Thanh pho Ha Noi

Monday, 30/05/2016 15:34
 • Dao Nhat Tan con mat

  00:26 | Thứ bảy 08/01/2005 (GMT+7)

  Dao Nhat Tan con mat

  Thang 12 dang dan dua chung ta vao khong khi Tet. Buoc chan toi lai tim neo ve vuon dao Nhat Tan. Biet bao dieu toi muon chia se voi nguoi lang Nhat Tan. Biet bao dieu toi muon giai bay voi ban doc. Biet bao thac mac toi mong duoc Lanh dao quan Tay Ho, Lanh dao thanh pho Ha Noi tra loi sau gan mot nam dien ra hoi thao “Bao ton va quy hoach phat trien vung trong dao cua thanh pho Ha Noi”. Tu nhung loi hua cua lanh dao TP Ha Noi Sau buc thu ngo gui ong Hoang..

 • Ha Noi hop ban khan cap ve ATGT do thi

  21:31 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Ha Noi hop ban khan cap ve ATGT do thi

  Tai cuoc hop sang nay, Phong CSGT Ha Noi dua ra 11 nhom giai phap lon de giai quyet tinh trang tai nan va un tac giao thong tai thu do dang co chieu huong gia tang trong thoi gian gan day. Tu 21/12, Ha Noi se mo dot cao diem xu ly vi pham Luat giao thong. Cuoc hop do thanh pho Ha Noi to chuc sang ngay 18/12 de ban cac bien phap cap bach nham chan chinh trat tu an toan giao thong do thi, han che tai nan va un tac giao thong tren dia ban. Tai cuoc hop, ong Do Hoang..

 • Thu tuong yeu cau Ha Noi giai quyet 40 vu khieu nai

  08:23 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 12/10, Thu tuong co cong van hoa toc so 1632/TTg-V.II gui cac bo, nganh lien quan phe chuan ket qua kiem tra, don doc giai quyet khieu nai, to cao tren dia ban thanh pho Ha Noi cua Thanh tra Chinh phu. Thu tuong cung yeu cau Ha Noi thuc hien nghiem kien nghi cua Thanh tra Chinh phu ve cac van de chung va 40 vu viec khieu nai, to cao cu the. Cac don vi nhan cong van la: Thanh tra Chinh phu, Van phong Chinh phu, cac Bo: Xay dung, Tai nguyen va Moi truong, Tu..

 • Ha Noi Mat do dien thoai dat tren 42 may100 dan

  10:29 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Mat do dien thoai dat tren 42 may100 dan

  Sang 20/1/2006, Buu dien thanh pho Ha Noi da trien khai ke hoach cong tac nam 2006. Voi so thue bao dien thoai phat trien moi trong nam 2005, Ha Noi van tiep tuc duy tri la dia phuong co mat do dien thoai vao loai cao nhat ca nuoc. Trong nam qua, Buu dien thanh pho Ha Noi phat trien duoc gan 140.000 dien thoai cac loai, tong so dien thoai cua Ha Noi do Buu dien thanh pho Ha Noi quan ly hien la 1,28 trieu may, dat mat do 42 may/100 dan; phat trien gan 14.000 thue..

 • Khai mac ky hop thu 9 Hoi dong nhan dan thanh pho Ha Noi khoa XIII

  14:24 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Khai mac ky hop thu 9 Hoi dong nhan dan thanh pho Ha Noi khoa XIII

  Sang 10/7, ky hop thu 9 HDND thanh pho Ha Noi, khoa XIII da khai mac. Toi du le khai mac co cac dong chi: Truong Quang Duoc, Pho Chu tich Quoc hoi; Pham Quang Nghi - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi, dai dien cac co quan ban nganh cua Trung uong, thanh pho Ha Noi va 14 dai bieu cu tri cua cac quan, huyen.

 • Lui thoi diem thuc hien de chuan bi tot hon

  16:05 | Thứ hai 28/01/2008 (GMT+7)

  Lui thoi diem thuc hien de chuan bi tot hon

  Quyet dinh so 02/2008/QD-UBND ngay 9/1/2008 cua UBND Thanh pho Ha Noi xac dinh ngay 19/1, se chinh thuc quan ly hoat dong ban hang rong tren dia ban thanh pho. The nhung den ngay 21/1, Van phong UBND Thanh pho Ha Noi lai ra thong bao lui thoi han tren. Theo de nghi cua So Thuong mai, den ngay 1/4/2008 moi thuc hien quyet dinh tren. Xung quanh viec nay con nhieu van de, dac biet la de quan ly duoc hoat dong ban hang rong thi trong khoang thoi gian tu nay den ngay..

