Quoc hoi khoa XI

Wednesday, 25/05/2016 21:56
 • Ky hop thu 11 Quoc hoi khoa XI du kien khai mac vao 20 3

  13:00 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Ky hop thu 11 Quoc hoi khoa XI du kien khai mac vao 20 3

  Sang nay, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da danh nhieu thoi gian xem xet cong tac chuan bi ky hop thu 11, Quoc hoi khoa XI. Du kien ky hop se khai mac vao ngay 20/3 va keo dai trong 22 ngay. Se co nhieu noi dung kinh te - xa hoi “nong” duoc de cap tai ky hop nay.

 • Khai mac phien hop thu 45 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  15:44 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Khai mac phien hop thu 45 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi

  Sang nay 13/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da hop phien thu 45 duoi su chu tri cua Chu tich QH Nguyen Phu trong va cac pho Chu tich QH. Phat bieu khai mac phien hop, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong neu ro: ky hop lan nay co 6 noi dung: Danh gia ket qua ky hop thu 10 va du kien chuong trinh ky hop thu 11, Quoc hoi khoa XI; xem xet, thong qua Chuong trinh cong tac nam 2007 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi; cho y kien ve du an Phap lenh bao ve cac cong trinh, muc..

 • Ngay 1710 khai mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  09:42 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Tai cuoc hop bao cong bo chuong trinh ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI, to chuc chieu 13/10, Chu nhiem Van phong Quoc hoi Bui Ngoc Thanh cho biet: Se danh tron 3 ngay de thuc hien chat van va tra loi chat van. Se cham dut tinh trang hoi khong ro, tra loi vong vo, doc bao cao chuan bi san; du kien tien hanh bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII vao ngay 20/5/2007.

 • Be mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  22:29 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  Chieu 29/6, ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da be mac sau mot thang ruoi lam viec. Tan Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong phat bieu be mac ky hop. Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cho biet tai ky hop nay, Quoc hoi da thao luan phan tich nhung thuan loi kho khan trong qua trinh thuc hien ke hoach 2001-2005, quyet dinh nhung van de trong tam ve phat trien kinh te-xa hoi giai doan 2006-2010, ket hop danh gia nhiem vu nam 2005, trien khai nhiem vu 2006 va phe chuan..

 • Be mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  19:01 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  Chieu 29/6, ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da be mac sau mot thang ruoi lam viec. Tan Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong phat bieu be mac ky hop.

 • Hom nay Quoc hoi bau Chu tich cac Pho Chu tich va Uy vien Uy ban thuong vu

  07:09 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Hom nay Quoc hoi bau Chu tich cac Pho Chu tich va Uy vien Uy ban thuong vu

  (VM) – Theo chuong trinh lam viec cua Quoc hoi, sang nay (23/7/2007) Chu tich Quoc hoi khoa XI Nguyen Phu Trong thay mat Uy ban thuong vu Quoc hoi khoa XI bao cao ket qua thao luan cua cac Doan dai bieu Quoc hoi ve du kien nhan su Chu tich Quoc hoi, cac Pho Chu tich Quoc hoi va cac Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi khoa XII.

 • Ky hop cuoi cung Quoc hoi khoa XI se keo dai 16 ngay

  16:20 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Ky hop cuoi cung Quoc hoi khoa XI se keo dai 16 ngay

  Chieu 16/3 tai Ha Noi, Van phong Quoc hoi da to chuc buoi hop bao gioi thieu ve nhung noi dung cua Ky hop thu 11 - ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI. Ky hop nay cua Quoc hoi se dien ra tu ngay 20/3/2007 den ngay 6/4/2007.

 • Khai mac ky hop thu 8 Quoc hoi khoa XI

  15:40 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Khai mac ky hop thu 8 Quoc hoi khoa XI

  8h30 sang nay 18/10, ky hop thu 8 Quoc hoi khoa XI da chinh thuc khai mac va du kien keo dai trong mot thang. Quoc hoi se thao luan ve cac van de kinh te-xa hoi, cong tac giam sat va danh phan lon thoi gian cho cong tac xay dung phap luat.

 • Khai mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  11:47 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Khai mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  Ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da khai mac sang nay, 16/5, duoi su chu toa cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An. Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu ve ket qua Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang.

