So Tai nguyen va Moi truong

Friday, 27/05/2016 03:22
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • TP HCM mo kenh doi thoai de gan dan hon

  21:50 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  TP HCM mo kenh doi thoai de gan dan hon

  Tai buoi giao luu truc tuyen sang nay voi So Tai nguyen va Moi truong, ngoai nhung van de thiet than cua minh ve dat dai, den bu giai toa, quyen so huu…, nguoi dan TP.HCM con bay to su quan tam den nhieu van de cua thanh pho.

 • Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  19:23 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  Hom nay (20-9), Bo Tai nguyen va Moi truong va cac So Tai nguyen va Moi truong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc quan ly nha nuoc, trong do co quy hoach "treo" va du an "treo". Cuoc giao luu xoay quanh cac van de ve dat dai, tai nguyen nuoc, dia chat, khoang san, moi truong, khi tuong, thuy van, do dac va ban do, trong do tap trung trao doi ve tinh trang cham su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, thuong..

 • Nha va dat Than nay sao xe lam hai

  13:42 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Nha va dat Than nay sao xe lam hai

  Ong Tran The Ngoc, giam doc So Tai nguyen va Moi truong vua kien nghi UBND Tp.HCM hop nhat nhiem vu quan ly nha dat de bot chong cheo, mau thuan...

 • Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo

  11:07 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo

  - Trong boi canh "tac dat tac vang" dang rat nong bong voi mot loat nhung van de: Cap "so do", quy hoach treo, su dong bang cua thi truong bat dong san, chung cu kem chat luong,... truc tiep Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong (TNMT) Mai Ai Truc da dang "dang dan" cung voi cac Giam doc So tra loi nhung khuc mac cua nguoi dan. Day la lan dang dan thu hai cua vi Bo truong duoc cho la khang khai. Cac cau hoi va y kien dong gop duoc thu nhan tu hom nay tai dia chi:..

 • Thuc thi Luat Dat dai Sai tran lan

  20:46 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  Thuc thi Luat Dat dai Sai tran lan

  Hau het nhung buc xuc cua doanh nghiep deu xuat phat tu viec Luat Dat dai nam 2003 da bi ap dung sai va nhieu cap, dia phuong van theo loi tu duy cu.

 • Giao dat cho doanh nghiep se nhanh hon

  15:57 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Giao dat cho doanh nghiep se nhanh hon

  Du thao Quy dinh ve thu tuc giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat ve co ban da duoc So Tai nguyen va Moi truong TPHCM hoan tat. Du kien UBND TPHCM se ban hanh quy dinh nay khi Luat Dat dai sua doi co hieu luc vao ngay 1/7 toi. Theo noi dung du thao, thu tuc giao dat cho doanh nghiep se thong thoang hon, chang han khi xin su dung dat du an chi can nop ho so vao mot noi va nhan ket qua o chinh noi nop la So Tai nguyen va Moi truong.

 • 2712 Bo Tai nguyen va Moi truong giao luu truc tuyen voi nhan dan

  17:34 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Vao ngay 27/12 nguoi dan co the truy cap truc tiep vao dia chi sau de giao luu truc tuyen voi dai dien Bo Tai nguyen va Moi truong: doi voi cac So Tai nguyen va Moi truong: http://tentinh.monre.gov.vn ; doi voi Bo Tai nguyen va Moi truong: http://gltt.monre.gov.vn. Dot giao luu truc tuyen qua mang Internet lan nay duoc to chuc theo phuong thuc hoan toan moi, nghia la cung mot luc Bo va cac So Tai nguyen va Moi truong tra loi cac cau hoi, y kien phan anh cua nguoi..

 • Thu tuong chi dao sua sai cap dat o Do Son

  09:14 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Thu tuong vua ket luan: Nhung sai pham trong don to cao lanh dao thi xa Do Son, Hai Phong sai pham trong cap dat tai dinh cu la co that.

 • Phat trien thi truong BDS Can lap lai cuong che mat bang

  15:33 | Thứ ba 05/04/2005 (GMT+7)

  Phat trien thi truong BDS Can lap lai cuong che mat bang

  Thu hoi va cuong che trong GPMB vua duoc So Tai nguyen va Moi truong TP.HCM dua vao du thao “Mot so giai phap de phat trien thi truong bat dong san".