 • Ha Noi Nhieu giai phap tao quy nha o

  10:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Nhieu giai phap tao quy nha o

  Theo UBND thanh pho Ha Noi, song song voi viec phat trien quy nha o can thiet phai tang cuong cong tac quan ly nha nuoc trong phat trien khu do thi moi. Thanh pho Ha Noi nghiem cam ban “chui”, ban ca lo, gay mat cong bang, anh huong xau trong du luan xa hoi va tao dieu kien phat sinh dau co truc loi bat chinh.

 • Mua sam xe cong o Ha Noi Tren sai duoi cung sai

  08:58 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Mua sam xe cong o Ha Noi Tren sai duoi cung sai

  O cac cap so, UBND quan truc thuoc UBND thanh pho Ha Noi duong nhu da co mot “cuoc dua” mua xe vuot tieu chuan trong nhieu nam qua. Trong nam 2003 va 2004 da co 9 don vi mua 10 xe oto vuot gia Chinh phu quy dinh voi so tien 1,021 ty dong.

 • Giai trinh gia dat du an khu do thi Nam Thang Long

  21:01 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Giai trinh gia dat du an khu do thi Nam Thang Long

  Ngay 4/10, Thu tuong Chinh phu da chinh thuc co van ban yeu cau UBND thanh pho Ha Noi bao cao ve mot so noi dung lien quan den viec phe duyet gia dat cho du an khu do thi Nam Thang Long (Ciputra Ha Noi). Van ban cua Thu tuong yeu cau UBND lam ro toan bo noi dung ma bao Thanh Nien neu trong so bao 28/9 vua qua: UBND thanh pho Ha Noi da ra quyet dinh ve viec thu tien su dung dat cua du an nay vao ngay 14/12/2004. Theo do gia dat ma nha dau tu phai tra la 1,54 trieu..

 • Do an Dong song tro lai doat giai nhat cuoc thi Lam dep thanh pho Ha Noi

  06:55 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Do an Dong song tro lai doat giai nhat cuoc thi Lam dep thanh pho Ha Noi

  Y tuong ve quy hoach kien truc thanh pho Ha Noi voi ten goi “Dong song tro lai” cua nhom tac gia thuoc Trung tam kien truc mien Trung - Vien Nghien cuu Kien truc da duoc trao giai nhat cuoc thi “Lam dep thanh pho Ha Noi” do Tap chi Kien truc Viet Nam to chuc.

 • Ky niem 137 nam ngay sinh Lenin

  09:19 | Thứ hai 23/04/2007 (GMT+7)

  Ky niem 137 nam ngay sinh Lenin

  Sang 22/4, tai Vuon hoa Lenin, quan Ba Dinh (Ha Noi), Doan dai bieu Thanh uy, HDND - UBND - Uy ban MTTQ Viet Nam thanh pho Ha Noi do dong chi Ngo Thi Doan Thanh, Pho bi thu Thanh uy, Chu tich HDND thanh pho Ha Noi dan dau da den dat lang hoa tai Tuong dai Le-nin, nhan ky niem 137 nam ngay sinh Lenin (22/4/1870- 22/4/2007). Cung nhan dip nay, Lien hiep cac hoi Huu nghi thanh pho Ha Noi, Trung uong Hoi Huu nghi Viet Nga va Hoi huu nghi Viet Nga thanh pho Ha Noi,..

 • Do an Dong song tro lai doat giai nhat cuoc thi Lam dep thanh pho Ha Noi

  13:33 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Y tuong ve quy hoach kien truc thanh pho Ha Noi voi ten goi “Dong song tro lai” cua nhom tac gia thuoc Trung tam kien truc mien Trung - Vien Nghien cuu Kien truc da duoc trao giai nhat cuoc thi “Lam dep thanh pho Ha Noi” do Tap chi Kien truc Viet Nam to chuc.

 • Phai bao ton tot nhat Khu di tich Dan Xa Tac

  20:03 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Hom nay (29/1), Thu tuong Nguyen Tan Dung da den kiem tra viec tham sat- khai quat khao co hoc Khu di tich Dan Xa Tac Thang Long thuoc phuong Nam Dong, quan Dong Da, thanh pho Ha Noi. Day la di tich duoc phat hien khi xay dung tuyen duong Kim Lien-O Cho Dua thuoc du an xay dung duong vanh dai 1- Ha Noi. Sau khi kiem tra hien truong va nghe y kien cua lanh dao UBND thanh pho Ha Noi, Bo Van hoa Thong tin va cac chuyen gia dau nganh ve lich su, Thu tuong Nguyen Tan..

