TW Dang

Friday, 27/05/2016 11:33
 • Van phong TW Dang Chinh phu phat dong quyen gop ung ho dong bao bi nan

  07:34 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  TP - Sang 22/5, Van phong TW Dang va Van phong Chinh phu da phat dong ung ho nguoi dan bi nan do con bao Chanchu gay ra.

 • Van phong TW Dang nam ro chinh sach de tham muu tot

  22:53 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Van phong TW Dang nam ro chinh sach de tham muu tot

  17/9, lam viec voi lanh dao Van phong TW Dang ve thuc hien cac quyet dinh cua Bo Chinh tri lien quan den chuc nang, nhiem vu va to chuc bo may cua Van phong, Tong Bi thu noi Van phong can bam sat chuong trinh lam viec de giup Ban Chap hanh TW, Bo Chinh tri, Ban Bi thu dua ra nhung quyet dinh chinh xac, kip thoi.

 • Giai nhat duoc trao cho tac pham du thi viet bang 5 thu tieng

  14:48 | Thứ ba 01/02/2005 (GMT+7)

  Giai nhat duoc trao cho tac pham du thi viet bang 5 thu tieng

  * 246 tap the va ca nhan doat giai * TP nhan bang khen cua Ban to chuc cuoc thi

 • Tin hieu tot cho mot xa hoi coi mo

  09:02 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Tin hieu tot cho mot xa hoi coi mo

  Truoc su kien Giao su, Tien si Khoa hoc Nguyen Xuan Han - Dai hoc Quoc gia Ha Noi tu ung cu uy vien Ban chap hanh TW Dang, rat nhieu nha khoa hoc len tieng ung ho.

 • Khuyen khich dang vien nha khoa hoc tre ung cu

  08:33 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Khuyen khich dang vien nha khoa hoc tre ung cu

  Truoc su kien Giao su, Tien si Khoa hoc Nguyen Xuan Han - Dai hoc Quoc gia Ha Noi tu ung cu uy vien Ban chap hanh TW Dang, rat nhieu nha khoa hoc len tieng ung ho.

 • Som hoan tat co che bao ve nguoi to cao

  13:46 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung van de duoc de cap trong ngay lam viec ket thuc Hoi nghi tong ket 3 nam thuc hien Chi thi 09 cua Ban Bi thu TW Dang ve cong tac giai quyet khieu nai - to cao, hom qua, 11/10

 • Bao dien tu phai duoc phat trien nhanh vung chac

  07:42 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Bao dien tu phai duoc phat trien nhanh vung chac

  Danh gia cao nhung dong gop cua bao dien tu va de loai hinh bao chi moi me nay ngay mot phat trien ngay 22/7/2005, Ban Bi thu TW Dang da ban hanh Chi thi so 52-CT/TW.

 • Mot chuyen vien Ban To chuc TW Dang bi trieu tap

  12:41 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Mot chuyen vien Ban To chuc TW Dang bi trieu tap

  Hom qua, 22/3 la ngay lam viec thu hai tai co quan dieu tra cua Thu truong Nguyen Viet Tien. Cung ngay hai ca nhan khac cung nhan duoc giay trieu tap la ong Nguyen Mau Thon, Chu tich Hoi dong quan tri Cong ty co phan Hoa Viet va mot chuyen vien Ban To chuc Trung uong Dang.

 • Niem vui cua nguoi lai nha

  00:23 | Thứ sáu 01/02/2008 (GMT+7)

  Niem vui cua nguoi lai nha

  “Troi rat ret, lanh den nhanh nhung trong long moi nguoi chung ta deu rat am. Am tinh que huong, am tinh dan toc do ba con tu noi xa mang tinh cam ve day de chung vui tet co truyen dan toc..”

 • Kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa

  15:47 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa

  Lam viec voi Ban Bi thu TW Dang, Ban Tuyen giao TW kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa, phuong va tuong duong; xem xet tao dieu kien de co truong chuyen dao tao can bo tuyen giao cac cap.

