Thue Su Dung Dat Nong Nghiep

Friday, 27/05/2016 05:25
 • Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

  16:57 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

 • Chinh phu de nghi giam them thue dat cho nong dan

  06:55 | Thứ tư 04/06/2003 (GMT+7)

  Chinh phu de nghi giam them thue dat cho nong dan

  Ngay mai (5/6), Chinh phu se trinh Quoc hoi xem xet viec mien giam them thue su dung dat nong nghiep ( SDDNN) cho nong dan. Chinh phu lan nay de nghi mo rong cac doi tuong duoc mien giam thue su dung dat nong nghiep, cac ho ngheo va se giam 50% so thue ghi thu hang nam cho dien tich dat san xuat nong nghiep vuot han dien...

 • De nghi mien thue su dung dat nong nghiep

  08:48 | Thứ bảy 06/03/2004 (GMT+7)

  Sang 5-3-2004 trong buoi lam viec voi mot so so, nganh tai TP.HCM nham khao sat tinh hinh cung nhu ket qua thuc hien Luat thue su dung dat nong nghiep va phap lenh thue nha dat hien hanh, Doan dai bieu Quoc hoi TP.HCM da nghe duoc rat nhieu y kien ve nhung bat hop ly xung quanh hai sac thue nay.

 • TP HCM de nghi bo thue su dung dat nong nghiep

  09:18 | Thứ bảy 06/03/2004 (GMT+7)

  Bao cao voi Doan dai bieu Quoc hoi sang 5/3, Cuc Thue thanh pho kien nghi bai bo thue su dung dat nong nghiep khi xay dung Luat Thue su dung dat. Dieu nay se gop phan ho tro cho nguoi nong dan tren ca nuoc.

 • Khong thu thue su dung dat nong nghiep trong han dien

  10:18 | Thứ bảy 18/01/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co cong van gui UBND cac tinh, thanh pho de nghi chi dao Cuc Thue va cac nganh chuc nang dia phuong: tu nam 2003, khong thu thue su dung dat nong nghiep doi voi dien tich dat trong han dieu cua cac ho nong dan.

 • Da Nang Mien thue su dung dat nong nghiep cho vung lu

  17:06 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Da Nang Mien thue su dung dat nong nghiep cho vung lu

  Chu tich TP Da Nang quyet dinh mien thue su dung dat nong nghiep nam 2007 cho 25.663 ho vung lu va mien 5 loai phi, quy huy dong trong dan

 • De nghi bo han thue su dung dat nong nghiep

  17:24 | Thứ năm 05/06/2003 (GMT+7)

  De nghi bo han thue su dung dat nong nghiep

  Thao luan to chieu nay, da so dai bieu Quoc hoi de nghi cho bo han thue su dung dat nong nghiep chu khong chi bo thue voi dat “trong han dien” nhu to trinh duoc Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung doc sang nay.

 • Thu tuc mien giam thue su dung dat nong nghiep chi lap mot lan

  09:51 | Thứ hai 24/11/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien giam thue su dung dat nong nghiep (TSDDNN) tu nam 2003 den 2010 chi phai lap ho so thu tuc xet mien giam TSDDNN mot lan cho nhieu nam. Nhung nam sau neu co thay doi ve can cu tinh thue thi tinh lai so thue duoc mien giam, dong thoi dieu chinh lai so bo thue.

 • Nong dan duoc mien giam thue su dung dat 7 nam

  12:14 | Thứ ba 17/06/2003 (GMT+7)

  Nong dan duoc mien giam thue su dung dat 7 nam

  Sang nay, trong phien be mac ky hop thu 3, Quoc hoi da thong qua nghi quyet mien giam thue su dung dat nong nghiep tu nam 2003 den 2010. Cac dai bieu cung tan thanh, thong qua nghi quyet cho phep TP HCM va mot so tinh thi diem quan ly, day nghe va giai quyet viec lam sau cai nghien.

