Thu Ngan Sach

Monday, 30/05/2016 23:27
 • Cat giam thue nhap khau co anh huong den thu ngan sach

  10:51 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Cat giam thue nhap khau co anh huong den thu ngan sach

  Viec thuc hien cac cam ket nay se khong gay tac dong tieu cuc cho nguon thu ngan sach. Dung mot ngay sau khi Viet Nam duoc ket nap lam thanh vien thu 150 cua to chuc WTO, ngay 8/11/2006 Bo Tai chinh da cong bo mot so noi dung cac cam ket ve thue. Nhieu nguoi da quan tam theo doi, dat van de: nguon thu ngan sach se bi anh huong khi thuc hien viec cat giam thue nhap khau, va co giai phap nao de dam bao nguon thu khong thieu hut. Toan bo cac cam ket ve thue quan cua..

 • Thu ngan sach con dua nhieu vao khai thac tai nguyen

  09:45 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach con dua nhieu vao khai thac tai nguyen

  Thu ngan sach tu xuat khau dau tho va xuat nhap khau chiem toi 46% tong thu ngan sach Nha nuoc, con so nay khien nhieu dai bieu lo lang. “Can som co lo trinh giam dan ty le thu tu khai thac tai nguyen”, nhieu dai bieu de nghi nhu vay nham nang cao tinh ben vung trong co cau thu ngan sach Nha nuoc.

 • Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  21:11 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  (VM)- Trong chieu qua va sang nay, 31/10, Quoc hoi da thao luan o Hoi truong ve tinh hinh thuc hien ngan sach Nha nuoc nam 2007, du toan ngan sach va phuong an phan bo ngan sach nam 2008 cua Chinh phu. Nhin chung cac dai bieu deu thong nhat voi bao cao cua Chinh phu; tuy nhien cung thoi cung bay to ban khoan ve mot so khoan thu, chi ngan sach chua hop ly. Uoc thu nam 2007 qua thap ? Danh gia ve tinh hinh thuc hien ngan sach nam 2007, cac dai bieu deu thong nhat..

 • Dau gia quyen su dung dat de tang thu ngan sach

  06:00 | Thứ năm 04/12/2003 (GMT+7)

  Dau gia quyen su dung dat de tang thu ngan sach

  Viec thu chi ngan sach da duoc HDND TP.HCM ban luan rat ky va soi noi tai ky hop chuyen de ve ngan sach dien ra ngay 3-12-2003. Khach moi cua ky hop nay ngoai Uy ban MTTQVN TP.HCM con co doan dai bieu Quoc hoi TP, thuong truc HDND va ban kinh te-xa hoi HDND cac quan huyen.

 • Nen than trong voi thue thu nhap ca nhan

  13:15 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Nen than trong voi thue thu nhap ca nhan

  Toi muon bay to quan ngai viec Chinh phu di qua nhanh ve thue thu nhap ca nhan. Nhin chung, do viec can rat nhieu thong tin de thu loai thue nay, so thue thu duoc tren thuc te luon it hon so thue dang phai thu. Ðay la loai thue lam tang nguon thu ngan sach nhung khong dem lai nguon thu lon o ngay ca cac nuoc cong nghiep phat trien. No luc di qua xa va qua nhanh trong viec thu thue thu nhap ca nhan tai mot nuoc dang phat trien nhu Viet Nam la mot nguy co gay hau..

 • Tieu thu oto giam anh huong den thu ngan sach

  00:57 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Tieu thu oto giam anh huong den thu ngan sach

  Bao cao moi nhat tu Tong cuc Thue - Bo Tai chinh cho biet, bon thang dau nam 2006, thu ngan sach tu 11 lien doanh san xuat lap rap oto chi dat 980 ty dong, bang 45% so voi du kien thuc hien va giam 1.200 ty dong so voi cung ky nam ngoai.

 • Thu ngan sach 2005 vuot du toan 15

  05:27 | Thứ năm 24/11/2005 (GMT+7)

  Thu ngan sach 2005 vuot du toan 15

  Theo Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung, 10 thang nam 2005, thu ngan sach nha nuoc da dat 167.963 ty dong, du kien ca nam se dat 210.400 ty dong, vuot 15% so voi du toan va 16% so voi nam 2004.

