Luat Sua

Friday, 27/05/2016 15:27
 • Quy dinh ve tuoi nghi huu van chua thay doi

  00:20 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Quy dinh ve tuoi nghi huu van chua thay doi

  * Cho phep tu nhan lap ngan hang moNgay 21/11, Quoc hoi tiep tuc hop phien toan the tai Hoi truong Ba Dinh, sau hon 1 tuan gian doan do viec to chuc Hoi nghi APEC, de thong qua 6 du an luat: Luat Dua nguoi lao dong di lam viec o nuoc ngoai theo hop dong; Luat Binh dang gioi; Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua Bo luat Lao dong; Luat Hien, lay, ghep mo, bo phan co the nguoi; Luat Day nghe va Luat The duc - The thao.

 • Van giu so ho khau nhung don gian hoa thu tuc

  08:04 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Van giu so ho khau nhung don gian hoa thu tuc

  Ngay 1/6, Chinh phu da trinh Quoc hoi 6 du an luat, gom: Luat Ve hien, lay, ghep mo, bo phan co the nguoi; Luat Ve hoi; Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat Lao dong; Luat Cu tru; Luat Chuyen giao cong nghe; Luat Cong chung.

 • Thuan loi thuan loi hon nua cho nha dau tu

  00:25 | Thứ bảy 05/11/2005 (GMT+7)

  Thuan loi thuan loi hon nua cho nha dau tu

  Ngay 4/11, cac dai bieu (DB) Quoc hoi duoc chia lam 2 nhom de thao luan ve du an Luat Dau tu va du an Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai, to cao. Nhieu DB cho rang, du thao Luat Dau tu mac du tao thong thoang, thuan loi hon cho dau tu nhung cung con nhung quy dinh neu khong bai bo, sua doi se la nhung vuong mac, tro ngai lam cho nha dau tu nan long.

 • Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  22:12 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  (VM)- Chieu 6/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan tai hoi truong ve nhung van de lien quan toi cap giay chung nhan quyen su dung dat (so "do"). Cac dai bieu tiep tuc khang dinh tien do cap "so do" con cham, lam thu tuc ruom ra va kien nghi cac bien phap nang cao hieu qua cong tac cap loai giay to dac biet nay. 50 nam nua moi cap xong "so do" Theo danh gia cua dai bieu Hoang Thi Hanh (Bac Giang), cac van ban huong dan cap GCN quyen su dung dat hien nay chong cheo,..

 • Quyen tac gia se duoc thuc hien chat che

  19:04 | Thứ tư 02/06/2004 (GMT+7)

  Quyen tac gia se duoc thuc hien chat che

  Voi nhieu diem moi va duoc danh gia la tuong doi “coi mo”, Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Xuat ban vua duoc Bo VHTT trinh Quoc hoi da nhan duoc rat nhieu su quan tam. Ben le Quoc hoi, Bo truong Bo VHTT Pham Quang Nghi da co cuoc trao doi voi bao chi

 • Lay y kien nguoi thi hanh luat truoc khi ban hanh luat

  07:39 | Thứ năm 28/03/2002 (GMT+7)

  Lay y kien nguoi thi hanh luat truoc khi ban hanh luat

  Day la noi dung moi trong Du thao Luat Sua doi Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat, duoc cac dai bieu thao luan o to chieu qua. Ngoai quy dinh nay, Du luat con co nhung diem moi, gay tranh cai ngay trong co quan soan thao.

 • Chu tich nuoc ky lenh cong bo 5 luat

  15:16 | Thứ sáu 20/07/2001 (GMT+7)

  Day la 5 dao luat duoc thong qua tai ky hop 9 Quoc hoi khoa X: Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai, co hieu luc thi hanh tu 1/10; Luat Phong chay va chua chay, co hieu luc thi hanh tu ngay 4/10; Luat Giao thong duong bo, Luat Di san van hoa, Luat Hai quan, cung co hieu luc thi hanh ngay 1/1/2002.

 • Khong thuc hien kip khung gia den bu dat dai theo luat moi

  08:51 | Thứ sáu 03/08/2001 (GMT+7)

  Bo Tai chinh da xin phep Chinh phu ve viec khong the kip sua doi Nghi dinh 22 ve den bu thiet hai khi Nha nuoc thu hoi dat vao thoi diem 1/10 nam nay (ngay Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai co hieu luc). Bao cao khong dua ra thoi diem hoan thanh viec sua doi.

 • Kho co mot gia dat sat thuc te

  10:24 | Thứ hai 22/10/2001 (GMT+7)

  Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son phat bieu nhu vay tai Hoi nghi Trien khai thuc hien Luat Sua doi, bo sung mot so dieu Luat Dat dai vua to chuc tai TP HCM. Ong cho rang xay dung mot gia dat bang khoang 80% so voi gia thuc te la da dat yeu cau. Con neu cao hon se de bi chay theo con sot ao.

