Pho Cap Giao Duc

Monday, 30/05/2016 15:45
 • Truoc nam 2010 TP HCM pho cap giao duc bac trung hoc

  16:57 | Thứ tư 31/12/2003 (GMT+7)

  Truoc nam 2010 TP HCM pho cap giao duc bac trung hoc

  TS- Sau khi quan Go Vap va quan 10 duoc cong nhan dat chuan pho cap giao duc bac trung hoc, nhieu quan, huyen dang ky phan dau cung dat chuan nay. Kho khan nhat nhu huyen Can Gio van dang ky dat chuan pho cap bac trung hoc vao nam 2007, de toan thanh pho se hoan thanh chi tieu pho cap nay truoc nam 2010. Dieu dzich dzac o day la thanh pho se dat theo tieu chuan TP.HCM, hay... chuan quoc gia?

 • Chuong trinh muc tieu quoc gia GDDT den nam 2010

  09:47 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Chuong trinh muc tieu quoc gia GDDT den nam 2010

  Vua qua, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da ky Quyet dinh Phe duyet Chuong trinh muc tieu quoc gia giao duc va dao tao den nam 2010.Vua qua, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da ky Quyet dinh Phe duyet Chuong trinh muc tieu quoc gia giao duc va dao tao den nam 2010 voi muc tieu chung la nham ho tro nganh Giao duc thuc hien cac nghi quyet cua Quoc hoi, Chinh phu ve giao duc va dao tao va hoan thanh nhung nhiem vu de ra trong chien luoc phat trien giao duc 2001 -..

 • Bac Giang dat chuan pho cap giao duc THCS

  21:35 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 16-12, UBND tinh Bac Giang da to chuc le cong bo quyet dinh cua Bo Giao duc-Dao tao va don nhan Co cong nhan tinh Bac Giang dat chuan pho cap giao duc THCS va pho cap giao duc tieu hoc dung do tuoi.

 • Thay giao tre va chuong trinh Pho cap giao duc THCS

  03:56 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Thay giao tre va chuong trinh Pho cap giao duc THCS

  O mot vung CNTT con nhieu han che nhu o Phu Luong - Thai Nguyen, mot thay giao tre day Toan cap THCS da tu minh hoan thien san pham "Pho cap giao duc THCS", voi mong muon Chuong trinh se thay the hoan toan cho viec ghi chep va tong hop cac bieu mau pho cap bang tay, tranh duoc cac sai sot thuong gap khi lam pho cap.

 • Trung Quoc Pho cap giao duc 9 nam cho da so hoc sinh mien Tay

  07:41 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc Pho cap giao duc 9 nam cho da so hoc sinh mien Tay

  Theo ke hoach quoc gia 4 nam ve pho cap giao duc, tong cong 98% tre em o 410 tinh ngheo nhat o phia Tay se duoc pho cap giao duc 9 nam tinh den cuoi nam nay.

 • Xoa mu chu va pho cap giao duc tieu hoc

  15:09 | Thứ hai 22/12/2003 (GMT+7)

  Den nay, tinh Can Tho co 100% (9/9) huyen, thi xa, thanh pho truc thuoc dat chuan quoc gia ve xoa mu chu va pho cap giao duc tieu hoc, 57/118 xa, phuong, thi tran va 3 don vi la Vien Lua DBSCL, Nong truong Song Hau, Nong truong Co Do dat chuan pho cap giao duc trung hoc co so.

 • An Do Pho cap giao duc tieu hoc van chi la y tuong

  09:18 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  An Do Pho cap giao duc tieu hoc van chi la y tuong

  Pho cap giao duc tieu hoc o An Do duoc coi la mot vi du dien hinh ve khoang cach giua y tuong va thuc hien. Ba nam qua, sau bay lan sua doi, tham chi da san sang duoc dua ra thao luan tai ky hop Quoc hoi mua dong nam nay, Du thao pho cap va mien phi giao duc da lai bi tra lai de sua doi tiep.

