Nguon Von Oda

Monday, 30/05/2016 21:31
 • Von ODA 246 trieu USD mot di khong tro lai

  08:45 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Von ODA 246 trieu USD mot di khong tro lai

  Tu vu ca do bong da voi hang trieu USD bi do be va vu tham nhung o PMU18 thuoc Bo GTVT, du luan ca nuoc dang rat bat binh va dua ra nhieu nghi van: Nguon von ho tro phat trien truc tiep nuoc ngoai (ODA) duoc quan ly va su dung nhu the nao? That thoat do tham nhung, tieu cuc la bao nhieu, trach nhiem thuoc ve ai...? Nguyen nhan chinh gay that thoat, lang phi von ODA: Xem ODA la “tien chua” nen “tuy nghi su dung” ODA la... chum khe ngot Bao cao giam sat cua..

 • Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  10:21 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  "Lo kim" 3: Quan ly nha nuoc ve tai chinh cua Bo Tai chinh Bo Tai chinh la co quan duoc Nha nuoc giao cho nhiem vu quan ly cac nguon chi thu, ngan sach trong do co nguon von ODA. De thuc hien viec quan ly cac nguon von dau tu, tu nhung nam 80-90, Bo Tai chinh thanh lap Tong cuc Dau tu va cac cuc dau tu va phat trien bam sat tung cong trinh xay dung, ra soat vao tung van ban thanh quyet toan, ra soat tung dinh muc, don gia, khoi luong cong trinh trong cac van ban..

 • Vu PMU 18 lam phan tam mot so Ban quan ly

  10:47 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 lam phan tam mot so Ban quan ly

  Theo ke hoach giai ngan nguon von ODA nam 2006 thi tong muc giai ngan du kien dat 1.750 trieu USD, bao gom 1.555 trieu USD von vayva 195 trieu USD vien tro khong hoan lai voi co cau chi: xay dung co ban 580 trieu USD; hanh chinh su nghiep 245 trieu USD; cho vay lai 760 trieu USD; ho tro ngan sach 165 trieu USD.

 • TP HCM Diem mat nhung du an dung von ODA chet yeu

  22:35 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  TP HCM Diem mat nhung du an dung von ODA chet yeu

  TS- "Cai chet" cua tieu du an trieu do mang ten "rach Hang Bang" moi day nhu loi canh bao nghiem khac tu cac nha tai tro nguon von ODA. The nhung TP.HCM con bon du an giao thong su dung nguon von ODA khac ma neu khong tich cuc hon se co ket cuc tuong tu.

 • Tu PMU18 Bo Ke hoach dau tu tu noi ve trach nhiem cua minh

  06:01 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Tu PMU18 Bo Ke hoach dau tu tu noi ve trach nhiem cua minh

  Ve nhung sai pham o PMU18, du luan dang buc xuc cho doi cau hoi: Co hay khong mot su buong long quan ly su dung nguon von ODA? Trach nhiem cua Bo Ke hoach - dau tu (KH-DT), co quan duoc Chinh phu giao chu tri kiem tra theo doi cong tac quan ly nguon von ODA, den dau?

 • Muc giai ngan nguon von ODA co nhieu chuyen bien tich cuc

  15:38 | Chủ nhật 02/05/2004 (GMT+7)

  Muc giai ngan nguon von ODA co nhieu chuyen bien tich cuc

  Theo Tong cuc Thong ke, trong 4 thang dau nam 2004, nguon von ODA duoc hop thuc hoa bang cac hiep dinh ky ket voi cac nha tai tro dat tong tri gia gan 1 ti USD, bang 53% tong tri gia hiep dinh ky ket trong ca nam 2003. Trong do, von vay chiem 967,73 trieu USD va vien tro khong hoan lai la 31,82 trieu USD.

