Nghi Son

Sunday, 29/05/2016 03:06
 • Xi mang Nghi Son 10 nam dau tu 622 trieu USD

  10:03 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  TS- Nguon tin tu cong ty xi mang Nghi Son cho biet hien cac khau chi tiet cho viec trien khai xay dung day chuyen san xuat xi mang thu hai cua Nghi Son tai Thanh Hoa dang duoc thuc hien. Day la du an dau tu mo rong cua Nghi Son tai VN voi so von dau tu bo sung 248 trieu USD da duoc Bo Ke hoach dau tu cap phep hoi thang 11 nam ngoai.

 • Thanh lap thi xa Nghi Son thuoc tinh Thanh Hoa

  14:01 | Chủ nhật 28/12/2003 (GMT+7)

  Tinh Thanh Hoa da quyet dinh thanh lap thi xa Nghi Son, tren co so quy hoach chung do thi moi Nghi Son da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.

 • Thanh Hoa Them 2 cong trinh trong diem tai Khu kinh te Nghi Son

  10:31 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Sang qua 25.4, tai Khu kinh te Nghi Son, tinh Thanh Hoa da to chuc le khanh thanh va dua cong trinh ben so 2, Cang nuoc sau Nghi Son vao hoat dong. Voi tong muc dau tu 273 ti dong, ben so 2 co kha nang don tau 30.000 tan vao boc do hang, van chuyen container, hang sieu truong, sieu trong.

 • Thanh Hoa co them thi xa Nghi Son

  10:34 | Chủ nhật 28/12/2003 (GMT+7)

  Tinh nay vua ra quyet dinh thanh lap thi xa Nghi Son tren co so quy hoach do thi moi da duoc Thu tuong phe duyet. Thi xa rong tren 11.800 ha voi dan so gan 65.400 nguoi, nam trong vung quy hoach do thi moi Nghi Son va mot phan dien tich 3 xa cua huyen Tinh Gia.

 • Nguoi dan xu Thanh va du an 30 ty USD

  13:35 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi dan xu Thanh va du an 30 ty USD

  Trong nhung ngay gan day, thong tin Tap doan Eminence (Hoa Ky) dau tu du an khong lo voi so von len toi 30 ty USD dang duoc nguoi dan tinh Thanh Hoa dac biet quan tam. Voi nhieu nguoi dan xu Thanh, day la mot du an qua lon, ngoai suc tuong tuong va thieu kha nang thuc thi.

 • Nguoi dan xu Thanh va du an 30 ty USD

  14:52 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi dan xu Thanh va du an 30 ty USD

  Trong nhung ngay gan day, thong tin Tap doan Eminence (Hoa Ky) dau tu du an khong lo voi so von len toi 30 ty USD dang duoc nguoi dan tinh Thanh Hoa dac biet quan tam. Voi nhieu nguoi dan xu Thanh, day la mot du an qua lon, ngoai suc tuong tuong va thieu kha nang thuc thi.

 • Nam sau khoi cong du an loc dau Nghi Son

  17:15 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Hoi dong quan tri Tong cong ty Dau khi Viet Nam vua trinh len Chinh phu bao cao nghien cuu kha thi Khu lien hop loc hoa dau Nghi Son (Thanh Hoa), sau khi da hoan chinh du thao lan cuoi. Theo bao cao nay, co the khoi cong du an ngay trong nam 2005, de hoan thanh va dua vao van hanh nam 2010.

 • Rung thieng Cam Mieu Nghi Son

  09:40 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Rung thieng Cam Mieu Nghi Son

  TP - Co le de tuong nho que cu trong cuoc Nam tien duoi thoi Le Thanh Tong, nhung luu dan vung Thanh Hoa, khi vao day lap lang, da dat len lang la Nghi Son. Cai ten do deo bam tren giay khai sinh cua bao the he lang nay tu do mai den gio.

 • Thanh Hoa Cong bo qui hoach chi tiet tai do thi moi Nghi Son

  11:56 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Thanh Hoa Cong bo qui hoach chi tiet tai do thi moi Nghi Son

  Ban quan ly dau tu xay dung do thi moi Nghi Son, huyen Tinh Gia (Thanh Hoa), cho biet So Xay dung Thanh Hoa va UBND huyen Tinh Gia vua cong bo qui hoach chi tiet khu do thi so 3, thuoc do thi moi Nghi Son.

