Quoc lo 1

Sunday, 29/05/2016 03:08
 • Quoc lo 1 tu TP HCM ve dong bang song Cuu Long Tet nay co un tac

  14:22 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  Quoc lo 1 tu TP HCM ve dong bang song Cuu Long Tet nay co un tac

  Truoc Tet At Dau nam ngoai, tuyen Quoc lo 1 tu TP.HCM ve cac tinh dong bang song Cuu Long bi un tac nghiem trong. Hau qua la hang chuc ngan hanh khach tai ben xe Mien Tay (TP.HCM) bi un u do xe tu cac tinh tro ve TP.HCM khong kip. Cach day gan 1 nam, Quoc lo 1 doan Trung Luong - My Thuan (Tien Giang) da duoc khoi cong xay dung.

 • Xay cau Ganh Hao moi tren quoc lo 1

  21:56 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  16/04 Thu tuong Nguyen Tan Dung da dong y voi de nghi cua Bo Giao thong Van tai ve viec bo sung hang muc dau tu xay dung cau Ganh Hao moi tren quoc lo 1 thuoc tinh Ca Mau vao Du an khoi phuc quoc lo 1 giai doan 3 su dung von vay Ngan hang The gioi (Du an WB3).

 • Mo rong quoc lo 1 doan Trung Luong My Thuan

  15:11 | Thứ sáu 11/02/2005 (GMT+7)

  Mung 6 tet, Bo Giao thong Van tai se khoi cong mo rong quoc lo 1 doan Trung Luong - My Thuan dai 58 km tren dia ban tinh Tien Giang, nham dap ung nhu cau van tai dang gia tang tren tuyen duong tu TP HCM di Can Tho.

 • Dong Nai Mua lon gay ngap va ket xe tren quoc lo 1

  00:56 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Tran mua lon chieu qua 22/9, keo dai tu khoang 17h45 den hon 19h da gay ngap nhieu noi o TP Bien Hoa, tinh Dong Nai, trong do co quoc lo 1. Theo ghi nhan cua phong vien Thanh Nien, Quoc lo 1 doan di qua phuong Tan Bien, TP Bien Hoa bi ngap co cho len den 50-60 cm, nuoc chay xiet lam nhieu xe gan may va ca xe tai chet may giua duong, gay ach tac giao thong nghiem trong.

 • Hom nay khoi cong mo rong Quoc lo 1 doan Trung Luong My Thuan

  01:03 | Thứ hai 14/02/2005 (GMT+7)

  Sang nay 14/2, Ban quan ly du an 1 (Bo Giao thong van tai) chinh thuc khoi cong du an dau tu mo rong Quoc lo 1 (doan Trung Luong - My Thuan, tinh Tien Giang).

 • Xay dung tram nghi cho oto va hanh khach tren quoc lo 1

  09:05 | Thứ bảy 28/06/2003 (GMT+7)

  Thuc hien chi thi cua Bo truong GTVT, Cuc duong bo Viet Nam, da chuan bi ke hoach to chuc quan ly cac tram nghi cho oto va khach di xe tren quoc lo 1. Day la diem phuc vu tai xe an uong, thu gian phuc hoi suc khoe sau thoi gian lao dong cang thang, cham soc ky thuat xe co.

 • Du an cai tao Quoc lo 1 that thoat hang tram ty dong

  10:54 | Thứ hai 02/12/2002 (GMT+7)

  Du an cai tao Quoc lo 1 that thoat hang tram ty dong

  Cong trinh "Khoi phuc va cai tao Quoc lo 1 doan Ha Noi - Lang Son" con goi la du an ADB 2, co so von dau tu khoang 1.800 ty dong. The nhung, cac ben tham gia du an da moi tien Nha nuoc bang nhieu thu doan tinh vi, khien tong phat sinh chi phi len den 361,5 ty dong.

 • Gan 500 ty dong ban quyen thu phi tram Nam Cau Gie va so 2 Quoc lo 1

  11:00 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  TP - Cty Dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam (Vec) dang to chuc chuyen giao quyen thu phi su dung duong bo tram Nam Cau Gie va so 2 Quoc lo 1 trong thoi han 5 nam.

 • Mua lon gay ngap nang va ket xe tren quoc lo 1

  11:22 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Tran mua lon chieu qua (22/9), keo dai tu khoang 17h45-19h, da gay ngap nhieu noi o TP Bien Hoa, trong do co quoc lo 1, gay ach tac giao thong nghiem trong, keo dai gan 3 cay so.

