Rung dac dung

Wednesday, 01/06/2016 08:39
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Do loi cho quy hoach

  08:41 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Do loi cho quy hoach

  Hom qua (31/5), UBND TP.Ha Noi da hop voi cac co quan chuc nang de trien khai chi dao cua Thu tuong Chinh phu xem xet trach nhiem cua cac ca nhan, tap the lien quan den viec quan ly rung o huyen Soc Son. Chinh quyen dia phuong cap "so do" cho dat rung Ve cac sai pham trong quan ly dat rung, viec cap giay chung nhan quyen su dung dat o (so do) la sai pham nghiem trong nhat. Theo ket luan Thanh tra Chinh phu, mot so can bo dia chinh huyen va chinh quyen xa, huyen..

 • Nguoi dan to cao vu ban rung dac dung cho lam tac

  14:35 | Chủ nhật 27/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27/8/2006, nhieu nguoi dan o xa Dak So (tinh DaK Nong) dong loat to cao voi cac co quan ngon luan ve mot nhan vien ten N.V.T thuoc Cong ty thuong mai - du lich tinh Dak Nong da ban rung dac dung D"ray Sap cho lam tac, to chuc pha rung lay go trai phep.

 • Rung dac dung Vo Doi dia chi nghien cuu ly tuong

  17:07 | Thứ ba 04/10/2005 (GMT+7)

  Theo anh Nguyen Van Cua, Chi cuc truong Chi cuc Kiem lam tinh Ca Mau, moi nam co toi hang tram nha khoa hoc quoc te toi nghien cuu tai khu rung dac dung Vo Doi tai huyen U Minh cua Ca Mau.

 • Rung dac dung Nam Hai Van bi de doa boi loai cay la

  08:44 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Rung dac dung Nam Hai Van bi de doa boi loai cay la

  TT (Da Nang) - Theo ong Ho Ngoc Luong - pho truong ban quan ly du an rung dac dung Nam Hai Van, gan day tai cac tieu khu 4A, 11 va 16 cua rung dac dung Nam Hai Van (thuoc quan Lien Chieu, Da Nang) xuat hien mot loai cay thuoc ho day leo than thao (nguoi dan dia phuong goi la lan rung) de doa nghiem trong hon 200ha rung trong tai khu vuc nay, chu yeu la thong va keo la tram co do tuoi 18-20 nam.

 • Chu rung duoc to chuc hoat dong kinh doanh du lich sinh thai trong rung dac dung

  14:42 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Chu rung duoc to chuc hoat dong kinh doanh du lich sinh thai trong rung dac dung

  Chu rung duoc to chuc hoat dong kinh doanh du lich sinh thai, cho thue moi truong rung hoac su dung quyen su dung dat va gia tri kinh te cua tai nguyen da dang sinh hoc va canh quan rung de lien doanh, lien ket voi cac chu dau tu khac, cac to chuc, ca nhan dau tu kinh doanh du lich sinh thai tai khu rung dac dung.

 • Bat duoc rai ca long mui o rung dac dung Vo Doi

  16:15 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Tai tieu khu 4, rung dac dung Vo Doi thuoc lam phan rung tram U Minh Ha (Ca Mau), kiem lam vua bat duoc mot con rai ca long mui, loai dong vat nam trong Sach Do can duoc bao ve nghiem ngat.

 • Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  15:30 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  UBND thanh pho Da Nang vua cho ban hanh Chi thi so 05/2006/CT-UBND ve viec tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung thanh pho Da Nang nham thuc hien tot hon cong tac bao ve va phat trien rung tren dia ban thanh pho, trien khai thuc hien co hieu qua Luat Bao ve va phat trien rung. Tinh den cuoi nam 2005, thanh pho Da Nang da trien khai trong moi duoc 1600 ha rung cac loai, dat 98% ke hoach, nang tong so dien tich dat rung len tren 50.000 ha, tang do che phu cua..

 • Khai thac khoang san o at trong rung dac dung o Da Lat

  09:10 | Thứ sáu 22/08/2003 (GMT+7)

  Hien co 21 don vi, ca nhan (co giay phep cua chinh quyen so tai) ngay dem khai thac cat, da trong nhung canh rung dac dung cua thanh pho. Nhieu rung thong bi xam hai nghiem trong boi cac hoat dong dao khoet, tap ket, van chuyen khoang san.

