Phuong Phap Day Hoc

Sunday, 29/05/2016 01:06
 • Day hoc theo nhom

  04:13 | Chủ nhật 30/04/2006 (GMT+7)

  Cong cuoc cai cach phuong phap day hoc da duoc tien hanh tu rat lau o nuoc ta nhung co mot phuong phap day hoc hien dai chua bao gio thuc hien tren thuc te, do la phuong phap day hoc theo nhom.

 • Doi moi bat dau tu cac truong su pham

  07:13 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Doi moi bat dau tu cac truong su pham

  “Can tien hanh mot cuoc cach mang that su ve phuong phap day hoc o cac truong pho thong, nhung phai bat dau doi moi tu cac truong CD va DH su pham”.

 • Tuyen sinh thac si nganh Ly luan va Phuong phap day hoc tieng Anh

  14:34 | Thứ sáu 09/12/2005 (GMT+7)

  Tuyen sinh thac si nganh Ly luan va Phuong phap day hoc tieng Anh

  Bo GD-DT vua ky Quyet dinh so 6279/QD-BGD-DT giao nhiem vu cho DH Mo ban cong TP.HCM dao tao thac si chuyen nganh Ly luan va Phuong phap day hoc mon tieng Anh.

 • DH Hue tuyen 59 chuyen nganh dao tao thac si

  14:48 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  DH Hue tuyen 59 chuyen nganh dao tao thac si

  DH Hue to chuc tuyen sinh sau DH nam 2007 voi 59 chuyen nganh dao tao thac si cho cac truong thanh vien gom DH Su pham, DH Khoa hoc, DH Ngoai ngu, DH Kinh te, DH Nong lam, DH Y khoa.

 • Tang cuong phuong phap day hoc tich cuc

  06:35 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Tang cuong phuong phap day hoc tich cuc

  Tu ngay 22 den 24-3, So GD-DT TP.HCM phoi hop voi Vien Nghien cuu giao duc (Truong DHSP TP.HCM) to chuc lop phuong phap day hoc tich cuc o bac trung hoc voi su tham du cua hon 200 can bo, giao vien THCS, THPT.

 • Tap huan phuong phap day hoc chu dong

  04:12 | Thứ ba 08/11/2005 (GMT+7)

  Tap huan phuong phap day hoc chu dong

  Ngay 5 va 6-11, ba Fiona Farley - chuyen gia giao duc Qui cuu tro tre em Uc - da tap huan phuong phap day hoc tich cuc cho giao vien Truong tieu hoc quoc te Viet - Uc (TP.HCM).

 • Doi moi phuong phap day hoc bac dai hoc Kho do dau

  10:24 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Doi moi phuong phap day hoc bac dai hoc la mot yeu cau tat yeu, rat quan trong de "chan hung giao duc theo menh lenh cuoc song".

 • Ap dung cac phuong phap day hoc tich cuc

  05:07 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Trong huong dan thuc hien nhiem vu nam hoc 2006-2007 gui toi cac so GD-DT, Bo GD-DT yeu cau cac cap quan ly giao duc phai bao dam cho GV day lop 10 phan ban nam vung chuong trinh, SGK, biet ap dung cac phuong phap day hoc tich cuc va su dung phuong tien, thiet bi day hoc, phan dau day du cac mon hoc va hoat dong giao duc theo qui dinh.

 • Tap huan phuong phap day hoc tich cuc o mam non

  06:21 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Tap huan phuong phap day hoc tich cuc o mam non

  So GD-DT TP.HCM vua to chuc lop tap huan “Phuong phap day hoc tich cuc” cho cac can bo quan ly truong mam non va can bo chi dao chuyen mon cac phong giao duc. Bang cach trinh bay sinh dong va thuc te, giang vien Michael Lavin (DH Truman, Chicago, My) da huong dan cac giao vien phuong phap ung dung tam ly tre de tao moi truong day hoc tich cuc. Trong do, giao vien day hoc cho tre khong chi co kien thuc ma phai biet nuoi duong xuc cam de ket noi tinh cam voi HS.

 • Thay la thay va thay cung la tro

  10:46 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Thay la thay va thay cung la tro

  Sau khi chung toi gioi thieu voi doc gia ve phuong phap hoc ngoai ngu bang Thien cua GS Le Khanh Bang, rat nhieu nguoi da to ra quan tam va muon biet nhieu hon nua ve nguoi thay da dam thay doi hoan toan cach day truyen thong nay.

