Ngan hang Phat trien Viet Nam

Friday, 27/05/2016 21:14
 • Nam 2007 Ngan hang Phat trien Viet Nam phan dau giai ngan von trong nuoc dat hoac vuot chi tieu 33.000 ty dong

  19:39 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 Ngan hang Phat trien Viet Nam phan dau giai ngan von trong nuoc dat hoac vuot chi tieu 33.000 ty dong

  Hom nay 16.10, Van phong Chinh phu co thong bao truyen dat ket luan cua Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung tai buoi lam viec voi Ngan hang Phat trien Viet Nam. Pho Thu tuong danh gia thoi gian qua, Ngan hang Phat trien Viet Nam da co nhieu no luc, trien khai tich cuc nhieu giai phap dong bo, tap trung ho tro cho cac nganh, linh vuc thuoc doi tuong can duoc ho tro cua Nha nuoc de tang kha nang canh tranh va hoi nhap kinh te quoc te; gop phan thuc hien cac chu truong,..

 • Doanh nghiep duoc vay tin dung dau tu tin dung xuat khau

  08:50 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep duoc vay tin dung dau tu tin dung xuat khau

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 151/2006/ND-CP ve tin dung dau tu va tin dung xuat khau Nha nuoc. Theo do, doi tuong ap dung tai Nghi dinh nay la cac doanh nghiep, to chuc kinh te co du an thuoc dien vay von dau tu, bao lanh tin dung dau tu, ho tro sau dau tu; cac doanh nghiep, to chuc kinh te trong nuoc co hop dong xuat khau hoac cac to chuc nuoc ngoai nhap khau hang hoa thuoc dien co vay von, bao lanh tin dung xuat khau; Ngan hang Phat trien Viet Nam va cac to..

 • Sap co Ngan hang phat trien Viet Nam

  09:56 | Chủ nhật 04/12/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang xay dung phuong an thanh lap mot to chuc tai chinh cua Nha nuoc lay ten la Ngan hang Phat trien Viet Nam tren co so to chuc lai he thong Quy Ho tro Phat trien (DAF).

 • Tin van kinh te ngay 305

  10:36 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  *Chinh thuc thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam tren co so to chuc lai Quy Ho tro phat trien, de thuc hien chinh sach tin dung dau tu phat trien va tin dung xuat khau cua nha nuoc. Ngan hang Phat trien Viet Nam co ten giao dich quoc te la The Vietnam Development Bank (ten viet tat VDB), tru so chinh dat tai Ha Noi, von dieu le ban dau la hon 5.000 ty dong tu nguon von dieu le hien..

 • Sap co Ngan hang phat trien Viet Nam

  08:41 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang xay dung phuong an thanh lap mot to chuc tai chinh cua Nha nuoc lay ten la Ngan hang Phat trien Viet Nam tren co so to chuc lai he thong Quy Ho tro Phat trien (DAF).

 • Sap co Ngan hang phat trien Viet Nam

  08:14 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang xay dung phuong an thanh lap mot to chuc tai chinh cua Nha nuoc lay ten la Ngan hang Phat trien Viet Nam tren co so to chuc lai he thong Quy Ho tro Phat trien (DAF).

 • Co the lap Ngan hang Phat trien Viet Nam

  09:20 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Co the lap Ngan hang Phat trien Viet Nam

  Bo Tai chinh dang tinh den phuong an thanh lap mot to chuc tai chinh cua Nha nuoc voi ten goi du kien la Ngan hang Phat trien Viet Nam. Nha bang dac biet nay duoc phat trien tren co so to chuc lai he thong Quy Ho tro phat trien.

 • Co the thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam

  16:37 | Chủ nhật 18/09/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang tinh den phuong an thanh lap mot to chuc tai chinh cua Nha nuoc (duoc goi la Ngan hang Phat trien Viet Nam) tren co so to chuc lai he thong Quy Ho tro phat trien.

 • Chinh thuc thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam

  16:22 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Xet de nghi va to trinh cua Bo Tai chinh, Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh 108/2006/QÐ-TTg ngay 19/5/2006 ve viec thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam tren co so to chuc lai Quy Ho tro Phat trien (DAF) de thuc hien chinh sach tin dung dau tu phat trien va tin dung xuat khau cua Nha nuoc.

 • Chuan bi thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam

  11:11 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Chuan bi thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam

  Nguon tin tu Bo Tai chinh cho biet, bo nay da trinh Chinh phu De an doi moi cac chinh sach tin dung xuat khau, tin dung dau tu phat trien va De an thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam.

 • Chuyen Quy ho tro phat trien thanh Ngan hang Phat trien

  18:44 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Chuyen Quy ho tro phat trien thanh Ngan hang Phat trien

  Chinh phu da dong y thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam tren co so sap xep lai Quy ho tro phat trien de thuc hien ca hai nhiem vu tin dung dau tu phat trien va tin dung xuat khau. Hoat dong va to chuc cua Ngan hang Phat trien Viet Nam duoc quy dinh phu hop voi yeu cau va pham vi hoat dong cua ngan hang.

 • Ban dau gia tau xa bo thua lo Se duoc xoa no

  15:38 | Thứ sáu 31/08/2007 (GMT+7)

  Ban dau gia tau xa bo thua lo Se duoc xoa no

  Cac tau da ban dau gia, neu khong con chu no hoac chu no khong co kha nang tra no, se duoc Ngan hang Phat trien Viet Nam thuc hien xoa no (goc, lai), Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung chi dao.

