Tap doan Dien luc Viet Nam

Tuesday, 31/05/2016 18:56
 • EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  21:34 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  Thu tuong Chinh phu da co van ban so 1332/TTg-DMDN ve viec thanh lap Cong ty co phan mua ban dien gui Bo Cong thuong; Bo Tai chinh; Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN). Theo do, xet de nghi cua EVN, Bo Cong nghiep (nay la Bo Cong thuong) ve viec thanh lap Cong ty co phan mua ban dien, Thu tuong Chinh phu co y kien nhu sau: Tap doan Dien luc Viet Nam tiep tuc thuc hien chuc nang mua dien duy nhat nhu quy dinh hien hanh va Quyet dinh so 147/2006/QD-TTg ngay 22 thang 6..

 • Ra mat Tap doan Dien luc Viet Nam

  23:50 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Hom qua 17/12, Tap doan Dien luc Viet Nam (ten giao dich quoc te: Vietnam Electricity, viet tat la EVN) da lam le chinh thuc ra mat.

 • EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  19:32 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  TS- Thu tuong Chinh phu da co van ban so: 1332/TTg-DMDN ve viec thanh lap Cong ty co phan Mua ban dien gui Bo Cong thuong; Bo Tai chinh; Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN). Theo do, xet de nghi cua EVN, Bo Cong nghiep (nay la Bo Cong thuong) ve viec thanh lap Cong ty co phan Mua ban dien, Thu tuong Chinh phu co y kien nhu sau:

 • Se co Tap doan Dien luc Viet Nam da nganh

  10:56 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Se co Tap doan Dien luc Viet Nam da nganh

  Hom qua 31/3, de an hinh thanh Tap doan Dien luc Viet Nam da duoc Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) de trinh Bo cong nghiep. Qua bao cao nay EVN cung de nghi chuyen doi Cong ty thong tin vien thong dien luc sang mo hinh cong ty TNHH mot thanh vien.

 • EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  20:48 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  Thu tuong Chinh phu da co van ban so: 1332/TTg-DMDN ve viec thanh lap Cong ty co phan Mua ban dien gui Bo Cong thuong; Bo Tai chinh; Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN).

 • Khong thanh lap Cong ty co phan mua ban dien

  20:47 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Khong thanh lap Cong ty co phan mua ban dien

  Ngay 18/9, tai Cong van so 1332/TTg-DMDN, Thu tuong Chinh phu da co y kien chi dao ve de nghi thanh lap Cong ty co phan Mua ban dien cua Tap doan Dien luc Viet Nam va Bo Cong thuong.

 • Se co Tap doan Dien luc Viet Nam da nganh

  15:48 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Se co Tap doan Dien luc Viet Nam da nganh

  Hom qua 31/3, de an hinh thanh Tap doan Dien luc Viet Nam da duoc Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) de trinh Bo cong nghiep.

 • 24 don vi dien luc se co phan hoa trong nam 2007

  20:49 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 3/4, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh phe duyet ke hoach co phan hoa cac don vi thuoc Tap doan Dien luc Viet Nam giai doan 2007-2008.

 • Phe duyet de an thanh lap Tap doan Dien luc Viet Nam

  20:14 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Phe duyet de an thanh lap Tap doan Dien luc Viet Nam

  Thu tuong Chinh phu ngay 22/6, da ky ban hanh Quyet dinh so 147/2006/ND-TTg ve viec phe duyet De an thi diem hinh thanh Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) theo mo hinh Cong ty me - Cong ty con.

 • Phe duyet ke hoach co phan hoa EVN giai doan 2007 2008

  20:03 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 3/4, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh phe duyet ke hoach co phan hoa cac don vi thuoc Tap doan Dien luc Viet Nam giai doan 2007-2008.

 • Ra mat Tap doan Dien luc Viet Nam

  22:07 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Ra mat Tap doan Dien luc Viet Nam

  Theo TTXVN dua tin, trong buoi ra mat Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) ngay 17/12, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da co mat va chi dao: Thoi gian toi, EVN can chu trong kinh doanh da nganh, huong toi cac thi truong dien quoc te, phan dau dat toc do tang truong cao gap doi tang truong GDP toan quoc.

 • Nganh dien phai tang truong gap doi toc do GDP

  07:33 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 17/12, tai Ha Noi, Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) da to chuc le ra mat, Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung den du va phat bieu y kien Cty me - Tap doan Dien luc Viet Nam thanh lap theo Quyet dinh 148, ngay 22/6/2006 cua Thu tuong Chinh phu.

 • Co phan hoa 24 don vi thuoc EVN trong nam nay

  00:13 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu, ngay 3.4, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh phe duyet ke hoach co phan hoa cac don vi thuoc Tap doan dien luc Viet Nam (EVN) giai doan 2007-2008.

 • Sap co phan hoa hang loat cong ty dien

  22:05 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Sap co phan hoa hang loat cong ty dien

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua phe duyet ke hoach co phan hoa cac don vi thuoc Tap doan Dien luc Viet Nam giai doan 2007-2008. Rieng nam 2007, se co 24 don vi trong nganh thuc hien co phan hoa.

 • Tam thoi dung CPH cac cong ty phan phoi dien

  22:09 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 18/9, Thu tuong Chinh phu da yeu cau tam thoi dung co phan hoa cac cong ty phan phoi dien tai Tap doan Dien luc Viet Nam.