 • Von ODA 246 trieu USD mot di khong tro lai

  17:31 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Von ODA 246 trieu USD mot di khong tro lai

  Bao cao giam sat cua Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi vua cong bo con so so bo: Chi tinh den dau nam 2003, co 34 du an cua cac doanh nghiep voi so tien thuc vay hon 246 trieu USD tu nguon von ODA hau nhu khong co kha nang tra no.

 • Thanh tra cac cong trinh su dung nguon von ODA

  22:31 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Thanh tra cac cong trinh su dung nguon von ODA

  Lien quan den viec su dung va quan ly nguon von vay ODA hieu qua hay khong hieu qua, sap toi, Thanh tra Chinh phu se lap 3 doan thanh tra tai 3 dia chi:

 • Tinh hinh thu hut va giai ngan nguon von ODA deu dat kha

  11:26 | Chủ nhật 18/07/2004 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu cho biet, tu dau nam 2004 den nay (17/6/2004), nguon von ODA duoc hop thuc hoa bang cac hiep dinh ky ket voi cac nha tai tro dat tri gia gan 1,3 ty USD, tang 10,3% so voi cung ky nam 2003.

 • Lam sao su dung het ODA

  10:00 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Lam sao su dung het ODA

  Tai cuoc hoi thao ky thuat nham huong dan thuc hien Nghi dinh 131 ve ODA moi ban hanh, cac nha quan ly va chuyen gia deu thua nhan viec giai ngan hieu qua cac nguon von ODA da duoc cam ket la mot bai toan kho giai. Muc giai ngan chi khoang 1/10 so cam ket Bao cao cua Bo Ke hoach va Dau tu (MPI) cho hay muc giai ngan nguon von ODA sau nhieu nam dat thap nay da vuot ke hoach de ra. Nam 2005 giai ngan ODA dat 1.787 trieu do la My (bang 103,9% ke hoach), nam 2006 du..

 • Da Nang Su dung hieu qua nguon von ODA

  17:18 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Theo danh gia cua UBND TP Da Nang, viec su dung nguon von ODA trong trien khai cac du an dau tu xay dung da lam tang nguon von dau tu phat trien ha tang cua thanh pho.

 • TPHCM Giai ngan cac du an ODA cham

  13:51 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Ong Nguyen Minh Hoang, Truong Ban Kinh te va Ngan sach Hoi dong nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh danh gia tien do giai ngan cac du an su dung von ODA do So Giao thong Cong chinh thanh pho quan ly hien rat cham. Hien So dang quan ly 4 du an co su dung nguon von ODA, trong do du an xay dung Dai lo Dong Tay moi hoan thanh 19% khoi luong, giai ngan duoc 19% von ODA; du an Cai thien moi truong nuoc thanh pho moi hoan thanh duoc 23% khoi luong va giai ngan duoc 18% nguon..

 • Toi dau xot nhat la ho xem von vay ODA nhu cua chua

  05:50 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Toi dau xot nhat la ho xem von vay ODA nhu cua chua

  He thong giam sat, kiem tra o nuoc ta da buong long quan ly nguon von ODA (vien tro phat trien chinh thuc) den noi hien nay Quoc hoi (QH) van chua co duoc bat ky bao cao nao ve nguon von nay. Ong Tao Huu Phung, pho chu nhiem Uy ban Kinh te va ngan sach cua Quoc hoi, nhin nhan nhu the va phan tich trach nhiem tung mat xich trong he thong do khi tra loi phong van cua TS.

