MTTQVN

Thursday, 26/05/2016 09:47
 • Thu tuong Nguyen Tan Dung MTTQVN can tap hop rong lon hon nhan si tri thuc trong va ngoai nuoc

  00:06 | Thứ hai 22/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 21.1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da lam viec voi Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) ve ket qua thuc hien quy che phoi hop cong tac giua Uy ban Trung uong MTTQVN voi Chinh phu nam 2006 va trong tam cong tac phoi hop nam 2007.

 • Tap hop rong lon hon nhan si tri thuc trong ngoai nuoc

  17:51 | Chủ nhật 21/01/2007 (GMT+7)

  Tap hop rong lon hon nhan si tri thuc trong ngoai nuoc

  Ngay 21/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da lam viec voi Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) ve ket qua thuc hien qui che phoi hop cong tac giua Uy ban Trung uong MTTQVN voi Chinh phu nam 2006 va trong tam cong tac phoi hop nam 2007.

 • Co che nao giam sat phan bien hoat dong cua Dang

  08:24 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Co che nao giam sat phan bien hoat dong cua Dang

  Hom qua 3/7, Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) to chuc Hoi nghi gop y kien xay dung “De an giam sat va phan bien xa hoi” cua MTTQVN, do Ban thuong truc Uy ban Trung uong MTTQVN to chuc, voi su tham gia cua nhieu dai bieu nguyen la can bo cao cap cua Dang. Mat tran phai “benh” dan

 • Co che nao giam sat phan bien hoat dong cua Dang

  08:05 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Co che nao giam sat phan bien hoat dong cua Dang

  TP - Hom qua 3/7, Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) to chuc Hoi nghi gop y kien xay dung “De an giam sat va phan bien xa hoi” cua MTTQVN, do Ban thuong truc Uy ban Trung uong MTTQVN to chuc, voi su tham gia cua nhieu dai bieu nguyen la can bo cao cap cua Dang.

 • Thu tuong Can tap hop rong lon nhan si tri thuc

  16:54 | Chủ nhật 21/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Can tap hop rong lon nhan si tri thuc

  Hom nay (21/1), tai buoi lam viec voi UBTU Mat tran To quoc VN(MTTQVN), Thu tuong mong muon can thu hut, tap hop rong lon nhan si, tri thuc trong va ngoai nuoc phuc vu cho cong cuoc xay dung dat nuoc, quan tam nhieu hon nua toi 3 trieu nguoi Viet o nuoc ngoai.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Can tap hop rong lon nhan si tri thuc

  09:25 | Thứ hai 22/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung Can tap hop rong lon nhan si tri thuc

  Ngay 21/1, tai buoi lam viec voi UBTU Mat tran To quoc VN (MTTQVN), Thu tuong mong muon can thu hut, tap hop rong lon nhan si, tri thuc trong va ngoai nuoc phuc vu cho cong cuoc xay dung dat nuoc, quan tam nhieu hon nua toi 3 trieu nguoi Viet o nuoc ngoai.

 • Se co ngay hoi Dai doan ket toan dan toc

  07:51 | Thứ năm 31/07/2003 (GMT+7)

  Mot ngay hoi day y nghia se duoc Uy ban MTTQVN chu tri to chuc sau rong tu trung uong den co so vao ngay 18/11 de chao mung le ky niem 73 nam Ngay thanh lap Mat tran dan toc thong nhat. Day cung la mot trong nhung nhiem vu quan trong trong ke hoach trong tam cong tac cua MTQTVN 6 thang cuoi nam, duoc dua ra ban thao tu sang 30/7 trong Hoi nghi lan thu 9 Uy ban MTTQVN.

 • Tang so uy vien MTTQVN la nguoi ngoai Dang

  21:07 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  22/11, Ban Bi thu Trung uong Dang da co Chi thi so 18-CT/TW ve viec lanh dao Dai hoi Mat tran To quoc Viet Nam cac cap va Dai hoi dai bieu toan quoc Mat tran To quoc Viet Nam lan thu VII (DHMTTQVN-VII, se to chuc vao quy III nam 2009.

 • Lanh dao Dang Nha nuoc vieng Chu tich Ho Chi Minh va cac Anh hung liet si nhan ngay 27 7

  16:44 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Nhan ky niem 59 nam ngay Thuong binh-Liet sy, sang 27/7, cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, MTTQVN da dat hoa va vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh-Nguoi luon luon cham lo doi song cua thuong binh va cac gia dinh liet sy.

