Thuc Hien Phap Luat

Friday, 27/05/2016 13:28
 • Xu cuoc do thuc hien phap luat chua nghiem

  15:23 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Do dau co nan xu cuoc? Do viec thuc hien phap luat o Viet Nam con chua nghiem, trong hop dong kinh te khach hang cu ky cam ket chiu trach nhiem truoc phap luat, nhung khi ho vi pham lai thieu su phoi hop chat che giua cac co quan phap luat voi doanh nghiep.

 • Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung Kien quyet cuong che thuc hien phap luat ve giao thong

  00:07 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung Kien quyet cuong che thuc hien phap luat ve giao thong

  * Tu 15.12 xu ly nhung nguoi di mo to, xe may khong doi MBH tren tat ca cac tuyen duongNgay 22.7, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi so ket cong tac bao dam trat tu an toan giao thong (ATGT) 6 thang dau nam 2007 va trien khai Nghi quyet 32/2007/NQ-CP voi su tham gia cua nhieu bo, nganh Trung uong va lanh dao Cong an cac tinh, thanh pho.

 • Tap trung giam sat viec thuc hien phap luat lao dong

  04:17 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 21-1, Lien doan Lao dong TP.HCM da to chuc tong ket nam 2005 va de ra phuong huong, muc tieu cho nam 2006.

 • Cong doan se tap trung giam sat viec thuc hien phap luat chinh sach lao dong

  11:36 | Thứ tư 05/01/2005 (GMT+7)

  Ngay 4-1-2005, tai hoi nghi ban chap hanh Tong lien doan Lao dong lan 4, ba Cu Thi Hau - chu tich Tong lien doan Lao dong VN - cho biet hoi nghi lan nay se tap trung thao luan va thong qua hai nghi quyet: “Nang cao hieu qua hoat dong cong doan trong viec tham gia xay dung va thuc hien qui che dan chu trong cac co quan, don vi, doanh nghiep” va “Cong doan voi nhiem vu nang cao trinh do hoc van, nghe nghiep cua cong nhan lao dong dap ung yeu cau su nghiep..

 • Thanh tra lao dong doi phuong thuc hoat dong

  18:09 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Thanh tra lao dong doi phuong thuc hoat dong

  Thay vi di ca doan nguoi den mot tinh thanh, nay moi khu vuc se co mot thanh tra vien cam chot de theo doi tinh hinh thuc hien phap luat lao dong tai doanh nghiep co nguy co xay ra tai nan, doanh nghiep co nganh nghe nang nhoc, doc hai.

 • Cac tong cong ty can bo phan phap che

  19:12 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung noi dung moi duoc neu ra trong du thao Nghi dinh ve ho tro thuc hien phap luat cho doanh nghiep. Bo Tu phap, co quan soan du thao nay danh gia, yeu kem trong tiep can thong tin phap luat lam tang kha nang rui do, han che hoat dong kinh doanh va suc canh tranh cua nhieu doanh nghiep.

 • Cho y kien ve cac bao cao giam sat

  23:47 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 11.10, phien hop thu 3 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) khai mac tai Ha Noi. Tai phien hop nay (keo dai den ngay 19.10), UBTVQH se nghe, cho y kien ve ket qua mot so bao cao giam sat ve viec thuc hien chinh sach phap luat ve den bu, giai phong mat bang co lien quan den viec lam cua nguoi dan co dat bi thu hoi; bao cao giam sat ve viec thuc hien cap giay chung nhan quyen su dung dat va cac bao cao giam sat khac ve tinh hinh thuc hien phap luat ve an..

 • Nhieu lao dong chua duoc ky hop dong

  23:51 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Qua kiem tra viec thuc hien phap luat lao dong tai don vi thuc hien goi thau so 3, cau Can Tho, Thanh tra So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi TP Can Tho da phat hien hang loat sai pham trong viec su dung lao dong, bao hiem xa hoi, bao hiem y te. Duoc biet, goi thau so 3 nam tai khu vuc Yen Thanh, phuong Thuong Thanh, quan Cai Rang co tong chieu dai la 7,69 km do Tong cong ty Xay dung quoc gia Trung Quoc (CSCEC) dam nhiem.

