Phat trien ben vung

Wednesday, 25/05/2016 20:00
 • Thanh lap Hoi dong phat trien ben vung quoc gia

  08:55 | Thứ ba 04/10/2005 (GMT+7)

  Hoi dong nay duoc thanh lap de giup Thu tuong Chinh phu chi dao thong nhat viec thuc hien Dinh huong chien luoc phat trien ben vung o Viet Nam.

 • Phat dong Thap ky Giao duc vi Phat trien ben vung

  18:40 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Phat dong Thap ky Giao duc vi Phat trien ben vung

  Chieu nay, 15/2, tai Ha Noi da dien ra trong the le phat dong Thap ky Giao duc vi Phat trien ben vung cua Lien Hop Quoc 2005 - 2014 va ra mat Uy ban Quoc gia Thap ky Giao duc vi phat trien ben vung cua Viet Nam.

 • Thanh lap Hoi dong Phat trien ben vung quoc gia

  16:06 | Chủ nhật 07/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 5-5, ket thuc hai ngay lam viec, hoi nghi phat trien ben vung toan quoc lan thu hai da cong bo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec thanh lap Hoi dong Phat trien ben vung quoc gia, do Pho Thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Tan Dung lam Chu tich.

 • Phat dong Thap ky giao duc vi su phat trien ben vung

  07:46 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Chieu 15-2, Uy ban Quoc gia Unesco VN da to chuc le phat dong Thap ky cua Lien Hiep Quoc ve giao duc vi su phat trien ben vung (2005-2014) va ra mat Uy ban Quoc gia thap ky giao duc vi su phat trien ben vung cua VN.

 • Toi song voi ai

  09:00 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Toi song voi ai

  Trong mot bao cao cua UNESCO ve nhiem vu cua giao duc the ky 21(+), bon cot tru cua giao duc bao gom: hoc de biet, hoc de lam, hoc de song voi nhau va hoc de ton tai (learning to be).

 • Ban tiep chuyen phat trien ben vung va nong thon nong dan

  00:34 | Chủ nhật 03/06/2007 (GMT+7)

  Tu chuyen "de phat trien ben vung dung quen nong dan", can trao doi them mot so van de buc xuc khac dat ra voi doi song nong thon va nong dan. "Phat trien ben vung la su phat trien dap ung cac nhu cau hien tai ma khong lam ton hai den kha nang dap ung nhu cau cua cac the he tuong lai", quan diem ay cua "Hoi dong the gioi ve moi truong va phat trien" (WCED), co lien he mat thiet den van de nong thon va nong dan.

 • Giao duc vi su phat trien ben vung trong thoi dai toan cau hoa

  13:59 | Thứ tư 14/12/2005 (GMT+7)

  Giao duc vi su phat trien ben vung trong thoi dai toan cau hoa

  Do la chu de cua buoi hoi thao khoa hoc duoc to chuc sang nay (14/12) tai truong DH Su pham I Ha Noi, voi su tham du cua dai dien cua cac nha khoa hoc Viet Nam, CHLB Duc, Nhat Ban va sinh vien.

 • Lap Van phong vi su phat trien ben vung doanh nghiep

  04:37 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Phong Thuong mai va cong nghiep VN (VCCI) vua thanh lap Van phong vi su phat trien ben vung cho doanh nghiep (DN).

 • Khai mac Dien dan thanh nien ASEM ve phat trien ben vung

  13:58 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Sang nay, 29/6, Dien dan thanh nien ASEM ve phat trien ben vung da khai mac tai Ha Noi. Tren 60 dai bieu tre cua 26 thanh vien ASEM se tap trung phan tich, thao luan ve vai tro cua thanh nien doi voi phat trien ben vung o 4 khia canh gom phat trien xa hoi, moi truong, kinh te va xay dung the che.

 • Co that su la chung ta dang phat trien ben vung

  15:15 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  Gan day, nguoi ta hay noi nhieu den khai niem "phat trien ben vung". Nhung xem ra, chung ta moi chi co nhung buoc di khiem ton trong viec bien muc tieu ay thanh hien thuc. Nhieu ke hoach cua chung ta dau huong den muc tieu phat trien ben vung nhung khi thuc hien thi lai vuong viu du thu, cuoi cung bien phap thuc hien chi la nhung giai phap mang tinh nhat thoi.

