMT+7)

  Xay dung giai cap cong nhan vung manh

  Sang 14/1, Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang khoa X da chinh thuc khai mac. Trong hon 1 tuan lam viec (tu ngay 14 den 22/1), Hoi nghi se thao luan va thong qua cac de an ve nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc co so dang va chat luong doi ngu can bo, dang vien o co so;

 • Ban Bi thu ra chi thi ve nang cao chat luong sinh hoat chi bo

  13:54 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Viec nang cao chat luong sinh hoat chi bo phai gan voi thuc hien cuocvandong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, lam cho noi dung sinh hoat chi bo phong phu, thiet thuc, bao dam cho moi dang vien nang cao nhan thuc, nam bat kip thoi, tu giac chap hanh nghiem tuc cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc; thuc hien tot nghi quyet cua chi bo va cua cap uy cap tren, de chi bo thuc su la noi truc tiep lanh dao, quan..

 • Doi moi va chinh don Dang

  05:45 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Doi moi va chinh don Dang

  Dang Cong san VN la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc VN; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc.

 • Xac dinh ro trach nhiem ca nhan trong cong tac can bo

  18:03 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Xac dinh ro trach nhiem ca nhan trong cong tac can bo

  "Mot trong nhung nhiem vu het suc quan trong la tiep tuc doi moi cong tac can bo, xay dung, cung co to chuc co so Dang, nang cao chat luong doi ngu can bo, dang vien", Truong Ban To chuc Trung uong Ho Duc Viet noi tai hoi nghi can bo toan quoc ve cong tac to chuc xay dung Dang, khai mac sang nay (5/9) tai TP Ho Chi Minh.

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Chong tham nhung phai bang he thong cac bien phap dong bo

  08:21 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 3-2, TTXVN da phat bao cao kiem diem nua dau nhiem ky thuc hien nghi quyet dai hoi Dang lan IX (ban tom tat). Bao cao nay gom phan thu nhat “danh gia tinh hinh thuc hien nghi quyet dai hoi IX” va phan thu hai ve “Mot so chu truong, chinh sach, giai phap lon trong nua cuoi nhiem ky khoa IX”. Chung toi xin trich gioi thieu cung ban doc cac noi dung ve chu truong, chinh sach, giai phap lon trong cong tac xay dung Dang.

 • Dai hoi X Dai bieu gop y cho Bao cao chinh tri

  15:21 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Dai hoi X Dai bieu gop y cho Bao cao chinh tri

  Sang 19/4, cac dai bieu du Dai hoi X cua Dang tiep tuc thao luan tai cac doan ve cac van de neu ra trong bao cao chinh tri cua BCH Trung uong Dang khoa IX trinh tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang.

 • Phan bien xa hoi

  03:02 | Thứ bảy 11/03/2006 (GMT+7)

  Phan bien xa hoi

  Trong du thao van kien Dai hoi Dang lan thu X, tai phan phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc, tiep tuc doi moi phuong thuc hoat dong cua Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) va cac doan the nhan dan (DTND) co viet: “Nha nuoc tao dieu kien thuan loi de MTTQVN va cac DTND thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi”.

 • Kiem tra qua trinh co phan hoa Cong ty MTS

  09:24 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Hom nay 27-9-2004, to kiem tra qua trinh co phan hoa tai Cong ty Trang thiet bi ky thuat y te (MTS) bat dau lam viec. dot kiem tra se keo dai khoang 10 ngay voi bay noi dung, trong do tap trung cac van de khieu nai cua to chuc co so Dang va cac kien nghi cua So Y te TP.HCM.

 • Phu Quoc De nghi ky luat 11 tap the sai pham

  07:46 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Huyen uy Phu Quoc vua de nghi xu ly ky luat doi voi 11 tap the chi bo, dang bo co so co trach nhiem trong viec quan ly va su dung dat dai tren dia ban huyen dao Phu Quoc trong thoi gian qua.

 • Khai mac Hoi nghi Trung uong 6 khoa X

  17:07 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi Trung uong 6 khoa X

  Sang 14/1, tai Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X hop Hoi nghi toan the lan thu sau.

 • Khai mac Hoi nghi Trung uong 6 khoa X

  19:32 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi Trung uong 6 khoa X

  Sang 14/1, tai Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X hop Hoi nghi toan the lan thu sau.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0