Thanh pho truc thuoc Trung uong

Monday, 30/05/2016 15:43
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • De nghi lap moi 2 tinh va 1 thanh pho truc thuoc trung uong

  08:38 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  De nghi lap moi 2 tinh va 1 thanh pho truc thuoc trung uong

  Chieu qua, Chinh phu co to trinh Quoc hoi ve viec tach Can Tho thanh tinh Hau Giang va thanh pho truc thuoc trung uong Can Tho; tach mot phan Dak Lak lap tinh Dak Nong; tach mot phan Lai Chau thanh tinh Dien Bien. Nhu vay, ca nuoc se co 59 tinh va 5 thanh pho truc thuoc trung uong. TS da trao doi voi nguoi dung dau cac tinh tren ve viec chia tach dia gioi hanh chinh nay.

 • Giai quyet dut diem cac vu tham nhung lang phi

  07:24 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Giai quyet dut diem cac vu tham nhung lang phi

  Ngay 1/8, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Cong dien so 1186/CD-TTg ve phong, chong tham nhung, lang phi. Theo do, nham thuc hien nghiem tuc Nghi quyet Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) ve phong, chong tham nhung, lang phi, Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo truong, Thu truong co quan ngang bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong truc tiep chi dao thuc hien ngay nhung viec sau:..

 • Toan van Luat cu tru

  11:29 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Toan van Luat cu tru

  TTO gioi thieu den ban doc toan van Luat Cu tru cua Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 10 so 81/2006/qh11 ngay 29 thang 11 nam 2006. Luat se co hieu luc tu ngay 1-7-2007. Moi thac mac cua ban doc xin goi ve hoac Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • 5 thanh pho truc thuoc Trung uong ky giao uoc thi dua

  00:04 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  5 thanh pho truc thuoc Trung uong ky giao uoc thi dua

  Truoc su chung kien cua Pho chu tich nuoc, Pho chu tich thu nhat Hoi dong Thi dua Khen thuong Trung uong Truong My Hoa, hom qua 26.2, tai TP.HCM lanh dao 5 thanh pho truc thuoc Trung uong gom: Ha Noi, TP.HCM, Hai Phong, Da Nang va Can Tho da ky giao uoc thi dua nam 2007.

 • Can cu phan bo dai bieu Quoc hoi

  11:35 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Viec phan bo dai bieu Quoc hoi cua moi tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong do Uy ban thuong vu Quoc hoi du kien. Moi tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong co it nhat 3 dai bieu cu tri va lam viec tai dia phuong.

 • Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc

  08:46 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Chuong I

 • Thu tuong ban hanh Quyet dinh ve viec ban phao hoa

  20:16 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Thu tuong ban hanh Quyet dinh ve viec ban phao hoa

  Ngay 25/5/2007, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Quyet dinh (so 74/2007/QD-TTg) ve viec to chuc ban phao hoa nhan dip Tet Nguyen dan, mot so ngay ky niem cua dat nuoc, cua cac dia phuong va cac ngay hoi van hoa, du lich, the thao. Theo Quyet dinh: Tet Nguyen dan hang nam: ban phao hoa tam cao, thoi luong 15 phut o 5 diem tai Ha Noi, 4 diem tai thanh pho Ho Chi Minh va 2 diem tai Hai Phong, Thua Thien Hue, Da Nang, Can Tho; ban phao hoa tam thap, thoi..

 • Thu tuong phe binh cac dia phuong ve an toan giao thong

  14:51 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong phe binh cac dia phuong ve an toan giao thong

  Thu tuong Chinh phu vua nghiem khac phe binh nhung dia phuong nhu Can Tho, Binh Dinh, An Giang, Soc Trang v.v... de xay ra nhieu tai nan giao thong, con so nguoi chet vi tai nan giao thong tang trong dip Tet vua qua. Ngay 23/2, Thu tuong Chinh phu da co cong dien gui bo truong cac Bo: Cong an, GTVT, Van hoa thong tin, GD-DT va Chu tich UBND cac tinh va thanh pho truc thuoc Trung uong, Uy ban ATGTQG. Cong dien neu ro: Trong dip Tet Nguyen dan Dinh Hoi nam 2007 tai..