 • Lap lien doanh dau tu du an loc hoa dau Nghi Son

  19:25 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Theo tin tu Tap doan Dau khi Viet Nam (PetroVietnam), du kien trong thang 4 toi, PetroVietnam cung cac doi tac KPI (Cooet) va Idemitsu (Nhat Ban) se hoan thanh toan bo cac tai lieu ve viec thanh lap lien doanh dau tu du an loc hoa dau Nghi Son tai Thanh Hoa de trinh Chinh phu.

 • Dau tu vao kinh te Nghi Son se co nhieu uu dai

  09:31 | Thứ bảy 27/05/2006 (GMT+7)

  Dau tu vao kinh te Nghi Son se co nhieu uu dai

  Pho thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh so 102/2006/QD- TTg ve viec thanh lap Khu kinh te Nghi Son (Thanh Hoa).

 • Khan truong tao nguon nhan luc cho Khu kinh te Nghi Son

  00:47 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 27 - 28/4, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ve tham va lam viec tai tinh Thanh Hoa. Sau khi den thap huong tai Den tho Ba Trieu, tham Khu kinh te Nghi Son va tang qua cho 2 gia dinh chinh sach cua huyen Tinh Gia, chieu qua 28/4, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da co buoi lam viec voi lanh dao tinh Thanh Hoa. Cung du buoi lam viec co nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu.

 • 1.500 ty dong xay nha may sua chua tau bien Nghi Son

  11:17 | Thứ ba 13/12/2005 (GMT+7)

  1.500 ty dong xay nha may sua chua tau bien Nghi Son

  Tong Cong ty Cong nghiep Tau thuy Viet Nam da to chuc khoi cong xay dung nha may sua chua va dong moi tau bien Nghi Son voi tong so von dau tu 1.500 ty dong ngay 12/12, tai Nghi Son, Thanh Hoa.

 • Xay dung khu kinh te tong hop Nghi Son

  18:38 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Bo Xay dung cho biet, Bo vua co van ban trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Nhiem vu quy hoach chung xay dung khu kinh te Nghi Son (Thanh Hoa) den nam 2025.

 • Thanh Hoa khoi dong du an lien hop loc hoa dau Nghi Son

  03:02 | Thứ hai 23/04/2007 (GMT+7)

  Theo Ban quan ly Khu kinh te Nghi Son, Chinh phu vua dong y cho Tap doan dau khi VN lam viec voi doi tac Idemitsu (tap doan dau khi lon thu hai Nhat Ban) trien khai du an lien hop loc hoa dau Nghi Son va tiep tuc tim kiem cac doi tac tham gia du an de co ke hoach bao cao Thu tuong Chinh phu trong thang 7-2007.

 • Mot du an hoang duong

  05:47 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Mot du an hoang duong

  Nhung ngay qua, du luan xon xao ve mot du an gang thep khong lo duoc cong bo voi so von dau tu len toi 30 ti USD vao Khu kinh te Nghi Son (huyen Tinh Gia, Thanh Hoa) cua mot tap doan lan dau nghe ten o VN: Tap doan Eminence (Hoa Ky).

 • Thanh Hoa Dau tu them 249 trieu USD vao Nha may Xi mang Nghi Son

  23:42 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  Thanh Hoa Dau tu them 249 trieu USD vao Nha may Xi mang Nghi Son

  Ngay 18/11, tai Ha Noi, Cong ty Xi mang Nghi Son da duoc Bo Ke hoach va Dau tu cap giay phep dau tu xay dung lap dat day chuyen 2 Nha may Xi mang Nghi Son voi tong muc dau tu len den 249 trieu USD.

 • Quy hoach xay dung trung tam dien luc Nghi Son

  09:35 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Quy hoach xay dung trung tam dien luc Nghi Son

  Bo Cong nghiep vua phe duyet quy hoach tong the Trung tam dien luc Nghi Son tren dien tich 165ha trong Khu cong nghiep Nghi Son, thuoc xa Hai Thuong va Hai Ha, huyen Tinh Gia (Thanh Hoa), bao gom 3 nha may nhiet dien chay than, moi nha may co 2 to may, voi tong cong suat khoang 3000MW.