 • Le ky niem 75 nam ngay thanh lap Mat tran dan toc thong nhat

  09:09 | Thứ bảy 19/11/2005 (GMT+7)

  Le ky niem 75 nam ngay thanh lap Mat tran dan toc thong nhat VN, nay la MTTQVN da dien ra trong the tai Hoi truong Ba Dinh (Ha Noi) sang 18/11.

 • Tap hop rong lon hon nua nhan si tri thuc xay dung dat nuoc

  03:00 | Thứ hai 22/01/2007 (GMT+7)

  Ve phuong huong cong tac cua MTTQVN trong nam 2007, Thu tuong mong muon MTTQVN can thu hut, tap hop rong lon hon nua doi ngu nhan si, tri thuc trong va ngoai nuoc phuc vu cong cuoc xay dung dat nuoc, trong do quan tam nhieu hon nua toi 3 trieu nguoi VN dang song va lam viec o nuoc ngoai.

 • Phan bien xa hoi

  03:02 | Thứ bảy 11/03/2006 (GMT+7)

  Phan bien xa hoi

  Trong du thao van kien Dai hoi Dang lan thu X, tai phan phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc, tiep tuc doi moi phuong thuc hoat dong cua Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) va cac doan the nhan dan (DTND) co viet: “Nha nuoc tao dieu kien thuan loi de MTTQVN va cac DTND thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi”.

 • Xoa nha tranh tre dot nat o Ha Tinh Phia sau ban thanh tich

  10:07 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Xoa nha tranh tre dot nat o Ha Tinh Phia sau ban thanh tich

  Nam 2003, tinh Ha Tinh duoc Uy ban trung uong MTTQVN va Bo LD-TB-XH danh gia la mot trong ba tinh (cung voi Tuyen Quang, Hai Duong) dan dau ca nuoc ve phong trao xoa nha tranh tre dot nat cho hang van ho ngheo. Nam 2004, xa Quynh Thang - don vi dan dau huyen Quynh Luu (Nghe An) - duoc bao cao dien hinh toan quoc va ngay sau do Uy ban trung uong MTTQVN cap bang ghi cong ve “thanh tich xoa nha tranh atre dot nat”. The nhung, thuc te cua phong trao con de lai..

 • MTTQVN can tang cuong vai tro giam sat phan bien

  16:19 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  MTTQ cac cap can di sat voi nguoi dan hon nua, lang nghe nguyen vong cua nhan dan, tang cuong vai tro giam sat, phan bien....- Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet.

 • Chao mung 59 nam Quoc khanh 2 9

  00:09 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Chao mung 59 nam Quoc khanh 2 9

  Sang 1/9, tai Cung Van hoa huu nghi, Thanh uy, HDND, UBND va Uy ban MTTQ TP Ha Noi da to chuc mit tinh trong the ky niem 59 nam Cach mang Thang Tam (1945 - 2004) va Quoc khanh 2/9. Den du co Tong bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong bi thu Do Muoi, Le Kha Phieu; nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh; Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Phan Van Khai; Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An;...

 • Tang dai bieu chuyen trach

  05:00 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Tang dai bieu chuyen trach

  TT - Chu nhiem Van phong QH Bui Ngoc Thanh da cong bo du kien so luong DB se la 500 nguoi, gom 167 DB thuoc co quan trung uong, 331 DB dia phuong va 2 DB du phong tai hoi nghi hiep thuong lan thu nhat bau cu DB QH khoa XII.

 • Chu tich nuoc MTTQVN can nang tam noi dung cong tac

  23:50 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Chu tich nuoc MTTQVN can nang tam noi dung cong tac

  Lam viec voi doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam hom 25/1, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet bay to mong muon mat tran To quoc Viet Nam ngay cang nang tam noi dung phoi hop cong tac, cai tien hoat dong sat voi thuc te hon.

 • Tang ni ngay cang duoc tu do tin nguong tu do tu hanh

  09:41 | Chủ nhật 31/08/2003 (GMT+7)

  (VietNamNet) - Do la tieng noi chung cua gioi tang ni Phat giao Thai Binh trong buoi gap mat chieu 29/8 voi MTTQVN tai Ha Noi. ""To quoc co truong ton, Dao phap moi xuong minh"" - xac dinh duoc dieu nay, trong suot 5 nam qua, Giao hoi Phat giao Thai Binh da phat dong va thuc hien tot phong trao thi dua yeu nuoc ""chua canh 4 guong mau"", gop phan xay dung kinh te va on dinh trat tu trong dia ban tinh.

