Maritime Bank

Friday, 27/05/2016 17:20
 • Maritime bank day manh dich vu tien ich

  12:20 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Maritime bank day manh dich vu tien ich

  Maritime Bank duoc Ngan hang The gioi lua chon la mot trong 6 Ngan hang Thuong mai Viet Nam tham gia Du an Hien dai hoa ngan hang va He thong thanh toan. Vua qua, Maritime Bank tiep tuc vuot qua cac doi thu khac de tro thanh Ngan hang Thuong mai co phan duy nhat cua Viet Nam duoc World Bank tai tro cho giai doan 2 cua du an tren.Tiep tuc day manh viec phat trien dich vu Money Gram, Maritime Bank tren dia ban ca nuoc khong ngung cung ung nhung san pham dich vu dap..

 • Maritime Bank mo goi thau ngan hang dien tu

  16:36 | Thứ bảy 26/01/2008 (GMT+7)

  Nam trong khuon kho Du an hien dai hoa hgan hang va he thong thanh toan (giai doan 2), Ngan hang TMCP Hang Hai VN (Maritime Bank) da mo thau goi "He thong ngan hang dien tu".

 • VNPT va Maritime Bank nang tam hop tac vi loi ich cua khach hang

  08:22 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  VNPT va Maritime Bank nang tam hop tac vi loi ich cua khach hang

  Ngay 05/10/2007 tai Ha Noi, Tap doan Buu chinh vien thong Viet Nam (VNPT) va Ngan hang TMCP Hang Hai (Maritime Bank) da chinh thuc ky ket thoa thuan hop tac phat trien, nang moi quan he truyen thong cua hai ben len mot tam cao moi.

 • San pham tien ich cua Maritime Bank

  09:05 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  San pham tien ich cua Maritime Bank

  Maritime Bank duoc Ngan hang The gioi lua chon la mot trong 6 Ngan hang Thuong mai Viet Nam tham gia Du an Hien dai hoa ngan hang va He thong thanh toan.

 • Maritime Bank khai truong 3 chi nhanh moi

  09:19 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Maritime Bank khai truong 3 chi nhanh moi

  Tu ngay 10 - 16/12/2007, Ngan hang TMCP Hang Hai (Maritime Bank) da dong loat khai truong 3 chi nhanh moi tai Vinh Phuc, O Cho Dua, Ha Noi va chi nhanh Cong hoa tai TPHCM.

 • VNPT va Maritime Bank nang tam hop tac

  08:44 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  VNPT va Maritime Bank nang tam hop tac

  Dau thang 10/2007 tai Ha Noi, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) va Ngan hang TMCP Hang hai (Maritime Bank) da chinh thuc ky ket thoa thuan hop tac phat trien, nang moi quan he truyen thong cua hai ben len mot tam cao moi.

 • Maritime Bank phat hanh Chung chi tien gui USD

  14:09 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Maritime Bank phat hanh Chung chi tien gui USD

  Sau khi rat thanh cong voi viec huy dong duoc 1.000 ty dong tu 02 dot cua Chuong trinh tiet kiem thuong lai suat; tu ngay 20/9 den ngay 20/11/2007, Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam (Maritime Bank) trien khai phat hanh Chung chi tien gui bang dong Do-la My, ky han toi da la 11 thang, lai suat cao len toi 5,6%/nam.

 • VNPT va Maritime Bank nang tam hop tac

  11:57 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Hom nay 5/10, Tap doan Buu chinh vien thong Viet Nam (VNPT) va Ngan hang TMCP Hang Hai (Maritime Bank) da chinh thuc ky ket thoa thuan hop tac phat trien, nang moi quan he truyen thong cua hai ben len mot tam cao moi.

 • Maritime Bank mo rong nang cao chat luong cac diem giao dich

  13:58 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Maritime Bank mo rong nang cao chat luong cac diem giao dich

  Den dau thang 1/2008, Maritime Bank da hoan tat ke hoach khai truong nhieu chi nhanh moi voi muc dich phu song mang luoi phuc vu va tao su tien ich cho khach hang o bat cu khu vuc nao cung co the su dung dich vu.

 • Chuong trinh Tiet kiem ngan ngay cua Maritime Bank

  07:17 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Chuong trinh Tiet kiem ngan ngay cua Maritime Bank

  Cung voi nhieu san pham dich vu khac, Ngan hang TMCP Hang Hai VN (Maritime Bank) dang trien khai chuong trinh Tiet kiem ngan ngay voi nhieu uu diem noi bat.

 • Ngan hang Hang Hai khai truong 3 chi nhanh moi

  14:01 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Ngan hang Hang Hai khai truong 3 chi nhanh moi

  Tu ngay 10/12 den 16/12/2007, Ngan hang TMCP Hang Hai (Maritime Bank, msb.com.vn) dong loat khai truong 3 chi nhanh moi tai Vinh Phuc, O Cho Dua - Ha Noi va chi nhanh Cong hoa tai TP HCM.

 • VNPT va Maritime Bank ky thoa thuan hop tac

  13:03 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  TP - Tap doan Buu chinh vien thong Viet Nam (VNPT) va Ngan hang TMCP Hang hai (Maritime Bank) da ky ket thoa thuan hop tac phat trien.

 • Maritime Bank duoc NHNN chap thuan tang von dieu le len 1500 ty dong

  10:31 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Maritime Bank duoc NHNN chap thuan tang von dieu le len 1500 ty dong

  Theo van ban so 478/NHNN-HAN7 ngay 25/5/2007 cua Ngan hang Nha nuoc VN - Chi nhanh TP Ha Noi, Ngan hang TMCP Hang Hai VN (Maritime Bank) da chinh thuc duoc phep tang von dieu le dot 1 nam 2007 tu 700 ty dong len 1500 ty dong.

