Thanh tra Chinh phu

Wednesday, 01/06/2016 06:46
 • Thu tuong yeu cau Ha Noi giai quyet 40 vu khieu nai

  08:23 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 12/10, Thu tuong co cong van hoa toc so 1632/TTg-V.II gui cac bo, nganh lien quan phe chuan ket qua kiem tra, don doc giai quyet khieu nai, to cao tren dia ban thanh pho Ha Noi cua Thanh tra Chinh phu. Thu tuong cung yeu cau Ha Noi thuc hien nghiem kien nghi cua Thanh tra Chinh phu ve cac van de chung va 40 vu viec khieu nai, to cao cu the. Cac don vi nhan cong van la: Thanh tra Chinh phu, Van phong Chinh phu, cac Bo: Xay dung, Tai nguyen va Moi truong, Tu..

 • Thanh tra Chinh phu hoan tat ket luan duong vanh dai III

  09:47 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu hoan tat ket luan duong vanh dai III

  I ach giai phong mat bang, tuy tien den bu, sai quy che dau thau, lech lac thiet ke... va nhieu ti dong da chi nhanh mot cach kho ly giai. Do la nhung gi toat len tu noi dung Ket luan thanh tra Du an duong vanh dai III Ha Noi vua duoc Thanh tra Chinh phu hoan tat.

 • Thanh tra Chinh phu gap rut bo sung 1 Pho tong thanh tra

  18:10 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Pho thu tuong Truong Vinh Trong vua co thong bao yeu cau lanh dao Thanh tra Chinh phu xem xet, de nghi bo sung them mot Pho tong thanh tra de dap ung yeu cau nhiem vu. Theo nguon tin cua VnE, du kien trong quy 3, Thanh tra Chinh phu se trinh nhan su vao vi tri nay.

 • Cong bo ket qua thanh tra mot loat vu viec nghiem trong

  00:22 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Cong bo ket qua thanh tra mot loat vu viec nghiem trong

  Hom qua 26.12, tai cuoc hop bao thuong ky, Thanh tra Chinh phu da cong bo ket qua thanh tra mot loat cac du an.

 • Yeu kem quan ly thieu co che chinh sach da niu canh bay Vietnam Airlines

  22:45 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Yeu kem quan ly thieu co che chinh sach da niu canh bay Vietnam Airlines

  Ngay 30.8, Thanh tra Chinh phu da cong bo ket qua thanh tra tai Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines-VNA). Ben canh viec thong bao ro nhung sai pham va nhung y kien chi dao cua Thu tuong ve viec xu ly, Thanh tra Chinh phu cung neu mot so vuong mac ve co che, chinh sach cung la mot nguyen nhan dan den cac sai pham cua VNA.

 • Thanh tra Chinh phu co quyen de nghi bai bo nhung quy dinh cua UBND cap tinh

  17:03 | Thứ năm 28/04/2005 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu co quyen de nghi bai bo nhung quy dinh cua UBND cap tinh

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh Nghi dinh so 55/2005/ND-CP quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Thanh tra Chinh phu. Theo do, nhiem vu cua Thanh tra Chinh phu la chi dao cong tac thanh tra trong pham vi quan ly Nha nuoc cua Chinh phu.

 • Bo Giao thong van tai xin hoan nop danh sach cac du an de thanh tra

  11:18 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Thu truong Bo GTVT Ngo Duc Thinh vua ky van ban gui toi Thanh tra Chinh phu xin hoan cung cap danh sach cac du an do Bo quan ly. Theo de nghi truoc do cua Thanh tra Chinh phu, cham nhat den 10/4, Bo GTVT phai cung cap toan bo danh sach cac du an su dung von trong nuoc va von ODA do Bo nay quan ly de Thanh tra Chinh phu tien hanh thanh tra theo chi dao cua Thu tuong Chinh phu. Tuy nhien, theo mot lanh dao Thanh tra Chinh phu, ngay trong thang 5, thanh tra Chinh..

 • Thanh tra Chinh phu de nghi xoa doc quyen sach giao khoa

  16:49 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu de nghi xoa doc quyen sach giao khoa

  Thanh tra Chinh phu vua ket luan NXB Giao duc da chi, su dung sai muc dich hang ty dong, trong do co khoan chi cho tham quan, du lich. Thanh tra cung kien nghi Bo Giao duc xoa doc quyen xuat ban SGK trong nam 2007-2008 hoac giam gia ban.

 • Thanh tra Chinh phu de nghi xoa doc quyen sach giao khoa

  19:19 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu de nghi xoa doc quyen sach giao khoa

  Thanh tra Chinh phu vua ket luan NXB Giao duc da chi, su dung sai muc dich hang ty dong, trong do co khoan chi cho tham quan, du lich. Thanh tra cung kien nghi Bo Giao duc xoa doc quyen xuat ban SGK trong nam 2007-2008 hoac giam gia ban.