 • Phai doi moi phuong phap day hoc theo huong nang dong sang tao

  14:46 | Thứ bảy 06/09/2003 (GMT+7)

  Phai doi moi phuong phap day hoc theo huong nang dong sang tao

  Chu tich quoc hoi Nguyen Van An da phat bieu nhu vay trong buoi le khai giang tai truong Le Ngoc Han (Ha Noi) vao chieu 5-9. Chia se niem vui voi thay tro trong ngay khai truong, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An khang dinh: De dat duoc muc tieu doi moi chuong trinh giao duc pho thong, tung buoc nang cao chat luong giao duc, ngoai viec doi moi noi dung, chuong trinh va sach giao khoa...

 • Tang luong cho giao vien doi moi toan dien phuong phap day hoc

  22:52 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  Tang luong cho giao vien doi moi toan dien phuong phap day hoc

  Ngay 22.7, Bo GD-DT da to chuc Hoi nghi tong ket nam hoc 2006-2007 va ban phuong huong nhiem vu nam hoc 2007-2008. Tai day, Bo truong da danh cho Thanh Nien cuoc phong van ve cac van de dang quan tam nhat cua nen giao duc hien nay.

 • Yeu kem lon nhat la phuong phap day hoc

  10:56 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Yeu kem lon nhat la phuong phap day hoc

  Sang nay, Bo truong Nguyen Thien Nhan da doc bao cao truoc QH ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe, trong do Bo truong co de xuat mot so bien phap khac phuc tinh trang yeu kem trong nganh.

 • Tang luong cho giao vien doi moi toan dien phuong phap day hoc

  16:56 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Tang luong cho giao vien doi moi toan dien phuong phap day hoc

  Ngay 22/7, Bo GD-DT da to chuc Hoi nghi tong ket nam hoc 2006-2007 va ban phuong huong nhiem vu nam hoc 2007-2008. Ben le hoi nghi nay, Bo truong Nguyen Thien Nhan da co trao doi ve cac van de dang quan tam nhat cua nen giao duc hien nay.

 • Doi moi day hoc Can tao ra ky thuat day hoc

  14:22 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi day hoc Can tao ra ky thuat day hoc

  Sang 9/1/2007, duoi su chu tri cua Thu truong Nguyen Van Vong, lanh dao mot so Cuc, Vu cua Bo Giao duc va Dao tao, Du an phat trien giao duc THPT va THCS da co cuoc hop ban ve doi moi phuong phap day hoc va doi moi kiem tra, danh gia ket qua hoc tap cua hoc sinh. Ve van de doi moi phuong phap giao duc, cac co quan Bo deu da co su nhat tri cao ve cac noi dung cua doi moi, bao gom doi moi phuong phap day, doi moi phuong phap hoc va doi moi cong tac quan ly to chuc...

 • CDSP TP HCM Hon 70 de tai ve doi moi phuong phap day hoc

  03:36 | Thứ hai 13/12/2004 (GMT+7)

  “Trong nam qua, truong co hon 70% so de tai nghien cuu khoa hoc (gom 140 de tai cap khoa, ba de tai cap truong va hai de tai cap TP do 186 giang vien hoan thanh nghien cuu) co noi dung ve doi moi phuong phap giang day”.

 • Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

  09:25 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Sang nay (7-11), Bo truong Bo GD - DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. Duoi day, chung toi xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. >> Toi se tra loi thang than truoc Quoc hoi

 • Hoi thi giao vien day gioi bac tieu hoc cap quoc gia Giao vien tiep can phuong phap day hoc moi

  22:11 | Thứ hai 03/05/2004 (GMT+7)

  Ngay 27/4, tai Ha Noi, Bo Giao duc-Dao tao da to chuc tong ket Hoi thi giao vien day gioi bac tieu hoc cap quoc gia nam 2003-2004. Hoi thi dien ra tu ngay 16/2 - 12/3 tai 5 khu vuc: Yen Bai, Hai Phong, Da Nang, Tay Ninh va Tien Giang voi su tham gia cua 395 giao vien (trong do co 23 giao vien nam) tuoi doi tu 23 - 52.

