Phong Chong Lu

Monday, 30/05/2016 13:50
 • Chu tich nuoc gui cong dien yeu cau khan truong phong chong lu lut

  21:20 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Sau may ngay mua lon tren dien rong, tai cac tinh Bac Kan, Tuyen Quang, Cao Bang, Lang Son va Thai nguyen, ngay 19/7, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da gui Cong dien ve viec khan truong phong chong lu lut tai mot so diem, gay ra nhung thiet hai ve nguoi va cua anh huong kha nghiem trong den san xuat va doi song cua can bo, nhan dan cac tinh noi tren. Chu tich nuoc de nghi Chinh phu va cac Bo, nganh lien quan, Ban chi dao Phong chong lut bao Trung uong trien khai..

 • Chu tich nuoc Thu tuong yeu cau khan truong phong chong lu lut

  23:21 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Thu tuong yeu cau khan truong phong chong lu lut

  Ngay 19/7, Dai Khi tuong thuy van khu vuc Nam Bo canh bao tau thuyen khong nen di vao vung bien quan dao Truong Sa, Hoang Sa va bac bien DongSau may ngay mua lon tren dien rong tai cac tinh Bac Kan, Tuyen Quang, Cao Bang, Lang Son va Thai Nguyen, ngay 19/7, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da gui Cong dien ve viec khan truong phong chong lu lut tai mot so diem.

 • Phong chong bao phai di doi voi phong chong lu

  08:05 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Phong chong bao phai di doi voi phong chong lu

  Ban chi dao tien phuong chong bao so 7 da co cuoc hop khan vao chieu ngay 31/10 tai thanh pho Da Nang. Pho thu tuong Truong Vinh Trong danh gia cao y thuc cua nhan dan cung nhu can bo cac tinh mien Trung, dac biet la Da Nang, trong no luc phong chong bao. Dong thoi PTT chi dao cu the nhung viec can lam ngay de giam toi thieu thiet hai khi bao so 7 do bo.

 • Thu tuong ra cong dien ve phong chong lu

  20:43 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Thu tuong ra cong dien ve phong chong lu

  Chieu nay (5/10), Thu tuong da gui cong dien yeu cau trien khai ngay cac bien phap phong, chong lu. Thu tuong yeu cau, Uy ban Quoc gia Tim kiem cuu nan, Bo Quoc phong, Bo Cong an bo tri luc luong, phuong tien san sang tham gia ho de, dap; phoi hop cung cac tinh tham gia ung cuu va xu ly cac tinh huong khan cap ve lu lut. Uy ban nhan dan cac tinh Thanh Hoa, Hoa Binh, Son La, Tuyen Quang, Dien Bien, Lai Chau va cac dia phuong khac trien khai ngay cac phuong an 4..

 • Tang cuong phong chong lu quet tai cac tinh mien nui

  07:43 | Thứ sáu 14/10/2005 (GMT+7)

  Truoc tinh hinh lu quet, lu ong, lu bun, da, sat lo dat... lien tiep xay ra, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky cong van so 1564/TTg-NN yeu cau cac bo, nganh va dia phuong tang cuong cong tac phong tranh lu quet tai cac tinh mien nui.

 • Lap ke hoach phong chong lu tu dau nam

  08:00 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  TT (Dong Thap) - Ngay 11-12, hoi thao chia se kinh nghiem quoc gia ve hop tac tang cuong cong tac phong chong va quan ly lu khan cap o khu vuc DBSCL da dien ra.

 • Nen can nhac viec dap de bao phong chong lu

  11:53 | Thứ hai 27/08/2001 (GMT+7)

  Nen can nhac viec dap de bao phong chong lu

  Day la y kien cua ong Dang Quang Tinh, Cuc truong Cuc Phong chong lut bao va quan ly de dieu (Bo NN-PTNT) ve viec dap de ngan lu o dong bang song Cuu Long. Theo ong Tinh, lam nhu vay la trai voi quy luat tu nhien.

 • Lap 22 doi thanh nien tinh nguyen phong chong lu lut

  08:07 | Thứ bảy 20/10/2001 (GMT+7)

  Sang qua (19/10), Thanh doan TP HCM da khai giang lop tap huan khac phuc hau qua lu lut. Cac doi thanh nien tinh nguyen cua 22 quan, huyen cung duoc thanh lap, nham tham gia cac hoat dong ung pho voi thien tai.

 • Bao so 3 Hai Phong thoat hiem

  19:28 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Do la loi khang dinh cua ong Le Van Hien, Pho Ban chi huy phong chong lu bao va tim kiem cuu nan thanh pho Hai Phong. Tinh den thoi diem nay, Hai Phong da hoan toan thoat khoi tam anh huong cua con bao so 3.

 • Nang cap he thong de song Hong song Thai Binh don lu

  20:34 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Nang cap he thong de song Hong song Thai Binh don lu

  Thu tuong vua ra quyet dinh so 92/2007/QD-TTg (21/6/2007) ve cac giai phap phong chong lu song Hong va song Thai Binh.

