MTTQ Viet Nam

Friday, 27/05/2016 07:21
 • Se thay doi chuc danh Chu tich PCT kiem TTK UBTU MTTQ Viet Nam

  21:34 | Thứ sáu 04/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 4/1, tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu chin Doan Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam (khoa VI) tiep tuc thao luan ve cong tac Mat tran nam 2008, ke hoach to chuc Dai hoi dai bieu toan quoc MTTQ Viet Nam lan thu VII va cong tac nhan su. Cac dong chi Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong va Ha Thi Khiet ,Truong ban Dan van Trung uong da den du.

 • Nhan su moi vao Trung uong nen duoi 50 tuoi

  08:33 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  Nhan su moi vao Trung uong nen duoi 50 tuoi

  Chu tich UBTW MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cho biet nhu vay trong cuoc trao doi voi phong vien TP xung quanh van de cong tac nhan su chuan bi cho Dai hoi Dang toan quoc lan thu X.

 • Thu hoi tien xa xeo cuu tro de dung dung muc dich

  20:07 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Thu hoi tien xa xeo cuu tro de dung dung muc dich

  Tra loi phong van Bao Dien tu TS ve quan diem cua MTTQ Viet Nam trong vu "xa xeo" tien cuu tro lu lut o Huong Son, Ha Tinh, ba Ha Thi Lien, Uy vien Ban Thuong truc, Truong Ban Phong trao cua Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam thua nhan: MTTQ Ha Tinh khong the hien duoc vai tro giam sat trong vu viec tren.

 • Co ket luan thi MTTQ Viet Nam khong do du

  09:24 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 16/5, MTTQ tinh Quang Binh da co bao cao tong hop y kien cua cu tri ve viec bai nhiem DBQH doi voi ong Dao Dinh Binh (Ong Binh la dai bieu Quoc hoi tinh nay). Lieu bao cao nay co co thuc la phan anh tam tu, y kien cua cu tri?

 • Su that thong tin Chua dao Tuan Chau sap pha san

  16:10 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Su that thong tin Chua dao Tuan Chau sap pha san

  Vao thang 10/2006, gioi cac nha doanh nghiep TP.HCM bang hoang truoc mot thong tin: Ong Dao Hong Tuyen, Chu tich HDQT Cong ty TNHH Au Lac, da bi co quan Cong an dua vao "tam ngam", thuoc dien han che xuat canh… Ly do rat logic ma mot so nguoi tung tin dua ra la Cong ty Au Lac hien dang vay von tu mot ngan hang trong he thong Ngan hang Nong nghiep Viet Nam hang ngan ty dong de dau tu xay dung mot so cong trinh khong co kha nang sinh loi dan den no qua han mat..

 • Ung ho nguoi ngheo bang SMS co tac dung nhanh hieu qua

  16:55 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  Ung ho nguoi ngheo bang SMS co tac dung nhanh hieu qua

  Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang da khang dinh nhu vay khi tra loi phong van VTC ve muc dich, y nghia chuong trinh van dong nhan tin ung ho dong bao bi lu lut, do Bo phoi hop voi Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam thuc hien.

 • Lanh dao Dang Nha nuoc MTTQ Viet Nam vieng Chu tich Ho Chi Minh va cac anh hung liet si

  08:09 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  Sang 31/8/2005, Doan dai bieu Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc Viet Nam do Tong Bi thu Nong Duc Manh dan dau da vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh nhan ky niem 60 nam Cach mang Thang Tam va Quoc khanh 2/9.

 • Ky niem 77 nam thanh lap Mat tran dan toc thong nhat Viet Nam

  13:01 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Ky niem 77 nam thanh lap Mat tran dan toc thong nhat Viet Nam

  Sang ngay 15/11, tai Ha Noi, Ban Thuong truc Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam da to chuc buoi hop mat truyen thong ky niem 77 nam thanh lap Mat tran Dan toc thong nhat Viet Nam (18/11/1930-18/11/2007). Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Pho Chu tich Quoc hoi Tong Thi Phong, Truong Ban Dan van Trung uong Ha Thi Khiet, dai dien lanh dao cac ban nganh, to chuc ton giao... cung tham du.