 • Ba Ria Vung Tau Chuan bi xet xu nguyen Pho vu truong Thanh tra Chinh phu Luong Cao Khai

  15:17 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Ba Ria Vung Tau Chuan bi xet xu nguyen Pho vu truong Thanh tra Chinh phu Luong Cao Khai

  Theo ke hoach xet xu cua Toa an nhan dan tinh Ba Ria - Vung Tau (BR-VT), ngay 14.11, Toa se dua ra xet xu theo trinh tu so tham vu an “loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu”, “nhan hoi lo” va “dua hoi lo” doi voi cac bi can Luong Cao Khai (nguyen Truong doan thanh tra - Pho vu truong Vu thanh tra kinh te 2 - Thanh tra Chinh phu); Duong Van Luc (nguyen Pho vu truong Vu 4 - Pho doan thanh tra) va Bui Xuan Bay (nguyen Pho vu truong Vu 2 -..

 • Mot pho vu truong Thanh tra Chinh phu bi hanh hung

  00:17 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Theo tin tu Thanh tra Chinh phu, mot nhom nguoi dan khieu kien da bat ngo tan cong ong Nguyen Thai Hong, Pho vu truong Vu Thanh tra 4, Thanh tra Chinh phu ngay tai cong Co quan Thanh tra Chinh phu (pho Doi Can, Ha Noi) khien ong bi thuong nhe.

 • Bat giam Vu pho Thanh tra Chinh phu

  17:03 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Bat giam Vu pho Thanh tra Chinh phu

  11h sang nay, Co quan an ninh dieu tra Bo Cong an da tong dat quyet dinh khoi to ong Bui Xuan Bay, Vu pho Vu 2, Thanh tra Chinh phu ve toi danh loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu. Ong Bay duoc xac dinh lien quan den tieu cuc khi thanh tra du an dau khi.

 • Tham nhung con nhung tang bang chim

  07:52 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Tham nhung con nhung tang bang chim

  Moi day, website Thanh tra Chinh phu lan dau tien cong bo ket qua “binh chon” 10 vu viec tham nhung, tieu cuc lon trong nam 2006. Tuy nhien, “tham nhung trong thuc te con “an hien” nhieu hon cai da lo ra. Cai lo ra thi nguoi ta de thay, nhung con nhung tang bang chim thi hien nay chua co dip khui ra, phat hien va xu ly...”.

 • Bat them mot Pho Vu truong Thanh tra Chinh phu

  08:00 | Thứ sáu 09/12/2005 (GMT+7)

  Hom qua, Co quan An ninh dieu tra Bo Cong an tiep tuc thi hanh lenh kham xet, bat tam giam them mot Pho Vu truong Thanh tra Chinh phu co lien quan trong viec thanh tra cac du an dau khi.

 • Thanh tra Chinh phu se so toi doanh nghiep co phan hoa

  18:41 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Diem moi trong nam 2008 la Thanh tra Chinh phu duoc Chinh phu giao quyen chu dong chon linh vuc va don vi de tien hanh thanh tra. Se khong co vung cam nao, ke ca dat do Bo Quoc phong quan ly.> Thong doc Ngan hang phai kiem diem trong thang 6 / "Giai trinh sai pham cua Vietnam Airlines chua thuyet phuc"

 • Kho cong khai viec ke khai tai san

  10:45 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Kho cong khai viec ke khai tai san

  Ngay 26/11, Thanh tra Chinh phu da mo hoi nghi tap huan cho lanh dao lam cong tac to chuc cua cac bo, nganh trung uong thuc hien Thong tu cua Thanh tra Chinh phu ve minh bach tai san, thu nhap.

 • Dinh chi cong tac truong doan Thanh tra Chinh phu

  00:37 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Viec Thu tuong Chinh phu vua yeu cau Thanh tra Chinh phu tam dinh chi cong tac doi voi ong Luong Cao Khai - pho vu truong Vu Thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao khoi kinh te tong hop (Vu 2), truong doan thanh tra cua Thanh tra Chinh phu tai hang loat du an, cong trinh lon - da tro thanh tam diem cua cuoc hop bao nhanh hom qua 11-10 (ngay sau hoi nghi tong ket viec thuc hien chi thi 09).

 • Bat Vu pho Thanh tra Chinh phu

  16:26 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Bat Vu pho Thanh tra Chinh phu

  12 gio trua 8/12, co quan an ninh dieu tra Bo Cong an da tong dat quyet dinh khoi to ong Duong Van Luc (sinh nam 1960), Vu pho vu 4, Thanh tra khieu to dia phuong thuoc Thanh tra Chinh phu voi toi danh loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu. Ong Luc bi tam giam 4 thang.

 • Thanh tra Chinh phu ket luan ve sai pham tai Cong ty Vinamilk

  00:42 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  Hom qua, ben le hoi nghi giao ban cong tac thanh tra phia Bac duoc to chuc tai Ha Noi, mot quan chuc Thanh tra Chinh phu da cho biet, Thanh tra Chinh phu da bao cao Thu tuong ket qua thanh tra viec co phan hoa tai Cong ty co phan sua Viet Nam (Vinamilk).