 • Thong doc Ngan hang Nha nuoc tra lai nha

  14:11 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc tra lai nha

  Chinh phu vua co cong van chap thuan de nghi cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy ve viec xin tra lai nha so 6 Ly Thai To, Ha Noi. Hom nay, 5/10, Bo truong Chu nhiem Van phong Chinh phu Doan Manh Giao da ky cong van gui cac Bo Tai chinh, Bo Xay dung, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, UBND thanh pho Ha Noi thong bao y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu ve viec quan ly, su dung nha cong vu cua cac ong Hoang Van Nghien (nguyen Chu tich UBND thanh pho Ha Noi),..

 • Hoa Anh Dao va hanh trinh vuot 24 cua ai hanh dan

  10:34 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Hoa Anh Dao va hanh trinh vuot 24 cua ai hanh dan

  Cong ty TNHH Hoang Le dau tu xay dung mot trung tam day nghe va day tieng Nhat tai xa Hai Boi, Dong Anh (HN). Moi chuyen tro nen phuc tap khi cong ty nay bat dau di xin giay phep, va roi cuoi cung Hoang Le dot nhien tro thanh mot “dien hinh” cho viec doanh nghiep bi co quan hanh chinh “hanh”.

 • Hoa Anh Dao va hanh trinh vuot 24 cua ai hanh dan

  07:30 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Hoa Anh Dao va hanh trinh vuot 24 cua ai hanh dan

  Cong ty TNHH Hoang Le dau tu xay dung mot trung tam day nghe va day tieng Nhat tai xa Hai Boi, Dong Anh (HN). Moi chuyen tro nen phuc tap khi cong ty nay bat dau di xin giay phep, va roi cuoi cung Hoang Le dot nhien tro thanh mot “dien hinh” cho viec doanh nghiep bi co quan hanh chinh “hanh”.

 • Khong de xay ra tinh trang oan sai trong xet xu

  16:10 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Khong de xay ra tinh trang oan sai trong xet xu

  Ngay 5/12, tai Ha Noi, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Truong ban Chi dao CCTP Trung uong, cung Thuong truc Ban Chi dao va dai dien mot so bo, nganh chuc nang da co buoi lam viec voi Ban Chi dao CCTP Thanh pho Ha Noi nham kiem diem viec trien khai thuc hien Nghi quyet so 49-NQ/TU cua Bo Chinh tri ngay 2/6/2005 ve “Chien luoc cai cach tu phap den nam 2020” . Tai buoi lam viec, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet yeu cau lanh dao Thanh pho Ha Noi tap trung khac..

 • Khu di tich Co Loa bi xam pham Chi dao da ro con lai la thuc hien

  16:54 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Thoi gian gan day co quan Bo, nganh Trung uong va UBND thanh pho Ha Noi da co nhieu van ban de nghi chinh quyen so tai xu ly nghiem va dut diem tinh trang vi pham khu di tich dac biet quoc gia Co Loa (Dong Anh - Ha Noi). Nhung, nhin chung den thoi diem nay moi viec khong duoc may bien chuyen tich cuc.

 • Nam 2005 Gia dat Ha Noi se cao hon tu 1,1 den 19,8 lan

  15:31 | Thứ ba 28/12/2004 (GMT+7)

  Nam 2005 Gia dat Ha Noi se cao hon tu 1,1 den 19,8 lan

  Ngay 27/12, Thuong truc HDND thanh pho Ha Noi thong qua lan cuoi khung gia cac loai dat tren dia ban. Theo ong Phung Huu Phu, Chu tich HDND thanh pho Ha Noi, nhin chung, gia dat tu nam 2005 cao hon gia hien dang thuc hien tai Ha Noi tu 1,1 lan den 19,8 lan. Tuy nhien, de khong gay anh huong xau den cac du an dau tu, UBND thanh pho Ha Noi quy dinh gia dat dien thu hoi, boi thuong giai phong mat bang ve co ban khong co bien dong lon.

 • Dung dang ky xe may o 4 quan la khong thuc te

  13:00 | Thứ tư 05/03/2003 (GMT+7)

  Neu Ha Noi dung dang ky xe may trong 4 quan noi thanh thi nguoi ta se tim cach thue, muon nguoi o cac huyen ngoai thanh, tham chi la cac tinh dang ky ho. Nhu vay hieu qua cua quyet dinh nay khong cao. Chung nao nguoi dan con thay xe may la phuong tien giao thong can thiet thi ho se con tim cach de su dung phuong tien nay.

 • Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007

  15:25 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Tu 1/1/2007, quyet dinh ve gia cac loai dat tren dia ban Ha Noi nam 2007 cua UBND thanh pho Ha Noi bat dau co hieu luc. Theo quyet dinh nay, muc gia dat trong cung mot quan nhu tai quan Hoan Kiem cung co muc chenh lech kha cao, toi hon 47 trieu dong/m2.

