Phan khuc thi truong

Sunday, 29/05/2016 03:09
 • Tu phan khuc thi truong den viec xac dinh khach hang muc tieu

  05:08 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Tu phan khuc thi truong den viec xac dinh khach hang muc tieu

  Mot khi da hieu ro thanh phan dan cu, hanh vi va tiem nang sinh loi cua cac phan khuc thi truong khac nhau, ban phai nham den nhung phan khuc thi truong dai dien cho tiem nang lon nhat. Nhung co so de nham den phan khuc thi truong muc tieu la gi? Co nhieu co so de ban xem xet va lua chon.

 • Tu phan khuc thi truong den viec xac dinh khach hang muc tieu

  16:30 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Tu phan khuc thi truong den viec xac dinh khach hang muc tieu

  Mot khi da hieu ro thanh phan dan cu, hanh vi, va tiem nang sinh loi cua cac phan khuc thi truong khac nhau, ban phai nham den nhung phan khuc thi truong dai dien cho tiem nang lon nhat. Nhung co so de nham den phan khuc thi truong muc tieu la gi? Co nhieu co so de ban xem xet va lua chon bao gom:

 • Phan khuc thi truong

  16:09 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  Phan khuc thi truong

  Phan khuc thi truong la mot hoat dong xac dinh nhung dac diem chung cua mot nhom doi tuong khach hang trong thi truong tong the. Nhung dac diem nay co the duoc nhan biet theo thu nhap, tuoi tac, moi quan tam ca nhan, van hoa chung toc, cac nhu cau dac biet, v.v.

 • Quy tac phat trien phan khuc thi truong

  10:46 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Quy tac phat trien phan khuc thi truong

  Hau het cac cong ty, bat ke lon hay nho, deu huong hoat dong marketing cua minh vao viec phan khuc thi truong co chon loc nham toi da hoa hieu qua kinh doanh.

 • Quy tac phat trien phan khuc thi truong

  18:16 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Quy tac phat trien phan khuc thi truong

  Hau het cac cong ty, bat ke lon hay nho, deu huong hoat dong marketing cua minh vao viec phan khuc thi truong co chon loc nham toi da hoa hieu qua kinh doanh.

 • Mo rong dong san pham sang nhung phan khuc thi truong moi

  05:02 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Mo rong dong san pham sang nhung phan khuc thi truong moi

  Cac chuyen gia marketing luon ham ho trong viec mo rong dong san pham cua minh. Khi ho co mot nhan hieu thanh cong, ho lai bi thoi thuc tao ra cac san pham cai tien de dap ung nhu cau hoac thi hieu cua cac phan khuc thi truong lan can.

 • Phan khuc thi truong

  16:00 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Phan khuc thi truong

  Phan khuc thi truong la mot hoat dong xac dinh nhung dac diem chung cua mot nhom doi tuong khach hang trong thi truong tong the. Nhung dac diem nay co the duoc nhan biet theo thu nhap, tuoi tac, moi quan tam ca nhan, nen tang dan toc, cac nhu cau dac biet, v.v.

 • Ngan hang nuoc ngoai khong de thanh cong

  15:55 | Thứ sáu 22/12/2006 (GMT+7)

  Ngan hang nuoc ngoai khong de thanh cong

  Sap toi, cac ngan hang nuoc ngoai voi nhieu the manh se de dang tham nhap vao Viet Nam, nhung su thanh cong cua ho o day se khong de dang. Co hoi thang cuoc chia deu Theo cam ket gia nhap WTO cua Viet Nam, tu ngay 1/4/2007, cac ngan hang 100% von nuoc ngoai co quyen duoc doi xu binh dang va thuc hien phan lon cac nghiep vu nhu mot ngan hang noi dia (voi mot so ngoai tru). Ngoai ra, sau nam nam ke tu ngay gia nhap, muc tran huy dong von tien dong se bi do bo...

 • Dinh vi trong thi truong

  16:08 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Dinh vi trong thi truong

  Sau khi da hoan tat cac nhiem vu lien quan den viec phan khuc thi truong va nham den cac phan khuc thi truong, ban phai trien khai mot ke hoach cho san pham hay dong san pham cua ban.

 • Dinh vi trong thi truong

  08:14 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Dinh vi trong thi truong

  Sau khi da hoan tat cac nhiem vu lien quan den viec phan khuc thi truong va nham den cac phan khuc thi truong, ban phai trien khai mot ke hoach cho san pham hay dong san pham cua ban.