 • Be mac Ky hop dau tien Quoc hoi khoa XI

  16:38 | Thứ hai 12/08/2002 (GMT+7)

  Be mac Ky hop dau tien Quoc hoi khoa XI

  Chieu qua, Chu tich Nguyen Van An da bao cao voi Quoc hoi nhung van de duoc cac dai bieu thao luan tai to trong 2 ngay vua qua. Pho thu tuong Vu Khoan giai trinh ve tinh hinh kinh te - xa hoi va ngan sach nha nuoc 6 thang dau nam. Vao luc 16h30", ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XI da be mac.

 • Sang nay khai mac ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI

  09:44 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Sang nay khai mac ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI

  8h30 sang nay 20/3, Ky hop thu 11, Quoc hoi khoa XI (2002-2007) da khai mac. Truoc do, vao luc 8h cac dai bieu Quoc hoi dat vong hoa va vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh. Ky hop nay cua Quoc hoi lan nay se dien ra tu ngay 20/3/2007 den ngay 6/4/2007.

 • Ky hop thu X Quoc hoi khoa XI chinh thuc khai mac

  09:00 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Ky hop thu X Quoc hoi khoa XI chinh thuc khai mac

  8h30 phut sang nay (17/10), tai Hoi truong Ba Dinh, ky hop thu X, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc khai mac. Truoc khi dien ra phien khai mac, cac vi DBQH vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh.

 • Quoc hoi dung tam Chi can co y chi thuc hien

  18:27 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi dung tam Chi can co y chi thuc hien

  “Toi thiet tha mong thoi gian con lai tu nay den ngay bau cu se duoc tan dung that tot de khong bo lo co hoi cuc ky quan trong nay. Chuan bi the nao la dung huong, dung tam, toi nghi nhieu nguoi trong may tuan qua da neu tren bao chi nhung suy nghi va kien nghi xac dang, chi can co y chi thuc hien”. Ong Nguyen Trung, nguyen tro ly cua Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet bay to.

 • Nha dau tu nho duoc bao ve quyen loi

  14:30 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Nha dau tu nho duoc bao ve quyen loi

  Hom nay, ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI bat dau thao luan ve Luat Chung khoan - du luat nay khi duoc thong qua se co vai tro rat quan trong trong viec dieu tiet thi truong chung khoan noi rieng va tac dong den nen kinh te noi chung. Nhan dip nay, chung toi da co cuoc phong van voi ong Nguyen The Tho - Truong ban Phap che Uy ban Chung khoan Nha nuoc - co quan dau moi soan thao Luat Chung khoan - ve nhung van de xung quan du luat noi tren: Thua ong, xin ong cho biet..

 • Be mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XI

  08:40 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XI

  Sang nay (26/11), Quoc hoi da hop phien toan the tai hoi truong va thong qua Nghi quyet ve nhiem vu nam 2004 va nghi quyet ve nha dat truoc 7/1991. Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da doc dien van be mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XI.

 • Se bau 4 Pho chu tich QH va 18 uy vien UBTVQH

  10:21 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  Se bau 4 Pho chu tich QH va 18 uy vien UBTVQH

  Trong ngay lam viec hom qua (21/7), Quoc hoi (QH) khoa XII da nghe Chu tich QH khoa XI Nguyen Phu Trong thay mat Uy ban Thuong vu QH khoa XI (UBTVQH), bao cao ket qua thao luan cua cac Doan dai bieu QH ve so Pho Chu tich QH va so Uy vien UBTVQH khoa XII. Voi 96,75% dai bieu tan thanh, QH khoa XII da bieu quyet thong qua so Pho Chu tich QH la 4 va so Uy vien UBTVQH khoa XII la 18. Sau day la danh sach theo To trinh de cu de QH bau cac UV UBTV. 1. Nguyen Phu Trong..

 • Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem

  11:31 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem

  Sang nay, 24/6 ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc lam cong tac nhan su. Ba vi lanh dao cao cap nhat cua Nha nuoc da doc don tu nhiem truoc Quoc hoi.

 • Ca nuoc co 188 don vi bau cu Quoc hoi khoa XI

  09:28 | Thứ sáu 08/03/2002 (GMT+7)

  Ngay 6/3, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da ky ban hanh Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve so don vi bau cu va so dai bieu Quoc hoi duoc bau, danh sach cac don vi bau cu va so dai bieu duoc bau o moi don vi bau cu cua cac tinh thanh pho truc thuoc trung uong.