 • Mat tran To quoc VN khong ne chong tham nhung

  20:56 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Mat tran To quoc VN khong ne chong tham nhung

  Lan dau tien da dien ra mot cuoc hop bao “kep” ve cac van de duong loi va chinh sach dan toc trong khuon kho Dai hoi Dang X. Buoi hop bao dien ra sang nay, tai Trung tam bao chi.

 • Ngoi nha tinh nghia 12 ty dong

  10:36 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Ngoi nha tinh nghia 12 ty dong

  Ong Dao Hong Tuyen, Chu tich HDQT cong ty Au Lac, tinh Quang Ninh vua hien cho Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) mot ngoi nha tri gia 12 ty dong de ban dau gia lay tien ung ho dong bao bi anh huong bao lut thoi gian qua.

 • Ngoi nha tinh nghia tri gia 12 ty dong

  17:14 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Ngoi nha tinh nghia tri gia 12 ty dong

  Nhu TNO da dua tin, ong Dao Hong Tuyen, Chu tich HDQT cong ty Au Lac, tinh Quang Ninh vua hien cho Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) mot ngoi nha tri gia 12 ty dongde ban dau gia lay tien ung ho dong bao bi anh huong bao lut thoi gian qua.

 • Dieu chinh thanh phan dai bieu Quoc hoi

  09:24 | Thứ bảy 02/03/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Ban Thuong truc Uy ban TU Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQVN) hop voi dai dien cac ban nganh doan the o trung uong, de gioi thieu ket qua dieu chinh lan thu nhat cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve thanh phan, so luong dai bieu QH khoa XI sau Hoi nghi hiep thuong lan I.

 • Uy ban Trung uong MTTQVN gui thu chuc mung

  05:46 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  Nhan dai le Phat dan nam 2006 - Phat lich 2550, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc VN Pham The Duyet da co thu chuc mung gui chu ton duc giao pham cung toan the tang ni, Phat tu Giao hoi Phat giao VN o trong va ngoai nuoc.

 • Ke khai khong trung thuc se bi cong bo tai san

  01:30 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Chieu 20/3, Uy ban MTTQVN da to chuc hoi nghi Hiep thuong lan thu 2 de lap danh sach so bo nhung nguoi ung cu dai bieu Quoc hoi cua cac don vi trung uong. Tai hoi nghi nay, nhieu van de ve ke khai tai san, tieu chuan ung vien da duoc de cap den.

 • Bao Thanh Nien cuu tro tieu thuong Cho Lon Quy Nhon

  18:58 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Bao Thanh Nien cuu tro tieu thuong Cho Lon Quy Nhon

  * Cho Lon Quy Nhon co the sup do bat ky luc nao!Chieu nay 19/12, dai dien TNO tai Binh Dinh da truc tiep trao 20 trieu dong cho Uy ban MTTQVN tinh Binh Dinh. Day la so tien do can bo, phong vien TNO quyen gop cuu tro cac tieu thuong bi thiet hai nang ne do vu hoa hoan kinh hoang o Cho Lon Quy Nhon nham phan nao giup ba con vuot qua kho khan.

 • Hon 1 7 ti dong cho nguoi ngheo tu dau gia bien so xe

  06:08 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 31/1, ong Huynh Van Tinh, pho chu tich Uy ban MTTQVN tinh Tien Giang, cho biet sau 6 thang to chuc ban dau gia so xe (oto va moto) dep gay qui giup nguoi ngheo theo yeu cau cua dong dao nhan dan den nay da thu duoc hon 1,7 ti dong.

 • Benh giao duc chua duoc khong

  00:31 | Thứ sáu 22/10/2004 (GMT+7)

  Benh giao duc chua duoc khong

  Ngay 21/10, nhieu nha nghien cuu va hoat dong giao duc da tham du hoi thao do Uy ban MTTQVN TP Ho Chi Minh to chuc de cung di tim nguyen nhan, giai phap cho nhung van de giao duc dang duoc xa hoi quan tam.

 • Dau gia bien so xe dep giup nguoi ngheo

  04:09 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 31-1, ong Huynh Van Tinh, pho chu tich Uy ban MTTQVN tinh Tien Giang, cho biet sau sau thang to chuc ban dau gia so xe (oto va moto) dep gay qui giup nguoi ngheo theo yeu cau cua dong dao nhan dan, tu thang 7-2006 den nay da thu duoc hon 1,7 ti dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0