 • Sieu du an 30 ti USD Khong lien lac duoc voi Chu tich Eminence

  00:40 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  Cuoi gio chieu ngay 25.5, trao doi voi Thanh Nien, ong Le Dinh Tho, Truong ban quan ly Khu kinh te Nghi Son (Thanh Hoa) cho biet, hai ngay qua Ban quan ly Khu kinh te Nghi Son da co gang lien lac voi ong Yang Wu Song, Chu tich Tap doan Eminence de yeu cau ong tra loi ve nhung dieu can lam ro nhu nang luc tai chinh cua Eminence la bao nhieu, cac dinh che tai chinh da cam ket nhu the nao voi du an tai Khu kinh te Nghi Son, cung nhu noi dung cuoc hop bao du kien vao..

 • Thanh Hoa Phe duyet qui hoach khu kinh te Nghi Son

  10:44 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh so 1364/QÐ-TTg phe duyet qui hoach chung xay dung khu kinh te Nghi Son, toa lac tai huyen Tinh Gia (Thanh Hoa) den nam 2025.

 • 2 49 ty USD cho du an Lien hop loc hoa dau Nghi Son

  11:01 | Chủ nhật 11/08/2002 (GMT+7)

  2 49 ty USD cho du an Lien hop loc hoa dau Nghi Son

  Lien hop loc hoa dau nay se duoc xay dung trong nam nay, tai khu cong nghiep Nghi Son, Thanh Hoa, tren dien tich 325 ha. Du kien, giai doan I se xay dung nha may loc dau, nha may san xuat PP, nha may san xuat PET, dua vao hoat dong vao nam 2008. Giai doan II se hoan thien phan hoa dau vao nam 2011.

 • Xi mang Nghi Son se dau tu them 200 trieu USD

  17:33 | Thứ sáu 05/09/2003 (GMT+7)

  Nham nang nang suat tu 2,1 trieu tan len 4,3 trieu tan moi nam, Cty xi mang Nghi Son dang lap ke hoach dau tu khoang 200 trieu USD de xay dung them mot nha may moi tai huyen Tinh Gia, tinh Thanh Hoa voi day chuyen san xuat co cong suat thiet ke 2,2 trieu tan/nam.

 • Xay dung ben so 2 cang Nghi Son don tau 30.000 tan

  08:53 | Chủ nhật 25/01/2004 (GMT+7)

  Xay dung ben so 2 cang Nghi Son don tau 30.000 tan

  UBND tinh Thanh Hoa vua co quyet dinh phe duyet du an dau tu xay dung ben so 2 Cang nuoc sau Nghi Son voi quy mo don tau trong tai 30.000 tan nham dap ung yeu cau luong hang hoa thong qua cang ngay cang lon.

 • Thanh Hoa co the vay von de giai phong mat bang

  20:34 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  28/4, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da den tham khu kinh te Nghi Son va lam viec voi lanh dao tinh Thanh Hoa. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet nhan dinh: khu kinh te Nghi Son la diem nhan trong phat trien kinh te cua Thanh Hoa va trong tuong lai con la trong diem kinh te cua ca nuoc. Theo Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nhung vuong mac trong den bu giai phong mat bang can duoc cac cap, cac nganh tinh Thanh Hoa nhanh chong giai quyet vi cang de lau cang kho thao..

 • Loc dau ban khoan tap trung hay chia nho

  11:25 | Thứ bảy 23/12/2006 (GMT+7)

  Mac du Nha may Loc dau so 1 o Dung Quat phai ba nam nua moi duoc dua vao van hanh, nhung Chinh phu da quyet dinh dau tu xay dung nha may thu hai, cung voi cong suat 6,5 trieu tan/nam. Dia diem duoc chon la Nghi Son, tinh Thanh Hoa.

 • Thu tuong yeu cau day nhanh tien do cac du an trong diem dau khi

  07:08 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co Cong van 1114/VPCP-DK truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve tinh hinh trien khai cac du an trong diem dau khi: Nha may loc dau Dung Quat, Khi dien-Dam Ca Mau, Khi-Dien Nhon Trach va Lien hop loc hoa dau Nghi Son. Doi voi Du an nha may loc dau Dung Quat, voi goi thau so 1+4 va 2+3, Thu tuong Chinh phu yeu cau Tap doan Dau khi VN phoi hop voi Tu van quan ly du an (PMC) yeu cau nha thau Technip khan truong co giai phap..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0