 • Thu tuong yeu cau bao cao nhanh ve phong chong tham nhung

  20:52 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau bao cao nhanh ve phong chong tham nhung

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da yeu cau Bo truong, Thu truong co quan ngang bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu; Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong nghiem tuc thuc hien Cong dien 1186/CD-TTg (ngay 1/8) cua Thu tuong Chinh phu ve viec thuc hien Nghi quyet Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa 10) ve phong, chong tham nhung, lang phi. Y kien tren cua Thu tuong Chinh phu duoc Van phong Chinh phu vua truyen dat trong mot cong van..

 • Tiep tuc day manh chuong trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  09:06 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc day manh chuong trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  Phat bieu chi dao tai Hoi nghi xay dung va trien khai Chuong trinh ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong hoat dong cua co quan Nha nuoc to chuc chieu 12/11, tai Ha Noi, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan yeu cau Ban Chi dao can xac dinh ro trach nhiem cua cac bo, nganh, dia phuong trong viec thuc hien Chuong trinh. Hoi nghi do Van phong Chinh phu ket hop voi Bo Thong tin va Truyen thong – Co quan chu tri, chiu trach nhiem giam sat danh gia tinh hinh thuc hien..

 • Thanh lap BCD phong chong tham nhung tai cac tinh

  17:37 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Hom nay 27/8, Van phong Chu tich nuoc da cong bo Lenh cua Chu tich nuoc ve viec cong bo Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat phong, chong tham nhung. Theo do se thanh lap BCD PCTN tai cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong do Chu tich UBND tinh, thanh pho dung dau.

 • Thu tuong phe binh 25 dia phuong nhieu tai nan giao thong

  10:19 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong phe binh 25 dia phuong nhieu tai nan giao thong

  Ngay 23/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co Cong dien 256/CD-TTg gui cac Bo truong cac Bo: Cong an, Giao thong van tai, Van hoa Thong tin, Giao duc va Dao tao; Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Uy ban An toan giao thong Quoc gia va cac co quan lien quan. Noi dung cong dien nhu sau:

 • Bat dau cong khai ke hoach kiem toan hang nam

  15:56 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Bat dau cong khai ke hoach kiem toan hang nam

  Ngay 3/1, tai Ha Noi, Uy Ban kinh te va ngan sach Quoc hoi va Kiem toan Nha nuoc (KTNN) to chuc cuoc hop thong bao ket qua kiem toan nam 2006 va cong bo ke hoach kiem toan nam 2007. Theo Ong Vuong Dinh Hue, Tong Kiem toan Nha nuoc, day la lan dau tien KTNN cong bo ke hoach kiem toan va viec cong bo nay se duoc thuc hien vao dau moi nam tiep theo. Viec cong bo ke hoach kiem toan la nham nang cao tinh minh bach dong thoi tang cuong nang luc giam sat cua nguoi dan..

 • Cam khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  03:18 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Cam khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  De dam bao thong tin lien lac phuc vu don Tet Dinh Hoi nam 2007, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) vua yeu cau Thu truong cac co quan, don vi thuoc Bo; Giam doc So BCVT cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Giam doc cac doanh nghiep BCVT va Cong nghe thong tin tap trung chi dao lam tot nhieu cong viec quan trong.Theo do, cac don vi co trach nhiem phai chu dong phoi hop voi cac co quan, don vi thuoc luc luong vu trang lien quan de co ke hoach dap ung..

 • Dam bao tot thong tin lien lac trong dip Tet

  20:39 | Thứ bảy 10/02/2007 (GMT+7)

  Dam bao tot thong tin lien lac trong dip Tet

  De dam bao thong tin lien lac phuc vu don Tet Dinh Hoi nam 2007, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) vua yeu cau Thu truong cac co quan, don vi thuoc Bo; Giam doc So BCVT cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Giam doc cac doanh nghiep BCVT va Cong nghe thong tin tap trung chi dao lam tot nhieu cong viec quan trong. Theo do, cac don vi co trach nhiem phai chu dong phoi hop voi cac co quan, don vi thuoc luc luong vu trang lien quan de co ke hoach dap ung..

 • Thu tuong chi dao dung ngay viec xuat khau gao

  07:49 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong chi dao dung ngay viec xuat khau gao

  Trong cong dien ngay 12/11, Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau dung ngay viec xuat khau gao, tru cac hop dong da ky ket theo chu truong cua Chinh phu voi Cuba va Indonesia ma tau da cap cang Viet Nam truoc ngay 12/11/2006; tat ca cac truong hop giao hang khac deu phai co y kien cua Thu tuong Chinh phu. Thu tuong yeu cau Bo Thuong mai, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, To dieu hanh gia ca thi truong, Hiep hoi Luong thuc, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho..