 • Thu hoi 320000 met vuong dat de mo rong quoc lo 1

  09:28 | Thứ bảy 15/09/2001 (GMT+7)

  UBND huyen Gia Lam (Ha Noi) cho biet, so ho dan duoc den bu de mo rong quoc lo 1 (giai doan 1) la 1.100 ho voi tong kinh phi 11 ty dong. Trong do, rieng so tien den bu dat tho cu cho 82 ho dan la 6,8 ty dong. Tong dien tich dat nong nghiep phai thu hoi la 170.000 m2.

 • Duong TP HCM DBSCL Vi sao khong thong suot

  13:00 | Thứ hai 21/02/2005 (GMT+7)

  Duong TP HCM DBSCL Vi sao khong thong suot

  “Ngop tho, xo day chen lan nhau de mua duoc tam ve xe do ve mien Tay an tet nam 2005” la an tuong dang nho da xay ra vao ngay 28 thang chap o ben xe mien Tay. An tuong tren deu bat dau tu nan ket xe o tuyen quoc lo 1A tu TP.HCM ve cac tinh mien Tay...

 • Mo dot cao diem lap lai trat tu giao thong tren quoc lo 1

  08:35 | Thứ ba 12/08/2003 (GMT+7)

  Hom qua, tai Ha Noi, Bo Cong an da to chuc hoi nghi trien khai ke hoach mo dot cao diem tuan tra, kiem soat, xu ly vi pham trat tu an toan giao thong tren tuyen quoc lo 1, tu Lang Son den Ca Mau, trong thoi gian 15/8-15/11.

 • Dam bao an toan giao thong khi sua chua doan quoc lo 1 qua Cai Rang TP Can Tho

  04:31 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Tra loi thu phan anh cua nguoi dan ve viec sua chua doan quoc lo 1 qua dia phan quan Cai Rang, TP Can Tho, Cuc Duong bo VN co y kien nhu sau:

 • Xay them 2 cay cau tren quoc lo 1

  00:27 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  * Se mo rong quoc lo 1 doan My Thuan - Can ThoBan quan ly du an 1 tai TP.HCM cho biet, Bo Giao thong van tai da quyet dinh xay dung them 2 cay cau tren quoc lo (QL) 1, doan Trung Luong - My Thuan (tinh Tien Giang) bang nguon von du sau dau thau cua du an mo rong doan QL1 noi tren.

 • Quang Binh Dan can tro nang cap quoc lo 1

  09:14 | Thứ năm 29/03/2001 (GMT+7)

  Hang tram nguoi dan da tap trung can tro cac don vi dang thi cong doan Vinh - Dong Ha (quoc lo 1), gan cau Xa (thi xa Dong Hoi, Quang Binh). Su viec xay ra ngay 26/3.

 • Tin van Phe duyet dau tu mo rong quoc lo 1 doan My Thuan Can Tho

  08:25 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Theo Ban quan ly du an 1, Bo Giao thong van tai da phe duyet quyet dinh dau tu xay dung du an mo rong quoc lo 1 doan My Thuan - Can Tho dai 33,43km. Du an xay dung moi 16 cau va ba nut giao thong. Tong dau tu cua du an la 1.498,1 ti dong. Du kien cuoi nam 2007 khoi cong giai doan 1 voi tong kinh phi hon 1.000 ti dong.

 • Du an mo rong Quoc lo 1 doan TP Ho Chi Minh Trung Luong Can co ngay 210 ti dong de hoan thanh dut diem

  00:13 | Thứ sáu 07/05/2004 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 6/5, Chinh phu da nhan duoc de nghi tu Bo Giao thong van tai (cong van so 2149 ngay 4/5/2004) ve viec ung von khan cap 210 ti dong de hoan thanh dut diem du an mo rong quoc lo 1 doan TP Ho Chi Minh - Trung Luong (gom ca tuyen tranh Tan An va cau Tan An).

 • Hoan thanh quoc lo 1 doan Trung Luong My Thuan

  08:03 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Hoan thanh quoc lo 1 doan Trung Luong My Thuan

  Theo phan ban phia Nam - Ban quan ly du an 1 (PMU1), sau hon 22 thang thi cong den nay da hoan thanh co ban cong trinh nang cap va mo rong quoc lo 1 doan Trung Luong - My Thuan (Tien Giang) dai 58km, mat duong mo rong tu 10m len 20m va hoan thanh ba cau. Nho do gop phan lam giam tai nan va un tac giao thong. Tong kinh phi dau tu cong trinh 598,9 ti dong.

 • Tang cuong kiem tra giao thong tren quoc lo 1

  08:41 | Thứ bảy 03/04/2004 (GMT+7)

  Theo Phong canh sat giao thong Cong an TP.HCM, tu thang 4-2004 se tang cuong kiem tra giao thong va xu ly nghiem cac hanh vi vi pham giao thong tren tuyen quoc lo 1. Day la bien phap nham lam giam tai nan va un tac giao thong ma Bo Cong an da chi dao.