 • Lang Son Tan nat rung dac dung Huu Lien

  11:56 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Lang Son Tan nat rung dac dung Huu Lien

  TP - Trong chuyen di thuc te sau trong rung Huu Lien (huyen Huu Lung - Lang Son) chung toi tan mat chung kien mau rung dang do hang ngay, hang gio, vay ma cac nganh chuc nang o tinh duong nhu bo tay.

 • Di trong rung dac dung Dak Uy

  23:17 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Di trong rung dac dung Dak Uy

  Den Kon Tum ngay nay, du khach co the di tham nhieu noi tren vung dat mot thoi chien tranh ac liet voi nhung ten goi: doi Chu Pao, doi Charlie, Dak To, Tan Canh, Ben Het, Play Can voi day nui lon Ngok Linh co dinh cao may phu quanh nam.

 • Rung dac dung Vo Doi bi de doa truc tiep

  09:35 | Thứ tư 17/04/2002 (GMT+7)

  Rung dac dung Vo Doi bi de doa truc tiep

  Hon 1.000 nguoi ngay dem co thu, khong cho lua uy hiep khu rung dac dung hon 3.000 ha. 80 may bom nuoc, hang chuc xe ui dat, may cua duoc huy dong dap lua. Kho khan lon nhat la dia hinh qua xa tuyen song chinh, gioi han rat nhieu cho viec chua chay.

 • Tha ran vao khu bao ton chim

  00:00 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Do kinh phi dau tu cho khu bao ton qua it oi nen viec quan ly cac khu rung dac dung hien nay chi dung lai o muc giu cho rung khong bi chay. Day la y kien cua nhieu dai bieu tham du hoi nghi ky thuat ve bao ton rung dac dung o vung dat ngap nuoc DBSCL vao ngay 27-5.

 • Dieu tra vu pha 1 4ha rung dac dung

  07:19 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  TT (Quang Nam) - Pho chu tich UBND huyen Phuoc Son Pham The Quyen vua co van ban yeu cau cac co quan chuc nang dieu tra, lam ro vu xam pham rung tai tieu khu 709, thuoc dia ban thon Long Vien, xa Phuoc My.

 • Chi co canh sat 113 moi chan duoc xe cho go lau

  11:25 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Chi co canh sat 113 moi chan duoc xe cho go lau

  Hang tram met khoi go sen do thuoc loai go quy hiem tai Khu bao ton thien nhien Phu Canh, huyen Da Bac, tinh Hoa Binh da bi lam tac don ha. Vu viec duoc phat hien tu thang 4/2006 den nay da hon 7 thang, nhung lai dang co nguy co bi “chim xuong”.

 • Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

  20:06 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

  Theo do, tiep tuc su dung mau giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh hien hanh cho den het ngay 30/9/2004. Tu ngay 1/10/2004 se su dung thong nhat theo mau moi cua giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh cua Luat Dat dai nam 2003.

 • Dac Lac rung dac dung Nam Ka lai bi chat pha

  07:07 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Trong tong so 11 khu bao ton thien nhien duoc thanh lap tai Dac Lac, khu bao ton thien nhien Nam Ka thuoc dia ban huyen Lac rat phong phu tai nguyen dong - thuc vat ma truoc day bao TS da co bai mo ta kha day du ve tinh da dang sinh hoc noi day.

 • Thanh tra phat hien nhieu sai pham nghiem trong

  21:48 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Trong hai ngay 24 va 25-7, tai Ha Noi, Thanh tra Chinh phu to chuc hoi nghi so ket cong tac thanh tra kinh te - xa hoi 6 thang dau nam, dong thoi trien khai nhiem vu 6 thang cuoi nam. Theo bao cao, 6 thang dau nam, qua thanh tra cac du an: dau tu, mua sam trang thiet bi cua Tong cong ty than Viet Nam; viec quan ly dat rung phong ho va rung dac dung huyen Soc Son (Ha Noi); hoat dong kinh doanh tai cong ty co phan Gemadept va Gematrans (Tong cong ty hang hai Viet..