 • Mien giam thue su dung dat nong nghiep

  11:52 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Ngay 3-11, Chinh phu da ban hanh nghi dinh so 129/2003/ND-CP qui dinh chi tiet thi hanh nghi quyet cua Quoc hoi ve mien, giam thue su dung dat nong nghiep.

 • Hop nhat Luat Thue su dung dat nong nghiep va Thue nha dat

  14:37 | Thứ ba 21/08/2001 (GMT+7)

  Luat nay se cu the hoa chinh sach dat dai cua Nha nuoc: han che mat trai cua chinh sach kinh te trang trai, thu hep khoang cach giau ngheo, cong bang trong dong vien thue giua thanh thi, nong thon, su dung dat tiet kiem, hieu qua...

 • Thue dat do thi That thu nhung thu khong de

  20:18 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Thue dat do thi That thu nhung thu khong de

  Tinh trang chen nhau mua nha - dat tai TP.HCM vua qua khien nhieu chuyen gia canh bao can phai khan truong trong viec ban hanh cac chinh sach tai chinh nham quan ly nha - dat tot hon, chong tinh trang dau co cung nhu tang thu cho ngan sach.

 • Dan ngoai thanh bi ap thue noi thanh

  11:32 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Dan ngoai thanh bi ap thue noi thanh

  TP - Hang tram ho dan o cac xa thuoc khu vuc ngoai thanh TP Bac Giang dang phai chiu muc thue nha dat cua khu vuc noi thanh. Bat binh, nguoi dan da gui don kien nghi den lanh dao nhieu cap, nganh nhung den nay van chua duoc giai quyet.

 • Ho tro nganh ca phe

  10:52 | Thứ hai 15/01/2001 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu chap thuan su dung Quy ho tro xuat khau de tro giup 70% lai suat vay von ngan hang phat sinh cho cac doanh nghiep kinh doanh ca phe, giam thue su dung dat nong nghiep doi voi nguoi trong ca phe.

 • So thue qua thuc hien uy nhiem thu cho UBND phuong xa tang 19,6

  22:06 | Thứ sáu 16/01/2004 (GMT+7)

  Cuc thue TP.HCM cho biet, quy II-2004 cuc thue TP.HCM se trien khai ky hop dong uy nhiem thu 4 loai thue, bao gom thue nha dat, thue su dung dat nong nghiep, thue cong thuong nghiep va dich vu doi voi cac ho kinh doanh ca the (thuoc dien khoan on dinh thue 6 thang va 1 nam) cho UBND tat ca cac phuong tai cac quan: 10, 12 va Thu Duc.

 • De duoc mien thue su dung dat nong nghiep Chi can chong hoac vo la nong dan

  23:55 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Vua qua, o nhieu tinh thanh, do cac quy dinh ve mien, giam thue su dung dat nong nghiep (SDDNN) cho cac ho nong dan chua ro nen gay thac mac cho nhieu ho gia dinh, ca nhan. Ngay 25/7, Bo Tai chinh da co Cong van so 9359/BTC-TCT huong dan ve van de nay.

 • Nguoi co cong voi cach mang duoc giam 70 tien su dung dat

  09:52 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 26/9, Bo tai nguyen va Moi truong cho biet da hoan thien Ban Du thao Nghi dinh ve viec huong dan mot so truong hop cap Giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD), thu hoi dat va trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat. Mot trong nhung noi dung duoc dac biet chu y trong ban Du thao lan nay chinh la dieu khoan quy dinh the nao la dat su dung on dinh theo quy dinh tai Dieu 50 cua Luat Dat dai. Theo do, dat su dung on dinh la..

 • Binh Dinh qui thoc ra tien de thu thue

  02:25 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  UBND tinh vua qui dinh gia thoc de thu thue su dung dat nong nghiep vu dong xuan nam 2005-2006. Cu the: Qui Nhon, Tuy Phuoc, Tay Son, An Nhon, Phu My, Phu Cat, Hoai Nhon: 2.100 dong/kg.