 • Mo rong quoc lo 1 doan Trung Luong My Thuan giai quyet ach tac giao thong

  09:20 | Thứ ba 15/02/2005 (GMT+7)

  Mo rong quoc lo 1 doan Trung Luong My Thuan giai quyet ach tac giao thong

  Ngay 14-2, phat bieu tai le khoi cong du an mo rong quoc lo 1 doan Trung Luong - My Thuan (dai 58km), Pho thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh viec thi cong mo rong gap doi mat duong se tao cho giao thong thong thoang giai quyet ach tac giao thong va lam giam chi phi van chuyen hang hoa.

 • Ngay 89 thong xe quoc lo 1 doan Vinh Dong Ha

  08:37 | Thứ tư 05/09/2001 (GMT+7)

  Chieu qua (4/9), Bo Giao thong - Van tai thong bao ve viec to chuc thong xe du an khoi phuc cai tao quoc lo 1 doan Vinh - Dong Ha. Doan duong nang cap dai 229 km, duoc thiet ke voi quy mo duong cap 3. Tong muc dau tu 2.600 ty dong.

 • Tac duong gan 3 gio tren quoc lo 1

  01:20 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  TT (Ha Nam) - Chieu 26-11, tren quoc lo 1 doan qua thi tran Dong Van, tinh Ha Nam da xay ra tac duong keo dai hon 10km. Nguyen nhan do doan qua thi tran dang cai tao, luu luong xe vao ngay cuoi tuan dong dot bien khien tinh trang un tac xay ra. Ben canh do la y thuc chap hanh luat giao thong cua lai xe kem, di lan duong, vuot au dan den tac duong.

 • Gan 32 trieu USD de nang cap quoc lo 1 va 51

  17:03 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Gan 32 trieu USD de nang cap quoc lo 1 va 51

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy va quyen Giam doc Ngan hang The gioi (WB) - ong Rakesh Nangia - vua ky Hiep dinh tin dung tri gia 31,73 trieu USD ho tro du an An toan giao thong duong bo Viet Nam voi muc tieu giam ty le tai nan va tu vong.

 • Ra soat cac diem don tra khach bat hop phap tren QL 1

  10:19 | Thứ bảy 27/03/2004 (GMT+7)

  Ra soat cac diem don tra khach bat hop phap tren QL 1

  Hom qua, Bo Giao thong Van tai dua ra ke hoach chan chinh hoat dong van tai khach lien tinh nhu xe khach chay tren quoc lo 1 tu ben Giap Bat toi ben xe mien Dong tu ngay 1/5 phai theo dung hanh trinh, khong qua tai, gia ve hop ly, khong bat khach "an com gia cao".

 • Ha Noi phan luong giao thong tu xa trong dip Tet

  14:45 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  So Giao thong cong chinh Ha Noi da quyet dinh phan luong giao thong tu xa cho cac phuong tien nham bao dam thong thoang trong khu vuc noi thanh Ha Noi, giup nguoi dan di lai thuan tien.

 • Oto chay toc do toi da tren 63 doan duong

  12:00 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Theo Uy ban An toan giao thong quoc gia, doan cong tac lien nganh da hoan thanh viec gan bien bao cho phep cac phuong tien luu thong voi toc do toi da tren 63 diem cua quoc lo 1 qua 25 tinh va TP tu Lang Son den Vinh Long (rieng doan quoc lo 1 tu Can Tho den Ca Mau dang co du an cai tao nang cap nen chua thuc hien).

 • Thi cong cham dan kho vi duong

  05:00 | Thứ ba 07/09/2004 (GMT+7)

  Thi cong cham dan kho vi duong

  Qua gan hai nam du an quoc lo 1 Can Tho - Ca Mau van trong giai doan... dao len lap xuong, hai ben le duong bon be tung dong dat da. Rieng tuyen duong dai 60km tu Soc Trang den Can Tho dang duoc thi cong lo cho: doan dang dao boi, doan trong qua trinh lap dat va nhieu doan van chua thi cong.

 • Chuong 5 Phau thuat tim mo o Hue

  12:40 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Chuong 5 Phau thuat tim mo o Hue

  Con duong Quoc lo 1 Viet Nam – cung con duoc biet duoi cai ten “Street Without Joy” (Con duong kho ai) – la con duong nguy hiem, la truc lo chinh chay dai tu Bac vao Nam do nguoi Phap xay dung va dat cho mot cai ten buon “La Rue Sans Joie”(1).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0