Tham Quyen Xet Xu

Thursday, 26/05/2016 03:46
 • Tang tham quyen xet xu cho 117 toa an cap huyen

  08:03 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  TP - Se co them 117 Toa an nhan dan huyen, quan, thi xa thuoc tinh duoc tang tham quyen xet xu, the theo hai bo luat moi duoc sua doi, bo sung.

 • Tang tham quyen xet xu cho toa an cap huyen

  00:41 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 27/7, trong buoi hop cuoi cung cua phien hop thu 41 tai Ha Noi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da hop, thong qua Nghi quyet ve cac TAND quan, huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh du dieu kien thuc hien tham quyen xet xu quy dinh tai khoan 1, dieu 170 cua Bo luat To tung hinh su va dieu 33 Bo luat To tung dan su tu ngay 1/8/2006.

 • Them 219 TAND cap huyen duoc tang tham quyen xet xu

  16:09 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  TP - Ke tu 1/11/2007, them 219 Toa an nhan dan (TAND) cap huyen duoc giao tham quyen xet xu theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 170 Bo luat To tung hinh su va Dieu 33 Bo luat To tung dan su.

 • Chot lai 90 toa huyen duoc thuc hien tham quyen xet xu moi

  19:20 | Thứ bảy 12/06/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, Chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi Vu Duc Khien, thong bao trong phien hop thu 18, Uy ban thuong vu Quoc hoi da ra nghi quyet chot lai danh sach 90 TAND huyen, quan, thi xa (rut di 3) va 17 toa quan su khu vuc duoc giao quyen xet xu moi quy dinh tai dieu 170, Bo luat to tung hinh su.

 • Toa an cap huyen duoc tang tham quyen xet xu

  14:52 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Toa an cap huyen duoc tang tham quyen xet xu

  Buoi sang dau tien (19/9) cua phien hop thu 2, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da thong qua viec giao tham quyen xet xu moi ve hinh su va dan su cho 219 toa an nhan dan (TAND) cap huyen tu ngay 1/11/2007, tuc muon mot thang so voi du kien.

 • Xet lai danh sach toa huyen duoc thuc hien tham quyen moi

  15:08 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Theo ke hoach, hom nay Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua danh sach 93 toa an cap huyen va 17 toa an quan su khu vuc du dieu kien thuc hien tham quyen xet xu moi theo quy dinh tai dieu 170, Bo luat To tung hinh su nam 2003. Nhung do con nhieu y kien khac nhau nen Uy ban quyet dinh can ra soat lai.

 • 90 toa an cap huyen duoc mo rong tham quyen xet xu

  02:16 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 12/6, Uy ban Phap luat cua Quoc hoi va TAND toi cao da cong bo hai nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XI ve viec thi hanh Bo luat To tung hinh su va viec giao tham quyen xet xu cho cac TAND huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh va toa an quan su khu vuc.

 • Tang tham quyen xet xu cho 201 toa an cap huyen

  02:07 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ket thuc phien hop 41, chieu qua 27-7, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da bieu quyet thong qua nghi quyet ve viec tang tham quyen xet xu doi voi 201 toa an cap huyen co du dieu kien ke tu ngay 1-8-2006.

 • Khai mac phien hop thu 2 Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII

  15:43 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Khai mac phien hop thu 2 Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII

  * 219 TAND cap huyen duoc giao tham quyen xet xu moi ve hinh su va dan suSang 19.9, Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII da khai mac phien hop thu hai duoi su chu tri cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong va cac Pho chu tich Quoc hoi.

 • Tu 18 tang tham quyen cho cac toa an cap huyen

  08:14 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Chieu ngay 27/7, UBTVQH thong qua nghi quyet tang tham quyen xet xu cho cac toa an cap huyen - theo khoan 1, Dieu 170 Bo luat To tung hinh su va Dieu 33, Bo luat To tung dan su tu ngay 1/8. Theo do, voi cac vu an hinh su, toa an cap huyen va toa an quan su khu vuc duoc quyen xet xu so tham cac vu an co khung hinh phat toi 15 nam tu giam (thay vi chi 7 nam tu).