 • Rung dac dung o Dak Lak dang bi triet pha

  08:29 | Thứ sáu 20/07/2001 (GMT+7)

  Rung dac dung o Dak Lak dang bi triet pha

  Gan day, cac khu rung o tinh nay dang bi con nguoi chat pha de lay dat san xuat, lam nha o va san ban dong vat hoang da. Nghiem trong nhat la hon 300 ho di cu tu do vao huyen Krong No va pha trui 360 ha rung o khu bao ton thien nhien Nam Nung. Moi bien phap ngan chan cua tinh duong nhu khong dem lai hieu qua.

 • Lua tien gan toi rung dac dung Vo Doi

  07:02 | Thứ tư 17/04/2002 (GMT+7)

  Lua tien gan toi rung dac dung Vo Doi

  Den 16h chieu qua, ngon lua tu tieu khu 57 (U Minh 3) da lan vai chuc met sang tieu khu 46, thuoc U Minh 1. Luc 22h dem 15/4, lua vuot qua kenh 23 khoang 1,5 km ve phia Vo Doi nhung da duoc dap tat luc 5h sang.

 • Dap tat mot dam chay o rung dac dung Vo Doi

  17:17 | Thứ năm 18/04/2002 (GMT+7)

  Dap tat mot dam chay o rung dac dung Vo Doi

  Mot ngon lua dot ngot boc len tu tieu khu 2, lam truong Vo Doi (Ca Mau) hom qua. Luc luong tuan tra da kip thoi dap tat, khong de lay lan. Nguyen nhan chay van chua duoc xac dinh. Mot so nguoi cho rang co the do tan lua tu lam truong U Minh 3 bay qua.

 • Ha Tinh Ban chay rung de bao ton thanh tich

  16:41 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  Ha Tinh Ban chay rung de bao ton thanh tich

  Rung dac dung thuoc Khu bao ton thien nhien Ke Go bi chat pha, nhung hung nguoi thuc thi nhiem vu da voi vang hop thuc hoa 145 m3 go voi gia hon 90 trieu dong ban cho lam tac .

 • Rung U Minh Ha chay

  08:56 | Thứ bảy 16/04/2005 (GMT+7)

  13h ngay hom qua 15/4, tai tieu khu 06 cua Ban quan ly rung dac dung Vo Doi, thuoc xa Tran Hoi, huyen Tran Van Thoi, tinh Ca Mau da xay ra chay rung. 4h sau ngon lua duoc dap tat, nhung con chay ngun tren lop thuc bi, than bun va co kha nang bung phat tro lai.

 • Trong rung gia Youlourouet

  15:30 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  Trong rung gia Youlourouet

  Con duong cap phoi Da Lat - Ta Nung dan vao rung gia Youlourouet voi hang lo o ga dan xoc, khuc cua gap khuc khien hai chiec xe gan may tai nguoi va day dung cu phai vuot qua kha chat vat moi den duoc diem hen truoc khi troi toi (thuoc tieu khu 159 rung dac dung Lam Vien).

 • Them hang tram ha dat rung bi can bo bao chiem

  15:16 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Them hang tram ha dat rung bi can bo bao chiem

  Hang loat quan chuc tinh Tay Ninh da chiem dung dat cua dan de thuc hien du an “phu xanh dat trong, doi nui troc” de trong cao su o huyen Tan Bien. Theo dieu tra moi nhat, su viec khong dung o do.

 • U Minh Ha ben lua

  08:52 | Thứ bảy 16/04/2005 (GMT+7)

  13h ngay 15/4, tai tieu khu 06 cua Ban quan ly rung dac dung Vo Doi, thuoc xa Tran Hoi, huyen Tran Van Thoi, tinh Ca Mau da xay ra chay rung. 4h sau ngon lua duoc dap tat, nhung con chay ngun tren lop thuc bi, than bun va co kha nang bung phat tro lai.

 • 100 ha rung dac dung cua Da Nang bi xoa so

  10:04 | Thứ hai 24/10/2005 (GMT+7)

  100 ha rung dac dung cua Da Nang bi xoa so

  Chi trong vong chua day 3 thang, gan 100 ha rung tai tieu khu 25 thuoc xa Hoa Bac, huyen Hoa Vang, thanh pho Da Nang, da bi tan pha the tham. Hang tram hecta rung xanh tuoi gio chi con tro troi nhung goc co thu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0