 • Se co che tai xu ly nhung don vi lang phi dien

  22:39 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Se co che tai xu ly nhung don vi lang phi dien

  9/3, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da lam viec voi Tap doan Dien luc Viet Nam de tim ra nhung giai phap cap bach giai quyet tinh trang thieu dien hien nay.

 • Tam dung chuyen tru so Dien luc Ha Noi Cty Dien luc I

  10:21 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Tam dung chuyen tru so Dien luc Ha Noi Cty Dien luc I

  Ngay 21/12/2007, ong Dinh Quang Tri, Pho Tong GD Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) da ky van ban so 6833 yeu cau Van phong Tap doan, Cty Dien luc 1 va Cty Dien luc Ha Noi tam dung trien khai cac cong viec lien quan toi ke hoach chuyen tru so lam viec.

 • Dien khung hoang duoc bao truoc

  23:49 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Co phieu cua cac nha may dien dang ngay cang dat gia tren thi truong chung khoan. Lanh dao Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) vui ve ra mat cho rang, mot dong von ban ra se thu ve it nhat 4-5 de co the xay dung nhieu nguon dien moi. The nhung, nuoc xa chang cuu duoc lua gan. Cuoc khung hoang ve cung ung dien nam 2007 duoc du bao da tro thanh hien thuc.

 • Thu tuong chi dao dieu hanh ho chua nuoc mua kho

  20:41 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  28/12, Thu tuong Chinh phu da ra Chi thi ve mot so bien phap cap bach dieu hanh cac ho chua nuoc trong mua kho va cac ho chua nuoc thuy dien cung nhu viec dam bao nguon nuoc phuc vu san xuat vu Dong Xuan 2007-2008.

 • Lai cang thang ve dien

  15:23 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Lai cang thang ve dien

  Theo du bao cua Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) thi nhu cau su dung dien trong thang 5 co the o muc tren 200 trieu kwh/ngay.

 • Tang cuong von cho cac du an dien

  11:41 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Tang cuong von cho cac du an dien

  Cac ngan hang thuong mai se cho vay hang ngan ty dong va phat hanh, bao lanh thanh toan goc trai phieu cho Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) lay von thuc hien cac du an dien.

 • EVN thua nhan nhieu du an nguon dien cham tien do

  16:47 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  EVN thua nhan nhieu du an nguon dien cham tien do

  Tap doan dien luc Viet Nam (EVN) da thua nhan nhieu du an thuy dien do ho lam chu dau tu dang bi cham tien do. Sau khi Doan kiem tra cac cong trinh dien cua Chinh phu di kiem tra va co bao cao nhieu cong trinh dien cham tien do, den nay EVN da co bao cao giai trinh Thu tuong Chinh phu ve tinh hinh thuc hien dau tu xay dung cac cong trinh trong diem nguon dien do ho la chu dau tu.Theo do, EVN dang thuc hien dau tu 19 du an thuy dien, 8 du an nhiet dien, mac du da..

 • Tam dung chuyen tru so Dien luc HN Cty Dien luc I

  16:07 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Tam dung chuyen tru so Dien luc HN Cty Dien luc I

  21/12/2007, ong Dinh Quang Tri, Pho Tong GD Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) da ky van ban so 6833 yeu cau Van phong Tap doan, Cty Dien luc 1 va Cty Dien luc Ha Noi tam dung trien khai cac cong viec lien quan toi ke hoach chuyen tru so lam viec.

 • Co nen pha vo canh quan Ho Guom

  15:02 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Co nen pha vo canh quan Ho Guom

  Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) dang xuc tien ke hoach pha bo tru so hien nay tai 18 Tran Nguyen Han (Ha Noi) va tru so cua nhieu co quan khac de lay hon 14.000m2 dat xay dung Trung tam Tai chinh Thuong mai Dien luc (do Cong ty co phan EVN Land quan ly). Ve viec nay Nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da bay to su ban khoan.

 • Ha Noi Giam it nhat 50 luong den chieu sang

  09:29 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  TP - Sang qua (5/3), lanh dao UBND TP Ha Noi cung tap doan Dien luc Viet Nam da to chuc hop ban dua ra nhieu bien phap nham tiet kiem dien trong san xuat va sinh hoat.

 • Hue Khao sat xay dung nha may nhiet dien than cong suat hon 6000 MW

  11:16 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/6, Van phong UBND tinh Thua Thien Hue cho biet, Tap doan Dien luc Viet Nam da co To trinh so 346/TTr-EVN-HDQT gui Bo Cong nghiep ve viec Bao cao Quy hoach cac dia diem xay dung cac nha may nhiet dien than mien Trung.

 • Co phan hoa ca Tap doan Dien luc

  00:31 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa ca Tap doan Dien luc

  Ngay 12/1, tai hoi nghi nganh dien luc, Tong giam doc Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) Pham Le Thanh cho biet, trong nam 2006, nganh dien da co ban dap ung du nhu cau dien luc cho phat trien kinh te va sinh hoat cua nguoi dan voi tong san luong dien phat ra la 51,37 ti kWh. Tuy nhien, hien nay nganh nay dang gap nhieu kho khan lon, dac biet ve tai chinh...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0