 • Dau tu bao ve moi truong la dau tu cho phat trien ben vung

  09:14 | Thứ ba 23/11/2004 (GMT+7)

  Bo Chinh tri da ban hanh nghi quyet ve bao ve moi truong trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Nghi quyet nhan dinh bao ve moi truong vua la muc tieu, vua la mot trong nhung noi dung co ban cua phat trien ben vung, phai duoc the hien trong cac chien luoc, qui hoach, ke hoach, du an phat trien kinh te - xa hoi cua tung nganh, tung dia phuong. Nghi quyet nhan manh: “Dau tu cho bao ve moi truong la dau tu cho phat trien ben vung”.

 • Hoi nghi quoc te ve phat trien ben vung nganh ca phe

  09:26 | Thứ ba 22/06/2004 (GMT+7)

  Hoi nghi quoc te ve phat trien ben vung nganh ca phe

  Ngay 21/6, tai Ha Noi, Hiep hoi Ca phe va Ca cao Viet Nam (VICOFA) va To chuc Hop tac Ky thuat Duc (GTZ) phoi hop to chuc Hoi nghi quoc te ve phat trien ben vung nganh ca phe Viet Nam.

 • Co hoi tham gia viet luan ve phat trien ben vung

  14:09 | Thứ bảy 02/09/2006 (GMT+7)

  Ngan hang phat trien Chau A (ADB) va ROAD, voi su ho tro cua Quy Dac biet Nhat Ban vua thong bao cuoc thi viet luan voi de tai phat trien ben vung trong khu vuc chau A-Thai Binh Duong.

 • Thanh lap Uy ban Quoc gia vi su phat trien ben vung

  19:25 | Thứ ba 13/12/2005 (GMT+7)

  Thu tuong da quyet dinh thanh lap Uy Ban Quoc gia ve thap ky giao duc vi su phat trien ben vung cua Viet Nam (2005-2014). Uy ban do mot Pho thu tuong phu trach cong tac van xa lam Chu tich.

 • VN hanh dong vi su phat trien ben vung

  08:58 | Thứ năm 16/12/2004 (GMT+7)

  Sang 15-12, Hoi nghi toan quoc ve phat trien ben vung do Bo Ke hoach - dau tu to chuc, nam trong khuon kho cua du an “Xay dung va thuc hien chuong trinh nghi su 21 cua VN” do Chuong trinh Phat trien Lien Hiep Quoc (UNDP), Chinh phu Thuy Dien va Dan Mach tai tro da duoc khai mac.

 • FEMSEA ho tro Viet Nam phat trien ben vung bien Dong A

  09:47 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Chuong trinh hop tac khu vuc ve quan ly moi truong vung bien Dong A (FEMSEA) cam ket ho tro Viet Nam ve ky thuat cung nhu tai chinh trong viec thuc hien quan ly tong hop doi bo tai Viet Nam, giup Viet Nam thuc hien tot cam ket ve chien luoc phat trien ben vung vung bien Dong A.

 • Bai hoc phat trien ben vung

  19:07 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Bai hoc phat trien ben vung

  TTCN - VN trong qua trinh thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa cung da thay ro tam quan trong cua van de phat trien ben vung trong khi thuc day tang truong kinh te.

 • Hoi thao quoc te Huong toi viec phat trien ben vung du lich van hoa dua tren cong dong

  11:17 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Hoi thao quoc te Huong toi viec phat trien ben vung du lich van hoa dua tren cong dong

  Trong cac ngay tu 29-3 den 05-4-2007, Hoi thao quoc te chu de "Huong toi viec phat trien ben vung du lich van hoa dua tren cong dong" da dien ra tai Do thi co Hoi An.

 • Giao duc va van hoa la dong luc cho phat trien ben vung

  21:45 | Thứ hai 20/12/2004 (GMT+7)

  Giao duc va van hoa la dong luc cho phat trien ben vung

  Hoi nghi Chau A - Thai Binh Duong ve Doi thoai giua cac nen van hoa va van minh vi hoa binh va phat trien ben vung do Chinh phu VN va UNESCO dong to chuc vua khai mac vao sang nay, 20-12.

 • Hoc sinh nhu cai bi neu bi nhet qua nhieu kien thuc

  22:16 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Hoc sinh nhu cai bi neu bi nhet qua nhieu kien thuc

  "La nguoi trong nganh nhung toi thay hoc sinh hien phai tiep nhan qua nhieu noi dung, nhu luat giao thong, bao ve moi truong, kien thuc HIV... Neu long ghep qua nang, cac em se nhu "cai bi" de nguoi lon nhoi nhet mot mo kien thuc hon don", Thu truong Bo Giao duc dao tao Tran Van Nhung noi.