 • Thu tuong Dinh chi tat ca cac cuoc hop de tap trung chong bao

  21:08 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 2/10, Thu tuong Chinh phu da co cong dien so 1425/CD-TTg gui Ban Chi dao phong, chong lut, bao Trung uong; Uy ban quoc gia Tim kiem Cuu nan; cac bo, nganh lien quan; UBND cac tinh, thanh pho ven bien tu Thai Binh den Da Nang; cac tinh Bac Bo, Trung bo va Tay Nguyen; cac co quan thong tin dai chung ve viec khan truong thuc hien cac bien phap phong chong bao so 5. Theo do, Thu tuong yeu cau cac dia phuong dinh chi tat ca cac cuoc hop khong can thiet de..

 • On dinh cuoc song nguoi dan vung lu la uu tien so mot

  09:57 | Thứ sáu 05/10/2001 (GMT+7)

  Day la phat bieu cua Bo truong NN-PTNT Le Huy Ngo, trong buoi so ket cong tac phong chong lu dong bang song Cuu Long, to chuc chieu qua (4/10), tai TP HCM. Den nay, da co 41 huyen thi o 6 tinh Long An, Kien Giang, An Giang, Dong Thap, Can Tho va Tien Giang bi ngap.

 • Bo truong Bo NNPTNT Cao Duc Phat tiep tuc tra loi chat van

  15:18 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong Bo NNPTNT Cao Duc Phat tiep tuc tra loi chat van

  Sang nay (25/11), Bo truong Bo NNPTNT Cao Duc Phat tiep tuc phan tra loi chat van cua minh. Sau do la Bo truong Bo Tai chinh, Bo Xay dung va Bo GDDT tra loi chat van. Cac dai bieu quoc hoi van xoay quanh cac van de nhu phong chong lu lut, trong rung san xuat hay rung phong ho, chi tieu dan co nuoc sach va nhung bien phap ho tro nong dan trong qua trinh hoi nhap WTO sau khi Viet Nam chinh thuc tro thanh thanh vien....

 • Lu lut mien Trung Them 5 nguoi bi chet va mat tich

  07:31 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Lu lut mien Trung Them 5 nguoi bi chet va mat tich

  Trong dem ngay 12/11 va sang som ngay 13/11, nuoc lu tai cac khu vuc tren dia ban thanh pho Da Nang va tinh Quang Nam da bat dau rut nhung voi toc do kha cham. Chieu ngay 13/11, Bo truong Bo NN-PTNT, Truong ban Chi dao PCLB–TKCN TU Cao Duc Phat da ve tham cac ho dan nam trong vung ron lu phuong Hoa Xuan (quan Cam Le, TP Da Nang). Bo truong Cao Duc Phat danh gia cao vai tro chu dong cua chinh quyen va cac nganh chuc nang dia phuong trong viec trien khai cac bien..

 • Khong bung bit thong tin thiet hai do bao Xangsane

  01:19 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Khong bung bit thong tin thiet hai do bao Xangsane

  Toi 1/10, trao doi voi VTC, ong Nguyen Quoc Thang- Thu ky Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung da khang dinh nhu vay. Theo ong Thang, con rat nhieu viec phai lam sau khi bao da suy yeu, dac biet la cong tac phong chong lu lut va khac phuc hau qua moi truong, dich benh...

 • Thu tuong Trien khai ngay cac bien phap chong lu

  21:38 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Chieu 16/10, Thu tuong Chinh phu da co Cong dien so 1545/CD-TTg gui cac Bo yeu cau trien khai ngay cac bien phap can thiet de phong chong lu o Trung Trung bo.

 • Thu tuong ra Cong dien khan ve chong lu

  21:52 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Thu tuong ra Cong dien khan ve chong lu

  (VM)- Ngay 12/11, Thu tuong Chinh phu da co cong dien so 1704/CD-TTg gui cac bo, nganh, dia phuong thuc hien ngay mot so bien phap cap bach de doi pho voi mua lu dang len nhanh va dien bien phuc tap. Cong dien gui toi Ban Chi dao phong, chong lut, bao Trung uong; Uy ban quoc gia Tim kiem Cuu nan;- Cac Bo, nganh: Nong nghiep va PTNT, Quoc phong, Cong thuong, Cong an, Giao thong van tai, Giao duc va DT, Tai nguyen va MT, Thong tin va Truyen thong, Tai chinh, Lao..

 • 2 8 ty dong ung ho dong bao bi bao lu

  09:21 | Thứ bảy 05/11/2005 (GMT+7)

  2 8 ty dong ung ho dong bao bi bao lu

  Toi 4/11, Uy ban Mat tran to quoc da trich 2,8 ty dong tu quy Phong chong lu lut thien tai cho 9 tinh vua bi anh huong cua con bao so 8 tuan truoc. Ngoai ra cac tinh nay con duoc ho tro quan ao, luong thuc do nhan dan trong va ngoai nuoc quyen gop.