 • Ericsson tim kiem co hoi hop tac tai Vietnam Telecomp 2006

  10:59 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Ericsson tim kiem co hoi hop tac tai Vietnam Telecomp 2006

  Ericsson se tiep tuc tham gia trien lam Vietnam Telecom 2006 voi muc tieu tim kiem co hoi hop tac mo rong kinh doanh. Eddie Ahman, Tong giam doc Ericsson tai Viet Nam cho biet: “Nam nay Ericsson co ke hoach thuc hien cac hoat dong ho tro khach hang va doi tac cua minh trong viec tim kiem cac co hoi kinh doanh va phat trien, mo rong hoat dong kinh doanh cua ho de canh tranh tot hon. Cac chuyen gia Ericsson se cung thao luan voi cac doi tac ve xu huong phat trien..

 • Dien thoai di dong Dai dang cuoc chien thi phan

  07:49 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  Dien thoai di dong Dai dang cuoc chien thi phan

  Cuoc chien ve thi phan may dien thoai di dong trong nam 2005 vua qua va trong nhung thang dau nam 2006 giua cac thuong hieu tuy khong ram ro nhung van dien ra am tham va gay gat. Theo cong bo moi nhat cua hai cong ty chuyen nghien cuu ve thi truong di dong GfK va Synovate, Nokia van dan dau trong tong phan khuc thi truong dien thoai noi chung lan phan khuc thi truong dien thoai pho thong noi rieng tai Viet Nam voi 54% thi phan, vuot xa so voi thi phan hai doi thu..

 • Phan khuc thi truong thi truong muc tieu va dinh vi

  05:05 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  Phan khuc thi truong thi truong muc tieu va dinh vi

  Dau the ky 20 la giai doan thuan loi cho cac nha san xuat tai chau Au va Bac My. Luc nay, thi truong mang tinh chat dai chung: nhu cau khach hang cao, san pham chua phan hoa va doi thu canh tranh con tuong doi it.

 • Cac van de ve tieu diet san pham

  05:01 | Thứ bảy 07/07/2007 (GMT+7)

  Cac van de ve tieu diet san pham

  Trong nhieu truong hop, ca san pham dot pha lan san pham cai tien - tuong trung cho su phat trien va thuong mai hoa y tuong - se "tieu diet" mot phan hoat dong kinh doanh hien tai cua cong ty. Vi du, Prius - loai xe chay bang nang luong hybrid cua Toyota - da duoc khach hang danh gia cao do yeu to bao ve moi truong va tiet kiem nhien lieu.

 • Phan khuc hieu qua va co lien quan

  08:20 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Phan khuc hieu qua va co lien quan

  Khong phai moi phan khuc co the xac dinh deu co lien quan. Vi du, voi mot cong ty san xuat bong den huynh quang thi viec phan khuc thi truong tong the theo gioi tinh, thu nhap, hoc van, quan he xa hoi hay hau het cac dac diem khac khong co y nghia quan trong vi khong dac diem nao trong so nay lien quan den viec mua va su dung bong den.

 • Co che cua su thanh cong

  17:48 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Co che cua su thanh cong

  Chuong truoc da trinh bay bon loai chien luoc pho bien nhat: su dan dau ve chi phi thap; tao khac biet cho san pham hay dich vu; moi quan he voi khach hang; va hieu qua mang luoi; cung nhu viec lua chon chien luoc hoac hinh thuc bien the hieu qua nhat cho mot cong ty.

 • Phan khuc thi truong can ho cao cap dang rat nong

  08:45 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Phan khuc thi truong can ho cao cap dang rat nong

  Du an Khu do thi lien hop cao cap The Canary da chinh thuc khoi cong tai Khu Cong nghiep Viet Nam - Singapore (VSIP) (Binh Duong) ngay 20-11. Day la du an bat dong san dau tien co lien quan den linh vuc thuong mai dich vu tai Binh Duong dat tieu chuan quoc te voi tong so von dau tu 58 trieu USD.

 • QIII luong chip PC tieu thu xac lap ky luc moi

  14:41 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  QIII luong chip PC tieu thu xac lap ky luc moi

  Quy III thi truong chip vi xu ly may tinh toan cau chung kien mot ky luc moi trong so luong san pham tieu thu. Tinh trung trong quy luong san pham tieu thu tang toi 14,3% gop phan dua tong doanh thu cua nganh tang 14,8% len muc 7,95 ti USD. Chip vi xu ly cho PC di dong tiep tuc dan dau toan nganh ve luong san pham tieu thu trong quy III nam nay voi toc do tang truong dat toi 26,6%. Con so nay da phan anh dung nhu cau tieu thu toan cau tang manh trong nua cuoi nam..