 • Thua Thien Hue Ky luat hai pho giam doc So Xay dung So Tai nguyen va Moi truong

  00:17 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 1.12, ong Phan Ngoc Tho, Chanh van phong UBND tinh Thua Thien - Hue da xac nhan voi PV Thanh Nien nguon tin tren va cho biet: Hoi dong ky luat UBND tinh da hop thong qua muc ky luat doi voi sai pham trong viec "hop thuc hoa" de bien ngoi nha so 12 The Lu, TP Hue, tu nha cong thanh nha tu.

 • TpHCM san xuat dien tu rac

  13:45 | Thứ sáu 22/12/2006 (GMT+7)

  TpHCM san xuat dien tu rac

  So Tai nguyen va Moi truong Tp.HCM, dang no luc de chon ra mot nha dau tu co du nang luc lam chu dau tu cac du an xu ly rac. Day qua la tin hieu vui, boi hon 6.000 tan rac duoc thai ra moi ngay o TP.HCM sap toi khong con la “van nan”, ma se tro thanh la “tiem nang kinh te”. Khong phai ngau nhien ma viec xu ly rac thai dang duoc nhieu nha dau tu quan tam. O Tp.HCM hien co Nha may Dien Go Cat san xuat dien tu rac. Voi cong suat 750 KW va di vao hoat dong tu..

 • Nguyen lieu bi niem phong Nha may thep Dinh Vu sap dong cua

  09:58 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Nguyen lieu bi niem phong Nha may thep Dinh Vu sap dong cua

  Kho khan noi tiep kho khan, vua giai quyet xong van de dien, Nha may San xuat phoi thep cua Cong ty co phan Thep Dinh Vu (CPTDV) lai dang dau dau voi van de nguyen lieu. Lo hang 1.000 tan thep phe lieu ma cong ty nay nhap khau phuc vu cho viec nau luyen phoi thep thu nghiem hieu chinh cac thong so truoc khi di vao san xuat dang bi… giam long. Nha may San xuat phoi thep Dinh Vu (nam trong KCN Dinh Vu) la ket qua cua mot du an cap Bo voi tong gia tri dau tu tren..

 • Thu tuong quyet dinh lap So Tai nguyen va Moi truong

  09:08 | Thứ sáu 04/04/2003 (GMT+7)

  Ngay 2/4, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh tren, dong thoi So Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong duoc doi ten thanh So Khoa hoc va Cong nghe.

 • TP HCM Se thanh lap phong Tai nguyen va Moi truong quan huyen

  11:18 | Thứ bảy 23/10/2004 (GMT+7)

  Nham dap ung nhu cau quan ly su dung dat dai va bao ve moi truong o cac quan, huyen tai TP Ho Chi Minh, So Tai nguyen va Moi truong da bao cao voi Thuong truc UBND TP.HCM ve de an thanh lap phong Tai nguyen va Moi truong (TN-MT) quan - huyen.

 • Lai nhap phe lieu ban

  19:21 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Hom nay, 12/10, Cuc Canh sat moi truong (C36B – Bo Cong an) va So Tai nguyen va Moi truong TP.HCM, Chi cuc Hai quan Cua khau Cang Sai Gon Khu vuc 2 da kiem tra theo ty le % doi voi 24 container chua phe lieu nhap khau dang tam giu tai cang Khanh Hoi.

 • 48 xa o TP HCM duoc phan lo ban nen

  01:15 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  48 xa o TP HCM duoc phan lo ban nen

  Hom qua, 14/2, So Tai Nguyen va Moi truong TP.HCM da lap danh sach cac dia ban duoc phep cho phan lo ban nen dua theo nghi dinh 17.

 • DN se duoc giao dat trong vong 10 ngay neu

  13:34 | Thứ năm 08/07/2004 (GMT+7)

  DN se duoc giao dat trong vong 10 ngay neu

  Ben canh viec tiep tuc qui trinh cu, TP.HCM dang co ke hoach du thao qui trinh moi trong giao dat va cap quyen su dung dat cho DN. Viec nay kha thi nhu the nao con phai cho thoi gian.

 • TP HCM Xu phat 4 khach san trung tam khong co he thong xu ly nuoc thai

  14:13 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 29/1, Van phong So Tai nguyen va Moi truong TP.HCM, cho biet lanh dao So da co van ban giao Thanh tra xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc bao ve moi truong doi voi Cong ty TNHH Garden Plaza ve qua trinh hoat dong cua Khach san Novotel Garden Plaza Sai Gon va Trung tam Thuong mai va van phong My Canh tai Toa nha City View.