 • Thu cua Chu tich UB Trung uong MTTQ Viet Nam chuc mung nhan 68 nam Phat giao Hoa Hao

  14:31 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Nhan dip Dai le ky niem 68 nam ngay khai sang Phat giao Hoa Hao (18.5 nam Ky Mao - 18.5 nam Dinh Hoi, 2007), Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc (MTTQ) Viet Nam Pham The Duyet da co thu gui Ban Tri su Trung uong, cac vi chuc viec va dong bao Phat giao Hoa Hao. Sau day la toan van buc thu:

 • Dai hoi Mat tran To quoc Viet Nam lan thu 6

  23:26 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Hom qua 14/9, ong Huynh Dam - Tong thu ky Uy ban T.U MTTQ Viet Nam cho biet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu 6 MTTQ Viet Nam se dien ra tai hoi truong Ba Dinh (Ha Noi) tu ngay 21-23/9 voi chu de "Phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc, nang cao vai tro MTTQ Viet Nam, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh".

 • Kien nghi tang gap doi ty le du kien DB ngoai dang

  22:17 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  TS- Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam vua co van ban de nghi dieu chinh co cau nguoi ngoai Dang tham gia QH len it nhat 20%, gap doi du kien (10%) do Uy ban Thuong vu QH (UBTV QH) dua ra tai Hoi nghi hiep thuong lan thu nhat.

 • MTTQ Viet Nam phat dong dot van dong cao diem Vi nguoi ngheo

  23:35 | Thứ hai 25/04/2005 (GMT+7)

  * Mot ca nhan ung ho 75.000 USD ngay tai le phat dongHom qua 25/4, tai TP.HCM, ong Pham The Duyet - Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam, Truong ban Van dong "Vi nguoi ngheo" da chinh thuc phat dong thang van dong cao diem "Vi nguoi ngheo" ke tu ngay 30/4 den 19/5.

 • Dan duoc giam sat loi song cua can bo dang vien

  17:49 | Thứ năm 30/12/2004 (GMT+7)

  Dan duoc giam sat loi song cua can bo dang vien

  Du thao Quy che MTTQ tham gia giam sat can bo, cong chuc, dang vien o khu dan cu da duoc dua ra thao luan tai Hoi nghi Doan chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam lan thu nhat.

 • Tap hop dong vien kieu bao tham gia dong gop xay dung que huong

  14:59 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/6, Hoi dong tu van ve doi ngoai va cong tac kieu bao khu vuc phia Bac thuoc Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam da trien khai ke hoach cong tac 6 thang cuoi nam 2007.

 • Dai hoi MTTQ Viet Nam lan VI Se co du dai bieu cua 54 dan toc tham gia Uy ban Trung uong

  00:46 | Thứ sáu 17/09/2004 (GMT+7)

  Ngay 16/9, Ban Thuong truc Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam (T.U MTTQVN) da to chuc hop bao cong bo chuong trinh Dai hoi lan VI MTTQVN.

 • MTTQ Viet Nam chuc mung chuc sac ton giao va giao dan nhan le Giang sinh

  00:26 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Chieu 23/12, Chu tich Doan chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet da toi tham va chuc mung Tong giam muc Tong giao phan Ha Noi Ngo Quang Kiet nhan le Thien chua giang sinh 2005.

 • Chinh thuc giam sat can bo va dang vien o khu dan cu tai 5 tinh thanh

  18:13 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Chinh thuc giam sat can bo va dang vien o khu dan cu tai 5 tinh thanh

  TP da co cuoc trao doi nhanh voi ong Pham The Duyet ve Nghi quyet lien tich ve ban hanh Quy che MTTQ Viet Nam giam sat can bo, cong chuc, dang vien o khu dan cu.