 • Maritime Bank hoan thanh du an hien dai hoa ngan hang

  08:39 | Thứ sáu 09/01/2004 (GMT+7)

  Maritime Bank hoan thanh du an hien dai hoa ngan hang

  Ong Pham Quoc Dong, Pho tong giam doc Ngan hang thuong mai co phan Hang hai VN (Maritime Bank) toi qua cho biet, viec ap dung he thong du an hien dai hoa va thanh toan do Ngan hang the gioi (WB) tai tro se giup don vi co the dua ra nhieu dich vu moi de canh tranh voi cac doanh nghiep khac.

 • Them mot ngan hang ky thoa thuan hop tac voi VNPT

  12:13 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Sang 5/10/2007 tai Ha Noi, Tap doan Buu chinh vien thong Viet Nam (VNPT) va Ngan hang TMCP Hang Hai (Maritime Bank) da chinh thuc ky ket thoa thuan hop tac phat trien. Truoc do, VNPT cung da co nhung thoa thuan hop tac voi cac ngan hang nhu CityBank, Cong thuong VN...

 • Maritime Bank khai truong Chi nhanh Long Bien

  08:53 | Thứ bảy 08/09/2007 (GMT+7)

  Maritime Bank khai truong Chi nhanh Long Bien

  Ngay 12/9/2007, Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam (Maritime Bank) chinh thuc khai truong Chi nhanh Long Bien tai 217 Nguyen Van Cu, Quan Long Bien, Ha Noi.

 • Maritime Bank khai truong phong giao dich moi

  11:36 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Hom nay 1/10, Ngan hang thuong mai co phan Hang Hai (Maritime Bank) chinh thuc khai truong phong giao dich An Thoi, tai so 304 phuong An Thoi - TP Can Tho.

 • 6 thang dau nam 2007 Maritime bank dat loi nhuan bang ca nam 2006

  10:57 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  6 thang dau nam 2007 Maritime bank dat loi nhuan bang ca nam 2006

  6 thang dau nam 2007, Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam (Maritime Bank) da dat duoc nhieu ket qua kinh doanh kha quan: tong tai san da len toi 14000 ty dong, tang gan gap doi so voi cung ky nam truoc; loi nhuan truoc thue dat xap xi 103 ty dong, bang loi nhuan ca nam 2006.

 • Kho ban USD xem lai cach su dung ngoai te

  06:02 | Thứ năm 13/03/2008 (GMT+7)

  Kho ban USD xem lai cach su dung ngoai te

  - Ngan hang Nha nuoc tiep tuc nang bien do giao dich mua ban USD len muc 1%. Dieu nay, ngay lap tuc khien cho ty gia USD so voi VND giam dang ke. Nhung DN va nguoi dan dang nam giu USD truoc tinh trang "do" mat gia, dang chiu thiet hai lon qua tung ngay. Khong nhung the, de doi duoc USD ra VND vao thoi diem nay la dieu khong don gian khi cac ngan hang tiep tuc han che mua vao ngoai te va neu co mua cung trong tinh trang ep gia rat re.

 • Doanh nghiep vien thong hop tac voi ngan hang Xu the moi

  21:11 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep vien thong hop tac voi ngan hang Xu the moi

  Trong vong hai nam tro lai day, cac doanh nghiep Buu chinh, Vien thong lon cua Viet Nam nhu Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT, Tong cong ty Vien thong Quan doi Viettel... da lien tuc co nhung ky ket hop tac song phuong cung voi cac ngan hang de cung phat trien. Day duong nhu da tro thanh mot xu huong phat trien moi cua cac tap doan kinh te lon cua Viet Nam.

 • Maritime Bank tang vang cho khach hang

  09:41 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Maritime Bank tang vang cho khach hang

  Tu nay den 30/11/2006 khi quy khach hang gui tien tiet kiem tai moi diem giao dich cua Ngan hang thuong mai co phan Hang Hai tren toan quoc se duoc tang ngay logo bang vang 99,99 co trong luong 1 chi cho so tien gui toi thieu cho tung ky han.

 • Ngan hang TMCP Hang hai khuyen mai Tet Nguyen dan

  08:48 | Thứ ba 05/02/2008 (GMT+7)

  Ngan hang TMCP Hang hai khuyen mai Tet Nguyen dan

  Nhan dip don nam moi 2008 va Xuan Mau Ty, tu ngay 09/01 den 07/04/2008, Maritime Bank trien khai chuong trinh tiet kiem du thuong mang ten "Loc xuan may man".

 • Lai suat USD van rat hap dan

  16:52 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Lai suat USD van rat hap dan

  Lai suat USD trong nuoc khong giam ngay theo lai suat cua FED ma con dang duoc cac ngan hang co phan day len qua viec phat hanh ky phieu, chung chi tien gui lai suat uu dai.

 • Lai suat USD van rat hap dan

  15:18 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Lai suat USD van rat hap dan

  Lai suat USD trong nuoc khong giam ngay theo lai suat cua FED ma con dang duoc cac ngan hang co phan day len qua viec phat hanh ky phieu, chung chi tien gui lai suat uu dai.

 • Lai suat USD van rat hap dan

  09:31 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Lai suat USD van rat hap dan

  Lai suat USD trong nuoc khong giam ngay theo lai suat cua FED ma con dang duoc cac ngan hang co phan day len qua viec phat hanh ky phieu, chung chi tien gui lai suat uu dai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0