 • Xay dung giai phap dua giao duc dai hoc Viet Nam hoi nhap khu vuc va the gioi

  09:49 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Xay dung giai phap dua giao duc dai hoc Viet Nam hoi nhap khu vuc va the gioi

  Khi hoi nhap vao khu vuc ASEAN va the gioi, muon ton tai va phat trien bat buoc chung ta phai co suc manh canh tranh. Muon co suc manh canh tranh cao va dai hoi, bat buoc chung ta phai dau tu manh me vao giao duc, nhat la giao duc dai hoc va phai bat dau ngay tuc thi de co chat luong ngay cang cao.

 • Doc chep duoi cai nhin cua nguoi trong cuoc

  06:23 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Doc chep duoi cai nhin cua nguoi trong cuoc

  Khong biet toi co lot vao tam ngam trong cuoc quan sat bang mat cua cac phong vien TS hay khong, nhung voi tu cach la nguoi trong cuoc da ngot 10 nam giang day, cung nhu la mot nguoi co quan tam den viec nghien cuu thuc nghiem ve phuong phap giang day noi chung va phuong phap giang day dai hoc noi rieng, xin duoc chia se mot cach rat cong tam...

 • DHSP TP HCM tuyen 19 nganh dao tao thac si

  14:25 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  DHSP TP HCM tuyen 19 nganh dao tao thac si

  PGS-TS Nguyen Kim Hong, Pho Hieu truong Truong DH Su pham TP.HCM, vua thong bao ke hoach tuyen sinh sau DH nam 2006 chuyen nganh dao tao Thac si.

 • Giao duc quyen tre em gop phan doi moi phuong phap day hoc

  05:48 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Tai hoi thao ve “Giao duc quyen tre em” do Bo GD - DT to chuc ngay 13-9 tai TP.HCM, nhieu dai bieu da cho rang viec dua noi dung giao duc ve quyen va bon phan tre em vao giang day trong truong tieu hoc khong chi rat can thiet va bo ich doi voi hoc sinh, ma con giup giao vien doi moi phuong phap day hoc.

 • Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  11:03 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  Sang 7/11, Bo truong Bo GD-DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. VM xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. Phat trien giao duc va dao tao la quoc sach hang dau, la mot trong nhung dong luc quan trong thuc day su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, la dieu kien de tao ra va phat huy loi the canh tranh quoc te cua Viet Nam ve nguon luc con nguoi trong qua trinh toan cau hoa. Day..

 • Tuyet doi khong de tre that hoc vi hoc phi

  21:36 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Tuyet doi khong de tre that hoc vi hoc phi

  Trong 2 ngay 14-15.12, tai TP.HCM, So GD-DT to chuc hoi thao khoa hoc "Nang cao chat luong, hieu qua giao duc pho thong". Hoi thao duoc vi nhu "Hoi nghi Dien Hong" cua nganh giao duc dao tao thanh pho. TS Huynh Cong Minh (anh) - Giam doc So GD-DT da trao doi voi PV Thanh Nien ve muc dich va nhung noi dung hoi thao se de cap den:

 • DH Su pham TP HCM tuyen 21 nganh dao tao thac si

  15:49 | Thứ bảy 16/12/2006 (GMT+7)

  DH Su pham TP HCM tuyen 21 nganh dao tao thac si

  Truong DH Su pham TP.HCM vua thong bao tuyen 21 chuyen nganh dao tao thac si nam 2007; trong do, nganh Quan ly giao duc doi hoi kha ky ve van bang, tham nien cong tac.

 • Giao vien lam them nhieu hon khi doi moi phuong phap day

  17:12 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Sang nay, tai hoi thao doi moi phuong phap day hoc o bac trung hoc do Vien nghien cuu giao duc thuoc DH Su pham TP HCM to chuc, nhieu y kien cho rang can phai doi moi nhieu khau nhu thi cu, phuong phap giang day, dac biet la viec boi duong ve chuyen mon cho giao vien va nang cao doi song cho ho.

 • Phai thay doi phuong phap day hoc cho tre bot kho

  11:12 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Toi kinh mong cac thay co hay vi mot tuong lai tuoi sang cua the he mai sau ma thay doi phuong phap giao duc sao cho cac chau co thoi gian nghi ngoi phu hop. Khong vi mot chut loi nho ma lam cac chau mat di ve hon nhien cua con tre. Toi rat thich cau noi "Hoc ma choi, choi ma hoc". (Tran Van Hung)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0