Pho Chu

Sunday, 29/05/2016 05:09
 • Tap trung giai quyet buc xuc cua nguoi lao dong

  08:04 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Tap trung giai quyet buc xuc cua nguoi lao dong

  Phien khai mac Hoi nghi BCH Tong LDLDVN lan thu 6 (khoa IX) da dien ra sang 5.1 tai Ha Noi, voi su tham gia cua hon 160 dai bieu la uy vien chinh thuc cua BCH va UBKT TLD. Cac dong chi: Cu Thi Hau - Uy vien T.U Dang, Chu tich Tong LDLDVN; Dang Ngoc Tung - Pho Chu tich thuong truc TLD va cac Pho Chu tich TLD: Dang Ngoc Chien, Nguyen Dinh Thang, Do Duc Ngo, Nguyen Hoa Binh chu tri hoi nghi. Dai dien Ban To chuc T.U va Ban Dan van T.U da toi du. 7 nhiem vu hoat dong..

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Chua nen thu thue lai tien gui tiet kiem

  23:45 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Chua nen thu thue lai tien gui tiet kiem

  Nhieu y kien cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi khong dong tinh voi phuong an thu thue lai tien gui tiet kiem ma Bo Tai chinh de trinh. Sang 12/10, tai phien hop thu 44, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da cho y kien ve du an Luat Thue thu nhap ca nhan. Lai suat tiet kiem moi chi du bu dap lam phat Ong Tran Minh Tuan, Pho Thong doc Ngan hang Nha nuoc, cho rang khong nen quy dinh thu nhap tu lai tien gui tiet kiem thuoc dien chiu thue thu nhap ca nhan boi vi quy dinh..

 • Di tich thanh Co Loa sap bien mat

  22:11 | Chủ nhật 19/02/2006 (GMT+7)

  Di tich thanh Co Loa sap bien mat

  Cach day hon 1 nam, khi tra loi phong van ve tien do trien khai Du an dau tu bao ton, ton tao va khai thac di tich thanh Co Loa (tren dia ban huyen Dong Anh, Ha Noi), ong Nguyen The Quang, Pho Chu tich UBND TP Ha Noi, kiem Truong Ban chi dao thuc hien du an, khang dinh: “Se khong co su re ra, cham chap nhu truoc day!”. Song cho toi luc nay, sau 10 nam cho doi, toa thanh oc hiem co tren the gioi co nien dai tu the ky III truoc Cong nguyen da, dang bi xam hai..

 • Do loi cho quy hoach

  08:41 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Do loi cho quy hoach

  Hom qua (31/5), UBND TP.Ha Noi da hop voi cac co quan chuc nang de trien khai chi dao cua Thu tuong Chinh phu xem xet trach nhiem cua cac ca nhan, tap the lien quan den viec quan ly rung o huyen Soc Son. Chinh quyen dia phuong cap "so do" cho dat rung Ve cac sai pham trong quan ly dat rung, viec cap giay chung nhan quyen su dung dat o (so do) la sai pham nghiem trong nhat. Theo ket luan Thanh tra Chinh phu, mot so can bo dia chinh huyen va chinh quyen xa, huyen..

 • Doanh nghiep Nha nuoc da thay doi dien mao

  07:50 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc da thay doi dien mao

  Chieu 10/7, UBND TPHCM da to chuc tong ket 5 nam cong tac sap xep va doi moi doanh nghiep nha nuoc (DNNN). Mot ban bao cao kha day dan va thang than phan tich nhung viec lam duoc va chua duoc trong qua trinh sap xep lai DNNN cua Ban Doi moi Quan ly doanh nghiep (DMQLDN) TPHCM da gay chu y. 273 DNNN duoc sap xep - 878,9 ty dong nguon von XH Du luan chu y den ket qua tong ket 5 nam thuc hien doi moi hoat dong DNNN cua TPHCM vi vua qua da noi len mot so van de hau..

 • Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han cua truong Dai hoc Ngoai thuong

  10:06 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Nghiep vu kinh doanh XNK ngan han cua truong Dai hoc Ngoai thuong

  Nham dap ung nhu cau trang bi kien thuc va nang cao trinh do Nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va Thanh toan quoc te cua cac doanh nghiep va ngan hang trong boi canh Viet Nam hoi nhap WTO, Khoa Kinh te va Kinh doanh quoc te (truoc day la Khoa Kinh te Ngoai thuong), truong Dai hoc Ngoai thuong tiep tuc mo lop: NGHIEP VU KINH DOANH XNK NGAN HAN KHOA 103 Khoa hoc duoc thiet ke nham cung cap cho hoc vien nhung kien thuc chuyen nganh toan dien ve kinh doanh xuat..