 • Co quan Thue co trach nhiem cap ma so thue cham nhat khong qua 10 ngay

  08:46 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh ban hanh Thong tu so 10/2006/TT-BTC ngay 14.2.2006, huong dan thuc hien quy dinh ve ma so doi tuong nop thue. Theo do, tat ca to chuc, ca nhan nop thue voi co quan Thue va Hai quan theo quy dinh phap luat ve thue (tru doi tuong chi nop thue nha dat; thue su dung dat nong nghiep; thu tien su dung dat; thue chuyen quyen su dung dat va ca nhan nop le phi truoc ba) deu duoc cap ma so thue (MST) de quan ly thong nhat tren pham vi toan quoc.

 • Da Nang mien thue nong nghiep cho hon 1.500 ho dan

  06:12 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  Hom qua 12-1, chu tich UBND TP Da Nang Hoang Tuan Anh cho biet ong vua ky quyet dinh xoa no thue su dung dat nong nghiep tu nam 1999 -2002 cho 1.503 ho dan o nam quan, huyen voi tong so thue gan 31 tan lua.

 • Nam nay se sua doi bo sung 4 luat thue

  11:14 | Thứ bảy 12/01/2002 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dat ra muc tieu cho nam 2002 la se trinh Quoc hoi cac du an luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat thue Gia tri Gia tang, Luat thue Thu nhap Doanh nghiep, Luat thue Tieu thu Dac biet, va xay dung Luat thue Su dung Dat de thay the Luat thue Su dung Dat nong nghiep va Phap lenh thue Nha dat hien hanh.

 • Se co loai thue khac thap hon thay cho thue nong nghiep

  10:12 | Thứ tư 25/04/2001 (GMT+7)

  Ong Nguyen Van Ninh, Pho Tong cuc truong Tong cuc Thue cho biet, Bo Tai chinh va Tong cuc Thue dang trinh Chinh phu ke hoach bo han thue su dung dat nong nghiep vao nam 2003 (khi ma Luat Thue SDDNN ket thuc giai doan 1) va chuyen sang mot hinh thuc thue khac co muc dong thap hon.

 • 67 huyen thi o Kon Tum duoc xoa no thue

  09:39 | Thứ năm 19/04/2001 (GMT+7)

  Ngay 18/4, UBND tinh ngay 18/4 cho biet, da ky quyet dinh cho phep mien nop no thue su dung dat nong nghiep va thue nha dat doi voi 6/7 don vi, gom cac huyen Dak Glei, Dak To, Kon Plong, Dak Ha, Sa Thay va thi xa Kon Tum. Tong so no duoc xoa theo quyet dinh tren la gan 680.000 kg (quy thoc).

 • Thu ngan sach 7 thang dau nam tang 15

  10:32 | Thứ sáu 08/08/2003 (GMT+7)

  Theo Tong cuc Thue, 7 thang qua, thu noi dia (tru dau tho) van tiep tuc duy tri muc tang truong kha, dat 59% ke hoach nam, tang 15% so voi cung ky 2002. Dang chu y, co 2 khoan thu da vuot du toan ca nam la thue su dung dat nong nghiep dat 113,8% va thu tien giao quyen su dung dat 111,8%.

 • Tren canh dong dia chu

  10:45 | Chủ nhật 04/12/2005 (GMT+7)

  Tren canh dong dia chu

  TTCN - Chi moi nhan khoan san xuat khom khoang nam nam, nhung 240 ho dan da mac no cua Nong truong Tan Thanh, huyen Thu Thua (Long An) toi 8 ti dong. Chuyen nghe qua rat kho tin nhung lai co that.

 • Can bo thue an tien thue dat cua nong dan

  10:30 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Ho truc tiep thu tien thue su dung dat nong nghiep cua dan nhung khong nop vao Kho bac Nha nuoc ma chiem doat hon 300 trieu dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0