 • San choi WTO khong the chap nhan kieu VN

  04:05 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Trong boi canh gia nhap WTO rat can ke, du luan hien rat quan ngai truoc kha nang tap trung qua nhieu dinh che nhu Uy ban Chung khoan nha nuoc (UBCKNN) hoac Tong cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuoc va Ngan hang Phat trien Viet Nam vao mot trung tam quyen luc la Bo Tai chinh.

 • Ban quyen thu phi Quoc lo 51

  16:55 | Thứ bảy 19/05/2007 (GMT+7)

  Tai Cong van so 2623/VPCP-KTTH ngay 17/5, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da dong y ve nguyen tac phuong an ban quyen thu phi Quoc lo 51.

 • Thanh lap Ngan hang Phat trien Viet Nam

  04:35 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 30-5, Ngan hang Phat trien VN (VDB) da chinh thuc ra mat voi so von dieu le 5.000 ti dong, hoat dong khong vi muc dich loi nhuan.

 • Doanh nghiep trong va ngoai nuoc deu duoc vay tin dung dau tu

  07:23 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  TP - Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 151 ve tin dung dau tu va tin dung xuat khau Nha nuoc. Theo Nghi dinh, doi voi tin dung dau tu cua Nha nuoc, muc von cho vay moi du an toi da bang 70% tong muc von dau tu cua du an do va do Ngan hang Phat trien Viet Nam quyet dinh.

 • Lap Ngan hang Phat trien Viet Nam

  09:40 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Chinh phu da dong y thanh lap Ngan hang Phat trien VN tren co so sap xep lai Qui Ho tro phat trien de thuc hien hai nhiem vu tin dung dau tu phat trien va tin dung xuat khau.

 • Se lap Ngan hang Phat trien de ho tro XNK

  01:19 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  Se lap Ngan hang Phat trien de ho tro XNK

  Bo Tai chinh dang tinh toan phuong an thanh lap mot to chuc tai chinh cua Nha nuoc lay ten la Ngan hang Phat trien Viet Nam tren co so to chuc lai he thong Quy Ho tro phat trien (DAF).

 • Tiep tuc xoa no cho cac nha may duong thua lo

  17:49 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc xoa no cho cac nha may duong thua lo

  Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung vua dong y ve nguyen tac xu ly tai chinh cho Ngan hang Phat trien Viet Nam khi ban no vay tin dung nha nuoc tai cac nha may duong cho Cong ty Mua ban no va tai san ton dong cua DN.

 • Co tien van kho tieu

  10:50 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Co tien van kho tieu

  Ngan hang Phat trien Viet Nam (VDB) cho biet, tien do giai ngan 9 thang dau 2007 chi dat 34% ke hoach Thu tuong giao. Trong do, du an nhom A chi dat 36% ke hoach ca nam.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung bat dau chuyen tham Duc

  09:09 | Thứ sáu 07/03/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung bat dau chuyen tham Duc

  Vao 10h45 ngay 6/3 (16h45 gio Viet Nam), Thu tuong Nguyen Tan Dung va Phu nhan cung doan dai bieu cap cao Chinh phu Viet Nam da den san bay quan su Tegel, thu do Berlin, bat dau chuyen tham chinh thuc CHLB Duc theo loi moi cua Thu tuong Angela Merkel. Tai cuoc hoi dam sau do, Thu tuong hai nuoc da tap trung ban ve nhung bien phap va du an nham tang cuong quan he song phuong va thuc day hop tac trong cac dien dan quoc te va khu vuc. Hai ben nhan manh bon noi dung..

 • VDB phat hanh 1000 ti dong trai phieu Chinh phu

  06:43 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  TTGDCK Ha Noi cho biet, ngay 18/6 toi, Trung tam se to chuc phien dau thau Trai phieu Chinh phu do Ngan hang Phat trien Viet Nam (VDB) phat hanh.

 • 1 ty USD xay dung duong cao toc Ha Noi Hai Phong

  07:15 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  1 ty USD xay dung duong cao toc Ha Noi Hai Phong

  TP - Ngan hang Phat trien Viet Nam (VDB) vua hoan tat de an dau tu, kinh doanh duong cao toc Ha Noi- Hai Phong theo tinh than chi dao cua Thu tuong Chinh phu. Viec co 4 nha dau tu, trong do co 2 ngan hang thuong mai rot gan 1 ty do la vao du an dau tu duong cao toc la dieu chua co trong tien le!

 • Xoa no cho chu tau khong con kha nang tra no

  12:30 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  TP- Van phong Chinh phu vua co van ban so 4856, truyen dat y kien cua Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung. Theo do, Chinh phu chi dao thuc hien xoa no (goc, lai) doi voi so tau da ban dau gia neu khong con chu no hoac chu no khong co kha nang tra no.

 • 1 ty USD xay dung duong cao toc Ha Noi Hai Phong

  08:19 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  1 ty USD xay dung duong cao toc Ha Noi Hai Phong

  Ngan hang Phat trien Viet Nam (VDB) vua hoan tat de an dau tu, kinh doanh duong cao toc Ha Noi- Hai Phong theo tinh than chi dao cua Thu tuong Chinh phu. Viec co 4 nha dau tu, trong do co 2 ngan hang thuong mai rot gan 1 ty do la vao du an dau tu duong cao toc la dieu chua co trong tien le!

 • Chinh phu bao dam kha nang thanh toan cho Ngan hang Phat trien

  19:22 | Thứ bảy 07/04/2007 (GMT+7)

  TP - Ngan hang Phat trien Viet Nam (NHPTVN) thuoc so huu Nha nuoc; co von dieu le 10.000 ty dong; la ngan hang duoc Chinh phu bao dam kha nang thanh toan va duoc mien nop thue cung cac khoan nop ngan sach Nha nuoc doi voi hoat dong tin dung dau tu phat trien, tin dung xuat khau cua Nha nuoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0