 • Cau Chom Lom phai hoan thanh truoc mua mua bao nam 2007

  08:28 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  TP - Hom qua (13/10), dong chi Nguyen The Trung - Uy vien TW Dang, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Nghe An gui thu cam on TP.

 • Nguoi cung bao Doan di tien phong trong chong tieu cuc

  00:00 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  Nguoi cung bao Doan di tien phong trong chong tieu cuc

  TP - Nhac lai nhung su kien gop phan lam nen cong cuoc Doi moi cach day 20 nam, bai tho “Mua xuan nho Bac” - “Trai bom khai thong tu tuong” lai doi ve trong tam tri ong Vu Mao - Uy vien TW Dang, Uy vien Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi, nguyen Bi thu thu nhat TW Doan.

 • Lay y kien nhan dan ve Du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi Dang X

  10:52 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Lay y kien nhan dan ve Du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi Dang X

  Ban Bi thu TW Dang da ban hanh Huong dan so 02-HD/TW ve viec lay y kien nhan dan ve Du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi Dang X. Toan van nhu sau:

 • Xe cong mua vuot gia quy dinh se bi thu hoi

  23:26 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  TS- Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 59/2007/QD-TTg ve viec ban hanh Quy dinh tieu chuan, dinh muc va che do quan ly, su dung phuong tien di lai trong co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cong ty nha nuoc. Theo do, o to mua khong dung tieu chuan, vuot qua quy dinh, vuot dinh muc se bi thu hoi de dieu chuyen hoac ban dau gia nop ngan sach nha nuoc.Xe cong cho thi sinh di thi DH ngay 5/7/2006 tai TP Ho Chi Minh (Tien phong).Quyet dinh nay quy..

 • Ha Tay Tuyen ngay 300 cu nhan

  14:32 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Ha Tay Tuyen ngay 300 cu nhan

  TP - Ong Ha Van Hien, uy vien TW Dang, Bi thu Tinh uy Ha Tay cho biet, tinh se tuyen ngay 300 cu nhan de tang cuong cho cap xa. Ho chinh la luc luong can bo nguon cho huyen, tinh sau nay...

 • Khoi phuc toan bo quyen loi hop phap cua chi Thai

  07:43 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Khoi phuc toan bo quyen loi hop phap cua chi Thai

  Sang 4/5, ong Dao Trong Thi - uy vien TW Dang, Giam doc DHQG HN cung ong Pho Hieu truong DHKHTN va Truong ban To chuc can bo DHQGHN da co cuoc doi thoai coi mo va thang than voi chi Thai tai nha rieng cua chi.

 • Se nghien cuu che do thuong binh voi quan nhan nhiem dioxin

  15:56 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Se nghien cuu che do thuong binh voi quan nhan nhiem dioxin

  Lam viec voi TW Hoi Cuu chien binh sang nay, 31/5, ong Truong Tan Sang, Uy vien BCT, Thuong truc Ban Bi thu TW Dang nhan manh: Hoi can phoi hop voi Bo LD - TB - XH nghien cuu che do thuong binh voi quan nhan bi nhiem chat doc da cam/dioxin trong chien tranh.

 • Cac dong chi Nong Duc Manh Tran Duc Luong dong gop ung ho cac nan nhan song than

  00:00 | Thứ năm 06/01/2005 (GMT+7)

  Chieu 5/1, Van phong TW Dang da phat dong le ung ho nhan dan cac nuoc vua bi thiet hai nang ne do dong dat va song than.

 • Lam gi cung phai dam bao tinh phap ly

  00:00 | Thứ sáu 18/02/2005 (GMT+7)

  Dong chi Nguyen Khoa Diem, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu TW Dang, Truong Ban TTVH TW da chi dao nhu vay khi den tham doi Vong Canh ngay mong 2 Tet At Dau

 • Bai hoc tu viec tiep xuc voi mot gia lang nguoi Co tu

  15:06 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Bai hoc tu viec tiep xuc voi mot gia lang nguoi Co tu

  Uy vien TW Dang, Pho Truong ban thuong truc Ban Dan van TW Vu Trong Kim- nguyen Bi thu thu nhat TW Doan, nhan dip dau nam, da danh thoi gian ke ve ky niem sau sac nhat, in dau an trong quang thoi gian hoat dong Doan cua minh.