 • QH thao luan ve cap so do Nhanh hon nhung con nhieu bat cap

  14:45 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  QH thao luan ve cap so do Nhanh hon nhung con nhieu bat cap

  Tai phien hop cua Quoc hoi (QH) sang nay 6.11, sau phan trinh bay bao cao viec thuc hien phap luat ve cap Giay chung nhan quyen su dung dat cua Bo truong Tai nguyen – Moi truong Pham Khoi Nguyen (anh), bao cao tham tra cua Uy ban Kinh te - Ngan sach cua QH, cac dai bieu QH da soi noi thao luan ve van de nay.

 • Nam 2008 se co dieu tran tai Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  01:21 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Nam 2008, Quoc hoi se thuc hien giam sat chuyen de doi voi viec thuc thi phap luat trong co phan hoa cac doanh nghiep Nha nuoc, thuc hien phap luat ve an toan giao thong va giai quyet khieu nai to cao.

 • Se to chuc chat van va tra loi tai phien hop thu 7 Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  21:03 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Tiep tuc phien hop thu 6, chieu 25/2, Uy ban Thuong vu QH khoa XII xem xet, cho y kien ve ke hoach to chuc va tra loi chat van tai phien hop thu 7 cua Uy ban Thuong vu QH sap toi. Muc dich cua viec to chuc chat van va tra loi chat van tai phien hop thu 7 cua Uy ban Thuong vu QH, theo Chu nhiem Van phong QH Tran Dinh Dan la nham giam bot cac noi dung chat van tai cac ky hop QH; dong thoi tung buoc dua hoat dong chat van va tra loi chat van tro thanh mot sinh hoat..

 • Phat tien that nang vi pham giao thong

  10:04 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Phat tien that nang vi pham giao thong

  Bao cao ket qua giam sat viec thi hanh Luat ve bao dam trat tu, an toan giao thong tai phien hop thu 3 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, ngay 15/10, Uy ban Quoc phong va An ninh da de nghi: "Da den luc cac co quan, to chuc va toan dan phai coi tai nan giao thong la "cuoc chien" thuc su de co su chi dao, to chuc va dieu hanh va thuc hien phap luat ve trat tu an toan giao thong mot cach quyet liet".

 • Tap trung giai quyet buc xuc cua nguoi lao dong

  08:04 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Tap trung giai quyet buc xuc cua nguoi lao dong

  Phien khai mac Hoi nghi BCH Tong LDLDVN lan thu 6 (khoa IX) da dien ra sang 5.1 tai Ha Noi, voi su tham gia cua hon 160 dai bieu la uy vien chinh thuc cua BCH va UBKT TLD. Cac dong chi: Cu Thi Hau - Uy vien T.U Dang, Chu tich Tong LDLDVN; Dang Ngoc Tung - Pho Chu tich thuong truc TLD va cac Pho Chu tich TLD: Dang Ngoc Chien, Nguyen Dinh Thang, Do Duc Ngo, Nguyen Hoa Binh chu tri hoi nghi. Dai dien Ban To chuc T.U va Ban Dan van T.U da toi du. 7 nhiem vu hoat dong..

 • Se co giay nha dat dien tu

  23:39 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Se co giay nha dat dien tu

  Ngay 27.12, ben le cuoc giao luu truc tuyen voi nguoi dan, doanh nghiep ve dat dai, moi truong, Bo truong Tai nguyen - Moi truong (TN-MT) Pham Khoi Nguyen (anh) da tra loi mot so cau hoi xung quanh viec thuc hien phap luat ve dat dai.

