So Tai nguyen Moi truong va Nha dat

Monday, 30/05/2016 04:07
 • Ha Noi e nha uu dai

  14:26 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Ha Noi e nha uu dai

  Vi thieu co che va cong cu kiem soat, dieu tiet gia nha uu dai danh cho can bo, cong nhan, vien chuc, nen du Ha Noi da xay dung duoc quy nha de ban cho doi tuong nay nhung so can bo can bo cong nhan vien chuc tiep can duoc voi quy nha rat han che. Co it nhat 800 truong hop thuoc dien duoc mua voi gia “uu dai” da tu choi vi gia “uu dai” van qua cao so voi thu nhap cua ho va khong thua kem so voi gia nha ngoai thi truong. Ha Noi phai lam gi de thay doi tinh..

 • Quyet dinh cua UBND TP Ha Noi co trai Luat dat dai

  17:19 | Thứ sáu 26/08/2005 (GMT+7)

  Quyet dinh cua UBND TP Ha Noi co trai Luat dat dai

  Sau gan 5 thang UBND TP Ha Noi ban hanh quyet dinh ban nha thuoc so huu Nha nuoc dang cho thue, dieu khien nhieu nguoi dat cau hoi la trong quyet dinh nay da co mot so diem mau thuan voi Luat dat dai 2003.

 • Chuan bi dau gia nhieu du an nha dat o Ha Noi

  17:51 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Chuan bi dau gia nhieu du an nha dat o Ha Noi

  Theo So Tai Nguyen moi truong va Nha dat Ha Noi, co it nhat 7 du an dau gia dat se duoc thuc hien trong thang 1/2006, chua ke mot so du an duoc chuyen tiep nam truoc. Ngoai ra, thanh pho cung se dau gia 3 ngoi nha thuoc so huu nha nuoc.

 • Se co nhieu phien dau gia quyen su dung dat

  22:51 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Se co nhieu phien dau gia quyen su dung dat

  So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi cho biet, thanh pho dang co 6 du an da du dieu kien to chuc dau gia quyen su dung dat, bao gom cac du an o Khu do thi moi Dich Vong (quan Cau Giay); lo NO3, NO4, NO5 khu do thi Viet Hung (quan Long Bien).

 • Khong co ho khau Ha Noi van duoc mua nha tra gop

  07:07 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Khong co ho khau Ha Noi van duoc mua nha tra gop

  Khong can co ho khau Ha Noi song thuc su kho khan ve nha o va co thoi gian cong tac tren 10 nam, nguoi dan van duoc dung ten mua can ho tai thu do. Do la noi dung trong du thao quy che ban nha tra gop ma So Tai nguyen moi truong va Nha dat dang xay dung.

 • Cai tao chung cu cu se dam bao loi ich cua nguoi dan

  18:48 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Cai tao chung cu cu se dam bao loi ich cua nguoi dan

  Cac du an cai tao chung cu cu duoc tien hanh tren nguyen tac xa hoi hoa, huy dong von cua nhieu thanh phan kinh te, thanh pho se quan ly tren co so quy hoach tong the. Do la du thao chinh sach cai tao nha tap the vua duoc So Tai nguyen moi truong va Nha dat dua ra.

 • Ha Noi Se ban va cho thue nha o tu quan

  11:02 | Thứ tư 01/09/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Se ban va cho thue nha o tu quan

  Theo de an ve cong tac tiep nhan nha o do co quan tu quan de quan ly va ban theo Nghi dinh 61/CP cua So Tai nguyen moi truong va nha dat Ha Noi, nha co quan khong con quan ly nua se co giay chung nhan, thu tien su dung dat. Truong hop nha o thuoc dien duoc ban nhung cac ho dan khong mua, se ky hop dong cho thue.

 • Ha Noi se phan cap ky so do

  12:33 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Ha Noi se phan cap ky so do

  So Tai nguyen moi truong va Nha dat Ha Noi vua kien nghi UBND thanh pho cho phep so ky so do cho cac to chuc va Viet kieu, UBND cac quan, huyen ky so do cho cac ho gia dinh ca nhan.

 • Ha Noi Ky luat nhung don vi buong long quan ly nha

  06:00 | Chủ nhật 08/08/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Ky luat nhung don vi buong long quan ly nha

  So Tai nguyen moi truong va Nha dat Ha Noi vua kien nghi UBND thanh pho nhung giai phap xu ly nha cua Nha nuoc bi su dung sai muc dich. Trong do, yeu cau kiem diem trach nhiem cac co quan da buong long quan ly hoac thong dong voi nguoi su dung.