 • Gan 600 trieu dong cho cong tac pho cap giao duc

  20:04 | Thứ hai 26/01/2004 (GMT+7)

  Nam hoc 2003, quan 10, TP HCM danh nguon kinh phi gan 600 trieu dong cho cong tac pho cap giao duc. Ngay 13/1, nganh Giao duc va Dao taoquan 10 to chuc Hoi nghi Tong ket cong tac pho cap giao duc bac trung hoc nam hoc 2003.

 • Danh nguon kinh phi gan 600 trieu dong cho cong tac pho cap giao duc

  21:35 | Chủ nhật 01/02/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh: Nam hoc 2003, Q.10 danh nguon kinh phi gan 600 trieu dong cho cong tac pho cap giao duc. Tai Hoi nghi tong ket cong tac pho cap giao duc bac trung hoc nam hoc 2003, nganh giao duc va dao tao Q.10 cho biet ket qua 15/15 phuong dat chuan pho cap, ty le tot nghiep bac trung hoc la 97%, trong tong so nguoi trong do tuoi 18-21, co it nhat 75% da tot nghiep, dat ty le 86%... ke hoach, nam hoc 2004 se huy dong 100% thanh thieu nien ra lop dau cap hoc,..

 • TP HCM 62 phuong xa dat chuan pho cap giao duc bac trung hoc

  00:33 | Thứ năm 19/02/2004 (GMT+7)

  TP HCM 62 phuong xa dat chuan pho cap giao duc bac trung hoc

  TP.HCM hien co 62/313 phuong, xa, thi tran dat chuan pho cap giao duc bac trung hoc. Phan dau den nam 2005, se co 12 quan noi thanh dat chuan theo quy dinh do UBND Thanh pho ban hanh.Trong do, quan 10 co 15 phuong, quan Go Vap: 12 phuong, quan 1: 6 phuong, quan Binh Thanh: 6 phuong, quan 5: 5 phuong, quan 4: 2 phuong, quan 12: 2 phuong,…

 • Den nam 2010 co 12 quan noi thanh TP Ho Chi Minh dat chuan pho cap Giao duc bac Trung hoc

  20:33 | Thứ ba 30/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 30/12, UBND TP to chuc Hoi nghi trien khai cong tac pho cap giao duc bac trung hoc tren dia ban TP, ban hanh Quy dinh tam thoi ve tieu chuan pho cap giao duc bac Trung hoc giai doan 2003-2005. Theo do, den nam 2010, 100% cac quan, huyen phai dat chuan pho cap.

 • An Do Pho cap giao duc tieu hoc van chi la y tuong

  15:58 | Chủ nhật 25/12/2005 (GMT+7)

  An Do Pho cap giao duc tieu hoc van chi la y tuong

  Pho cap giao duc tieu hoc o An Do duoc coi la mot vi du dien hinh ve khoang cach giua y tuong va thuc hien. Ba nam qua, sau bay lan sua doi, tham chi da san sang duoc dua ra thao luan tai ky hop Quoc hoi mua dong nam nay, Du thao pho cap va mien phi giao duc da lai bi tra lai de sua doi tiep.

 • Hoc vien hoc pho cap giao duc THCS duoc mien hoc phi

  16:43 | Thứ ba 06/01/2004 (GMT+7)

  Hoc vien hoc pho cap giao duc THCS duoc mien hoc phi

  Mot so dia phuong, ty le pho cap giao duc THCS moi chi dat duoc 10%.