 • Chu tich MTTQ Viet Nam chuc mung le Giang sinh

  00:23 | Thứ bảy 18/12/2004 (GMT+7)

  Nhan le Giang sinh nam 2004, ngay 17/12, ong Pham The Duyet - Chu tich Doan Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam da gui thu chuc mung toi cac vi giao pham va toan the dong bao Cong giao, dong bao theo dao Tin lanh.

 • MTTQ Viet Nam gioi thieu 9 ung cu vien DBQH khoa XII

  06:11 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  MTTQ Viet Nam gioi thieu 9 ung cu vien DBQH khoa XII

  Ngay 12/3 tai Ha Noi, MTTQ VN da hop hoi nghi Doan Chu tich mo rong de chinh thuc gioi thieu nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII. Doan da thong qua danh sach 9 nguoi ung cu DBQH khoa XII, gom: Pho Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ VN Huynh Dam, ong Tran Dong A, ong Nguyen Ngoc Dao, ong Y A Duck, linh muc Le Ngoc Hoang, ong Nguyen Van Pha, ba Tran Thi Ngoc Son, hoa thuong Thich Thanh Tu va ong Phuong Huu Viet.

 • MTTQ Viet Nam chuc mung giao dan nhan dip Giang sinh

  00:01 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Chieu ngay 23.12, Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet da toi tham, chuc mung va tang qua ba con giao dan hai xu dao Ke Sat va An Quy thuoc xa Trang Liet, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong nhan dip Le Giang sinh.

 • MTTQ Viet Nam tang Cuba 50 bo may vi tinh

  19:28 | Thứ ba 27/09/2005 (GMT+7)

  Nhan dip sang du le ky niem 45 nam ngay thanh lap Uy ban bao ve cach mang Cuba (CDR), doan dai bieu Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam da trao tang tuong trung 50 bo may vi tinh, tri gia 750 trieu dong, cho CDR.

 • MTTQ Viet Nam chuc mung giao dan nhan dip Noel

  08:00 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  MTTQ Viet Nam chuc mung giao dan nhan dip Noel

  Chieu qua 23/12, Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet da toi tham, chuc mung va tang qua ba con giao dan hai xu dao Ke Sat va An Quy thuoc xa Trang Liet, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong nhan dip Le Giang sinh.

 • Ong Huynh Dam lam Chu tich MTTQ Viet Nam

  14:25 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ong Huynh Dam lam Chu tich MTTQ Viet Nam

  Sang nay 9/1, UB Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam da nhat tri bau ong Huynh Dam, Pho Chu tich kiem Tong thu ki UBTU MTTQ Viet Nam, vao chuc vu Chu tich, thay the ong Pham The Duyet ve nghi huu.

 • Tap hop rong lon hon nhan si tri thuc trong ngoai nuoc

  17:51 | Chủ nhật 21/01/2007 (GMT+7)

  Tap hop rong lon hon nhan si tri thuc trong ngoai nuoc

  Ngay 21/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da lam viec voi Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) ve ket qua thuc hien qui che phoi hop cong tac giua Uy ban Trung uong MTTQVN voi Chinh phu nam 2006 va trong tam cong tac phoi hop nam 2007.

 • Ky niem 115 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh 19 5 1890 19 5 2005

  23:47 | Thứ tư 18/05/2005 (GMT+7)

  Ky niem 115 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh 19 5 1890 19 5 2005

  Sang qua 18/5 tai Ha Noi, Dang, Nha nuoc, Quoc hoi, Chinh phu va MTTQ Viet Nam da to chuc trong the le ky niem 115 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh. Den du co: Tong bi thu Nong Duc Manh; cac nguyen Tong bi thu Do Muoi, Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Tran Duc Luong; nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh; Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet; Dai tuong Vo Nguyen Giap...

 • UB TVQH yeu cau lam ro tu cach dai bieu cua ong Le Minh Hoang

  11:34 | Thứ tư 28/09/2005 (GMT+7)

  UB TVQH yeu cau lam ro tu cach dai bieu cua ong Le Minh Hoang

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi da co van ban yeu cau uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam va TPHCM phoi hop voi co quan dieu tra lam ro tu cach dai bieu Quoc hoi cua ong Le Minh Hoang.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0