 • Bao ve moi truong va phat trien ben vung chuyen rat gian nan

  10:40 | Chủ nhật 18/04/2004 (GMT+7)

  Bao ve moi truong va phat trien ben vung chuyen rat gian nan

  Ngay 16/04 tai TP Da Nang dien ra Hoi thao ve Bao ve moi truong va phat trien ben vung tai Viet Nam voi su tham du cua khoang 160 dai bieu den tu 13 tinh thanh mien Trung, Tay nguyen.

 • Be mac Dien dan thanh nien A Au Thiet lap mang luoi thanh nien A Au ve phat trien ben vung

  23:32 | Thứ năm 01/07/2004 (GMT+7)

  Sau 4 ngay thao luan, chieu 1/7, Dien dan thanh nien A - Au to chuc tai Ha Noi da be mac. Den du co Pho thu tuong Vu Khoan - Chu tich Uy ban quoc gia ASEM 5 cua Viet Nam; anh Hoang Binh Quan - Chu tich Hoi LHTN Viet Nam, anh Doan Van Thai - Bi thu T.U Doan; ngai Mr Zainal Arif Mantaha - Giam doc Ban Giao luu Quy A - Au.

 • Chu trong yeu to phat trien ben vung trong nong nghiep

  08:45 | Thứ bảy 20/12/2003 (GMT+7)

  Phat bieu tai hoi nghi so ket ba nam thuc hien chuong trinh “Giong cay, giong con” va chuong trinh “Nuoc sach va ve sinh moi truong” do So Nong nghiep - phat trien nong thon to chuc ngay 18-12, Pho chu tich UBND TP Mai Quoc Binh khuyen cao nganh nong nghiep khong nen chay theo so luong ma can chu trong yeu to phat trien ben vung, on dinh va hieu qua.

 • Da dang van hoa phat trien ben vung va vai tro cua giao duc dai hoc

  03:26 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  “Da dang van hoa, phat trien ben vung va vai tro cua giao duc dai hoc” la chu de cua dien dan giam doc bon truong DH chu chot Dong A lan 8 dien ra tai Ha Noi trong hai ngay 3 va 4-11. Dien dan do DHQG Ha Noi dang cai voi su tham du cua bon DH o thu do cua bon nuoc Dong A gom: DH Bac Kinh (Trung Quoc), DHQG Seoul (Han Quoc), DH Tokyo (Nhat Ban) va DHQG Ha Noi.

 • Tom Viet Nam can lien ket phat trien ben vung

  17:59 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Tom Viet Nam can lien ket phat trien ben vung

  "Nganh nuoi tom Viet Nam can phat trien ben vung va lien ket quy mo lon", do la thong diep vua duoc chuyen di tu Hoi nghi tom toan cau 2005 (GSOL), ket thuc vao chieu 27/10 sau 3 ngay lam viec.

 • HPT duoc cong nhan la doanh nghiep phat trien ben vung

  21:18 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  HPT duoc cong nhan la doanh nghiep phat trien ben vung

  Sang 27.9, Cong ty CP Dich vu Cong nghe Tin hoc HPT da vinh du duoc bieu duong la Doanh nghiep CNTT phat trien ben vung tai le khai mac cho phan mem va giai phap CNTT (Softmart) 2007.

 • Dong A ra chien luoc phat trien ben vung ve bien

  11:38 | Thứ năm 11/12/2003 (GMT+7)

  Dong A ra chien luoc phat trien ben vung ve bien

  Hom nay du kien 12 nuoc Dong A, trong do co VN, se thong qua chien luoc phat trien ben vung ve bien tai cuoc hop tai Putrajaya (Malaysia). Sau hon ba nam nghien cuu, gioi khoa hoc cua cac nuoc Dong A di den ket luan rang tinh trang doi kem, khong co viec lam va xung dot se gia tang neu nhu bien bi o nhiem va khai thac qua muc.

 • Nuoc sach la chia khoa cua phat trien ben vung

  00:33 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Nuoc sach la chia khoa cua phat trien ben vung

  Van de quan ly nuoc phai la mot phan cua phat trien ben vung va can duoc thuc hien tuy theo tung quoc gia, theo cac chuyen vien tai ngay hop dau tien 22-8 cua hoi nghi Tuan le quoc te ve nuoc o Stockholm (Thuy Dien).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0