 • Nguoi lao dong co the lam them toi 480 gio moi nam

  13:14 | Thứ tư 11/04/2001 (GMT+7)

  Tai cuoc hoi thao ve Du thao Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat Lao dong, to chuc sang 11/4 tai Ha Noi, ong Phan Duc Binh, Vu pho Vu Phap che - Tong hop cua Tong lien doan Lao dong Viet Nam, thanh vien Ban soan thao, khang dinh, neu Du luat lan ba duoc thong qua, nguoi lao dong se co nhieu co hoi hon de tim viec lam. Tuy nhien, y kien nay da bi vi dai dien Lien doan Lao dong TP HCM phan doi.

 • 3 5 khai mac Ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XI

  07:21 | Thứ năm 03/04/2003 (GMT+7)

  8 luat nay gom: Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi; Luat Bien gioi quoc gia; Luat Thong ke; Luat Ke toan; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Thue thu nhap doanh nghiep; Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Thue tieu thu dac biet; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Ngan hang Nha nuoc Viet Nam.

 • Be mac trong the ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI

  11:00 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Be mac trong the ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI

  Sang nay 2/4, tai Hoi truong Ba Dinh ky hop thu 11, Quoc hoi (QH) khoa XI da be mac. Truoc do, QH da bieu quyet thong qua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat to chuc QH; Luat sua doi, bo sung Dieu 73 cua Bo luat Lao dong; Nghi quyet ve viec ket thuc du an Khi - Dien - Dam Ba Ria - Vung Tau va Nghi quyet ve Chu truong xay dung Nha QH.

 • Nhung y kien cuoi cung ve Du luat sua doi Luat Dat dai

  17:04 | Thứ tư 09/05/2001 (GMT+7)

  Uy ban Kinh te va Ngan sach Quoc hoi da hop o TP HCM va lay y kien cac dai bieu Quoc hoi va cac ban nganh huu quan TP cho ban Du thao Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai. Nhung van de gay nhieu tranh cai la gia dat, nha va dat cho Viet kieu.

 • Chu tich nuoc cong bo 5 luat moi

  10:27 | Thứ ba 15/07/2003 (GMT+7)

  Hom nay (15/7), Van phong Chu tich nuoc se to chuc hop bao ve viec Chu tich nuoc ky Lenh cong bo mot so luat moi. Cac luat moi gom: Luat Bien gioi quoc gia, Luat Ke toan, Luat Thue thu nhap doanh nghiep, Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang (GTGT), Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue tieu thu dac biet.Luat Bien gioi quoc gia co 6 chuong, 41 dieu quy dinh va khang dinh gioi han lanh tho dat lien, cac dao, cac quan dao, trong..

 • Noi dung chu yeu cua Du luat sua doi Luat Dat dai

  15:29 | Thứ hai 16/04/2001 (GMT+7)

  Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son cho biet, Du thao Luat Sua doi mot so dieu cua Luat Dat dai dieu chinh 7 van de lon: gia dat; quy hoach, ke hoach su dung dat; giao dat, cho thue dat va tham quyen quyet dinh; chuyen doi muc dich su dung dat; thu tuc chuyen quyen su dung dat; the chap gia tri quyen su dung dat; quyen su dung dat cua nguoi Viet kieu.

 • Thong qua Luat Sua doi Bo luat Lao dong

  07:17 | Thứ ba 02/04/2002 (GMT+7)

  Voi toc do rat nhanh, chieu qua, Quoc hoi da thong qua phan con lai, chiem phan nua Luat Sua doi Bo luat Lao dong. Tuy nhien, cum 6 dieu luat ve xuat khau lao dong, gay nhieu tranh cai trong phan thao luan buoi sang, duoc trinh lai va thong qua ma khong co sua doi nhieu.

 • Thong qua du luat sua doi luat chong tham nhung

  20:26 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

  Sang nay, sau hoi tranh luan kha cang thang, tham chi nhieu dai bieu de nghi gac lai du luat sua doi nay, nhung cuoi cung QH van thong qua voi so phieu chi 68%. Day la ty le phieu tan thanh thap hiem thay trong cac ky hop QH.

 • Nen phan bien ngay khi xay dung luat

  22:59 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Nen phan bien ngay khi xay dung luat

  Ban tham tra "nhap cuoc" ngay tu dau hay doi khi du an luat dau vao day moi "kiem tra, giam sat, neu y kien" nhu quy trinh cu la ban khoan cua hau het cac dai bieu trong phien thao luan tai to ve Luat ban hanh van ban quy pham phap luat sua doi sang nay (9/11). Nhieu luat ban hanh xong khong de lam gi? La buc xuc cua dai bieu Le Thi Dung, Pho truong Ban Tuyen giao Tinh uy An Giang, trong phien thao luan tai to ve Luat ban hanh van ban quy pham phap luat sua doi..