 • Thi truong nha dat bat dau soi dong tro lai

  11:25 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Thong tin tu mot so trung tam moi gioi nha dat tren dia ban Ha Noi cho biet, sau mot thoi gian dai dong bang, khoang 2 thang tro lai day, thi truong nha dat da co dau hieu soi dong tro lai.Vuot gia khoi diem tu 30-50%Tin hieu dang mung cho thay, ket qua phien dau gia quyen su dung 9 thua dat tai khu do thi moi Cau Giay gan day da thu hut tren 100 nguoi tham gia voi muc trung gia chenh voi gia san la 7,5 trieu dong/m2. Bao Lao Dong cho hay, trong khi khu vuc cac..

 • Thi truong nha dat dan tan bang

  10:00 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Thi truong nha dat dan tan bang

  Thong tin tu mot so trung tam moi gioi nha dat tren dia ban Ha Noi cho biet, sau mot thoi gian dai dong bang, khoang 2 thang tro lai day, thi truong nha dat da co dau hieu soi dong tro lai. Vuot gia khoi diem tu 30-50% Tin hieu dang mung cho thay, ket qua phien dau gia quyen su dung 9 thua dat tai khu do thi moi Cau Giay gan day da thu hut tren 100 nguoi tham gia voi muc trung gia chenh voi gia san la 7,5 trieu dong/m2. Trong khi khu vuc cac huyen ngoai thanh nhu..

 • Hang lien quan toi so huu tri tue se tang gia

  07:28 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Hang lien quan toi so huu tri tue se tang gia

  Sau khi vao WTO, hang hoa se phong phu hon. Nguoi tieu dung duoc lua chon nhieu hon, gia ca se co loi hon. Tuy nhien, mot so mat hang se phai tra gia cao hon, nhat la co lien quan den so huu tri tue. Pho Chu nhiem UB Doi ngoai QH Nguyen Ngoc Tran nhan dinh.

 • Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc

  12:11 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc

  Mo hinh Nha nuoc, quan he giua Nha nuoc voi Dang ra sao la noi dung cuoc trao doi giua phong vien TS va ong Nguyen Sy Dung, Pho Chu nhiem Van phong Quoc hoi.

 • HN Lan dau tien xu ly nha dat cong quy mo lon

  14:44 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  HN Lan dau tien xu ly nha dat cong quy mo lon

  Hang tram co so nha, dat cong thuoc quan Hoan Kiem, Hai Ba Trung va Tong Cong ty Thuong mai HN vua duoc dua vao ke hoach kiem tra, xu ly thi diem...

 • Vu nha B6 Giang Vo Chi di doi dan khi co quyet dinh cua thanh pho

  08:34 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Vu nha B6 Giang Vo Chi di doi dan khi co quyet dinh cua thanh pho

  TP - Truoc viec Cty ICT yeu cau nguoi dan ra khoi nha B6 Giang Vo khi chua co chu dau tu, ong Bui Van Thong, Pho Chu tich UBND quan Ba Dinh khang dinh: Chi khi co quyet dinh cua TP moi duoc di doi dan.

 • Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem

  11:31 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem

  Sang nay, 24/6 ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc lam cong tac nhan su. Ba vi lanh dao cao cap nhat cua Nha nuoc da doc don tu nhiem truoc Quoc hoi.

 • Nhung tieu cuc benh thanh tich noi com trong giao duc

  12:58 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Nhung tieu cuc benh thanh tich noi com trong giao duc

  Theo bao cao cua Bo GD-DT sau hon hai thang trien khai cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc”, da xu ly dut diem 16 vu viec trong nganh.

 • Hoi Sinh vien Viet Nam tai Anh chinh thuc ra doi

  21:09 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  Hoi Sinh vien Viet Nam tai Anh chinh thuc ra doi

  (TP) Hoi Sinh vien Viet Nam tai Anh da bau chon duoc Ban Chu tich khoa dau tien cua Hoi, gom 5 thanh vien: 1 Chu tich va 4 Pho Chu tich.

 • Nguoi cong dan dung cam

  11:02 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Nguoi cong dan dung cam

  Ngay 24/3, Thu tuong Phan Van Khai da bieu duong mot cong dan o phuong Ngoc Xuyen, thi xa Do Son (Hai Phong), vi dung cam to cao nhung hanh vi sai trai, tham o dat dai cua mot so quan chuc o dia phuong. Vi cong dan dung cam nay chinh la cuu Dai ta tinh bao Dinh Dinh Phu, con nguoi dan Do Son thi goi ong voi cai ten than mat “Phu choi trau”...