 • Thanh tra Chinh phu dom lua tien that

  21:26 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu dom lua tien that

  Tu xung la Thanh tra Chinh phu den Quang Ninh de dieu tra cac vu viec lien quan den mot so can bo cong chuc cua tinh, Dang Thanh Chung quang cao co kha nang giai quyet moi viec tu "chay" bia do; xin viec, "chay" che do liet sy, thuong binh...

 • Tieu cuc tai Thanh tra Chinh phu da thanh tien le

  11:17 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Tieu cuc tai Thanh tra Chinh phu da thanh tien le

  Co quan dieu tra dang khan truong lam ro sai pham cua hang loat can bo Thanh tra Chinh phu. Day la nhung nguoi da nhung nhieu, nhan tien cua doi tuong thanh tra hoac thieu trach nhiem, buong long quan ly.

 • Thanh tra Ngan hang NNPTNN Sai pham hang chuc ty dong

  08:46 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Ngan hang NNPTNN Sai pham hang chuc ty dong

  * Phat hien tong so tien sai pham phai loai khoi gia tri quyet toan, thu nop ve tai khoan tam giu cua Thanh tra Chinh phu la 25,4 ti dong. * Cac sai pham kha nghiem trong thuoc trach nhiem cua lanh dao Ngan hang NN-PTNT. * Yeu cau Chu tich HDQT, Tong Giam doc Ngan hang NN-PTNT kiem diem, lam ro trach nhiem va de xuat hinh thuc xu ly. Sau hon mot nam tien hanh thanh tra, Thanh tra Chinh phu da ky ban ket luan thanh tra ve viec dau tu, mua sam trang thiet bi, cho..

 • 11 cong dan tu choi quyen doi thoai voi thanh tra Chinh phu

  07:40 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Sang 16/5, doan Thanh tra Chinh phu da doi thoai voi cac cong dan da co don va truc tiep den co quan trung uong de khieu to keo dai lien quan den den bu giai toa, tai dinh cu va tieu cuc trong viec ban nha dat cong san tai thanh pho Da Nang.

 • Thanh tra Chinh phu se tiep tuc thanh tra nhung khieu to ve dat dai tai Dong Nai

  22:22 | Thứ ba 21/12/2004 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu se tiep tuc thanh tra nhung khieu to ve dat dai tai Dong Nai

  Tiep theo dot cong tac cua Doan Thanh tra Chinh phu ve giai quyet nhieu vu khieu to dien ra tai tinh Dong Nai, ngay 14/12/2004, Van phong Chinh phu da co cong van so 6801/VPCP-V.I thong bao y kien cua Pho thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung gui Thanh tra Chinh phu yeu cau lam ro hai van de khieu to tai tinh nay.

 • Nhieu khuat tat khi co phan hoa Vinamilk

  22:09 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Nhieu khuat tat khi co phan hoa Vinamilk

  Sang nay (30/8), Thanh tra Chinh phu da hop bao cong bo ket qua bon cuoc thanh tra tai Tong cong ty dia oc Sai Gon, Du an dau tu 37 cau giao thong nong thon dong bang song Cuu Long, Cong ty co phan sua Vinamilk, Trung tam Khoa hoc ky thuat va cong nghe quan su. Thanh tra Chinh phu da phat hien tong gia tri sai pham la 60 ty 540 trieu dong va kien nghi thu hoi ve ngan sach nha nuoc 53 ty 757 trieu dong, de nghi xuat toan tren 6 ty dong.

 • Thanh tra Chinh phu kien nghi xu ly hon 361 ti dong

  03:13 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu vua ket thuc thanh tra du an xay dung duong Ho Chi Minh (giai doan I) va bao cao Thu tuong ket qua thanh tra du an. Theo do, Thanh tra Chinh phu kien nghi Thu tuong giao Bo Giao thong van tai chi dao kiem diem, xu ly trach nhiem tong giam doc Ban quan ly du an duong Ho Chi Minh va mot so don vi, ca nhan co lien quan den viec quan ly xay dung duong Ho Chi Minh giai doan 2002-2005.

 • Them mot Vu pho Thanh tra Chinh phu bi bat giam

  21:26 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Them mot Vu pho Thanh tra Chinh phu bi bat giam

  11h sang 21/2, Co quan an ninh dieu tra Bo Cong an da tong dat quyet dinh khoi to ong Bui Xuan Bay, Vu pho Vu 2, Thanh tra Chinh phu ve toi danh loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu. Ong Bay duoc xac dinh lien quan den tieu cuc khi thanh tra du an dau khi.

 • Hai du an cua Tong cong ty Lap may Viet Nam Thanh tra Chinh phu de nghi cong an vao cuoc

  23:32 | Thứ tư 08/06/2005 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu vua ket thuc dot thanh tra keo dai 11 thang ve nhung sai pham cua Tong cong ty Lap may Viet Nam (Lilama) thuoc Bo Xay dung trong viec thuc hien du an Nha may Nhiet dien Uong Bi mo rong (NDUBMR) va du an mo rong san xuat Cong ty Che tao thiet bi va dong tau Hai Phong. Trong ban ket luan, Thanh tra Chinh phu cung de nghi Thu tuong giao cho Bo Cong an chi dao co quan dieu tra lam ro them nhung vi pham phap luat cua tong cong ty nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0