 • Thu ngan sach Nha nuoc trong 7 thang dat 56 5 ke hoach

  17:59 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach Nha nuoc trong 7 thang dat 56 5 ke hoach

  Theo Tong cuc Thong ke, tong thu ngan sach Nha nuoc 7 thang nam 2006 uoc tinh dat 56,5% ke hoach nam va tang 14% so voi cung ky nam 2005.

 • Thu ngan sach khoi DNNN dat thap nhat

  16:20 | Thứ sáu 06/08/2004 (GMT+7)

  Thu ngan sach khoi DNNN dat thap nhat

  Co nguoi vi, DN nha nuoc nhu ""dua con"" cang chieu cang hu. Bo Tai chinh cho biet, trong tong thu ngan sach noi dia 7 thang dau nam, so thu tu khu vuc DN nha nuoc dat thap nhat.

 • Thu ngan sach suc ep don vao 2 thang cuoi nam

  18:17 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach suc ep don vao 2 thang cuoi nam

  Do co nhung bien dong trong thu ngan sach nhung thang dau nam, hai thang cuoi nam buoc phai tang thu cao hon muc binh thuong moi mong hoan thanh muc tieu thu ngan sach de ra.

 • Chinh sach dat dai dang gay that thu ngan sach

  17:08 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Chinh sach dat dai dang gay that thu ngan sach

  Gia dat khong sat thi truong gay tinh trang dau co, that thu ngan sach va mat cong bang trong xa hoi, la y kien cua nhieu dai bieu Quoc hoi sang nay, trong phien thao luan thuc hien ngan sach nha nuoc.

 • Thu ngan sach thap do kinh doanh oto dat dai tram lang

  01:00 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach thap do kinh doanh oto dat dai tram lang

  Bo Tai chinh cho biet, thu ngan sach 6 thang dau nam 2006 dat 115.980 ty dong, tang 14,6% so voi cung ky nam ngoai va dat 48,8% ke hoach du toan nam (thap hon muc 53,3% nam 2005 va 54,6% nam 2004).

 • Thue can don gian minh bach

  04:24 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Thue can don gian minh bach

  Tut hang moi truong kinh doanh trong bao cao cua Ngan hang The gioi (WB) va Cong ty Tai chinh quoc te (IFC), tut hang canh tranh trong bao cao cua Dien dan Kinh te The gioi (WEF). Va theo ong Il Houng Lee, Truong dai dien Quy tien te Quoc te (IMF) tai Viet Nam, nhung dieu do co the khong con neu he thong thue duoc cai cach manh me.

 • Luong tieu thu o to giam gay anh huong den thu ngan sach

  10:00 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Luong tieu thu o to giam gay anh huong den thu ngan sach

  Tong cuc Thue - Bo Tai chinh thong bao bon thang dau nam 2006, thu ngan sach tu 11 lien doanh san xuat lap rap oto chi dat 980 ty dong, bang 45% so voi du kien thuc hien va giam 1.200 ty dong so voi cung ky nam ngoai.

 • Hai quan no luc tang thu ngan sach

  11:56 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Tong cuc truong Hai quan Le Manh Hung vua chi thi cac don vi truc thuoc phan dau tang thu ngan sach 5% so voi muc chi tieu duoc giao la 46.000 ty dong. Ong Hung cung nhac nho cac can bo trong nganh quan ly chong that thu ngan sach co hieu qua.

 • Thu ngan sach 4 thang dau nam giam

  10:25 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Thu ngan sach 4 thang dau nam giam

  Theo Bo Tai chinh, tong thu ngan sach nha nuoc 4 thang dau nam chi dat tren 32% du toan nam, giam nhe so voi cung ky nam 2003. Trong do, chi co thu noi dia la tang, con cac khoan tu dau tho va hoat dong xuat nhap khau giam.

 • 44 can bo xa duoc du lich nuoc ngoai vi thanh tich thu ngan sach

  12:06 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  TP - Nam 2006, Chu tich UBND huyen Bo Trach (Quang Binh) ban hanh quyet dinh can bo xa se duoc thuong mot chuyen xuat ngoai neu hoan thanh viec thu ngan sach truoc 6 thang.