 • Khai mac phien hop thu 2 Uy ban Thuong vu Quoc hoi 219 toa an nhan dan cap huyen duoc giao tham quyen xet xu moi

  00:00 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.9, phien hop thu 2 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da khai mac tai Ha Noi. Tai phien hop nay, du kien keo dai den ngay 27.9, UBTVQH se xem xet, cho y kien ve mot loat cac du an luat: Luat Dac xa, Luat Quan ly va su dung tai san nha nuoc, Luat Tuong tro tu phap, Luat Thue thu nhap ca nhan... va thong qua mot so nghi quyet quan trong.

 • Tu 1 7 bat dau lo trinh tang tham quyen toa an cap huyen

  08:34 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Hang nam Toa an nhan dan toi cao chu tri phoi hop voi Vien kiem sat nhan dan toi cao va Chinh phu thong nhat de nghi Uy ban thuong vu Quoc hoi quyet dinh nhung toa an nhan dan cap huyen, toa an quan su khu vuc duoc thuc hien tham quyen xet xu moi.

 • Toa an lung tung xac dinh yeu to nuoc ngoai

  23:17 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  Theo Bo Luat to tung dan su nam 2003 thi TAND cap tinh duoc xet xu nhung an co yeu to nuoc ngoai, con TAND cap quan, huyen thi khong duoc thu ly an co yeu to do. Tuy nhien hien nay, chua co tieu chi nao de phan dinh the nao la "co yeu to nuoc ngoai", nen dan toi viec kho phan dinh duoc tham quyen xet xu cua hai cap toa nay.

 • Mot vu khieu nai ngam 13 nam

  07:15 | Thứ sáu 05/09/2003 (GMT+7)

  Mot vu khieu nai ngam 13 nam

  TT (Can Tho) -Tu mot la don khieu nai ve viec tranh chap quyen su dung 4.000 m2 dat giua ba L., ba Th. voi ong B., chu tich huyen Chau Thanh, tinh Can Tho da lien tiep ky bon quyet dinh trai nguoc nhau den muc kho hieu ve tham quyen xet xu. Hau qua, den nay vu tranh chap tren quay lai tu dau sau... 13 nam di khieu nai.

 • Giao them cho toa huyen tham quyen xet xu vu an kinh te

  20:12 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  Theo du thao Bo luat to tung dan su duoc bao cao Uy ban thuong vu Quoc hoi chieu nay, TAND cap huyen co tham quyen giai quyet so tham tat ca tranh chap kinh doanh thuong mai, tru tranh chap ve van chuyen hang hoa, hanh khach bang duong hang khong, duong thuy; mua ban co phieu, trai phieu; dau tu, tai chinh, ngan hang; bao hiem; tham do va khai thac.

 • Tham quyen xet xu cua toa an quan huyen

  10:41 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  "Cong ty toi dang co tranh chap ve hop dong kinh te voi mot cong ty khac tri gia gan 300 trieu dong. Toa an cap quan, huyen chi thu ly, giai quyet cac tranh chap kinh te den 50 trieu dong co dung khong? tham quyen giai quyet cac vu an dan su nao? Toi se phai khoi kien o dau?". (ban doc Minh Hong)Tra loi:

 • Chua the dong loat tang tham quyen cho toa an cap huyen

  14:52 | Thứ tư 16/05/2001 (GMT+7)

  Tang tham quyen xet xu hinh su cho toa an quan, huyen la yeu cau cap bach nham chuyen mon hoa hoat dong cua cac cap toa an trong he thong co quan xet xu o nuoc ta. Tuy nhien, truoc khi thuc su giao trong trach nang ne hon cho cap nay, viec phai lam la nang cao nang luc cua tham phan, kiem sat vien, luc luong cong an cap huyen.

 • Tang tham quyen cho toa huyen co giam tinh trang oan sai

  11:07 | Thứ ba 05/06/2001 (GMT+7)

  Day la van de ma cac dai bieu Quoc hoi quan tam thao luan trong buoi thao luan to chieu qua (4/6). Ly do la tinh trang oan sai trong xet xu dang gay buc xuc trong du luan, trong khi tang tham quyen xet xu, toa an cap huyen se phai ganh them 7.520 vu an moi nam.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi Chua chap thuan danh sach 93 toa an cap huyen duoc tang quyen

  00:41 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi Chua chap thuan danh sach 93 toa an cap huyen duoc tang quyen

  Ngay 23/4, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop, cho y kien va danh sach cac toa an nhan dan (TAND) cap huyen va toa an quan su khu vuc du dieu kien de tang tham quyen xet xu theo quy dinh tai Dieu 170 Bo luat To tung hinh su nam 2003 (co hieu luc tu ngay 1/7/2004).