 • NXB Chinh tri quoc gia Su that nhan Huan chuong Sao Vang

  18:03 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Tai le ky niem 60 nam thanh lap Nha xuat ban (NXB) Chinh tri quoc gia - Su that , dong chi Nguyen Khoa Diem - uy vien Bo chinh tri, Bi thu TW Dang, truong Ban Tu tuong - Van hoa TW - da thay mat Dang va Nha nuoc trao tang NXB Huan chuong Sao Vang.

 • Ra mat Doan khoi cac co quan doi ngoai TW

  18:06 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Ra mat Doan khoi cac co quan doi ngoai TW

  Le ra mat Doan TN khoi cac co quan doi ngoai TW vua dien ra sang 30/3 tai Ha Noi. Dong chi Nguyen Van Son– uy vien TW Dang, Truong Ban Doi ngoai TW; Lam Phuong Thanh - Bi thu TW Doan, Chu tich Hoi Sinh vien VN... da den du.

 • Tim nhan to moi de dan dat phong trao

  16:08 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  Tim nhan to moi de dan dat phong trao

  Tung lanh dao Doan xay dung nhieu phong trao, uy vien TW Dang, Pho Truong ban Thuong truc Ban Dan van TW Vu Trong Kim - nguyen Bi thu thu nhat TW Doan - da bay to y kien dong gop xay dung Doan nhan ky niem 75 nam thanh lap.

 • Khong the su dung truc thang cuu ho vi qua xa

  07:32 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  TP - Thuong tuong Le Van Dung, Bi thu TW Dang, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri QDND Viet Nam cho biet nhu vay trong cuoc trao doi voi PV Tien phong ve viec cuu ho ngu dan mien Trung gap nan tren vung bien quoc te do con bao Chanchu vua qua .

 • Thanh lap Hoi Tin hoc tre va Hoi Thay thuoc tre Viet Nam

  07:46 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  TP - Tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi Doan Chu tich Uy ban TW Hoi LHTN Viet Nam. Den du Hoi nghi co dong chi Dao Ngoc Dung-Uy vien TW Dang, Bi thu thu nhat TW Doan.

 • Tinh truong Luong Nam Tha Lao tham Vinh Phuc

  17:40 | Thứ bảy 21/10/2006 (GMT+7)

  TP - Hom qua (20/10), doan dai bieu tinh Luong Nam Tha - nuoc CHDCND Lao do dong chi Phi Ma Son - Uy vien TW Dang nhan dan Cach mang Lao - Bi thu Tinh uy - Tinh truong dan dau sang tham va tim hieu tinh hinh phat trien kinh te xa hoi tai Vinh Phuc.

 • Dong chi Dao Ngoc Dung trao doi voi ong Youssouf Fall

  15:58 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Dong chi Dao Ngoc Dung trao doi voi ong Youssouf Fall

  Chieu 1/6 tai Ha Noi, dong chi Dao Ngoc Dung-Uy vien TW Dang-Bi thu thu nhat TW Doan-Chu nhiem uy ban Quoc gia ve thanh nien VN da co buoi trao doi voi ong Youssouf Fall -Tong thu ky co cau Hoi nghi Bo truong Thanh nien va The thao Phap ngu (Confeijes).

 • Danh gia can bo tranh lan lon vang thau

  08:50 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Danh gia can bo tranh lan lon vang thau

  TP - “Can phai bo sung 2 khau la quan ly, giam sat va sang loc can bo vao quy trinh cong tac can bo cua Dang”- Uy vien TW Dang, Pho bi thu Thuong truc Thanh uy Ha Noi, Phung Huu Phu phat bieu tai buoi thao luan cua DH X.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0