 • Chu tich nuoc Chu tich QH Thu tuong chinh thuc tu nhiem

  14:02 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Chu tich QH Thu tuong chinh thuc tu nhiem

  Sang nay, 24-6, ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc bat tay vao viec thuc hien cong tac nhan su. Ba vi lanh dao cao cap nhat cua Nha nuoc ta da doc don tu nhiem truoc Quoc hoi. Mo dau phien hop sang nay, Quoc hoi da nghe Tong Bi thu Nong Duc Manh phat bieu y kien. Tong Bi thu noi:

 • Khai mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  10:10 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Khai mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  8 gio 30 phut sang nay, 16/5, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da doc dien van khai mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI. Ky hop lan nay se quyet dinh nhan su nhung vi tri chu chot cua Nha nuoc va xem xet phe chuan it nhat 5 bo truong (Quoc phong, Ngoai giao, Tai chinh, Van hoa thong tin, Giao thong van tai).

 • Cham luong Chinh phu se giai trinh truoc Quoc hoi

  23:50 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Cham luong Chinh phu se giai trinh truoc Quoc hoi

  Uy vien UB thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem VP Quoc hoi Bui Ngoc Thanh cho biet nhu vay tai cuoc hop bao ngay 27/4 ve viec gioi thieu noi dung ky hop thu 7, Quoc hoi khoa XI (khai mac vao ngay 5/5 toi).

 • Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  17:27 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  Duoi day la chuong trinh lam viec chinh thuc da duoc Quoc hoi thong qua tai phien hop tru bi chieu 24/10.

 • 763 nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi khoa XI

  10:40 | Thứ ba 23/04/2002 (GMT+7)

  Trong do co 161 nguoi do UBTU MTTQ Viet Nam gioi thieu va 602 nguoi do UB MTTQ cua 61 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong gioi thieu, bao gom ca 13 nguoi ung cu. Du kien, cham nhat den ngay 24/4, Hoi dong Bau cu trung uong se cong bo danh sach chinh thuc nhung nguoi ung cu theo tung don vi bau cu.

 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:00 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Chieu 29/11, Quoc hoi hop phien toan the tai hoi truong, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da doc loi be mac. Chu tich danh gia: “Sau 29 ngay lam viec tich cuc, khan truong, dan chu va trach nhiem, Quoc hoi khoa XI da hoan thanh tot dep chuong trinh lam viec cua ky hop thu 10”.

 • Ra mat to chuc Nghi si huu nghi Quoc hoi khoa XI

  11:23 | Thứ năm 05/06/2003 (GMT+7)

  Ngay 4/6, tai Ha Noi, To chuc Nghi si huu nghi Viet Nam cua Quoc hoi khoa XI da lam le ra mat. Tai buoi le, thanh vien cac nhom nghi si huu nghi va cac vi dai su, dai bien lam thoi cac nuoc da gap go va trao doi phuong huong hoat dong trong thoi gian toi.

 • De cu cac vi tri chu chot cua Quoc hoi khoa XI

  09:39 | Thứ hai 22/07/2002 (GMT+7)

  De cu cac vi tri chu chot cua Quoc hoi khoa XI

  Sang nay, sau khi nghe Chu tich QH Nguyen Van An thay mat thuong vu QH khoa X doc to trinh ve du kien nhan su, cac dai bieu da thao luan va thong nhat QH se co 3 Pho chu tich, 13 Uy vien Uy ban thuong vu QH. Nhung vi tri chu chot nay cung da duoc de cu de cac dai bieu cho y kien trong ngay hom nay.

 • 3 5 khai mac Ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XI

  07:21 | Thứ năm 03/04/2003 (GMT+7)

  8 luat nay gom: Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi; Luat Bien gioi quoc gia; Luat Thong ke; Luat Ke toan; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Thue thu nhap doanh nghiep; Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Thue tieu thu dac biet; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Ngan hang Nha nuoc Viet Nam.

 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:40 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Sau 29 ngay lam viec, chieu nay 29/11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da be mac. Du phien be mac co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cung nhieu vi lao thanh cach mang…..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0