 • Nhieu doanh nghiep tron ky hop dong lao dong

  08:53 | Thứ bảy 18/11/2006 (GMT+7)

  Nhieu doanh nghiep tron ky hop dong lao dong

  Trong hon 1.750 doanh nghiep duoc thanh tra ve thuc hien phap luat lao dong, co quan chuc nang phat hien hon 7.000 vi pham, binh quan moi don vi co 4 sai pham.

 • Cai chinh mot so thong tin chua chinh xac trong bai bao Bao Thanh tra thang trong vu kien doi boi thuong danh du

  10:32 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  Bao TS ngay 13/4 dang bai “Bao Thanh tra thang trong vu kien “doi boi thuong danh du” cua tac gia Tran Duc. Bai bao dang ve van de tren nham gop phan tuyen truyen, huong dan nhan dan thuc hien tot quyen va nghia vu cua cong dan trong thuc hien phap luat khieu nai, to cao.

 • Doanh nhan chua nho cay luat su boi chua tin

  22:42 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Doanh nhan chua nho cay luat su boi chua tin

  Lam an voi quoc te thua thiet vi khong vung phap luat

 • Nhieu doanh nghiep tron ky hop dong lao dong

  18:35 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Nhieu doanh nghiep tron ky hop dong lao dong

  Trong hon 1.750 doanh nghiep duoc thanh tra ve thuc hien phap luat lao dong, co quan chuc nang phat hien hon 7.000 vi pham, binh quan moi don vi co 4 sai pham.

 • Thi diem co che tu ke khai nop thue vao nam dau 2004

  17:29 | Thứ tư 24/09/2003 (GMT+7)

  Ngay 23.9, Thu tuong Phan Van Khai da ky quyet dinh ve viec thi diem thuc hien co che co so san xuat, kinh doanh tu ke khai, tu nop thue. Muc tieu cua quyet dinh nay la nang cao y thuc tu giac thuc hien phap luat thue, cai cach thu tuc hanh chinh trong linh vuc thue, dong thoi tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra, ngan chan va xu ly kip thoi cac hanh vi vi pham phap luat ve thue.

 • Thanh lap doan kiem tra cong tac giai quyet khieu nai to cao

  08:44 | Thứ bảy 07/02/2004 (GMT+7)

  Chanh Thanh tra TP.HCM vua quyet dinh thanh lap doan kiem tra viec thuc hien phap luat ve khieu nai, to cao doi voi chu tich, giam doc va chanh thanh tra cac quan, huyen, so, nganh tren dia ban TP.

 • De nghi khoi to chuyen gia Dai Loan danh cong nhan VN

  09:00 | Thứ bảy 30/11/2002 (GMT+7)

  Ngay 28/11, trong cong van gui Bo LDTB-XH, UBND, Vien Kiem sat nhan dan va Cong an tinh Binh Duong, Tong lien doan Lao dong VN da dua ra kien nghi nay. Tong lien doan de nghi thanh tra toan dien viec thuc hien phap luat lao dong va Luat cong doan cua Cong ty Doanh Duc.

 • TP HCM kien nghi thanh tra tinh hinh vi pham an toan lao dong

  08:52 | Thứ tư 09/06/2004 (GMT+7)

  So Lao dong - thuong binh - xa hoi TP.HCM vua co to trinh UBND TP.HCM de nghi UBND chi dao lanh dao cac so nganh, quan huyen, giam doc cac doanh nghiep... to chuc ngay mot dot thanh tra, kiem tra va tu kiem tra viec thuc hien phap luat ve lao dong, thuc hien tieu chuan, qui pham ky thuat an toan.

 • Van chua ro so phan giay trang

  08:15 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Van chua ro so phan giay trang

  Trong cuoc giao luu truc tuyen dien ra ngay 27-12, Bo Tai nguyen - moi truong (TN-MT) da “keo” luon so TN-MT cua 64 tinh, TP vao cuoc nham giai dap nhung vuong mac khi thuc hien phap luat ve dat dai. Trong cuoc giao luu nay, so phan “giay trang” van chua ro rang. Nghe doc noi dung toan bai:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0