 • Chu dau tu nha 4 Dang Dung Xin duoc xu dung luat

  16:42 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Tra loi co quan bao chi ve van de phan loai xu ly cong trinh vi pham, ong Bui Van Chieu- Pho GD So Xay dung Ha Noi khang dinh: Cong trinh xay dung ton tai truoc ngay QD 39 co hieu luc thi duoc xem xet xu ly theo QD nay.

 • Ngay 1712 Xet xu so tham lan 2 vu mai dam tai khach san Lake Side

  22:32 | Thứ hai 03/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 1712 Xet xu so tham lan 2 vu mai dam tai khach san Lake Side

  TAND thanh pho Ha Noi cho biet: Ngay 17/12 toi se mo phien toa xet xu so tham lan thu 2 doi voi 3/8 bi cao trong vu chua mai dam o Khach san Lake Side (pho Ngoc TAND thanh pho Ha Noi tien hanh xet xu so tham vu an nay.Khanh, quan Ba Dinh, Ha Noi) xay ra hoi cuoi nam 2004. Truoc do, ngay 14-15/3/2006, TAND thanh pho Ha Noi da mo phien toa xet xu 8 bi cao trong vu an nay, trong do: Le Minh Tuan (nguyen pho giam doc cau lac bo King Place Night-nam ngay sanh ra vao..

 • Bo truong Bo GTVT chi dao mo cua ham Hai Van dua thi hai CCB ve Ha Noi

  17:25 | Thứ sáu 22/04/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo GTVT chi dao mo cua ham Hai Van dua thi hai CCB ve Ha Noi

  Bo truong Bo GTVT Dao Dinh Binh da chi dao Ban quan ly Du an ham duong bo qua deo Hai Van mo cua ham de doan xe lanh di vao va di ra nham rut ngan thoi gian cho cac thi hai CCB tro ve Ha Noi nhanh nhat, mac du ham chua duoc phep dua vao su dung. Hien tai chi moi co 13/31 nan nhan da duoc nhan dien. Nhung nguoi con lai se dua ngay ra Ha Noi, gia dinh den nhan dien sau.

 • Can nha co nhat Ha Noi cho sap

  14:00 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Can nha co nhat Ha Noi cho sap

  Ngoi nha nam nay da 126 tuoi. Ngay nang, noi day bien thanh mot chiec “lo” dac quanh mui. Ngay mua, dai gia dinh phai chui vao lo cot chong… sap. Nguoi dan song o day an com tron mot la chuyen thuong ngay va tam giat thi “lo thien”. Truoc day, Ha Noi con ton tai hai can nha duoc coi la co nhat dat Kinh Ky. Mot can la so 42 Ma May nhung da bi chay trui cach day dam bay nam. Can con lai la nha so 47 Hang Bac. De den gan muoi nam, ngoi nha co nhat nay duoc..

 • Dau gia xe cua ong Hoang Van Nghien tung su dung

  00:47 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Dau gia xe cua ong Hoang Van Nghien tung su dung

  Moi day, lanh dao UBND thanh pho Ha Noi da quyet dinh dau gia chiec xe o to BKS: 31C - 5888 ma nguyen Chu tich UBND thanh pho Ha Noi Hoang Van Nghien tung su dung.

 • Ha Noi se co 12 cay cau vuot song Hong

  19:54 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Ha Noi se co 12 cay cau vuot song Hong

  Pho Thu tuong Hoang Trung Hai vua lam viec voi Bo Giao thong Van tai, UBND Thanh pho Ha Noi ve quy hoach phat trien giao thong van tai Thu do Ha Noi den nam 2020. Theo bao cao cua Bo Giao thong Van tai va cua UBND thanh pho Ha Noi, quy hoach phat trien giao thong van tai thanh pho Ha Noi duoc thiet ke theo huong dam bao den nam 2020, dat xay dung ket cau ha tang giao thong toi thieu phai dat 15% dien tich dat.

 • Tien te hoa nha tai dinh cu

  13:08 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Tien te hoa nha tai dinh cu

  Hien nay Thanh pho dang phai tam dung viec thi cong nha tai dinh cu (TDC) do khong du quy dat. Trong khi do, khong it nguoi dan ngay sau khi duoc nhan duoc nha TDC lai ban ngay. Theo mot khao sat cua So Tai nguyen - Moi truong va Nha dat Ha Noi, co den gan 40% nguoi dan ban nha ngay sau khi duoc TDC. Khi duoc hoi, nhieu nguoi to ve nghi ngo chat luong nha TDC, nhung theo mot can bo So Tai nguyen - Moi truong va Nha dat Thanh pho Ha Noi, thi nguyen nhan thuc su..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0