Tap doan Dau khi Viet Nam

Tuesday, 31/05/2016 03:18
 • Tap doan Dau khi Viet Nam hop tac dau tu tai Da Nang

  12:20 | Chủ nhật 14/01/2007 (GMT+7)

  Chieu 12/1, Tap doan Dau khi Viet Nam do ong Dinh La Thang - Chu tich va lanh dao cac don vi thanh vien da lam viec voi UBND TP Da Nang de tim hieu co hoi hop tac, dau tu, kinh doanh tren moi linh vuc tai TP Da Nang.

 • VFF chuan bi len san chung khoan

  16:30 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

  VFF chuan bi len san chung khoan

  Hoi nghi BCH LDBD VN lan thu 5 khoa V da thong nhat ve mat chu truong cho phep VFF bat tay voi Tap doan dau khi Viet Nam trong 2 linh vuc kinh doanh ngan hang va dia oc de nang cao nang luc tai chinh trong hoat dong bong da. Voi dong thai nay, viec LDBD VN tham gia san giao dich chung khoan chi con la van de thoi gian.

 • Lan dau tien dao tao nhan luc theo don dat hang

  10:17 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Lan dau tien dao tao nhan luc theo don dat hang

  TP - Ngay 6/9/2007, Bo GD-DT va Tap doan Dau khi Viet Nam to chuc ky ban thoa thuan hop tac dao tao va nghien cuu khoa hoc giai doan 2007-2012.

 • TU Doan va Tap doan Dau khi Viet Nam ky hop tac toan dien

  08:49 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  TU Doan va Tap doan Dau khi Viet Nam ky hop tac toan dien

  TP - Trong chuong trinh “Hanh trinh nhung nguoi di tim lua” dem 16/9 tai Ha Noi, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh va Tap doan Dau khi Viet Nam thong nhat ky ket thoa thuan hop tac giai doan 2007-2012.

 • Thanh lap Tap doan Dau khi Viet Nam

  16:32 | Thứ bảy 02/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh thanh lap Tap doan Dau khi Viet Nam tren co so to chuc lai bo may quan ly, dieu hanh, tham muu giup viec va cac ban quan ly du an cua Tong cong ty Dau khi Viet Nam.

 • Chinh thuc thanh lap Tap doan Dau khi Viet Nam

  10:09 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Chinh thuc thanh lap Tap doan Dau khi Viet Nam

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh phe duyet De an hinh thanh Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam, tren co so sap xep, to chuc lai Tong Cong ty Dau khi Viet Nam va cac don vi thanh vien.

 • Tap doan Dau khi Viet Nam xin lap Ngan hang TMCP

  15:41 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua giao Ngan hang Nha nuoc Viet Nam can cu vao tieu chi, dieu kien moi duoc ban hanh de xem xet, xu ly cu the de nghi cua Tap doan Dau khi Viet Nam cung nhu cua UBND tinh Nam Dinh ve viec xin thanh lap moi Ngan hang TMCP.

 • TP HCM va Tap doan dau khi Viet Nam hop tac phat trien kinh te xa hoi

  00:07 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 24/12, ong Le Hoang Quan, Chu tich UBND TP.HCM va ong Tran Ngoc Canh, Tong giam doc Tap doan dau khi Viet Nam (DKVN) da ky ket Thoa thuan hop tac phat trien kinh te - xa hoi va dau tu tai TP.HCM.

 • Se mo truong Dai hoc Dau khi

  00:44 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 6.9, Bo Giao duc - Dao tao (GD-DT) va Tap doan Dau khi Viet Nam da ky thoa thuan hop tac dao tao va nghien cuu khoa hoc giai doan 2007-2012. Chung kien le ky co Pho thu tuong Chinh phu kiem Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan va Tong giam doc Tap doan Dau khi Viet Nam Tran Ngoc Canh.