 • Di doi nghia trang lon nhat TPHCM ton hon 300 ty dong

  08:42 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Di doi nghia trang lon nhat TPHCM ton hon 300 ty dong

  Theo cong van chinh thuc cua cua so tai nguyen va moi truong trinh UBND TPHCM phe duyet, thi so tien chi cho du an di doi, cai tang 95.000 ngoi mo nam trong nghia trang Binh Hung Hoa (BHH) se la hon 304 ty dong.

 • Noi buon bai rac

  14:07 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Noi buon bai rac

  Mot lanh dao So Tai nguyen va Moi truong TP.HCM tung tuyen bo, khu xu ly rac lien hop Da Phuoc (Binh Chanh) se thay the bai rac Go Cat vao dau thang 9. Tuy nhien, den gio phut nay, khu xu ly rac Da Phuoc van chua xay xong...

 • TP HCM Huong dan giai quyet tranh chap dat dai

  10:24 | Thứ sáu 06/08/2004 (GMT+7)

  UBND TP Ho Chi Minh vua co van ban huong dan (so 4360/UB-PC do Pho chu tich Nguyen Van Dua ky) ve giai quyet tranh chap, khieu nai, to cao ve dat dai theo Luat Dat dai 2003 trong khi cho nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat.

 • Vinh Long cai cach thu tuc hanh chinh trong 7 linh vuc

  07:36 | Chủ nhật 26/11/2006 (GMT+7)

  Chu tich UBND tinh Vinh Long vua yeu cau thu truong 7 co quan: So Ke hoach va Dau tu, So Tai nguyen va Moi truong, So Xay dung, So Y te, So Giao duc va Dao tao, So Tu Phap, Cuc Thue tinh phai thuc hien ngay cac bien phap de chan chinh ky luat, ky cuong hanh chinh khi giai quyet cong viec cho cong dan va doanh nghiep.

 • TP HCM huong ung chien dich lam cho the gioi sach hon

  10:17 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Sang 18-9, tai Khu quy hoach tai dinh cu thuoc phuong Tan Thoi Nhat, Q.12, So Tai nguyen va Moi truong, Thanh Doan TP.HCM va Q.12 to chuc le ra quan huong ung chien dich lam cho the gioi sach hon.

 • Khanh Hoa Nghiem cam do hat Nix thai ra bien

  23:15 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  * Ca tren song Tac chet do thieu oxyNguon tin tu So Tai nguyen va Moi truong Khanh Hoa sang 28.2 cho biet: Bo Tai nguyen va Moi truong da co van ban kien nghi Thu tuong Chinh phu cho phep Cong ty TNHH nha may tau bien Hyundai - Vinashin (HVS) thuc hien cac bien phap xu ly triet de o nhiem moi truong do hat Nix thai gay ra theo Quyet dinh so 64/2003/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu den het ngay 31.12.2007.

 • Thanh lap Chi cuc Bao ve moi truong cac dia phuong

  20:42 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  TS- Viec to chuc lai Phong bao ve moi truong hoac bo phan lam cong tac bao ve moi truong de nang cap thanh Chi cuc Bao ve moi truong thuoc So Tai nguyen va Moi truong phai hoan thanh truoc ngay 31/7/2007.

 • Giai phong mat bang gan 2.000ha

  02:17 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 8-5, So Tai nguyen va moi truong TP.HCM da co bao cao ve tinh hinh thuc hien du an Khu cong nghiep xu ly rac TP.HCM - Long An. Trong ba nam qua da boi thuong giai phong xong gan 2.000ha mat bang. Trong thoi gian toi, Hoi dong boi thuong giai phong mat bang huyen Thu Thua (Long An) se tiep tuc chi tra cho 11 ho con lai va som ban giao chinh thuc mat bang hien trang khu dat thuoc du an.

 • Co quan dieu tra co bo lot toi pham

  15:17 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Sang 28/8, Toa an Nhan dan thanh pho Hai Phong da mo phien toa xet xu so tham vu an tham nhung dat o Do Son. Ba bi can: Vu Duc Van, nguyen Bi thu Thi uy thi xa Do Son; Hoang Anh Hung, nguyen Chu tich UBND thi xa Do Son va Luu Kim Thai, nguyen Truong phong quan ly do thi, nguyen Pho Chu tich UBND thi xa Do Son da ra vong mong ngua truoc su co mat cua dong dao nhan dan. Day la mot trong muoi vu an tham nhung lon ve dat dai cua ca nuoc nam 2005 duoc du luan dac biet..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0