 • Hai bo Ke hoach va Tai chinh buong long quan ly ODA

  10:36 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Hai bo Ke hoach va Tai chinh buong long quan ly ODA

  Pho chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach Quoc hoi Tao Huu Phung thua nhan, he thong giam sat, kiem tra VN da buong long quan ly nguon von ODA den noi hien nay Quoc hoi van chua co duoc bat ky bao cao nao ve nguon von nay. > Tieu cuc tai PMU 18 lien quan den 3 doi bo truong

 • Hoi nghi giua ky nhom tu van cac nha tai tro CG Canh bao tinh trang cham giai ngan von ODA

  00:01 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi giua ky nhom tu van cac nha tai tro CG Canh bao tinh trang cham giai ngan von ODA

  Hom qua (1.6), tai thanh pho Ha Long (Quang Ninh), hoi nghi CG giua ky da duoc to chuc. Mac du ghi nhan nhung co gang tu cac co quan Chinh phu Viet Nam trong viec day manh viec giai ngan su dung nguon von ODA, nhung cac nha tai tro cung cho rang ty le giai ngan von ODA da cam ket con cham va de nghi phia Viet Nam no luc hon trong cac hoat dong cai cach hanh chinh di doi voi phong, chong tham nhung, phoi hop chat che hon voi cac nha tai tro de nguon von ODA duoc..

 • Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  08:39 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  Tai Hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam 2006, Bo KHDT bao cao trong 6 thang dau nam, muc giai ngan nguon von ODA thap hon ke hoach de ra, chi dat 41%, ma nguyen nhan khach quan la do vu tieu cuc xay ra tai PMU 18. Qua vu PMU 18 cung boc lo ro su thieu dong bo giua cac van ban phap quy dieu tiet truc tiep - gian tiep cong tac quan ly, su dung von ODA. Chinh su khac nhau ve mot so noi dung va quy dinh giua cac van ban phap quy nhu: Giua cac nghi dinh (ND) quan..

 • Giai ngan von ODA khong dat ke hoach

  12:09 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Theo bao cao cua Bo Ke hoach - Dau tu, khoi luong giai ngan nguon von ODA dat thap so voi ke hoach, hang nam chi dat 80 - 90% muc de ra. Sau 10 nam keu goi nguon von ODA, den nay moi giai ngan duoc 13,5 ty USD tren tong so 25 ty USD da duoc cam ket.

 • Bo truong Nguyen Sinh Hung can giai trinh ro truoc khi roi Bo Tai chinh

  05:49 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Bo truong Nguyen Sinh Hung can giai trinh ro truoc khi roi Bo Tai chinh

  Nghi dinh 17 neu rat ro: Bo Ke hoach - dau tu (KH-DT) la co quan dau moi trong viec quan ly va su dung nguon von ODA, Bo Tai chinh la co quan quan ly tai chinh ODA. Trach nhiem cua Bo Tai chinh rat ro, tai chinh ma khong on thi Bo Tai chinh phai chiu trach nhiem chu khong the noi la tap the Chinh phu. TS da co cuoc trao doi voi Pho chu nhiem UB doi ngoai Nguyen Ngoc Tran:

 • Quan ly von ODA Khong the vua da bong vua thoi coi

  04:02 | Chủ nhật 11/06/2006 (GMT+7)

  Quan ly von ODA Khong the vua da bong vua thoi coi

  Hom qua 10-6, phat bieu ket thuc Hoi nghi cac nha tu van tai tro cho VN, Pho thu tuong Pham Gia Khiem da tiep tuc khang dinh quyet tam cua Chinh phu VN trong viec chong tham nhung. “Day la mot yeu cau het suc cap bach, cac nha tai tro lo lang mot thi Quoc hoi, Chinh phu chung toi lo ba, bon..., mong cac ban hay giam sat viec lam cua chung toi trong thoi gian toi” - Pho thu tuong nhan manh.

 • Von ODA 246 trieu USD mot di khong tro lai

  09:58 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Von ODA 246 trieu USD mot di khong tro lai

  Nguyen nhan chinh gay that thoat, lang phi von ODA la thai do xem ODA nhu “tien chua” nen “tuy nghi su dung”.

 • Bo nganh khong lam chu dau tu von ODA

  08:01 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Bo nganh khong lam chu dau tu von ODA

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh 131 ve qui che quan ly va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) thay the nghi dinh 17. Theo do, cac bo, nganh chi dong vai tro co quan chu quan de thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve dau tu, khong duoc lam chu dau tu cac du an tu nguon von ODA. Chu chuong trinh hay du an la don vi truc tiep quan ly, su dung nguon von ODA va nguon von doi ung, dong thoi la nguoi quan ly, su dung cong trinh sau khi chuong trinh,..