 • Tap doan Dau Khi Viet Nam dau tu kho cang LPG tai Da Nang

  07:20 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Thuc hien thoa thuan hop tac giua Tap doan Dau khi Viet Nam (Petro VN) va UBND thanh pho Da Nang ve viec Petro Viet Nam dau tu cac du an dau khi tai Da Nang, Cong ty Che bien va Kinh doanh san pham khi (Petro VN) vua co van ban gui UBND thanh pho Da Nang thong bao ve Du an xay dung kho cang khi dot hoa long (LPG) tai Da Nang do Cong ty lam chu dau tu da duoc hoan tat cong tac chuan bi dau tu.

 • Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam chinh thuc ra doi

  08:39 | Chủ nhật 03/09/2006 (GMT+7)

  Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam chinh thuc ra doi

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh 198/2006/QD-TTg ve viec phe duyet De an hinh thanh Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam, da so huu, trong do Nha nuoc so huu chi phoi ve von, tren co so sap xep, to chuc lai Tong Cong ty Dau khi Viet Nam va cac don vi thanh vien.

 • Thanh lap tap doan dau khi Viet Nam

  08:26 | Thứ bảy 02/09/2006 (GMT+7)

  Thanh lap tap doan dau khi Viet Nam

  Ngay 29/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co cac Quyet dinh 198/2006/QD-TTg va 199/2006/QD-TTg ve viec Phe duyet De an hinh thanh Tap doan Dau khi Viet Nam va thanh lap Cong ty me - Tap doan Dau khi VN. Theo do, thanh lap Tap doan Dau khi VN tren co so sap xep, to chuc lai Tong cong ty Dau khi Viet Nam va cac don vi thanh vien; Tap doan Dau khi VN la cong ty nha nuoc, co tu cach phap nhan, con dau, bieu tuong...; kinh doanh da nganh, trong do tham do,..

 • Bo nhiem nhan su Tap doan Dau khi Viet Nam

  23:26 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Bo nhiem nhan su Tap doan Dau khi Viet Nam

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh bo nhiem Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty Dau khi Viet Nam Dinh La Thang giu chuc Chu tich Hoi dong quan tri Cong ty me - Tap doan Dau khi Viet Nam.

 • PTC ban dau gia co phieu lan dau ra cong chung

  23:18 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  PTC ban dau gia co phieu lan dau ra cong chung

  Ngay 22/10/2007 toi tai TP. HCM, Tap doan Dau khi Viet Nam se to chuc buoi gap go va trao doi voi cac nha dau tu ve viec ban dau gia va phat hanh co phan lan dau ra cong chung cho cong ty Du lich Dau khi Phuong Dong (PTC), don vi thanh vien thuoc Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam.

 • Khan truong hoan thanh NMLD Dung Quat dung tien do

  15:29 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Khan truong hoan thanh NMLD Dung Quat dung tien do

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co cong van chi dao tinh hinh trien khai cac du an trong diem ve dau khi. Theo do: Cac goi thau chinh so 1+4 va 2+3, du an Nha may loc dau Dung Quat, Tap doan Dau khi Viet Nam tiep tuc yeu cau Tong thau Technip (TPC) khan truong hoan thanh tien do chi tiet nam 2007 kem theo cac giai phap thuc hien theo moc 44 thang nhu hop dong da ky; ra soat lai cac van de phat sinh, lua chon cac hang muc co the dam phan va xem xet, giai..

 • Se thanh lap DH Dau khi theo chuan quoc te

  14:53 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  6/9, Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) va Tap doan Dau khi Viet Nam da ky thoa thuan hop tac dao tao va nghien cuu khoa hoc giai doan 2007-2012.

 • T U Doan va Tap doan dau khi Viet Nam ky ket hop tac

  00:22 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Toi 16.9, tai Ha Noi, anh Vo Van Thuong, Bi thu thu nhat T.U Doan va ong Tran Ngoc Canh, Tong giam doc Tap doan dau khi (TDDK) Viet Nam da ky ket thoa thuan hop tac ve viec "Phat huy vai tro xung kich cua thanh nien nganh dau khi Viet Nam trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc".