 • UNESCO keu goi tang nguon luc cho pho cap giao duc

  10:03 | Chủ nhật 13/11/2005 (GMT+7)

  Phat bieu trong buoi le cong bo bao cao moi nhat cua Chuong trinh "Giao duc cho tat ca moi nguoi" (EFA), Tong giam doc To chuc Van hoa - Khoa hoc va Giao duc Lien Hiep Quoc (UNESCO) Koichiro Matsuura da len tieng keu goi Chinh phu cac nuoc va nha tai tro can tang cuong dong gop nhung nguon luc can thiet cho cong tac pho cap giao duc nham cai thien tinh trang mu chu cua hon 700 trieu nguoi khong biet doc biet viet tren toan the gioi nhu hien nay.

 • ADB vien tro 600.000 USD de pho cap giao duc trung hoc

  22:05 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Phat trien chau A (ADB) vua quyet dinh vien tro ky thuat khong hoan lai tri gia 600.000 USD cho Viet Nam de lap ke hoach tong the phat trien giao duc trung hoc (SESMP) huong toi muc tieu pho cap giao duc bac hoc nay.

 • Chuan quoc gia troi tay pho cap giao duc

  18:23 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Chuan quoc gia troi tay pho cap giao duc

  Muon duoc cong nhan dat chuan pho cap giao duc (PCGD) bac trung hoc, moi quan, huyen phai co it nhat 50% tro len so truong tieu hoc (TH), 40% tro len so truong trung hoc co so (THCS), 2 truong trung hoc pho thong (THPT) dat chuan quoc gia (QG).

 • ADB giup thuc hien pho cap giao duc trung hoc

  00:04 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Phat trien chau A (ADB) vua quyet dinh vien tro khong hoan lai cho Viet Nam 600.000 USD de lap ke hoach tong the phat trien giao duc trung hoc, huong toi muc tieu pho cap giao duc bac hoc nay.

 • Can Tho Cong nhan chuan quoc gia pho cap giao duc THCS

  08:55 | Thứ năm 11/12/2003 (GMT+7)

  Tinh den ngay 8/12 toan tinh da co 57/118 xa phuong thi tran va cac don vi Vien Lua DBSCL, Nong truong Song Hau, Nong truong Co Do, TP Can Tho duoc cong nhan chuan quoc gia pho cap giao duc THCS.

 • Thua Thien Hue dat chuan ve cong tac Pho cap giao duc tieu hoc dung do tuoi

  23:02 | Chủ nhật 30/01/2005 (GMT+7)

  Bo Giao duc va Dao tao da cong nhan tinh Thua Thien - Hue dat chuan ve cong tac "Pho cap giao duc tieu hoc dung do tuoi".

 • Thi ho de dat chuan pho cap giao duc

  08:47 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  De "giup" dia phuong dat chuan pho cap giao duc THCS, nguyen Pho hieu truong truong THCS Lac Quoi, Phan Thanh Can, da chi dao 4 giao vien giang day pho cap cua truong to chuc cho 29 hoc sinh dang hoc THCS thi ho hoc sinh pho cap.

 • 18 tinh thanh dat chuan pho cap giao duc tieu hoc dung do tuoi

  08:06 | Thứ hai 15/12/2003 (GMT+7)

  Theo tin tu Bo GD-DT, tinh den cuoi thang 11-2003, ca nuoc co 18 tinh, thanh dat chuan pho cap giao duc tieu hoc (PCGDTH) dung do tuoi. Bo GD-DT cung danh gia PCGDTH - chong mu chu va chat luong giao duc tieu hoc o nhung vung kho khan la chua vung chac.

 • 27 tinh hoan thanh pho cap giao duc THCS

  04:02 | Thứ sáu 02/09/2005 (GMT+7)

  Tinh Hoa Binh vua duoc Bo GD-DT kiem tra cong nhan dat chuan pho cap giao duc (PCGD) THCS. Voi tinh Hoa Binh vua duoc cong nhan, den nay ca nuoc co 27 tinh thanh da hoan thanh PCGD THCS.

