Ngan Hang Cong Thuong Viet Nam

Wednesday, 25/05/2016 16:09
 • Ngan hang Cong thuong tu thue tu van co phan hoa

  22:18 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 17/9, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da dong y Ngan hang Cong thuong Viet Nam thuc hien va chiu trach nhiem thue tu van kiem toan, tu van phap ly ho tro tu van co phan hoa Ngan hang Cong thuong Viet Nam theo dung quy dinh cua phap luat.

 • Ngan hang Cong thuong Viet Nam So giao dich II

  09:52 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Cong thuong Viet Nam So giao dich II

  La thanh vien cua he thong Ngan hang Cong thuong Viet nam, So Giao Dich II – NHCTVN toa lac tai so 79 A duong Ham Nghi, Quan 1, TP Ho Chi Minh - khu trung tam kinh te, tai chinh, tin dung - la noi an toan thuan loi, ly tuong cho quy khach hang quan he giao dich,

 • Ky ket hop dong tin dung cho du an VINASAT

  19:41 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  Ky ket hop dong tin dung cho du an VINASAT

  Chieu nay (11/12), tai tru so ngan hang Cong thuong Viet Nam, le ky ket Hop dong tin dung, hop dong tai tro von cho du an Ve tinh Vien thong Viet Nam - VINASAT da duoc dien ra giua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT, Ngan hang Cong thuong Viet Nam, Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam. Trong du an nay, Ngan hang Cong thuong Viet Nam lam dau moi thu xep von cung voi su tham gia dong tai tro cua Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam voi tong von vay 2.312 ty dong,..

 • Bo nhiem Tong giam doc Vietcombank va Incombank

  10:01 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Bo nhiem Tong giam doc Vietcombank va Incombank

  Theo cac quyet dinh da duoc cong bo, tu ngay 1/11/2007, ong Nguyen Phuoc Thanh, nguyen Pho Tong Giam doc VCB kiem Giam doc VCB chi nhanh Thanh pho Ho Chi Minh se giu chuc Tong Giam doc Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam thay cho ong Vu Viet Ngoan; ong Pham Huy Hung, nguyen Tong Giam doc Incombank se giu chuc Chu tich Hoi dong Quan tri Ngan hang Cong thuong Viet Nam; ong Pham Xuan Lap, nguyen Pho Tong Giam doc Incombank giu chuc Tong Giam doc Ngan hang Cong thuong..

 • Them mot lien doanh vao thi truong bao hiem

  10:30 | Thứ hai 10/02/2003 (GMT+7)

  Them mot lien doanh vao thi truong bao hiem

  Cac ben tham gia lien doanh nay gom Ngan hang Cong thuong Viet Nam (ICB) va Cong ty TNHH Bao hiem Chau A cua Singapore. Cong ty lien doanh TNHH bao hiem Chau A - Ngan hang cong thuong Viet Nam co thoi gian hoat dong 30 nam, tong von dieu le 6 trieu USD, moi ben gop 50% von.

 • Khuyen khich thuong luong trong vu viec tai Ngan hang ABNAmro

  20:23 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tra loi phong van cua Thong tan xa Viet Nam ve vu tranh chap giua Ngan hang Cong thuong Viet Nam (ICB) voi Ngan hang ABN-Amro chi nhanh Ha Noi, dai dien Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cho rang, khi khong the giai quyet tranh chap thong qua thuong luong, hoa giai, viec ICB Viet Nam khoi kien ra Toa an kinh te tai Ha Noi yeu cau bao ve quyen loi hop phap cua minh la viec lam binh thuong va phu hop voi phap luat Viet Nam. Tuy nhien, Vu truong Vu Phap che cua Ngan hang..

 • EVN phat hanh 1150 ty dong trai phieu

  13:54 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  EVN phat hanh 1150 ty dong trai phieu

  Tong cong ty dien luc Viet Nam (EVN) tiep tuc phat hanh 1.150 ty dong trai phieu doanh nghiep dot III/2006 de huy dong von cho cac cong trinh thuy dien. Sau hai dot phat hanh 350 ty dong va 500 ty dong, day la mot buoc dem de EVN phat hanh ra thi truong tai chinh quoc te. Dot phat hanh nay vao ngay 6/7/2006, nham tao dieu kien thuan loi cho trai phieu tham gia niem yet TTCK.Trai phieu EVNB0306 co ky han 5 nam, menh gia 100.000 dong. Lai suat du kien nam dau: 9,6..