 • Nhieu dia phuong va doanh nghiep muon lap ngan hang

  08:45 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Nhieu dia phuong va doanh nghiep muon lap ngan hang

  Mot so dia phuong va doanh nghiep da co cong van len Thu tuong Chinh phu xin thanh lap ngan hang thuong mai co phan moi. Van phong Chinh phu cho biet Uy ban Nhan dan tinh Nam Dinh va Tap doan Dau khi Viet Nam vua co cong van gui Thu tuong xin thanh lap ngan hang thuong mai co phan moi (cong van so 27/UBND-VP6 ngay 6/4/2007 va cong van so 1837/DKVN-HDQT ngay 5/4/2007). Day la hai trong so khoang 20 dau moi co ho so xin thanh lap ngan hang, dang cho xet duyet cua..

 • Hom nay 216 Xu vu Petro Vietnam bi kien

  11:03 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Hom nay 216 Xu vu Petro Vietnam bi kien

  Bi kien la gay thiet hai cho nguyen don tren 226.000USD, hom nay 21/06, Tap doan Dau khi Viet Nam (Petro Vietnam) se co mat tai Trung tam Trong tai quoc te de “hau kien". Vu tranh chap keo dai giua Tap doan Dau khi Viet Nam (Petro Vietnam) va Cong ty Tu van thiet ke xay dung M.E.I Viet Nam sau vai lan tri hoan, se duoc Trung tam Trong tai quoc te Viet Nam (ben canh Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam) dua ra giai quyet vao hom nay. Ly do khoi kien cua..

 • Ky thoa thuan hop tac toan dien giua bao Tien phong va Tap doan Dau khi Viet Nam

  11:22 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  Ky thoa thuan hop tac toan dien giua bao Tien phong va Tap doan Dau khi Viet Nam

  TP - Chieu qua (12/7) tai Ha Noi, Tong Bien tap TP Duong Xuan Nam va Tong Giam doc Tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam (PetroVietnam) Tran Ngoc Canh da chinh thuc ky thoa thuan hop tac toan dien giua hai co quan.

 • Trinh du thao de an thanh lap Tap doan dau khi

  17:12 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Tong cong ty dau khi Viet Nam (PetroVietnam) vua bao cao Bo Cong nghiep du thao De an thanh lap Tap doan Dau khi Viet Nam, xin y kien dong gop truoc khi trinh Thu tuong phe duyet.

 • Cty dau tien dua lao dong xuat khau theo mo hinh dong bo

  14:34 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 8/3, Cty TNHH mot thanh vien Cung ung va Xuat khau lao dong dau khi (Petromanning) thuoc Tap doan Dau khi Viet Nam chinh thuc khai truong tai Ha Noi.

 • Kien nghi xu ly hanh chinh cac ca nhan tai Tap doan Dau khi Viet Nam

  02:36 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Lien quan den vu an xay ra tai cong trinh LPG Thi Vai thuoc Tong cong ty Dau khi VN (nay la Tap doan Dau khi VN), Vien Kiem sat nhan dan toi cao (VKSNDTC) vua co van ban gui bo truong Bo Cong nghiep kien nghi xu ly hanh chinh doi voi ong Ho Si Thoang, nguyen chu tich hoi dong quan tri; ong Ngo Thuong San, nguyen tong giam doc; ong Nguyen Hiep, nguyen pho tong giam doc; ong Vu Dinh Chien, nguyen giam doc Cong ty Che bien va kinh doanh cac san pham khi va ong..

 • Thanh lap truong DH Dau khi Viet Nam

  18:33 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Thanh lap truong DH Dau khi Viet Nam

  Do la mot trong nhung noi dung trong Le ky ket “Thoa thuan hop tac, dao tao va nghien cuu khoa hoc giai doan 2007 - 2012” cua Bo GD-DT va Tap doan Dau khi Viet Nam vua dien ra sang nay 6/9.

 • Thanh lap Cong ty Dien luc dau khi Nhon Trach

  10:34 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong vua chap thuan viec Tap doan Dau khi Viet Nam su dung von cua Tap doan de dau tu thanh lap Cong ty TNHH mot thanh vien Dien luc dau khi Nhon Trach tren co so du an Nha may dien Nhon Trach 1 tai huyen Nhon Trach, tinh Dong Nai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0