 • Thanh lap nhieu van phong dang ky dat dai

  10:32 | Thứ bảy 10/07/2004 (GMT+7)

  Thanh lap nhieu van phong dang ky dat dai

  Cac van phong nay truc thuoc So Tai nguyen moi truong va Nha dat Ha Noi, UBND quan huyen, se la don vi tiep nhan ho so nha dat mot cua, thuc hien cac dich vu nhu cap giay chung nhan quyen su dung dat, nha... Viec thanh lap se duoc tien hanh trong thang nay.

 • Ha Noi giai quyet viec mua nha tra gop bang vang

  10:14 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi giai quyet viec mua nha tra gop bang vang

  Sang ngay 3/5, So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi se hop ban cach giai quyet va de trinh len UBND thanh pho ve van de nong bong nay.

 • Ha Noi giai quyet viec mua nha tra gop bang vang

  10:45 | Thứ ba 02/05/2006 (GMT+7)

  Truoc tinh hinh gia vang tang manh khien nhieu nguoi dan mua nha tra gop quy doi ra vang mat kha nang chi tra, ngay 3/5, So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi se hop ban cach giai quyet va de trinh len UBND TP ve van de nong bong nay.

 • Dau gia dat noi thanh Ha Noi cao ky luc

  10:52 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Sang 26/12, So Tai nguyen moi truong va nha dat to chuc dau gia quyen so huu can nha so 47 Hang Thiec, phuong Hang Gai (quan Hoan Kiem), dien tich khoang 26 m2, voi gia san 70 trieu dong/m2. Gia trung thau len toi 102 trieu dong.

 • Ha Noi se bo cach tinh gia nha theo vang

  07:13 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se bo cach tinh gia nha theo vang

  Ha Noi co 300 ho dan da mua nha tai dinh cu quy doi ra vang. Sau 3 nam, do gia vang tang gap doi, nen so tien no tu 200 trieu dong da tang len 400 trieu dong. Truoc noi lo cua nguoi dan so bi mat nha do khong du tien tra no, So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi da co cuoc hop ban voi mot so nganh lien quan ve huong thao go.

 • Ha Noi e nha uu dai

  19:07 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Ha Noi e nha uu dai

  Vi thieu co che va cong cu kiem soat, dieu tiet gia nha uu dai danh cho can bo, cong nhan, vien chuc, nen du Ha Noi da xay dung duoc quy nha de ban cho doi tuong nay nhung so can bo can bo cong nhan vien chuc tiep can duoc voi quy nha rat han che.

 • Ga truong phong do dac rom va thu doan lam gia so do

  09:27 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Ga truong phong do dac rom va thu doan lam gia so do

  Mot bia "so do" qua tay Nguyen Hoai Linh, tinh vi den muc nguoi bi Linh gia mao chu ky cung khong phat hien duoc. Ga da xoi ngon 150 trieu dong cho cuon "so do" gia ay.

 • Ha Noi con ton dong hang chuc ngan so do

  15:04 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Ha Noi con ton dong hang chuc ngan so do

  Chua day 10 ngay nua la het quy I nam 2006 nhung So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi moi chi cap duoc khoang 3.200 giay chung nhan quyen su dung dat o tren tong so 14 quan, huyen thuoc dia ban thanh pho, dat 4,65% so voi ke hoach duoc giao.

 • Vuon thu Ha Noi cho thue dat trai quy dinh

  11:05 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi vua bao cao UBND thanh pho ve nhung sai pham trong quan ly, su dung dat dai tai Vuon thu Ha Noi. Cong ty TNHH Vuon thu Ha Noi da cho nhieu ca nhan, to chuc thue sai nguyen tac hang nghin met vuong dat thuoc khuon vien vuon thu.

 • 34 quy nha chua ban giao da mua di ban lai

  16:19 | Thứ hai 28/02/2005 (GMT+7)

  34 quy nha chua ban giao da mua di ban lai

  Theo thong ke moi nhat cua So Tai nguyen moi truong va nha dat Ha Noi, hien thanh pho co 38.962 can ho, dien tich su dung tren 1,3 trieu m2 chua ban giao nhung da co toi 34,2% ho duoc chuyen nhuong hoac mua di ban lai nhieu lan.