 • Mo rong dieu tra sai pham cua mot so can bo ngan hang ABN AMRO tai HN

  09:35 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Mo rong dieu tra sai pham cua mot so can bo ngan hang ABN AMRO tai HN

  Vua qua Co quan dieu tra (C15), Bo Cong an da tiep tuc trieu tap ba Del Pham (quoc tich My), Tong giam doc Chi nhanh Ngan hang ABN AMRO (Ha Lan) tai Ha Noi, de lam ro nhieu van de lien quan den cac bi can la can bo cua ngan hang. Ngan hang ABN-AMRO, Chi nhanh Ha Noi co tru so tai tang 3, Trung tam Thuong mai Daeha o so 360 Kim Ma, phuong Ngoc Khanh, quan Ba Dinh. Tu thang 11/2003 den thang 2/2006, Ngan hang ABN-AMRO da thuc hien 613 giao dich mua ban ngoai te voi..

 • Ngan hang Cong thuong Viet Nam gianh chuc vo dich

  14:52 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Ngan hang Cong thuong Viet Nam gianh chuc vo dich

  Mot nam truoc, trong tran chung ket Cup Hung Vuong 2005, NHCT Viet Nam da de vuot danh hieu vo dich vao tay Binh Dien Long An sau khi da dan truoc 8/2 roi 14/10 o van dau thu 5 cua tran chung ket! O vong loai, NHCTVN - van voi phan nua doi hinh la cac nu lao tuong da qua thoi phong do dinh cao tu lau nhu Ha Thu Dau, Nguyen Kim Nguyen, Nguyen Thanh Thuy - tiep tuc bai tran truoc mot BD.LA hung huc khat vong chien thang tren san nha bang ty so dam da 0 -3.Chinh vi..

 • Lam gi de sinh vien an tam vay von lau dai

  07:36 | Thứ sáu 28/06/2002 (GMT+7)

  Sau khi ngan hang cong thuong Viet Nam chinh thuc bao cao quy tin dung dao tao het von, ngan hang da phai ung ra khoang 3 ty dong de tiep tuc duy tri cho hoc sinh sinh vien vay. Tuy nhien, neu khong co giai phap cung cap on dinh cho quy thi viec vay von cua hoc sinh sinh vien se kho co the tiep tuc.

 • Giam thanh toan tien mat cach nao

  10:56 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Giam thanh toan tien mat cach nao

  Khoi luong tien mat trong luu thong hien chiem khoang 22,2%-22,8% tong phuong tien thanh toan, mot con so dang quan tam boi thanh toan bang tien mat lon se co nhieu bat loi cho quan ly nha nuoc ve tien te. Co the de dang nhan thay thanh toan bang tien mat hien nay van rat pho bien trong nen kinh te nuoc ta. Voi 83 trieu dan nhung den nay chung ta moi phat hanh khoang 2 trieu the ATM va gan 100 nghin the quoc te; tren toan quoc moi co 1.900 may ATM duoc lap dat.....

 • Thu hoi dat 12 nam van chua duoc den bu

  18:41 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Chuyen hy huu xay ra ngay giua Thu do doi voi gia dinh ba Pham Thi Hong, tru tai so 42 to 3 phuong Thanh Nhan, Hai Ba Trung, Ha Noi. Nam nay da gan 80 tuoi, ba Hong van kien tri chong gay doi don doi cong ly.

 • Incombank duoc phat hanh chung chi tien gui dai han bang ngoai te

  15:21 | Thứ bảy 11/08/2007 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh Quyet dinh cho phep Ngan hang Cong thuong Viet Nam (Incombank) phat hanh chung chi tien gui dai han bang ngoai te nam 2007.

 • Bo nhiem can bo lanh dao Vietcombank va Incombank

  01:50 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 31/10/2007, tai Ha Noi, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam Nguyen Van Giau da trao quyet dinh bo nhiem can bo moi doi voi cac chuc danh Tong Giam doc Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB); Chu tich Hoi dong Quan tri va Tong Giam doc Ngan hang Cong thuong Viet Nam (ICB).

 • Hoi thao du hoc Australia va dich vu ho tro tai chinh

  10:05 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  Hoi thao du hoc Australia va dich vu ho tro tai chinh

  Luc 9h ngay 16/10, tai Khach san Melia, 44B Ly Thuong Kiet, Ha Noi, lan dau tien dien ra buoi Hoi thao “Du hoc Australia va cac dich vu ho tro tai chinh” do IDP Education Australia va So giao dich I, Ngan hang Cong thuong Viet Nam phoi hop to chuc.