 • Giam doc gia danh nhan vien ODA de lua dao

  18:01 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Biet duoc chuong trinh tai tro khong hoan lai tu nguon von ODA cua chinh phu Nhat Ban cho cac tinh vung sau, vung xa. Vi giam doc nay da lam gia cac giay to roi den mot so tinh thanh de lua dao cac to chuc co nhu cau vay von ODA Ngay 17-12, CATP khoi to vu an, khoi to bi can, bat tam giam doi voi Le Quang Bach, SN 1959, que o Yen Giang, Yen Hung, Bac Ninh, la Giam doc Cong ty dau tu phat trien Hong Ha ve hanh vi gia danh nhan vien chuong trinh tai tro ODA cua..

 • Chinh phu can bao cao ve that thoat von ODA truoc QH va nhan dan

  21:06 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Chinh phu can bao cao ve that thoat von ODA truoc QH va nhan dan

  Ve vu viec tieu cuc tai PMU 18, dai bieu Do Trong Ngoan de nghi phai lam ro trach nhiem cua cac bo nganh lien quan trong viec quan ly von ODA va Chinh phu can co bao cao day du ve tinh trang that thoat truoc Quoc hoi, nhan dan.

 • Dua vao thuc hien 12 ty USD von ODA trong 5 nam toi

  13:48 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Dua vao thuc hien 12 ty USD von ODA trong 5 nam toi

  Theo con so du kien cua Bo Ke hoach va Dau tu, nguon von ODA thuc hien trong giai doan 2006-2010 se dat khoang 11-12 ty USD, dong gop gan 9% tong nhu cau von dau tu toan xa hoi. De cap den nhung linh vuc uu tien su dung von ODA trong thoi gian nay, ong Ho Quang Minh - Vu truong Vu Kinh te Doi ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) cho biet, phat trien nong nghiep va nong thon ket hop xoa doi giam ngheo, xay dung ket cau ha tang kinh te-xa hoi dong bo theo huong hien dai,..

 • De ODA khong con la tien chua

  09:31 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  De ODA khong con la tien chua

  Bo Ke hoach va Dau tu dang hoan thien Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND-CP. Theo Vu Kinh te doi ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu, co quan truc tiep soan thao cho biet, du thao Nghi dinh the hien tu duy moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Dieu dang chu y la Nghi dinh neu duoc ban hanh se co mot thong tu huong dan chung, thay vi tung Bo nganh ban hanh mot..

 • Keu goi von ODA cho phat trien do thi

  13:48 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Keu goi von ODA cho phat trien do thi

  Thu Truong Bo Xay dung Tong Van Nga cho biet, tu nay toi nam 2010, Bo Xay dung se uu tien keu goi nguon von ODA dau tu vao cac linh vuc cap thoat nuoc, giao thong do thi, moi truong va phat trien nha o nham dap ung nhu cau phat trien do thi dang tang nhanh tai hau het cac dia phuong hien nay.

 • Lap danh muc du an uu tien huy dong cac nguon von ODA

  08:21 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Lap danh muc du an uu tien huy dong cac nguon von ODA

  Do la mot trong nhung y kien chi dao cua Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung doi voi cac de nghi cua tinh Quang Nam, neu tai Cong van so 6671/VPCP-DP cua Van phong Chinh phu.

 • Von ODA Dung de cang vay cang ngheo

  14:54 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Von ODA Dung de cang vay cang ngheo

  12 nam qua, ke tu khi quan he hop tac phat trien giua Viet Nam va cong dong tai tro quoc te duoc noi lai (11/1993), nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) da co vai tro quan trong doi voi su phat trien kinh te - xa hoi o Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0