 • Thi truong nha cho thue Doanh nghiep van ngai ngan

  14:38 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  Thi truong nha cho thue Doanh nghiep van ngai ngan

  Theo thong ke chua day du cua So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi, tren dia ban Ha Noi co khoang 40-50% dan cu co kho khan ve nha o, trong do co khoang 15% thuoc dien qua kho khan. Mac du nhu cau ve thi truong nha cho thue rat lon nhung cac doanh nghiep van ngai ngan khong dam nhay vao (!?).

 • Con mot so sai sot khi cap so do

  14:08 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  Con mot so sai sot khi cap so do

  Theo So Tai nguyen Moi truong va Nha dat, qua ket qua cua dot thanh tra ve cong tac cap giay chung nhan quyen su dung dat va cap giay chung nhan khi ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo Nghi dinh 61/NÐ-CP vua duoc tien hanh tai cac quan Long Bien, Hai Ba Trung, Tay Ho, huyen Gia Lam cho thay, viec cap giay chung nhan quyen su dung dat con cham so voi ke hoach duoc giao va con nhieu sai sot trong cong tac quan ly, luu tru ho so chua dam bao..

 • Tinh lai viec mua nha tra bang vang

  09:19 | Thứ tư 03/05/2006 (GMT+7)

  Truoc tinh hinh gia vang tang manh khien nhieu nguoi dan mua nha tra gop quy doi ra vang mat kha nang chi tra, ngay hom nay 3/5, So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi se hop ban cach giai quyet van de nong bong nay va de trinh len UBND TP.

 • Ha Noi Dau gia dat tron goi chua co hieu qua

  08:33 | Thứ bảy 19/06/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Dau gia dat tron goi chua co hieu qua

  Ong Trinh Kien Dinh, Pho giam doc So Tai nguyen moi truong va Nha dat, vua cho biet, do it doanh nghiep tham gia dau gia, nen gia trung cac lo dat khong cao, thu ngan sach khong hieu qua. Va lai, cach thuc nay khong truc tiep den tay nguoi co nhu cau xay dung nha o.

 • Ha Noi e nha uu dai

  15:42 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Ha Noi e nha uu dai

  Co it nhat 800 truong hop thuoc dien duoc mua voi gia “uu dai” da tu choi vi gia “uu dai” van qua cao so voi thu nhap cua ho va khong thua kem so voi gia nha ngoai thi truong.

 • Ha Noi dau gia quyen so huu can ho

  10:43 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Sang 25/6, So Tai nguyen moi truong va nha dat to chuc dau gia quyen so huu 8 can ho tang 1, nha 6 tang B7 Thanh Cong, phuong Thanh Cong (quan Ba Dinh). Day la lan dau tien thanh pho cho dau gia can ho voi tong so tien thu duoc tren 5 ty dong, gia trung thau cao nhat 18,1 trieu dong/m2.

 • Ha Noi Gan 5.000 ho dan nhap cu muon co so do

  10:56 | Thứ bảy 20/11/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Gan 5.000 ho dan nhap cu muon co so do

  Thong ke moi day cua So Tai nguyen Moi truong va Nha dat Ha Noi cho thay, thanh pho co 4.998 ho dan khong co ho khau thuong tru (dien KT3) song da ke khai xin cap giay chung nhan quyen su dung dat.

 • Ha Noi tang toc cap so do

  14:52 | Thứ sáu 24/06/2005 (GMT+7)

  Ha Noi tang toc cap so do

  So Tai nguyen moi truong va nha dat Ha Noi cho biet, trong thang 6, cac quan, huyen tap trung chi dao, cap moi them 7.000 giay chung nhan quyen su dung dat, cao hon 5 thang truoc gop lai (5.922 giay).

 • De nghi ban biet thu nha mat tien phai them he so sinh loi

  13:00 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  De nghi ban biet thu nha mat tien phai them he so sinh loi

  So Tai nguyen moi truong va Nha dat va cac co quan chuc nang vua co To trinh UBND thanh pho Ha Noi ve phuong thuc, gia ban doi voi nha o rieng le co kha nang sinh loi cao (mat duong, mat pho) va quy nha biet thu tren dia ban theo Nghi dinh 61/CP va Nghi quyet so 48 cua Chinh phu vua ban hanh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0