 • Cap moi cap lai doi so ho khau nop toi da 15000 dong

  05:51 | Thứ sáu 18/01/2008 (GMT+7)

  Theo mot thong tu vua duoc Bo Tai chinh ban hanh thi khi cap moi, cap lai, doi so ho khau, so tam tru, nguoi dan tru tai cac quan cua thanh pho truc thuoc Trung uong, hoac phuong noi thanh cua thanh pho thuoc tinh, phai nop khong qua 15.000 dong/lan cap.

 • Se duoc cap ho khau sau mot nam tam tru

  02:55 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Se duoc cap ho khau sau mot nam tam tru

  Day la quy dinh moi cua Luat Cu tru vua duoc Van phong Chu tich nuoc cong bo sang nay. Theo do, ke tu 1/7/2007, cong dan co cho o hop phap, tam tru lien tuc tai thanh pho truc thuoc trung uong tu 1 nam tro len duoc dang ky ho khau thuong tru. Trong khi theo quy dinh hien hanh, thoi han nay la 3 nam.

 • Nhung luu y voi thi sinh thi vao truong cong an

  15:07 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Nhung luu y voi thi sinh thi vao truong cong an

  Theo Bo GD-DT, tat ca cac thi sinh du thi vao hoc vien, truong dai hoc cong an deu phai qua so tuyen tai cong an cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong noi thi sinh dang ky ho khau thuong tru.

 • Khong duoc tri hoan nghi huu vi ly do chua co nguoi thay the

  10:16 | Chủ nhật 15/10/2006 (GMT+7)

  Khong duoc tri hoan nghi huu vi ly do chua co nguoi thay the

  Do la noi dung chinh trong cong van vua ban hanh cua Thu tuong Chinh phu yeu cau thuc hien nghiem cac qui dinh cua phap luat ve che do nghi huu doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, nham thuc hien tot cong tac qui hoach can bo nham bao dam su chuyen tiep giua cac the he can bo, nhat la doi voi doi ngu can bo lanh dao.

 • Nam 2006 Phat hien sai pham voi tong gia tri 4.822 ty 616 trieu dong hon 11.346 ha dat

  15:15 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Nam 2006 Phat hien sai pham voi tong gia tri 4.822 ty 616 trieu dong hon 11.346 ha dat

  Hom nay (29.3), Quoc hoi da nghe cac Bao cao ve tinh hinh thuc hien Luat phong, chong tham nhung cua Tong Thanh tra Chinh phu; Uy ban Thuong vu Quoc hoi; Bo truong Bo tai chinh va thao luan tai hoi truong.

 • Thuc hien nghiem chi dao ve quan ly nha cong so cong vu

  08:20 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Thuc hien nghiem chi dao ve quan ly nha cong so cong vu

  Theo Cong van 6208/VPCP-CN, Thu tuong Chinh phu giao cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chi dao ra soat lai toan bo viec quan ly nha cong so, nha cong vu

 • Thu tuong de nghi thanh lap BCD phong chong tham nhung tai cac tinh

  19:10 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 12/1, Thu tuong da de nghi Ban Bi thu TU Dang truoc mat cho thanh lap BCD phong, chong tham nhung tai cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, do Chu tich UBND tinh lam Truong Ban, co co cau tuong ung nhu BCD TU ve phong, chong tham nhung.

 • Tap trung giai quyet dut diem cac vu tham nhung lang phi

  06:32 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Tap trung giai quyet dut diem cac vu tham nhung lang phi

  Ngay 1-8, Thu tuong Chinh phu da co cong dien hoa toc yeu cau bo truong, thu truong co quan ngang bo, thu truong co quan thuoc Chinh phu, chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong khan truong ban hanh va chi dao thuc hien chuong trinh hanh dong thuc hien Luat phong chong tham nhung, chuong trinh hanh dong thuc hanh tiet kiem, chong lang phi trong bo, nganh, dia phuong minh theo Luat phong chong tham nhung, Luat thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va..

 • Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

  10:27 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  TS gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0