 • 44 can bo xa duoc xuat ngoai vi thanh tich thu ngan sach

  17:22 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Nam 2006, Chu tich UBND huyen Bo Trach (Quang Binh) ban hanh quyet dinh can bo xa se duoc thuong mot chuyen du lich nuoc ngoai neu hoan thanh viec thu ngan sach truoc 6 thang.

 • Nganh thue hoan thanh du toan thu ngan sach

  15:30 | Chủ nhật 30/11/2003 (GMT+7)

  Theo Tong cuc Thue, den het thang 11, toan bo 61 tinh, thanh da hoan thanh hoac vuot muc ke hoach thu ngan sach do Nha nuoc giao. Diem dang chu y la khoan thu tu doanh nghiep Nha nuoc tang gan 18% so voi nam truoc, muc tang cao nhat trong 4 nam gan day.

 • Thu ngan sach nam 2007 Kho trong vao dau tho

  16:28 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach nam 2007 Kho trong vao dau tho

  Gia ban dau tho giam va hien thap hon gia tinh toan trong du toan phap lenh, thue nhap khau xang dau giam, thu ngan sach nam 2007 se ra sao? Theo Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta, thu tu dau tho nam 2007 rat bap benh.

 • Thu ngan sach tu khu vuc doanh nghiep nha nuoc giam

  10:11 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Thu ngan sach tu khoi cac don vi nay nua dau nam dat 15.000 ty dong, chua bang 45% du toan nam, do thue thu nhap doanh nghiep o mot so nganh trong diem nhu du lich, buu chinh, khach san, hang khong... giam.

 • Nguon thu ngan sach khong vung chac that thu con lon

  20:08 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Nguon thu ngan sach khong vung chac that thu con lon

  Ngay lam viec thu 4 cua ky hop, Quoc hoi thao luan soi noi ve bao cao quyet toan nam 2002 cua Chinh phu. Cac dai bieu xoay quanh van de co cau ngan sach Nha nuoc con bat hop ly dan den nguon thu khong on dinh, that thu lon, du toan khong sat.

 • Thu ngan sach nha nuoc nam nay dat 100000 ty dong

  09:01 | Thứ hai 17/12/2001 (GMT+7)

  Khong it nha phan tich da sung sot ve du doan vua duoc cong bo cua Tong cuc Thue. Theo do, con nua thang nua moi ket thuc nam tai chinh 2001, nhung hau het cac tinh, thanh pho deu dat va vuot du toan thu ngan sach duoc giao (tong so 86.275 ty dong).

 • Hoi nhap va noi lo that thu ngan sach

  17:37 | Thứ bảy 21/10/2006 (GMT+7)

  Hoi nhap va noi lo that thu ngan sach

  Thoi diem Viet Nam co mat chinh thuc trong To chuc Thuong mai The gioi (WTO) can ke da khien nhieu dai bieu to ra sot ruot, so rang hoi nhap se anh huong den thu ngan sach do chung ta phai cam ket giam dan va tien toi xoa bo cac hang rao thue quan... Nhung quan ngai nay duoc cac dai bieu the hien trong buoi thao luan ve tinh hinh kinh te - xa hoi, ngay 21/10.

 • Lam sao nang duoc ti trong thu noi dia

  09:29 | Thứ sáu 31/10/2003 (GMT+7)

  Lam sao nang duoc ti trong thu noi dia

  “Chat luong thu ngan sach cua chung ta con thap khi khoan thu noi dia moi chi chiem gia nua tong thu hien nay. Lam sao den nam 2010 ti trong nay phai duoc nang len khoang 70%. Neu khong, xin thua Quoc hoi (QH) la rat gay go, thu ngan sach kho long dap ung duoc nhu cau chi tieu ngay cang tang cua dat nuoc”. Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung da nhan manh nhu vay tai dien dan QH chieu qua 30-10.

 • Tang thu ngan sach tu viec sua luat thue

  10:44 | Thứ sáu 26/08/2005 (GMT+7)

  Tang thu ngan sach tu viec sua luat thue

  Bo Tai chinh cho biet, lan sua doi thue tieu thu dac biet doi voi mat hang oto, ruou bia, thuoc la, Nha nuoc tang thu ngan sach hang nghin ty dong. Trong do, chi rieng mat hang oto, uoc tinh nguon tang nay dat khoang 217,8 ty dong.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0