 • O chu ngay 10 3 2007

  05:00 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  O chu ngay 10 3 2007

  HANG DOC: 1. Cong trinh thuy loi phong chong lu lut, bao ve mua mang

 • Phe binh lanh dao huyen vi thieu giam sat trong lu

  09:22 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Phe binh lanh dao huyen vi thieu giam sat trong lu

  Tai cuoc hop khan luc 20h ngay 6/10, Bi thu Tinh uy Nghe An Nguyen The Trung da phe binh nghiem khac lanh dao huyen Que Phong, dia phuong chiu hau qua nang ne cua lu lut sau bao so 5 vi khong chi dao, giam sat trong viec phong chong lu lut.> Hang nghin dan dang bi co lap trong con mua lu/ Pho thu tuong phe binh vi su cham tre sau bao

 • Nhieu doan trach de chong lu bi dan pha

  09:09 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Nhieu doan trach de chong lu bi dan pha

  Tuyen de ta song Day thuoc dia phan huyen Ung Hoa (Ha Tay) co nhiem vu phong chong lu va bao ve Thu do Ha Noi. The nhung, bat chap nhung quy dinh cua phap luat, mot so nguoi dan dia phuong da ngang nhien dap pha, huy hoai trach de de lam loi di…

 • Mien Trung Mua to de phong lu dac biet lon

  15:24 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  Mien Trung Mua to de phong lu dac biet lon

  Mua lon, muc nuoc cac song len nhanh, Dai Khi tuong thuy van Trung Trung Bo canh bao kha nang co the xay ra lu dac biet lon trong khu vuc.

 • Dac Nong xu ly viec cham cuu dan trong lu

  02:50 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  TT (Dac Nong) - Sang 13-8, sau khi nhan duoc thong tin ve nhung bat cap trong phong chong lu bao ma co quan bao chi neu, ong Dang Duc Yen -chu tich UBND tinh Dac Nong - chi dao cac co quan chuc nang va huyen Krong No phai to chuc hop khan cap de kiem diem rut kinh nghiem ve viec cham to chuc cuu va giup dan trong mua mua lu, nhung bat cap trong cong tac phoi hop phong chong va giam nhe thien tai.

 • Bao so 7 anh huong truc tiep vung bien tu Khanh Hoa den Ba Ria Vung Tau

  13:22 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Bao so 7 anh huong truc tiep vung bien tu Khanh Hoa den Ba Ria Vung Tau

  Theo ban tin phat luc 21g30 cua Trung tam Du bao khi tuong Thuy van TU, hoi 19g ngay 22-11, vi tri tam bao Hagibis, tuc bao so 7, o vao khoang 10,9 do Vi Bac, 111,7 do Kinh Dong, cach bo bien cac tinh Khanh Hoa - Binh Thuan khoang 300km ve phia Dong Dong Nam. Suc gio manh nhat o vung gan tam bao manh cap 11, cap 12 (tuc la tu 103 den 133 km/gio), giat tren cap 12. Du bao trong 24 gio toi, bao so 7 di chuyen cham theo huong Tay Tay Bac, moi gio di duoc khoang 5km..

 • Long An phong chong lut bao nhu the nao

  22:44 | Thứ hai 12/09/2005 (GMT+7)

  Nham han che toi da nhung thiet hai ve nguoi va tai san trong mua lu, luc luong cong an cac cap cua tinh Long An da chu dong trien khai cac bien phap phong chong lu lut trong giai doan hien nay. Trao doi voi phong vien Thanh Nien, dai ta Le Thanh Tong - Pho giam doc Cong an tinh Long An cho biet:

 • Chong virus voi AntiVir va Abacre Antivirus

  22:05 | Thứ năm 23/12/2004 (GMT+7)

  Chong virus voi AntiVir va Abacre Antivirus

  Virus may tinh dang ngay cang phat trien va tro nen nguy hiem hon. Chinh vi vay, them mot tien ich giup chung ta phong chong lu "sau bo" nay van luon la dieu can thiet. O Viet Nam co hai phan mem noi tieng va rat quen thuoc la BKAV va D32. Con phan mem nuoc ngoai, chac chan ban se nho ngay den McAfee, Norton Antivirus cua My hoac Kapersky cua Nga. Xin gioi thieu them mot phan mem cua Phap va mot cua Duc (deu co giao dien tieng Anh) sau day:

 • Phe binh huyen Que Phong thieu giam sat lu

  10:13 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Phe binh huyen Que Phong thieu giam sat lu

  Tai cuoc hop khan luc 20h ngay 6/10, Bi thu Tinh uy Nghe An Nguyen The Trung da phe binh nghiem khac lanh dao huyen Que Phong, dia phuong chiu hau qua nang ne cua lu lut sau bao so 5 vi khong chi dao, giam sat trong viec phong chong lu lut.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0