 • Bo GD DT kiem tra cong tac pho cap giao duc o TP HCM

  09:46 | Thứ sáu 13/12/2002 (GMT+7)

  Ngay 11/12, Doan Kiem tra cong nhan dat chuan pho cap giao duc (PCGD) tieu hoc va trung hoc co so (THCS) cua Bo GD-DT da den lam viec voi So GD-DT TP HCM. Theo Giam doc So Truong Song Duc den nay da co 100% phuong, xa thuoc 22 quan, huyen dat chuan PCGD THCS.

 • An Do Pho cap giao duc tieu hoc van chi la y tuong

  14:51 | Chủ nhật 25/12/2005 (GMT+7)

  An Do Pho cap giao duc tieu hoc van chi la y tuong

  Pho cap giao duc tieu hoc o An Do duoc coi la mot vi du dien hinh ve khoang cach giua y tuong va thuc hien. 3 nam qua, sau 7 lan sua doi, tham chi da san sang duoc dua ra thao luan tai ki hop Quoc hoi mua dong nam nay, du thao pho cap va mien phi giao duc da lai bi tra lai de sua doi tiep.

 • Thue HS di thi lay thanh tich pho cap giao duc

  21:42 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Thue HS di thi lay thanh tich pho cap giao duc

  Tinh Ca Mau phan dau dat chuan quoc gia vao nam 2005. Ap luc thanh tich nhung viec to chuc giang day va hoc tap khong theo kip nen da xuat hien nhung ky thi tot nghiep bo tuc trung hoc co so bang cach thue hoc sinh pho thong chep bai giai de lay so lieu cap nhat thanh tich pho cap giao duc. Day it, thi nhieu Ngay 20 va 21/8, So GD-DT thanh lap 19 hoi dong thi (HDT) ky thi tot nghiep bo tuc THCS tai cac huyen nong thon va TP. Ca Mau. Co 1.700 thi sinh dang ky du..

 • Pho cap giao duc bac trung hoc o TPHCM lam can co khong doi pho

  09:39 | Thứ tư 31/12/2003 (GMT+7)

  Pho cap giao duc bac trung hoc o TPHCM lam can co khong doi pho

  Bao cao tai Hoi nghi pho cap giao duc bac trung hoc (PCGDBTH) do UBND TP.HCM to chuc sang 30-12-2003, giam doc So GD-DT Truong Song Duc cho biet den nay da co hai quan 10 va Go Vap duoc bo cho thi diem chuan PCGDBTH cua TP.HCM va da duoc cong nhan.

 • Da Nang Ban hanh cac chinh sach ho tro thuc hien pho cap giao duc trung hoc co so

  14:34 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  Da Nang Ban hanh cac chinh sach ho tro thuc hien pho cap giao duc trung hoc co so

  UBND thanh pho Da Nang vua ban hanh cac chinh sach ho tro thuc hien pho cap giao duc trung hoc co so doi voi cac truong cong lap va ngoai cong lap tu nam hoc 2005 - 2006 tro di, doi tuong ap dung la hoc sinh la nguoi tan tat, mo coi, dan toc thieu so, hoc sinh thuoc dien ho ngheo tren dia ban thanh pho. Muc ho tro cu the nhu sau: Hoc sinh la nguoi tan tat duoc giam 50% hoc phi va cac khoan dong gop xay dung truong; hoc sinh la nguoi tan tat thuoc dien ho ngheo..

 • Chuan quoc gia troi tay pho cap giao duc

  16:33 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Chuan quoc gia troi tay pho cap giao duc

  Muon duoc cong nhan dat chuan pho cap giao duc (PCGD) bac trung hoc, moi quan, huyen phai co it nhat 50% tro len so truong tieu hoc (TH), 40% tro len so truong trung hoc co so (THCS), 2 truong trung hoc pho thong (THPT) dat chuan quoc gia (QG). Nhung, doi voi TPHCM - va mot so dia phuong tuong tu - dat duoc ti le nay nhu Bo GD-DT quy dinh chang khac nao “uoc mo vuon den nhung vi sao”.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0