 • Ha do tuoi nhap ngu xuong con tu 18 den het 25 tuoi

  22:20 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Ha do tuoi nhap ngu xuong con tu 18 den het 25 tuoi

  Chieu 16/5, Quoc hoi da nghe To trinh va Bao cao tham tra cac Du an luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat nghia vu quan su, Luat hai quan va Luat thue xuat khau, nhap khau (sua doi).

 • Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  14:39 | Thứ hai 17/03/2003 (GMT+7)

  Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  Tu 19 den 21/3, tai Ha Noi se dien ra Hoi nghi HDND va UBND toan quoc. Tai Hoi nghi nay cac dai bieu se thao luan va cho y kien ve 2 Du thao luat quan trong: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Bau cu HDND (hay con goi la Luat Bau cu HDND (sua doi) va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat To chuc HDND va UBND (Luat To chuc HDND va UBND (sua doi) truoc khi trinh Quoc hoi (QH) xem xet thong qua tai ky hop thu 3 (du kien se khai mac dau thang 5).

 • Cong bo Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat phong chong tham nhung

  14:42 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Sang 27.8, ong Nguyen Huu Luc, Pho Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc da cong bo Lenh cua Chu tich nuoc ve cong bo Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat phong, chong tham nhung (LPCTN). Luat nay da duoc Quoc hoi khoa XII, ky hop thu nhat, thong qua ngay 4.8.2007 va co hieu luc ke tu ngay cong bo.

 • Thong qua Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Phong chong tham nhung

  01:03 | Chủ nhật 05/08/2007 (GMT+7)

  Thong qua Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Phong chong tham nhung

  * Hon 5.000 ti dong loi nhuan sau thue tai Cong ty Dau khi duoc dua vao can doi ngan sachHom qua (4.8), Quoc hoi (QH) da hop phien be mac tai Hoi truong Ba Dinh Ha Noi sau gan nua thang lam viec.

 • Phap Quoc hoi thong qua luat sua doi Hien phap cho phep luan toi tong thong

  15:24 | Thứ ba 20/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 19/2, voi 449 phieu thuan, 203 phieu chong va 217 phieu trang, luat sua doi Hien phap cho phep luan toi tong thong da duoc thong qua trong phien hop toan the hai vien cua Quoc hoi Phap tai Lau dai Versailles o thu do Paris.

 • Nhat Ban ban hanh luat sua doi doi pho voi cac dich benh

  16:47 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  TS- Ngay 26-5, quoc hoi Nhat Ban da ban hanh luat sua doi doi pho voi cac dich benh lay lan trong gia suc va gia cam; trong do bao gom viec dua ra mot he thong den bu cho cac nong dan chan nuoi gia cam bi tac dong boi dich cum ga.

 • Xa hoi hoa giao duc moi dung o khau hieu

  14:53 | Thứ sáu 26/11/2004 (GMT+7)

  Xa hoi hoa giao duc moi dung o khau hieu

  "Bo GD-DT luon keu goi xa hoi hoa giao duc nhung Luat sua doi lai chung chung, nang tinh bao cap. Thi truong dat dai dang rat soi dong, tai sao nha nuoc phai bao cap dat cho cac truong ngoai cong lap", dai bieu Nguyen Minh Thuyet phat bieu tai Quoc hoi, sang nay.

 • Chong tham nhung Quan trong nhat la ket qua

  14:19 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Chong tham nhung Quan trong nhat la ket qua

  Ba Molly Lien, chuyen gia kinh te Thuy Dien cho rang voi Luat Sua doi, bo sung mot so dieu ve Luat Phong chong tham nhung, Chinh phu da xem xet va lua chon giai phap tot nhat. Nhung ba Molly Lien cho rang, trong chong tham nhung, dieu can chu trong nhat la ket qua.

 • Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Bo sung dieu luat nghiem cam cong chuc hai quan nhan hoi lo

  22:17 | Thứ tư 25/05/2005 (GMT+7)

  Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Bo sung dieu luat nghiem cam cong chuc hai quan nhan hoi lo

  Hom qua 25/5, Quoc hoi (QH) chi mat mot buoi sang de hoan thanh chuong trinh lam viec cua ca ngay: thao luan va thong qua Nghi quyet ve viec dieu chinh chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2005, thong qua luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan va luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Nghia vu quan su.

 • VN la doi tac tin cay voi cong dong quoc te

  01:12 | Thứ ba 17/05/2005 (GMT+7)

  VN la doi tac tin cay voi cong dong quoc te

  Chieu 16-5, Quoc hoi (QH) da nghe to trinh va bao cao tham tra ba du an luat: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat nghia vu quan su; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat hai quan va Luat thue xuat khau, thue nhap khau (sua doi).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0