 • Trao Ky niem chuong Vi su nghiep khuyen hoc cho INCOMBANK

  19:06 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  Trao Ky niem chuong Vi su nghiep khuyen hoc cho INCOMBANK

  Chieu nay 10/1, Tong giam doc INCOMBANK - ong Pham Huy Hung da vinh du don nhan Ky niem chuong Vi su nghiep khuyen hoc, do ong Nguyen Manh Cam - Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam trao tang, boi nhung dong gop vi su nghiep khuyen hoc trong ca nuoc.

 • Cho vay vuot 15 von tu co voi xi mang Bim Son

  10:21 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Cho vay vuot 15 von tu co voi xi mang Bim Son

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua co cong van huong dan de Ngan hang Cong thuong Viet Nam (Incombank) cho Cong ty co phan Xi mang Bim Son vay vuot gioi han 15% von tu de thuc hien du an day chuyen moi.

 • Incombank ho tro 1 ti dong cho dong bao bi nan trong bao Xangsane

  11:09 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Truoc nhung ton that nang ne do con bao Xangsane gay ra, Ngan hang Cong thuong Viet Nam (Incombank) da ho tro 1 ti dong - so tien dong gop tu thu nhap hang thang cua nguoi lao dong trong toan he thong ung ho khan cap dong bao mien Trung khac phuc hau qua sau con bao.

 • NH Cong Thuong Viet Nam vo dich Cup cac doi manh

  20:33 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  NH Cong Thuong Viet Nam vo dich Cup cac doi manh

  Doi bong chuyen nu Ngan hang cong thuong chieu nay da thang 3-1 truoc Binh Dien Long An de gianh Cup Ngan hang phat trien nha dong bang song Cuu Long. Cac nu VDV nganh ngan hang da the hien mot phong do tuyet voi khi ha guc doi thu ngay tren san khach.

 • Ngan hang Cong thuong doi ten giao dich quoc te

  15:54 | Chủ nhật 20/01/2008 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua ky Quyet dinh so 196/QD-NHNN chap thuan cho Ngan hang Cong thuong Viet Nam duoc thay doi ten giao dich quoc te bang tieng Anh va ten viet tat bang tieng Anh.

 • Du lich chau A cung the Incombank

  14:19 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Du lich chau A cung the Incombank

  Ngan hang cong thuong Viet Nam (Incombank) vua chinh thuc dua ra chuong trinh “Mung xuan hoi nhap cung the E-Partner” danh cho cac khach hang ca nhan va tap the dang ky phat hanh moi, phat hanh lai the tin dung quoc te Visa-Master Card va the E-Partner. Chuong trinh keo dai den ngay 28/2/2007.

 • Bi duoi viec van den co quan de an cap

  13:35 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  14h ngay 22/7, nhan vien bao ve toa nha VCB-198 Tran Quang Khai (Ha Noi) phat hien Dinh Ngoc Minh (SN 1971) - lai xe Ngan hang Cong thuong Viet Nam da bi duoi viec - di lai trong toa nha voi thai do dang nghi.

 • Nhan tien ngay Tay don loc

  10:44 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Nhan tien ngay Tay don loc

  Nhan dip don chao xuan moi 2007, Ngan hang Cong thuong Viet Nam mo dot khuyen mai dac biet danh cho khach hang den nhan tien kieu hoi trong thoi gian khuyen mai theo hinh thuc qua he thong SWIFT Incombank hoac qua dich vu Western Union tai cac Chi nhanh, Diem Giao dich trong toan he thong Incombank.

 • Nha tinh thuong dang thuong

  11:43 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Nha tinh thuong dang thuong

  98 can nha tinh thuong do Ngan hang Cong thuong Viet Nam tai Da Nang xay tang cac gia dinh chinh sach, cac ho ngheo bi sap nha sau con bao Xangsan nam 2006, sau mot nam da xuong cap, xap xe.

 • Thinh Dai Hong Chung dang tang cac anh hung liet si

  10:52 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Thinh Dai Hong Chung dang tang cac anh hung liet si

  UBND tinh Thua Thien Hue cung Ngan hang Cong thuong Viet Nam se tien hanh lam Le thinh Dai Hong Chung ve dat tai Nghia trang liet si TP Hue, dang tang cac anh hung liet si vao ngay mai, 15/1.

 • Cho vay vuot 15 von tu co trong du an ve tinh Vinasat

  10:21 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua co cong van chap thuan de nghi cua Ngan hang Cong thuong Viet Nam (Incombank) trong viec cho vay vuot 15% von tu co doi voi Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam de thuc hien du an phong ve tinh vien thong Vinasat.

 • Du hoc Australia va dich vu ho tro tai chinh

  14:03 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  Day la noi dung buoi hoi thao do do IDP Education Australia va So giao dich I, Ngan hang Cong Thuong Viet Nam phoi hop to chuc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0