 • Ba phuong an tang tham quyen cho toa an huyen

  17:34 | Thứ năm 24/05/2001 (GMT+7)

  Sang qua (24/5), Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe Chinh phu trinh cac du an Luat Hai quan, Luat Sua doi mot so dieu Bo luat To tung Hinh su. Vien truong VKSND Toi cao Ha Manh Tri da phan tich cac phuong an tang tham quyen cho toa an cap huyen.

 • Giao them quyen cho toa an cap huyen

  12:32 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Sang nay 23-4, Uy ban thuong vu Quoc hoi da bieu quyet thong qua nghi quyet huong dan thuc hien nghi quyet cua QH “ve viec thi hanh Bo luat to tung hinh su”.

 • Cai cach tu phap lui boi Luat to tung hien hanh

  17:42 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Cai cach tu phap lui boi Luat to tung hien hanh

  Phai thay doi luat thi nhung vu nhu vu "chay quota" toa an se khong phai kien nghi xu ly hinh su them nhieu doi tuong.Theo ong Huynh Van Anh, Pho Chanh an TAND TP.HCM: "De thuc hien tot cai cach tu phap, can sua luat theo huong gioi han lai tham quyen xet xu cua cap phuc tham, giam doc tham va tai tham, tranh tinh trang sua huy tran lan nhu hien nay".

 • Nhieu toa huyen toa quan su co the duoc tang tham quyen

  15:41 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Cac co quan to tung trung uong da chon 93 trong 600 TAND cap huyen va toan bo 17 toa quan su khu vuc tham gia thuc hien tham quyen xet xu so tham hinh su moi, khi Bo luat To tung hinh su co hieu luc tu 1/7.

 • Thi diem xet xu tang tham quyen 21 nam tu cho 4 bi cao

  12:30 | Chủ nhật 26/09/2004 (GMT+7)

  Hom qua, TAND quan 10 TP HCM dua hai vu an hinh su tang tham quyen xet xu luu dong tai cong vien Le Thi Rieng. Theo do, 4 bi cao voi toi danh chua mai dam va cuop giat tai san lanh hinh phat tong cong la 21 nam tu.

 • Can manh dan tang tham quyen cho toa cap huyen

  20:54 | Thứ ba 10/06/2003 (GMT+7)

  Can manh dan tang tham quyen cho toa cap huyen

  Do la y kien chung hom nay cua cac dai bieu trong buoi thao luan tap the thu hai ve du an Bo luat To tung hinh su. Boi neu tiep tuc vin ly do co quan to tung cap huyen con yeu, kho dam duong nhiem vu de tri hoan tang tham quyen, thi 5 hay 10 nam nua cung chua the thuc hien nguyen tac 2 cap xet xu.

 • Toa an Quan su Viet Nam Chua lan nao xu oan nguoi vo toi

  17:40 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Toa an Quan su Viet Nam Chua lan nao xu oan nguoi vo toi

  Nganh Toa an Quan su Viet Nam vua ky niem 60 nam ngay thanh lap nganh (13/9/1945-13/9/2005). La tien than nganh Toa an Viet Nam, ngay dau thanh lap, TAQS co tham quyen xet xu tat ca nguoi pham toi gay phuong hai den loi ich va an ninh nuoc nha.

 • TPHCM de nghi tang tham quyen 10 toa an quan

  09:16 | Thứ bảy 02/07/2005 (GMT+7)

  Sau khi tang tham quyen xet xu cho 8 toa an cap quan, huyen, TAND TP HCM dang de nghi Uy Ban Thuong vu Quoc hoi xet tang tham quyen tiep cho 10 toa an quan, huyen khac.

 • Xin dung vo cam nua

  00:11 | Thứ hai 01/05/2006 (GMT+7)

  Xin dung vo cam nua

  Toi da tung thay truong hop nhung cong nhan Viet Nam bi chu nuoc ngoai lang nhuc ngay chinh tai xu so minh. Ket cuc, nhung vi co tham quyen xet xu toi dau? Xin thua la "di hoa vi quy", chang le cac vi chuc sac cho day la chuyen nho chang?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0