 • Chu tich nuoc Chu tich QH Thu tuong chinh thuc tu nhiem

  14:02 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Chu tich QH Thu tuong chinh thuc tu nhiem

  Sang nay, 24-6, ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc bat tay vao viec thuc hien cong tac nhan su. Ba vi lanh dao cao cap nhat cua Nha nuoc ta da doc don tu nhiem truoc Quoc hoi. Mo dau phien hop sang nay, Quoc hoi da nghe Tong Bi thu Nong Duc Manh phat bieu y kien. Tong Bi thu noi:

 • Bau BCH va BTV Dang bo khoi co quan Dan van TW

  11:53 | Thứ năm 29/12/2005 (GMT+7)

  Hom qua 28/12, Dai hoi da Dang bo khoi co quan Dan van TW buoc sang ngay lam viec thu hai, bau ra Ban Chap hanh khoa VI voi 21 dong chi

 • Hieu qua tot sao cham trien khai

  07:32 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Hieu qua tot sao cham trien khai

  TP - 2 nam toi, tren 1.500 DN nha nuoc se tiep tuc thuc hien co phan hoa. Uy ban Thuong vu Quoc hoi ngay hom qua, 21/9, da thao luan de hoan chinh ban bao cao giam sat viec thuc hien co phan hoa DNNN de trinh Quoc hoi tai ky hop thu 10 toi.

 • Phe chuan 2 pho thu tuong va 7 thanh vien Chinh phu

  19:15 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Phe chuan 2 pho thu tuong va 7 thanh vien Chinh phu

  17h50 chieu nay (28/6), QH da da phe chuan ong Nguyen Sinh Hung va ong Truong Vinh Trong giu chuc Pho Thu tuong Chinh phu. QH cung da phe chuan 7 bo truong va nguoi dung dau cac co quan ngang bo.

 • Cai cach de cho don the he sau

  10:54 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Cai cach de cho don the he sau

  TP - Hom qua (22/9), Hoi nghi Doanh nhan Viet kieu da ket thuc tot dep tai khach san Furama (Da Nang) sau hai ngay lam viec.

 • Bat cap giay chung nhan quyen su dung dat

  22:44 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Bat cap giay chung nhan quyen su dung dat

  Trong gio nghi giai lao chieu 6/11, Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien da co cuoc trao doi voi bao chi ve nhung bat cap trong viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, nha o cung nhu huong giai quyet. Ong danh gia nhu the nao ve nhung bat cap giua Luat Nha o va Luat Dat dai trong viec cap giay chung nhan quyen su dung dat ? Dat dai thuoc so huu toan dan do Nha nuoc thong nhat quan ly, Nha nuoc giao cho dan quyen su dung nen nha nuoc cap cho anh giay chung..

 • Hoanh trang va than thien

  15:41 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Hoanh trang va than thien

  8h toi qua, 16-12, Le khai mac Dai hoi The thao sinh vien Dong Nam A lan thu 13 da dien ra trong the tai san van dong Hang Day, Ha Noi. Toi du Le khai mac co Pho Chu tich nuoc Truong My Hoa; Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu Nguyen Sinh Hung; Bo truong Bo Giao duc - Dao tao Nguyen Thien Nhan; Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Ha Noi Nguyen Quoc Trieu; Bo truong, Chu nhiem Uy ban TDTT Nguyen Danh Thai, va quan chuc dai dien cac bo, ban, nganh Trung uong va Ha..

 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet hoi dam voi Tong thong Nga Vladimir Putin

  15:47 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet hoi dam voi Tong thong Nga Vladimir Putin

  10h sang nay (20/11), hang tram nguoi dan Ha Noi da vay co, hoa khi doan xe cho Tong thong Vladimir Putin tien vao Phu Chu tich. Tai day da dien ra le don chinh thuc Tong thong Nga Putin. Sau do ong Putin da co cuoc hoi dam voi Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet.

 • Quan he Viet Nga phai duoc nang len tam cao moi

  08:59 | Thứ ba 27/02/2001 (GMT+7)

  Chuyen tham dau tien cua Tong thong V. Putin, vi lanh dao cao cap nhat cua Lien bang Nga toi Viet Nam vao ngay mai (28/2) la mot su kien trong dai trong 50 nam quan he Viet - Nga da thu hut su quan tam cua cong luan Nga va quoc te. Duoi day la y kien cua Pho Thu tuong Nguyen Manh Cam ve chuyen di va danh gia su phat trien trong quan he Nga - Viet cua Pho Chu tich Chinh phu Lien bang Nga Viktor Khristenco.

 • Vu ly hon co gia tren 1 nghin ti dong

  13:19 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Vu ly hon co gia tren 1 nghin ti dong

  Ngay 19/3, Theo thong tin tu Trung tam giao dich chung khoan TP HCM, gan 2 trieu co phieu cua Cong ty Co phan Dau tu Cong nghe FPT (tri gia khoang tren 1 nghin ti dong) se duoc chuyen tu ong Le Quang Tien, Pho Chu tich HDQT kiem Pho Tong Giam doc Cong ty FPT cho ba Le Thi Hong Hai theo quyet dinh ly hon cua toa an. Day co le la vu ly hon dat gia nhat Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0