 • Pho cap cong nghe Nokia tiep tuc but pha

  16:03 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Pho cap cong nghe Nokia tiep tuc but pha

  Pho cap cong nghe - Nokia tiep tuc but pha xa cac cong ty canh tranh, dan dau trong tong phan khuc thi truong va phan khuc thi truong dien thoai pho thong

 • Danh gia va giai trinh trach nhiem

  16:08 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Danh gia va giai trinh trach nhiem

  Moi to chuc va chuc nang cua to chuc phai thiet lap muc tieu, lam viec huong den muc tieu do va cuoi cung la danh gia ket qua. Bo phan marketing gioi ve hai khau dau tien nhung lai yeu ve khau thu ba. Vi the chang co gi ngac nhien rang cac tong giam doc thuong to ra chat che khi xet duyet ngan sach cho cong tac marketing.

 • Dinh gia va vong doi san pham

  16:15 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Dinh gia va vong doi san pham

  Tu quan diem chien luoc, vong doi san pham dua ra mot co cau tu duy ve cac quyet dinh gia. Xem lai hinh 1-3, ta thay bon giai doan trong vong doi san pham: gioi thieu, tang truong, chin muoi va suy tan. Moi giai doan tieu bieu cho nhung co hoi va gioi han khac nhau ve gia.

 • Danh gia va giai trinh trach nhiem

  05:07 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Danh gia va giai trinh trach nhiem

  Moi to chuc va chuc nang cua to chuc phai thiet lap muc tieu, lam viec huong den muc tieu do va cuoi cung la danh gia ket qua.

 • Lap ke hoach marketing nhanh

  03:35 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  Lap ke hoach marketing nhanh

  Ban se khong con dau dau vi luon phai suy nghi lam the nao viet mot ke hoach marketing hieu qua. Viec lap mot ke hoach thanh cong cho mot cong ty nho that su chi can mot ngay la du.

 • Thi truong van phong se nong den het 2008

  18:02 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Thi truong van phong se nong den het 2008

  Trong buc tranh chung cua thi truong bat dong san Viet Nam, phan khuc thi truong van phong van “nong” ve nhu cau va hieu suat su dung. Cac chuyen gia du bao, thi truong van phong van se tiep tuc “nong” it nhat la den het 2008.

 • Xem nguoi ngheo la doi tac

  11:06 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Xem nguoi ngheo la doi tac

  Tai hoi thao “Phat trien phan khuc thi truong danh cho nguoi co thu nhap thap” do Phong Thuong mai va Cong nghiep VN (VCCI) - Chi nhanh TPHCM va Ngan hang Phat trien Chau A (ADB) to chuc moi day, ong Alan Johnson, dieu phoi vien cua ADB, cho rang can thay doi thai do, dung xem nguoi ngheo luc nao cung can duoc cuu tro... ma hay xem ho la doi tac. Va hay nho rang trong tuong lai ho khong ngheo nua.

 • Thi truong van phong se nong den het 2008

  11:02 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Thi truong van phong se nong den het 2008

  Trong buc tranh chung cua thi truong bat dong san Viet Nam, phan khuc thi truong van phong van “nong” ve nhu cau va hieu suat su dung. Cac chuyen gia du bao, thi truong van phong van se tiep tuc “nong” it nhat la den het 2008.

 • Lap ke hoach marketing trong 1 ngay

  11:20 | Thứ hai 19/12/2005 (GMT+7)

  Lap ke hoach marketing trong 1 ngay

  Ban se khong con dau dau vi luon phai suy nghi lam the nao viet mot ke hoach marketing hieu qua. Viec lap mot ke hoach thanh cong cho mot cong ty nho that su chi can mot ngay la du.

 • Marketer pro kinh nghiem xuong mau

  17:01 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  Marketer pro kinh nghiem xuong mau

  Marketing hien dang la nghe thoi thuong trong mat nhieu nguoi tre voi hinh anh nhung marketer “pro” nang dong, quyet doan. Nhung co “chinh chien” nhieu nam trong nghe moi hieu, thanh cong khong he den de dang, doi khi phai nem ca “vi dang”. Va nhung kinh nghiem “xuong mau” duoc chinh cac marketer “pro” chia se sau day se la hanh trang quy cho cac ban tre.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0